Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 91/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo Chính phủ

Số hiệu: 91/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 91/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực tôn giáo;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo;

3. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban;

4. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

5. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức khác có liên quan:

a) Thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước;

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật;

c) Đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

6. Hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề quan trọng về tôn giáo.

Làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo;

7. Thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật;

8. Thống nhất quản lý về xuất bản các loại sách kinh, các tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hoá phẩm thuần tuý tôn giáo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;

9. Tham gia quản lý các khu di tích văn hoá lịch sử, danh lam thắng cảnh liên quan đến tôn giáo;

10. Thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng và áp dụng chính sách đãi ngộ đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo;

11. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của pháp luật;

12. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

13. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo; tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo;

14. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Ban;

15. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

16. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác tôn giáo; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ban;

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban

a) Các tổ chức giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước:

1. Vụ Công giáo;

2. Vụ Phật giáo;

3. Vụ Tin lành;

4. Vụ Cao đài;

5. Vụ các tôn giáo khác;

6. Vụ Tổ chức cán bộ;

7. Vụ Pháp chế - Thanh tra;

8. Vụ Hợp tác quốc tế;

9. Văn phòng.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Ban:

1. Trung tâm Nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo;

2. Nhà xuất bản Tôn giáo;

3. Tạp chí Công tác tôn giáo;

4. Trung tâm Tin học.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 37/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ, Quyết định số 235/1998/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số tổ chức thuộc Ban Tôn giáo của Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 91/2003/ND-CP

Hanoi, August 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT COMMITTEE FOR RELIGIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government's Decree No. 30/2003/ND-CP of April 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the agencies attached to the Government;
At the proposals of the Head of the Government Committee for Religions and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The Government Committee for Religions is a governmental agency, which performs several tasks and exercises several powers of State management in the field of religion throughout the country; and performs the State management over public services in the field of religion as prescribed by law.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government or the Prime Minister bills, draft ordinances and other legal documents on the field of religion;

2. To submit to the Government or the Prime Minister strategies, programs, long-term, five-year and annual plans as well as important projects on the field of religion;

3. To submit to the ministers assigned by the Prime Minister to sign for promulgation legal documents falling under its State management;

4. To take responsibility for organizing the implementation of legal documents, strategies, programs and plans after they are approved;

5. To assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches and central bodies of socio-political organizations and other concerned organizations in:

a/ Materializing the Party's and the State's religious undertakings and policies on ensuring citizens' freedom of beliefs and religions, the right to follow or not to follow any religion, as well as the right to participate in normal religious activities in strict accordance with law; ensuring the equality of various religions before law; and combating all acts of infringing upon the freedom of beliefs and religions or abusing beliefs and religions to act in contravention of the State's laws and policies;

b/ Settling according to its competence or reporting to the Prime Minister for settlement specific religious matters according to law provisions;

c/ Renewing and enhancing the work of information, propagation and mobilization for the realization of the Party's and the State's religious undertakings, policies and laws.

6. To guide and support local administrations of various levels in religious work and the settlement of important religious matters.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To evaluate and submit dossiers to the Prime Minister for recognition of religious organizations according to law provisions.

8. To perform the uniform management over the publication of volumes of scriptures as well as purely religious works, teaching courses and cultural products of religious organizations permitted to operate by the State;

9. To take part in the management of historical-cultural relics, scenic places and famous sights related to religions;

10. To carry out the work of commendation and rewards according to its competence and propose to competent authorities to commend and/or reward, and to apply preferential treatment policies to, religious organizations and individuals;

11. To enter into international cooperation in the field of religion; to guide and assist religious organizations in conducting their external relations according to law provisions;

12. To examine, inspect and settle complaints and denunciations, combat corruptive and negative acts and handle violations of the legislation on religions according to law provisions;

13. To direct and implement plans on scientific research in the field of religion; to review the practical experience and provide scientific grounds for the formulation and materialization of religious undertakings and policies;

14. To guide and inspect the implementation of the mechanism for operation of pubic-service organizations in the field of religion according to law provisions; to manage and direct the operation of non-business organizations under its management;

15. To decide on and direct the implementation of its administrative reform program according to the objectives and contents of the State's administrative reform program already approved by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17. To manage the assigned finance and assets, and organize the implementation of allocated budget according to law provisions.

Article 3.- Organizational structure of the Committee

a/ Organizations assisting the Committee's Head in performing the State management tasks and powers:

1. The Department for Catholicism;

2. The Department for Buddhism;

3. The Department for Protestantism;

4. The Department for Caodaism;

5. The Department for Other Religions;

6. The Organization and Personnel Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The International Cooperation Department;

9. The Office.

b/ Non-business organizations of the Committee:

1. The Center for Studying and Fostering of Religious Operations;

2. The Religion Publishing House;

3. The Religious Work Magazine;

4. The Informatics Center.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 37/CP of June 4, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Government Committee for Religions, and the Prime Minister's Decision No. 235/1998/QD-TTg of December 1, 1998 amending and supplementing some organizations of the Government Committee for Religions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Head of the Government Committee for Religions, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 91/2003/NĐ-CP ngày 13/08/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.963

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!