Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 84-HĐBT năm 1983 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều Trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 84-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 28/07/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 84-HĐBT NGÀY 28-7-1983 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRỬƠNG

Căn cứLluật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ nghị định số 209-CP ngày 5 tháng 6 năm 1979 thành lập Ban việt kiều trung ương;
Để tăng cường công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài;
Xét đề nghị của trưởng ban Việt kiều trung ương,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Ban Việt kiều trung ương là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng thống nhất chỉ đạo và quản lý công tác Việt kiều. Nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn các tổ chức Việt kiều yêu nước thực hiện các chủ trương và phương hướng vận động của Đảng và Nhà nước ta đối với những người Việt nam định cư ở nước ngoài.

2. Nắm tình hình về mọi mặt của cộng đồng người Việt nam định cư ở nước ngoài, cùng phối hợp với Bộ Ngoại giao và các ngành có liên quan khác nghiên cứu trình Hội đồng bộ trưởng ban hành các chủ trương, chính sách đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài.

3. Cùng Bộ Ngoại giao đề ra biện pháp chỉ đạo các sứ quán của ta ở nước ngoài thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

4. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài, phối hợp với các cơ quan tuyên huấn, thông tin, văn hoá, báo chí trong nước để tổ chức thực hiên kế hoạch ấy.

5. Xây dựng kế hoạch vận động trí thức và công nhân kỹ thuật là người Việt nam định cư ở nước ngoài phối hợp với Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các ngành có liên quan khác trong việc tổ chức và thực hiện .

6. Kết hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quản lý các cán bộ, cốt cán của các tổ chức Việt kiều yêu nước, các trí thức và các đối tượng cần tranh thủ khác, để thực hiện các chính sách, chế độ dã ban hành đối với các đối tượng nói trên.

7. Hướng dẫn việc đón tiếp người Việt nam định cư ở nước ngoài về thăm, về làm việc hoặc hồi hương; tổ chức việc đón tiếp các đối tượng nói ở điểm 6 của điều này.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, điều hoà, phối hợp hoạt động của các ngành, các địa phương và các sứ quán của ta ở nước ngoài trong các vấn đề có liên quan đến công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

9. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài, tại các cơ quan sứ quán của ta ở nước ngoài; cùng các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

10. Qui định chế độ thông tin, kiểm tra; tổ chức việc sơ kết tổng kết công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

Điều 2.- Cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng qui chế làm việc, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đối với công tác Việt kiều.

Điều 3.- Trưởng Ban Việt kiều trung ương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về toàn bộ công tác của ban; giúp việc trưởng ban có một số phó trưởng ban và uỷ viên.

Điều 4.- Bộ máy làm việc của Ban Việt kiều trung ương gồm có:

Vụ phong trào và đón tiếp,

Vụ tuyên huấn,

Vụ kinh tế và khoa học - kỹ thuật,

Văn phòng.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các vụ và văn phòng ban do trưởng ban qui định, theo chế độ hiện hành.

Điều 5.- Những qui định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, trưởng ban Việt kiều trung ương, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 84-HĐBT năm 1983 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều Trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.057
DMCA.com Protection Status