Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 82/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thông tấn xã Việt Nam

Số hiệu: 82/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập thông tin, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin về hoạt động báo chí.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án quan trọng khác của Thông tấn xã Việt Nam; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn tin, ảnh, tư liệu và tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

3. Thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin (tin, bài, tư liệu, tài liệu, sách, ảnh, sản phẩm nghe nhìn, sản phẩm đa phương tiện) phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản.

4. Khi được Thủ tướng Chính phủ uỷ nhiệm, Thông tấn xã Việt Nam được phép công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp, cải chính những thông tin sai lệch, bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc.

5. Tham gia thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý các nguồn tin báo chí của các hãng thông tấn nước ngoài lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện lưu trữ quốc gia về tư liệu thông tin; là ngân hàng dữ kiện - dữ liệu về tư liệu thông tin và quản lý tư liệu ảnh quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ chung về thông tin và những nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quốc phòng - an ninh.

9. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn, nghiệp vụ và định mức kinh tế kỹ thuật về thông tấn được áp dụng trong cả nước.

10. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về nghiệp vụ thông tấn, công nghệ thông tin phục vụ chức năng thông tấn, báo chí.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam quản lý theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

14. Tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

15. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ thuật thông tấn, báo chí đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện phần ngân sách nhà nước cấp và phần thu được theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

a) Các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc :

1. Ban Thư ký biên tập;

2. Ban Tổ chức cán bộ;

3. Ban Kế hoạch tài vụ;

4. Ban Kiểm tra;

5. Văn phòng.

b) Các tổ chức biên tập :

1. Ban Biên tập tin trong nước;

2. Ban Biên tập tin thế giới;

3. Ban Biên tập tin đối ngoại;

4. Ban Biên tập - sản xuất ảnh báo chí;

5. Ban Biên tập tin kinh tế;

6. Báo ảnh Việt Nam;

7. Trung tâm Dữ kiện - tư liệu.

c) Các tổ chức khác :

1. Trung tâm Kỹ thuật thông tấn;

2. Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn;

3. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn;

4. Trung tâm Tin học.

5. Các phân xã Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài do Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

- Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các phân xã Thông tấn xã Việt Nam ở trong nước, các toà soạn báo chí, cơ sở xuất bản, phát hành, nghe nhìn và các đơn vị khác hiện có giao Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tổ chức và sắp xếp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 66/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 82/2003/ND-CP

Hanoi, July 18, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM NEWS AGENCY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 30/2003/ND-CP of April 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the agencies attached to the Government;
At the proposals of the General Director of Vietnam News Agency and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

Vietnam News Agency is a governmental non-business agency which performs the function of a State news agency in the publication of news and official documents of the Party and the State, the provision of information in service of requirements of the Party's leadership and the State's management; collects and disseminates information through various press genres in service of the subjects inside and outside the country that have the demands therefor; performs a number of specific tasks and exercises a number of specific powers as the representative of the owner of State capital portions at the State-invested enterprises under Vietnam News Agency according to law provisions.

Vietnam News Agency is subject to the State management over press activities by the Ministry of Culture and Information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam News Agency has the responsibility to perform the tasks and exercise the powers of the Government-attached agencies engaged in non-business activities as prescribed in the Government's Decree No. 30/2003/ND-CP of April 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the agencies attached to the Government as well as the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government or the Prime Minister its strategies and plannings, long-term, five-year and annual plans as well as other important projects; to organize the implementation of such strategies, plannings and plans after they are approved.

2. To publish news and official documents of the Party and the State; to gather and edit news, photographs, documents and classified documents in timely service of the requirements of the Party’s leadership and the State's management.

3. To collect, edit and disseminate information (news, articles, files, documents, books, photographs, audio-visual products, multi-media products) in service of all subjects inside and outside the country that have demands therefor according to the provisions of the Press Law and the Publication Law.

4. When authorized by the Prime Minister, Vietnam News Agency is allowed to announce the State's official viewpoints on topical issues, rectify inappropriate information, correct erroneous information or reject information with intent of distortion.

5. To participate in performing the work of external information of the Party and the State according to law provisions.

6. To coordinate with the Ministry of Culture and Information in managing foreign news agencies' sources of press information circulated on the Vietnamese territory, according to law provisions.

7. To effect the national archival of information documentation; to act as an information data bank and manage national photographic files according to law provisions.

8. To coordinate with the concerned agencies in performing the common information tasks and other relevant tasks in service of national defense and security.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. To organize the scientific research and application of scientific and technological advances regarding news agency work and information technology in service of the news agency and press functions.

11. To perform a number of specific tasks and exercise a number of specific powers as the representative of the owner of State capital portions at the State-invested enterprises under its management according to law provisions.

12. To enter into international cooperation according to law provisions.

13. To manage investment and construction projects under its competence according to law provisions.

14. To participate in evaluating important schemes and projects within its professional operations at the request of the Government or the Prime Minister,

15. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform program according to the objectives and contents of the State's administrative reform program already approved by the Prime Minister.

16. To manage its organizational apparatus and payroll; direct the implementation of wage regime as well as preferential treatment, commendation and discipline regimes and policies for State officials and public employees as well as laborers under its management; to provide training and fostering on news agency and press professional operations and techniques for State officials and public employees under its management.

17. To manage the assigned finance and assets, and organize the implementation of the budget allocations and revenue amounts according to law provisions.

18. To abide by the regime of reporting to the Government, the Prime Minister and competent State agencies according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Organizations assisting the General Director:

1. The Editorial Secretariat;

2. The Department for Organization and Personnel;

3. The Planning-Finance Department;

4. The Inspection Department;

5. The Office.

b/ Editorial organizations:

1. The Domestic News Department;

2. The World News Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Department for Editing and Production of Press Photos;

5. The Economic News Department;

6. Vietnam Pictorial Review;

7. The Database-Documentation Center.

c/ Other organizations:

1. The News Agency Technical Center;

2. The Center for News Agency International Cooperation;

3. The News Agency Professional Fostering Center;

4. The Informatics Center.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam News Agency's General Director is assigned to organize and structure Vietnam News Agency's representative offices in Ho Chi Minh and Da Nang cities, its domestic bureaus, the existing press editorial boards, publishing, distribution and audio-visual establishments and other units according to law provisions.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 66/1998/ND-CP of August 24, 1998 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of Vietnam News Agency.

Article 5.- Implementation responsibilities

The General Director of Vietnam News Agency, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 82/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.942

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8