Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 92/2005/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

Số hiệu: 92/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92/2005/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 53/TTr-UB ngày 17 tháng 9 năm 2004, các Công văn số 4218/UB-NC ngày 12 tháng 11 năm 2004, số 11/BC-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội về cơ chế, chính sách, phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hoá - xã hội, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô.

Điều 2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

1. Việc xây dựng, phát triển Thủ đô được thực hiện theo chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, trình Chính phủ phê duyệt.

2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Cụ thể hoá đầy đủ các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô được quy định trong Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định này;

b) Xác định rõ trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

3. Các Bộ, ngành khi xây dựng chiến lược phát triển ngành có liên quan tới Thủ đô phải thống nhất với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Điều 3. Chính sách xây dựng, phát triển Thủ đô

1. Thủ đô là địa bàn trọng điểm được tập trung đầu tư đặc biệt các nguồn lực về tài chính, ngân sách, nhân lực, khoa học - công nghệ và các nguồn lực khác bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng, phát triển được quy định tại Điều 3, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

2. Xây dựng, phát triển Thủ đô được thực hiện đồng bộ, toàn diện theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm theo vùng, ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Thủ đô trong từng thời kỳ.

3. Các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực, Nhà nước đã có chính sách khuyến khích thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở luật, pháp lệnh và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội và khuyến khích thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực trên địa bàn.

4. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được thuê chuyên gia giỏi của nước ngoài để triển khai xây dựng quy hoạch phát triển Thủ đô.

Điều 4. Phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm trong đầu tư, xây dựng, phát triển Thủ đô

1. Chính phủ chỉ đạo, phân công các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, các địa phương trong cả nước huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

2. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển Thủ đô. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp điều hành công tác xây dựng và phát triển Thủ đô.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô; giải quyết hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến hoặc kiến nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Quá thời hạn trên, các Bộ, ngành không trả lời, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quyết định trước pháp luật và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2:

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ - XÃ HỘI

MỤC 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Điều 5. Phát triển các ngành dịch vụ

1. Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp cụ thể để phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định về các chính sách, biện pháp tài chính, tiền tệ để xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm tài chính tiền tệ của khu vực và cả nước.

2. Ngoài những ưu đãi chung của Nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chính sách ưu đãi đầu tư, cơ chế khuyến khích đối với các ngành dịch vụ trình độ cao trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, giao thông công cộng, các ngành dịch vụ mới.

3. Các ngành dịch vụ được ưu tiên bố trí vốn, nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất để phát triển nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn Vùng.

Điều 6. Phát triển các ngành công nghiệp

1. Bộ Công nghiệp xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt.

Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định về các chính sách, biện pháp cụ thể để xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm cơ khí - tự động hoá của cả nước.

2. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch ngành công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyền:

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công nghiệp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với những nội dung trong quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới đất đai, Bộ Công nghiệp không tổ chức thực hiện trong thời hạn 12 tháng hoặc tiến độ thực hiện chậm hơn 24 tháng, kể từ ngày quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Bố trí lại mạng lưới công nghiệp của Thủ đô một cách hợp lý, khai thác quỹ đất có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch ngành;

c) Quyết định các biện pháp huy động vốn để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo ra sản phẩm mới hiệu quả kinh tế, có sức cạnh tranh cao;

d) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giảm tiền thuê đất, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực tin học, điện tử, sinh học, cơ khí, tự động hoá, sản xuất và sử dụng vật liệu mới, chế biến nông, lâm, thủy sản và các mặt hàng của Thủ đô có lợi thế cạnh tranh;

đ) Quyết định các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp và phát triển các doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp ở nông thôn.

Điều 7. Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, đẩy mạnh xuất khẩu; các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt.

2. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch ngành nông nghiệp, công nghiệp và thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyền:

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Quyết định các biện pháp thực hiện những nội dung quy hoạch, kế hoạch liên quan tới Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Xây dựng chính sách thu hút các nguồn vốn để phát triển kinh tế ngoại thành và nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái; ưu tiên phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế nông thôn; từng bước giảm lao động nông nghiệp; tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp;

d) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện đầu tư sản xuất, chế biến, xuất khẩu thực phẩm sạch; mở rộng hợp tác liên kết tạo ra thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

đ) Ban hành quy chế để bảo tồn, khôi phục, củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống có chọn lọc; nâng cấp các ngành nghề mới chất lượng cao, thu hút lao động địa phương.

MỤC 2: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 8. Phát triển giáo dục đại học và trên đại học

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành quản lý các trường trên địa bàn Thủ đô có trách nhiệm:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt;

b) Quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình, kế hoạch chuyển dần các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề ra ngoại thành và các tỉnh lân cận; lập kế hoạch chỉ tiêu đào tạo; quyết định các biện pháp tăng cường chất lượng giảng dạy; phân công, phân cấp quản lý đào tạo cho Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô và cả nước;

c) Đầu tư, nâng cấp một số trường đại học, cao đẳng hiện có trên địa bàn Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn khu vực và thế giới;

d) Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý sinh viên các trường đại học, cao đẳng; đầu tư giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quy hoạch xây dựng các làng sinh viên có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tạo lập môi trường giáo dục - văn hoá cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Điều 9. Phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, dạy nghề của Thủ đô

1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quyết định các biện pháp tập trung, huy động vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đồng bộ, hiện đại cơ sở vật chất của các trường trung cấp, dạy nghề, trường phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ và các cơ sở giáo dục khác do Uỷ ban nhân dân Thành phố quản lý;

b) Quyết định cơ chế chính sách, biện pháp cụ thể khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn; liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng các cơ sở và loại hình giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các tỉnh lân cận; có chính sách phụ cấp cho giáo viên, hỗ trợ việc học ở những địa bàn khó khăn, kém phát triển;

c) Quyết định chuyển các trường trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố sang hình thức bán công;

d) Chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô để phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, dạy nghề trên địa bàn.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí để nâng cấp, phát triển hệ thống dạy nghề trên địa bàn Thủ đô do ngành mình quản lý nhằm đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế của Thủ đô và xuất khẩu lao động;

b) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các dự án nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề của Thành phố.

MỤC 3: PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 10. Phát triển khoa học và công nghệ

1. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính có quyền quyết định, trong phạm vi thẩm quyền của mình, các chính sách, biện pháp cụ thể để xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học của cả nước;

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan cân đối kế hoạch của ngành với yêu cầu của Thành phố để đầu tư xây dựng một số cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế trên địa bàn Thủ đô;

d) Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng quy chế hỗ trợ Thành phố trong việc xây dựng cơ sở mạng lưới nghiên cứu khoa học công nghệ, sử dụng các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành trên địa bàn phục vụ yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Thủ đô theo hướng ưu tiên phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực thông tin - điện tử, sinh học, cơ khí - tự động hoá, sản xuất và ứng dụng vật liệu mới;

b) Quyết định các biện pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn; ban hành Quy chế sử dụng, thuê chuyên gia trong các hoạt động xây dựng và phát triển Thủ đô;

c) Lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Điều 11. Tạo lập thị trường công nghệ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu xây dựng quy chế tổ chức và kiện toàn hoạt động của các trung tâm thông tin, môi giới, chuyển giao công nghệ, các trung tâm hỗ trợ sở hữu công nghiệp;

b) Đẩy mạnh việc áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ góp phần tạo lập môi trường chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, xây dựng, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

MỤC 4: PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Điều 12. Phát triển văn hoá

1. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt;

b) Đầu tư xây dựng, tôn tạo, quản lý các công trình văn hoá đặc biệt quan trọng của quốc gia trên địa bàn Thủ đô; thống nhất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trước khi ban hành Quy chế quản lý khai thác, sử dụng các công trình này; lập danh mục các công trình văn hóa có tính chất quốc gia trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và bàn giao các công trình văn hóa khác mà Bộ đang quản lý cho Thành phố trong năm 2007;

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp hỗ trợ cho các dự án của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu phố cổ, phố cũ và xây dựng các công trình văn hoá tiêu biểu ở Thủ đô và cả nước.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá truyền thống của Thủ đô; ban hành các quy định về chuẩn mực văn hoá, nếp sống văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và đời sống nhân dân Thủ đô.

Điều 13. Củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế

1. Trách nhiệm của Bộ Y tế và các Bộ, ngành:

a) Bộ Y tế xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt;

b) Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định:

- Các chính sách, biện pháp cụ thể để xây dựng tại Hà Nội một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gen, di truyền của cả nước;

- Đầu tư kinh phí nâng cấp các bệnh viện, các cơ sở sản xuất dược hiện có do Bộ quản lý trên địa bàn Thủ đô thành các trung tâm y học, dược học hiện đại chất lượng cao;

- Quy hoạch và xây dựng một số bệnh viện lớn có chất lượng cao ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận, ở một số vùng kinh tế trọng điểm nhằm giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện ở nội thành.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm đầu tư kinh phí để nâng cấp, phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, hệ thống dược của Thành phố, trạm y tế phường, xã, thị trấn phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới y tế trên địa bàn Thủ đô và quy định của Bộ Y tế về những điều kiện, tiêu chuẩn của ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân Thủ đô; lập kế hoạch nâng cấp, phát triển các trung tâm y tế quận, huyện thành các bệnh viện đa khoa.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được phép huy động nhân lực, vật lực của các cơ sở y tế do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn vào việc tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thực hiện các giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.

Điều 14. Phát triển thể dục, thể thao

1. Uỷ ban Thể dục Thể thao có trách nhiệm:

a) Đầu tư xây dựng các khu liên hợp thể thao hiện đại, các trung tâm thể thao và các cơ sở thể dục thể thao quốc gia đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế;

b) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quy hoạch các cơ sở thể dục thể thao đồng bộ với việc thực hiện quy hoạch chi tiết các quận, huyện, các khu dân cư, các khu đô thị mới;

b) Tập trung xây dựng một số bộ môn thể dục, thể thao thành tích cao tiêu biểu cho hoạt động thể dục thể thao của Thủ đô và cả nước;

c) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn.

Chương 3:

QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA THỦ ĐÔ

MỤC 1: QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điều 15. Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

1. Quyết định lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới, các khu vực hành chính - chính trị, hành chính - kinh tế, các khu thương mại, tài chính, đối ngoại, văn hoá, thể thao, các điểm dân cư nông thôn; căn cứ quy hoạch vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng định hướng kiến trúc Hà Nội theo hướng hiện đại, bảo tồn, giữ gìn kiến trúc đặc trưng Hà Nội, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với tính chất lịch sử, chính trị, văn hoá, dân cư và điều kiện phát triển của Thủ đô.

2. Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng trong từng khu vực phù hợp với đặc thù Thủ đô.

3. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công khai về quy hoạch kiến trúc bảo đảm thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân khi có nhu cầu tìm hiểu.

 

Điều 16. Các biện pháp thực hiện quản lý và xây dựng nhà ở

1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quyết định các khu vực đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh nhà ở; các khu vực mà việc kinh doanh hoặc sở hữu, sử dụng nhà ở phải có điều kiện;

b) Quyết định các biện pháp khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, phát triển nhà ở;

c) Quyết định chế độ ưu đãi trong việc bán, cho thuê nhà ở đối với các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức và người có thu nhập thấp trên địa bàn;

d) Thực hiện các biện pháp tạo lập, tổ chức, quản lý thị trường kinh doanh bất động sản;

đ) Ban hành các quy định về quản lý tiêu chuẩn chất lượng nhà ở, quy phạm kỹ thuật, đơn giá xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện Thủ đô; sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

e) Quy định diện tích mặt bằng tối thiểu trong từng khu vực thuộc nội thành và khu đô thị mới được phép xây dựng nhà ở kiên cố, cao tầng;

f) Tổng hợp, phân loại để xử lý theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho những trường hợp mua, bán nhà ở có nguồn gốc hợp pháp hoặc được pháp luật công nhận của người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

2. Các cơ quan, tổ chức do Trung ương quản lý trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc giải quyết chỗ ở cho cán bộ, viên chức khi tuyển dụng, tiếp nhận họ vào làm việc tại Thủ đô.

MỤC 2: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, DÂN CƯ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 17. Quản lý đất đai

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quyết định số lượng các tổ chức phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức này;

b) Quyết định các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với thực tế và tình hình quản lý tại địa phương, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

c) Trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ quy định, quyết định và công bố giá các loại đất trên địa bàn phù hợp với mục tiêu quy hoạch phát triển đô thị và tình hình thực tế của thị trường bất động sản tại Thủ đô;

d) Tổ chức triển khai việc lập hồ sơ địa chính - nhà đất; xây dựng hệ thống thông tin quản lý đất đai;

đ) Quyết định thu hồi đất tại địa điểm cũ của các doanh nghiệp trong diện phải di dời theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống kê tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, dư thừa nhằm phát huy hiệu quả tài sản nhà nước;

f) Ban hành văn bản về bồi thường, tái định cư và xây dựng nhà ở tái định cư phù hợp với quy định của pháp luật và với thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố.

2. Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các cơ sở thuộc quyền quản lý trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố liên quan đến đất đai.

Điều 18. Quản lý dân cư trên địa bàn

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

1. Quản lý việc nhập cư vào Thủ đô theo quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện điều tiết dân số phù hợp với quy mô, mật độ, cơ cấu theo quy hoạch chung phù hợp với yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.

2. Quyết định các biện pháp tăng cường quản lý hộ khẩu để bảo đảm chất lượng và quy mô dân số hợp lý tại các quận, khu đô thị mới và khu vực có mật độ dân số cao.

3. Ban hành quy định và tổ chức quản lý chặt chẽ lực lượng lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động tự do, lao động thời vụ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các trung tâm hướng dẫn giới thiệu việc làm.

4. Phối hợp với chính quyền các tỉnh thực hiện các biện pháp hạn chế việc nhập cư tự phát, lao động thời vụ, người lang thang xin ăn, người bị bệnh tâm thần vào Thủ đô.

5. Ban hành và thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích cho người tự nguyện chuyển từ khu vực nội thành ra ngoại thành và cho dân di cư từ Hà Nội đến các địa phương khác.

6. Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định ưu đãi tuyển dụng lao động tại chỗ để đào tạo phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho người có trình độ cao, chuyên gia giỏi về sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Điều 19. Tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy; đồng thời thống nhất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quy hoạch, kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới quan trắc môi trường và phương thức khai thác các thông tin môi trường từ các trạm quan trắc môi trường do Bộ đầu tư, xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và bệnh viện gây ô nhiễm môi trường do Bộ, ngành quản lý ra khỏi nội thành trước năm 2010.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý và bảo vệ môi trường Thủ đô theo Luật Bảo vệ môi trường và các quy định tại khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh Thủ đô:

a) Quyết định các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường Thủ đô sau khi đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua;

b) Ban hành các quy định khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường;

c) Thành lập quỹ bảo vệ môi trường với vốn cấp ban đầu từ ngân sách nhà nước và vốn bổ sung từ các nguồn khác trong đó có các loại phí bảo vệ môi trường;

d) Bảo đảm quỹ đất để thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, bệnh viện gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành, khu đông dân cư.

MỤC 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Điều 20. Quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật

1. Bộ Công nghiệp, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin, hệ thống cấp điện đồng bộ, hiện đại; các Bộ, ngành quản lý và sử dụng các công trình điện, thông tin liên lạc phải phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện hạ ngầm hệ thống các tuyến cáp và đường dây trên địa bàn Hà Nội trước năm 2010.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc quy hoạch lại hệ thống đê bao của Thành phố và xoá bỏ một số tuyến đê bao cũ không còn công năng; khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên sông Hồng theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng lập kế hoạch đầu tư xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống giao thông đô thị; hệ thống các công trình ngầm gồm tuy-nen kỹ thuật, cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải và vệ sinh môi trường Thủ đô;

b) Xây dựng tuyến phố hai bên đường đồng bộ với xây dựng đường, bảo đảm đường phố văn minh, có kiến trúc, cảnh quan hiện đại;

c) Xây dựng đề án quy hoạch tổng thể quản lý và sử dụng quỹ đất vùng ngoài đê sông Hồng bao gồm: đề án kè vở sông Hồng, quy hoạch hành lang thoát lũ, quy hoạch khu dân cư dọc hai bên bờ sông thuộc địa bàn Thành phố, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội quyết định.

Điều 21. Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức thu các loại phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm ban hành Quy chế phối hợp đầu tư khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thủ đô do các Bộ đầu tư, xây dựng.

Chương 4:

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Điều 22. Đấu giá quyền sử dụng đất

1. Uỷ ban nhân dân Thành phố được huy động và sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển theo quy hoạch của Thành phố và quỹ đất hiện có, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tạm ứng ngân sách cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất. Khoản tiền đã tạm ứng sẽ được hoàn lại sau khi hoàn thành việc đấu giá.

Điều 23. Tạm ứng vốn nhàn rỗi và quy định mức thu phí, lệ phí

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được:

1. Tạm ứng vốn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác (không phải trả phí) để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư và các mục tiêu, nhiệm vụ khác của Thành phố. Thành phố phải cân đối ngân sách để trả nợ khi đến hạn.

2. Trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các mức thu phí, lệ phí, khoản đóng góp, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định của pháp luật phù hợp với đặc thù của Thủ đô và khả năng cân đối của ngân sách Thành phố.

Điều 24. Phân cấp quản lý đầu tư

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyền:

1. Quyết định đầu tư không phân biệt quy mô vốn đầu tư đối với những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố và nguồn vốn hợp pháp do Thành phố huy động thuộc lĩnh vực xây dựng các khu đô thị mới và nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn.

2. Phê duyệt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng mức vốn đầu tư đến 40 triệu USD trừ những lĩnh vực Chính phủ có quy định khác, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại có tổng mức vốn đầu tư đến 2 triệu USD và các dự án ODA có tổng mức vốn đầu tư đến 10 triệu USD trong trường hợp Thành phố tự cân đối được nguồn trả nợ.

3. Uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của Thành phố quyết định đầu tư các dự án nhóm C và triển khai thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị định này.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Những quy định của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà có quy định trái với Nghị định này thì áp dụng các quy định của Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 92/2005/ND-CP

Hanoi, July 12, 2005

 

DECREE

OF THE GOVERNMENT NO.92/2005/ND-CP DATED JULY 12, 2005 DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE ORDINANCE ON HANOI CAPITAL

THE GOVERMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Law on Organization of the People’s Council and People’s Committee dated November 26, 2003;

Pursuant to the Ordinance on Hanoi Capital dated Deccember 28, 2000;

At the proposal of President of People’s Committee of Hanoi city at the Statement No.53/TTr-UB dated September 17, 2004, the Official Dispatches No.4218/UB-NC dated November 12, 2004, No.11/BC-UB dated March 09, 2005,

DECREES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing

This Decree details the implementation of some Articles of the Ordinance of Hanoi capital on mechanisms, policies, assignment of responsibilities and decentralization of state management in the fields of economy, education, science and technology, culture - society, urban management, construction investment and capital development.

Article 2. The strategy of economic - social development of capital

1. The construction and development of capital shall comply with the strategy, planning of economic - social development of capital.

Based on the Resolution of the People's Council, People's Committee of Hanoi city compiles strategy, planning of economic - social development of capital, submits to the government for approval.

2. The strategy of economic - social development of capital must meet the following requirements:

a) Specifying fully the goals of building and development of capital stipulated in the Capital Ordinance and this Decree;

b) Defining clearly the responsibilities of the People's Committees of Hanoi city, the People's Committees of provinces and centrally-run cities, the ministries, branches involved in implementing economic - economic development strategies of the Capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Policy of building, development of capital

1. Capital is the key area focused particular ​​investment of financial resources, budget, human resources, science - technology and other resources to ensure the effective implementation of goals of building, development defined in Article 3 of the Hanoi Capital Ordinance.

2. Construction and Capital development is implemented in sync, wholly according to planning, programs, and plans, which identify clearly focal points in regions, branches, sectors meeting requirements of construction, development of the capital in each period.

3. The works, projects of the fields that the State has policies of encouragement shall be applied to the highest preferential level as prescribed by law.

On the basis of laws, ordinances and other documents of superior State agencies, the People's Council and People's Committee of Hanoi city promulgate mechanisms and specific policies to accelerate economic - social development and encourage the implementation of socialization of the fields in the area.

4. Where necessary, the People's Committee of Hanoi city is entitled to hire foreign qualified experts to carry out the construction of planning of the Capital development.

Article 4. Assignment, decentralization of implementation of responsibilities in investment, construction, development of capital

1. The Government directs, assigns the State management agencies at central and local authorities in the whole country to mobilize resources for construction and development of Capital.

2. Prime Minister directs the building and development of Capital. President of Hanoi city People's Committee directly operates the building and development of Capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 days from the date of receipt of written request or recommendations of the People's Committee of Hanoi city, the concerned ministries and branches are responsible for replying in writing on the matters under their jurisdiction of handling. Beyond such time limit that the ministries, branches do not respond, people's Committee of Hanoi city has the right to decide and be responsible for the legality of its decision before the law and the Government, the Prime Minister.

Chapter 2:

DEVELOPMENT OF ECONOMY, EDUCATION AND TRAINING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE – SOCIETY

ITEM 1: ECONOMIC DEVELOPMENT

Article 5. Development of services

1. The ministries and central branches shall be responsible for coordinating with the People's Council, People's Committee of Hanoi city to develop mechanisms, policies, and specific solutions to develop the high quality services. State Bank and Ministry of Finance within the scope of their authorities define on the policies and financial and monetary measures in order to build Hanoi into the financial and monetary center of the region and the whole country.

2. In addition to the general preference of the State, the People's Committee of Hanoi city submits to the competent State agencies to decide the policy of investment incentives, preferential mechanism for high-level service sector in the domains of trade, finance, banking, tourism, technology transfer, personnel training, public transportation, the new services.

3. The service sectors prioritized the allocation of capital, manpower, equipment, and material facilities to develop in order to fully exploit the potential and advantages for economic - social development of Capital and strategy of economic - social development of the whole region.

Article 6. Development of Industrial branches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Industry and Ministry of Finance within their scope of authorities define on the policies and specific measures to build Hanoi to become the center of mechanics - automation of the whole country.

2. On the basis of planning, the industrial branch plan which has been approved by the Prime Minister, the People's Council, and People’s Committee of Hanoi city may:

a) Request the Prime Minister to require the Ministry of Industry to implement the planning, the plan which has been approved. For the contents of the planning, the plan related to land, the Ministry of Industry does not implement for a period of 12 months or progress of implementation is slower than 24 months from the date the planning, the plan which has been approved, the People's Committees of Hanoi city reports and suggests the Prime Minister to assign the People's Committee of Hanoi City to implement in accordance with the planning, the plan which has been approved;

b) Relocate industrial network of the Capital in a reasonable manner; exploit land fund efficiently, consistent with industry planning;

c) Decide on the measures to raise capital to develop high-tech industries, creating new products of economic efficiency with high competitiveness;

d) Submit to the competent State agencies to decide on the reduction of land rental, incentive loan support to encourage enterprises of all economic sectors to develop production and promote export of goods to be of the fields of information technology, electronics, biology, mechanic, automation, production and use of new materials, processing of agricultural, forestry, fisheries and other items of capital which have competitive advantages;

e) Decide on the mechanisms and policies to promote innovation, arrangement, and development of the state-owned enterprises; establish industrial enterprises in rural areas.

Article 7. Agricultural development and suburban economy

1. Ministry of Agriculture and Rural Development compiles development planning, long-term plan, 05- year and annual plans under the direction of industrialization and modernization of rural areas, promoting export; the important works of the sector, which determine clearly the planning and plans relating to the Capital, taking the opinions of the People's Committee of Hanoi city, submitting to the Prime Minister for consideration and approval; organizes and directs the implementation upon approved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Request the Prime Minister to require the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Industry and Ministry of Trade to implement the planning, plans which have been approved;

b) Decide on the measures to implement the contents of planning and plans related to Capital which have been approved by Prime Minister;

c) Formulate policies to attract capital for suburban economic development and agriculture of capital in the direction of ecological agriculture; and give priority for clean agricultural products development; increase proportion of industry and services in economic structure of rural areas; gradually reduce agricultural labor; and increase the efficient use of agricultural land;

d) Submit to the competent State agencies for deciding on incentive policies for the domestic and foreign organizations and individuals to perform investment in manufacturing, processing and exporting fresh food; and expand cooperation, linking to create consuming market for agricultural products;

đ) Promulgate the regulations to preserve, restore, consolidate and develop traditional craft villages selectively; upgrade the new lines of high quality, attract local laborers.

Item 2: DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING

Article 8. Development of education of university and higher

1. Ministry of Education and Training and ministries, branches managing the schools in the area of Capital are responsible for:

a) Formulating development planning, long-term plan, 05- year and annual plans, the important works of the sector, which determine clearly the planning and plans related to the Capital, consulting the People's Committees of Hanoi city, submitting to the Prime Minister for consideration and approval; organizing and directing the implementation of upon approved;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Investing and upgrading a number of existing universities and colleges in Hanoi to improve the quality of training and material facilities according to regional and international standards;

d) Presiding over and coordinating with the People's Committee of Hanoi city to issue the Regulation on management of students of the universities, colleges; investing, resolving accommodation for students of universities and colleges in the area.

2. The People's Committee of Hanoi city presides over and coordinates with the Ministry of Education and Training in the construction of students villages having the material facilities in sync and modernly, to create the educational - cultural environment for the universities and colleges in the area.

Article 9. Development of educational system of high schools and vocational training schools of the Capital

1. People's Council, People's Committee of Hanoi city is responsible for:

a) Deciding on measures to focus and mobilize investment capital for building, renovating, upgrading in sync, modernly material facilities of intermediate schools, vocational schools, kindergartens, nursery and other educational facilities managed by the City People's Committee;

b) Deciding on the mechanism, policies and specific measures to encourage organizations and individuals to invest in developing education and training in the area; jointing and cooperating with other domestic and foreign organizations and individuals to expand the facilities and types of education and training to improve service quality of requirements of social - economic development of the City and surrounding provinces; subsidy policy for teachers, supporting education in difficult areas, poorly developed areas;

c) Deciding on relocating the professional high schools, vocational training institutions directly under the municipal People's Committee to the semi-public form;

d) Actively coordinating with the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, Ministry of Education and Training in the study of the proposal of mechanisms and specific policies for the Capital to develop the education system of high school, vocational training in the area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Developing plans and funding to upgrade and develop the vocational training system in the Capital area managed by its branch to train skilled technical workers for economic development of the Capital and labor export;

b) Coordinating with the People's Committee of Hanoi city in the implementation of projects to improve the quality of training, vocational teaching of the City.

ITEM 3: DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Article 10. Development of science and technology

1. Responsibilities of the Ministry of Science and Technology and ministries, branches:

a) Ministry of Science and Technology compiles development planning, long-term plan, 05- year and annual plans, the important works of the sector, which determine clearly the planning and plans related to the Capital, consulting the People's Committees of Hanoi city, submitting to the Prime Minister for consideration and approval; organizing and directing the implementation of upon approved;

b) The Ministry of Science and Technology, the Ministry of Finance may decide within its competence on the policies and specific measures to build Hanoi to become a research Centre, applications of technology and information, biotechnology of the whole country;

c) The Ministry of Science and Technology presides over and coordinates with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and concerned ministries, branches to balance the branch’s plans with requirements of the City to invest in building a number of research institutions, laboratories obtaining regional and international standards in the area of Capital;

d) Ministry of Science and Technology and other ministries, branches are responsible for building regulations of supporting the City in the construction of networks of scientific and technological research, use of research facilities and laboratories under their management competence in the area for requirements of building and development of the Capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Making planning, plans of developing science and technology of the Capital in the direction of prioritizing high-tech development in the fields of information - electronics and biology-mechanics - automation, manufacturing and application of new materials;

b) Deciding on measures to encourage domestic and foreign organizations and individuals to invest in the construction of the research facilities, development and application of science and technology in the area; issuing the regulations on the use, hiring of experts in the construction activities and Capital development;

c) Making, managing and using Funds to develop science and technology.

Article 11. Creating of the technology market

1. Ministry of Science and Technology is responsible for:

a) Presiding over and coordinating with concerned ministries and branches, the People's Committee of Hanoi city to research, build the Regulations of organizing and strengthenning the operation of centers of information, brokerage, technology transfer, the support center of industrial property;

b) Promoting the application of methods of advanced quality management in the companies of manufacturing and services contributing to create the environment of high quality in the area of Capital.

2. People's Committee of Hanoi city issues the Regulation on management, construction, and development of technology market in the area to serve the goal of economic - social development of the Capital.

Item 4: CULTURAL - SOCIAL DEVELOPMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministry of Culture - Information is responsible for:

a) Formulating development planning, long-term plan, 05- year and annual plans, the important works of the sector, which determine clearly the planning and plans related to the Capital, consulting the People's Committees of Hanoi city, submitting to the Prime Minister for consideration and approval; organizing and directing the implementation of upon approved;

b) Investing in construction, renovation and management of cultural works of special importance of the nation in the area of Capital; agreeing with the People's Committee of Hanoi city before the promulgation of the Regulations on management, exploration and use of these works; making the list of cultural works of national character in the area under its management competence and transferring other cultural works which the ministry is managing to the City in 2007;

c) Coordinating with the People's Committee of Hanoi to submit to the Prime Minister for deciding on support measures for the projects of the People's Committee of Hanoi city in the preservation and renovation of monuments of history, culture, famous landscape, old and ancient streets and building the typical cultural works of the Capital and the whole country.

2. People's Committee of Hanoi city is responsible for developing and implementing the project of conservation, development of traditional culture of the Capital; issuing the Regulations on standards of culture, lifestyle and culture in communication, responding, operation of state management agencies and Capital people's living.

Article 13. Strengthening and improving health system

1. Responsibilities of the Ministry of Health and other ministries, branches:

a) Ministry of Health formulates development planning, long-term plan, 05- year and annual plans, the important works of the sector, which determine clearly the planning and plans related to the Capital, consulting the People's Committees of Hanoi city, submitting to the Prime Minister for consideration and approval; organizing and directing the implementation of upon approved;

b) Ministry of Health, Ministry of Finance within their jurisdiction defines:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Investment of funds for upgrading hospitals, existing pharmaceutical manufacturing facilities managed by the Ministry in the Capital area to become the modern pharmaceutical, medical centers of high quality;

- Planning and construction of a number of large hospitals with high quality in the suburbs of Hanoi city and the surrounding provinces, in some key economic areas in order to reduce overcrowding in the urban hospitals.

2. People's Committee of Hanoi city is responsible for funding to upgrade and develop systems of disease examination and treatment, pharmaceutical system of the City, health stations of wards, communes and towns in accordance with the planning of health network development in the area of Capital and the Health Ministry's regulations on the conditions, branch standards and meeting the demand of increasing and diversity of the people of the Capital; planning to upgrade, develop the urban and rural district medical center to become the general hospitals.

3. People's Committee of Hanoi city is allowed to mobilize manpower and material resources of the health facilities managed by the central government locating in the area to participate in overcoming the consequences caused by natural disasters and epidemics; take the solutions to prevent and reverse disease.

Article 14. Development of fitness, sports

1. Sports, fitness Committee is responsible for:

a) Investing in construction of modern sports complexes, sports centers and national sports, fitness facilities obtaining regional and international standards;

b) Coordinating with the People's Committee of Hanoi city in the implementation of the tasks prescribed in clause 1 of this Article.

2. People's Committee of Hanoi city is responsible for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Concentrating on setting up a number of high-performing sports, fitness subjects representing activities of fitness, sports of the Capital and the whole country;

c) Submitting to the competent state agencies for issuing the regulations of incentives to encourage organizations and individuals to set up the sports, fitness facilities in the area.

Chapter 3.

MANAGEMENT AND CONSTRUCTION AND URBAN DEVELOPMENT OF THE CAPITAL

ITEM 1: MANAGEMENT OF PLANNING AND URBAN CONSTRUCTION

Article 15. Management of architecture, construction planning

People's Council, People's Committee of Hanoi city is responsible for:

1. Deciding on making and approval of detailed planning of new urban areas, administrative - economic, administrative - political areas, commercial centers, finance, foreign affairs, culture, sports, the populated rural areas; based on the Capital area planning of construction of Hanoi’s architecture in the direction of modern, conservation and preservation of typical architecture of Hanoi, ensuring the synchrony in accordance with historic, political, cultural, population nature and development conditions of the Capital which has been approved by the Prime Minister.

2. Promulgating Regulations on management of architecture and construction planning in each region in accordance with specific characteristics of the Capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Measures to implement management and housing construction

1. People's Council, People's Committee of Hanoi city is responsible for:

a) Deciding on the construction investment areas aiming to trade houses; the areas where the business or property, residential uses are conditional;

b) Deciding on measures to encourage organizations and individuals to invest, construct, and develop housing;

c) Deciding on incentive regime in the sale, housing rental for policy subjects, officials, public servants and low-income people in the area;

d) Implementing measures to create, organize, manage market of property business;

đ) Promulgating regulations on management of housing quality standards, technical regulations, housing construction unit prices in accordance with the conditions of the Capital; after obtaining the written consent of the Minister of Construction;

e) Stipulating the minimum surface area in each region of the inner city and urban areas to be allowed to build high-rise, permanent housing;

f) Synthesizing and classifying to treat under the law regulations before implementing the issuance of certificate of housing ownership right for the cases of buying and selling houses with legal origin or recognized by law of the people who are without permanent residence in Hanoi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ITEM 2: MANAGEMENT OF LAND, RESIDENTS, ENVIRONMENT

Article 17. Land management

1. People's Committee of Hanoi city is responsible for:

a) Deciding on the number of land fund development organizations, offices of land use right registration in the area; promulgating the Regulation on organization and operation of these organizations;

b) Deciding on the necessary measures to accelerate the progress of issuing land use right certificates in accordance with actuality and the local management situation, completing the issuance of certificates of land use rights and housing ownership rights for the organizations and individuals in the area of the City;

c) Based on the land price bracket stipulated by the Government, deciding on and announcing prices of types of land in the area in accordance with the objectives of urban development planning and the actual situation of the real estate market in the Capital;

d) Implementing the compilation of records of cadastre - real estate; building information systems of land management;

đ) Deciding on land recovery at the former location of the enterprises in the cases required to relocate under planning of the municipal People's Committee;

e) Presiding over, coordinate with the Ministry of Finance to count estate assets owned by the state managed by administrative agencies, the enterprises of central and local levels in the area for handling or submitting to the competent authority to deal with cases of using the wrong purposes, excess to promote efficiency of state property;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The ministries and central branches are responsible for performing and directing the establishments under their management in the area of Hanoi to strictly implement the provisions of the municipal People's Committee related to land.

Article 18. Management of residents in the area

People's Council, People's Committee of Hanoi city is responsible for:

1. Managing the migration into the Capital according to the planning approved by the Prime Minister; regulating residents consistent with size, density and structure of the master plan in accordance with the requirements of building and development of Capital.

2. Deciding on measures to strengthen population management to ensure quality and reasonable population size in the districts, new urban areas, and areas with high population density.

3. Promulgating provisions and organizing to closely manage the work force in the area, especially freelance labors, seasonal labors, and encouraging organizations and individuals to set up the centers guiding and introducing jobs.

4. Coordinating with the government of the provinces to implement the measures to limit the spontaneous migration, seasonal labor, the beggars, and the people of mental-ill in the Capital.

5. Promulgating and implementing the regime of supporting and encouraging people to voluntarily move from inner cities to the suburbs and for residents from Hanoi to other provinces.

6. Submitting to the competent state agencies to promulgate regulations for labor recruitment incentives in place to train in accordance with the requirements of professional skill, services, creating favorable conditions for highly qualified people, and qualified experts to live and work in Hanoi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministry of Natural Resources and Environment presides over and coordinates with the People's Committee of Hanoi city and concerned People's Committee of provinces to build and implement environmental protection plan for the basins of Red river, Nhue river, Day river; and agrees with the People's Committee of Hanoi city the planning, investment plan, environmental observation network development and methods  of exploiting environmental information from environmental observation stations invested, built by the Ministry in the area of Hanoi city.

2. The ministries and branches are responsible for planning and implementing the relocation of production facilities, industrial zones, and hospitals causing environmental pollution managed by the ministries, branches from the inner city by 2010.

People's Committee of Hanoi city takes full responsibility for the management and protection of the Capital environment according to the Environmental Protection Law and the provisions in clause 1 of Article 15 of the Ordinance on Capital:

a) Deciding on the necessary measures as prescribed by law for environmental protection of Capital after passed by the City People’s Council;

b) Promulgating regulations to encourage organizations and individuals in the implementation of socialization of activities for environmental protection;

c) Establishing environmental protection fund with initial granted capital from the state budget and additional funds from other sources including fees for environmental protection;

d) Ensuring the land fund to carry out the relocation of production facilities, industrial zones, hospitals causing environmental pollution out of the urban area, densely populated areas.

ITEM 3: DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS OF URBAN TECHNOLOGY

Article 20. Planning and plan of development of technical infrastructure systems

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministry of Agriculture and Rural Development is responsible for coordinating with the People's Committee of Hanoi city in the replanning of the dike system of the city and removing some old dike lines which are no longer performance; exploiting effectively land funds of both sides of the Red River in accordance with the law regulations.

3. People's Council, People's Committee of Hanoi city is responsible for:

a) Coordinating with the Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction to plan investment in construction and unified management of urban transport system; underground works systems including technical tunnel, water supply, drainage; and waste treatment and environmental sanitation of Capital;

b) Constructing the roads of both sides in syne with the road construction to ensure streets to be civilized with modern architecture, landscape;

c) Developing the project of overall planning, manageming, using land fund of the area outside the Red River dike including fan-palm scheme of Red River, flood exist corridor planning, planning residential areas along the river banks of the City area and reporting to the Government for consideration to submit to the National Assembly for decision.

Article 21. Management of systems of urban technical infrastructure

1. People's Committee of Hanoi City submits to the People's Council of the City for deciding the rates of charges collection under the provisions of law relating to the use of the urban technical infrastructure under the authority of management of the City.

2. People's Committee of Hanoi city presides over and coordinates with the Ministry of Transport, Ministry of Post and Telecommunications, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Industry and other concerned ministries and branches are responsible for issuing the Regulation to coordinate investment in the exploitation and use of urban technical infrastructure in the area of Capital invested in construction by the Ministries.

Chapter 4:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Auction of land use rights

1. City People's Committee is allowed to mobilize and use revenue from the auction of land use rights to invest in social - economic infrastructure development of the City as provided by law.

2. Based on the capital demand for development investment according to the city planning and available land fund, the People's Committee of Hanoi city advances the budget for infrastructure construction projects of land auctioned land use right. The advanced amount will be refunded after completion of the auction.

Article 23. Advance of unemployed fund and the provisions of collection rate of charges and fees

After agreeing with the Ministry of Finance, the People's Committee of Hanoi city may:

1. Advance the central budget capital and other sources (not required to pay charge) to accelerate construction progress of works, projects invested by the city budget capital and other goals and tasks of City. The City must balance its budget to pay debt when due.

2. Submit to the City People’s Council for deciding collection rates of charges, fees, contributions, regulations and standards and norms for expenditure in accordance with the law regulations consistent with the typical characteristics of the Capital and the ability to balance the City budget.

Article 24. Decentralization of investment management

President of the People's Committee of Hanoi city has the rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To approve the projects of foreign direct investment (FDI) with total investment capital up to USD 40 million excluding the areas otherwise specified by the Government, the investment projects funded by non-returnable official development assistance (ODA) with total investment up to USD 2 million and the ODA projects with total investment capital up to USD 10 million if the city may balance their source of repayment.

3. To authorize the President of the People's Committees of districts, heads of departments and boards, branches of the City to decide on investment in group-C projects and implement investment in the projects funded domestic capital under the approval authority of the president of City People's Committee.

Chapter 5:

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 25. Responsibility for the implementation of Decree

1. The ministers, heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies and the presidents of the People's Council, People's Committee of Hanoi city, presidents of the People's Councils, of the People's Committees of provinces and centrally-run cities are responsible for the implementation of this Decree.

2. The ministries and branches in the scope of their duties, powers are responsible for coordinating with the People's Council and People's Committee of Hanoi city to implement this Decree.

Article 26. Effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in Official Gazette.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Phan Van Khai 

(Signed)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/07/2005 Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.631

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!