Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2005,nhiệm vụ và giải pháp năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Dích
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2005, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2006

HỘI ĐÔNG DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA I- KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Điều 19 Mục II, Chương II Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận thống nhất của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, phương hướng, nhiệm vụ năm 2006 như sau:

1/. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2005:

Năm 2005 là năm thứ hai huyện Đak Pơ tiếp tục ổn định các mặt hoạt động. Mặt dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, huy động vốn đầu tư, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức,…nhưng kế thừa những thắng lợi đã đạt được của năm 2004 và tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao trong công tác, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy; thực hiện tốt quy chế làm việc, hoạt động của HĐND, UBND huyện, thường xuyên giữ vững mối quan hệ thường xuyên với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đứng chân trên địa bàn huyện. Nhìn chung , hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện là kịp thời và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Về kinh tế:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành: công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển. Nhiều vùng nông thôn (nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số) đã có bước chuyển từ cơ chế tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá. Giao lưu hàng hoá thuận lợi, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quan tâm; giống, vật tư phục vụ sản xuất được chú trọng đầu tư; công tác phòng ngừa dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng khai thác khoáng sản, chế bieens lâm sản; đã thực hiện đầu tư có trọng điểm vùng nguyên liệu mía, mỳ, rừng nguyên liệu. Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai nhanh, hiệu quả, đã tạo được bộ mặt mới cho khu vực trung tâm huyện.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh, phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên, thường mất mùa khi gặp hạn; công tác chuyển đổi cây trồng chưa đạt hiệu quả. Nhiều công trình thuỷ lợi đã bị hư hỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản còn nhiều yếu kém; việc huy động vốn đóng góp trong nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi còn thấp.

Về văn hoá-xã hội:

Lĩnh vực giáo dục đã được quan tâm, đầu tư mạnh từ nhiều cấp, số xã được phổ cập THCS đạt 63% (5/8 xã); tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học đạt 99,2%; công tác cứu đói, cứu đau, hỗ trợ người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm triển khai có hiệu quả. Các chương trình 135, 134 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác về y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình, giáo dục, văn hoá đươdj triển khai tức cực.

Về nội chính:

An ninh quốc phòng được giữ vững. Đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, thoả đáng; không đẻ tình trạng khiếu kiện vượt cấp; đã triển khai bước đầu công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” nhờ đó hồ sơ, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, giảm bớt tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai khá tức cực nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng các vụ tai nạn giao thông và va vẹt chưa giảm; các vụ tự tử, chết đuối còn xãy ra nhiều;

2/ Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006:

Trong năm 2006, toàn huyện cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a/ Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2006 cần phấn đấu thực hiện:

- Tăng trưởng kinh tế :12,6%; trong đó ngành Nông – lâm nghiệp: 8,4% Công nghiệp-Xây dựng:31,7%; Thương mại -dịch vụ 12,9%;

- Cơ cấu các ngành: Nông nghiệp: 53,4%; Công nghiệp-Xây dựng: 22,6%; Thương mại-dịch vụ: 24,0%;

- Thu nhập bình quân đầu người: 4,561 triệu đồng/ người

- Tổng diện tích gieo trồng: 13.494 ha;

- Tỷ lệ bò lai trong tổng đàn bò: 66%;

- Gía trị sản xuất CN-TCN: + Gía cố định: 22.218 triệu đồng;

+ Gía hiện hành: 28.524 triệu đồng;

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn: 64.401 triệu đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn: 9.500 triệu đồng

- Trong đó huyện thu: 9.370 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách Nhà nước: 34.835 triệu đồng

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,96%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (kèm theo tiêu chí mới) xuống còn: 31%

- Giao quân đạt 100% kế hoạch;

b/ Các giải pháp thực hiện:

- Chú trọng chỉ đạo đưa các loại giống mới, đã qua khảo nghiệm vào sản xuất, cải tạo chất lượng đàn gia súc theo hướng lai hoá, nạc hoá; thực hiện chuyển đổi cây trồng, đầu tư thâm canh luân canh và áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất, sản lượng cây trồng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm. Tăng cường đầu tư làm mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và chỉ đạo quản lý, điều tiết hợp lý; công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; quy hoạch đất đai, giải quyết những vấn đề tồn đọng về đất đai, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý, khắc phục tình trạng khai thác trái phép đang diễn ra hiện nay. Triển khai xây dựng các điểm công nghiệp, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các công trình được ghi kế hoạch năm 2006.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách ưu đãi cho các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các chính sách hỗ trợ dân sinh, nhất là Đề án 134 nhằm giải quyết những khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các đối tượng tự vươn lên, thoát khỏi đó nghèo; triển khai thực hiện các quy định veef tự chủ tài chính; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực từ huyện đến xã.

- Duy trì chế độ trực gác, sẵn sàng chiến đấu theo quy định; đẩy mạnh công tác nắm tình hình cơ sở nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP về chương trình quốc gia chống tội phạm; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông.

c. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006 và chức năng, quyền hạn của mình, Thường trực HĐND, các BanHĐND và các đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, các phòng ban của huyện, UBND các xã triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử trỉtình tại kỳ họp để cơ quan chức năngliên quan giải quyết, trả lời kịp thời.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐND, UBND huyện tại kỳ họp gồm:

l) Tờ trình số: 04/TT-HĐND ngày 06/01/2006 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2006.

2) Tờ trình số: 01/TT-UBND ngày 3/1/2006 của UBND huyện về việc xin chủ trương hỗ trợ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của huyện theo học tại phân hiệu trường THPT Nguyễn Trãi;

3) Tờ trình số: 04/TT-UBND ngày 3/1/ 2006 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ;

 

4) Tờ trình số: 05/TT-UBND ngày 03/01/2006 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2006.

5) Tờ trình số: 06/TT-UBND ngày 03/1/2006 của UBND huyện về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức chỉ đạo điều hành các ngành, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp để đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/1/2006 ./.

 

                                    

CHỦ TỊCH
Châu Dích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2005,nhiệm vụ và giải pháp năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142