Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 53/2004/NĐ-CP kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân các cấp

Số hiệu: 53/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

 

NGHỊ ĐINH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 200VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn ở địa phương về công tác dân tộc.

3. Tinh gọn, hiệu quả; tổ chức sở, ban, phòng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.

Điều 2. Tiêu chí và mô hình tổ chức làm công tác dân tộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)

1. Thành lập Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, có con dấu, tài khoản riêng khi có ít nhất một trong ba tiêu chí sau:

a) Có trên 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản;

b) Có dưới 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

c) Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

2. Đối với những tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tổ chức làm công tác dân tộc theo một trong hai mô hình sau:

a) Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc;

b) Sở có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có công tác dân tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác dân tộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tiêu chí và mô hình tổ chức làm công tác dân tộc ở quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện):

Căn cứ đặc điểm, khối lượng công việc quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện, tổ chức làm công tác dân tộc cấp huyện thực hiện như sau:

a) Thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi có một trong hai tiêu chí sau:

- Có ít nhất 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

- Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

b) Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ các tiêu chí nêu trên thì tổ chức làm công tác dân tộc thực hiện theo mô hình sau:

- Thành lập phòng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có công tác dân tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng phải bảo đảm số phòng ở cấp huyện theo quy định của Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ;

- Bố trí cán bộ chuyên trách công tác dân tộc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc phòng chuyên môn khác hiện có của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn không thành lập tổ chức riêng, nhưng phân công một Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện công tác dân tộc.

Điều 3. Thẩm quyền thành lập cơ quan làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguyên tắc và tiêu chí kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc quy định tại Nghị định này, xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc các cấp của địa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Đối với những tỉnh đã thành lập cơ quan làm công tác dân tộc thì không phải làm thủ tục thành lập lại.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan làm công tác dân tộc theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc về công tác kiện toàn tổ chức làm công tác dân tộc ở địa phương.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 53/2004/ND-CP

Hanoi, February 18, 2004

 

DECREE

ON ORGANIZATIONAL CONSOLIDATION OF THE ETHNIC AFFAIRS APPARATUSES UNDER THE PEOPLE’S COMMITTEES OF ALL LEVELS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
In furtherance of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (the IXth Congress) on ethnic work;
At the proposals of the Minister of Home Affairs and the Minister-Director of the Nationality Committee,

DECREES:

Article 1.- Principles for organizational consolidation of the ethnic affairs apparatuses

1. Enhancing their responsibility for State management over the ethnic work, thus meeting the requirements and tasks in the new situation.

2. Suiting the tasks, workloads and practical requirements of the ethnic work in localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Criteria and models of ethnic affairs organizations in the provinces and centrally-run cities (hereinafter collectively referred to as the provincial level)

1. Ethnic affairs boards shall be established as advisory bodies to assist the provincial-level People’s Committees in performing the function of State management over the ethnic work, and have their own seals and bank accounts when at least one of the following criteria is met:

a/ Over 20,000 (twenty thousand) ethnic minority people live together in communities in villages or hamlets;

b/ Under 5,000 (five thousand) ethnic minority people need the State’s concentrated support or assistance for development;

c/ Ethnic minority people reside in the geographical areas of crucial security and defense importance; geographical areas of intermingled farming and residence; border regions where a great number of ethnic minority people from our country and neighboring countries constantly travel across the borderlines.

2. For the provinces where ethnic minority people reside, which, however, do not meet the criteria prescribed in Clause 1 of this Article, the ethnic affairs bodies shall be organized after one of the following two models:

a/ Ethnic affairs boards under the provincial People’s Committees and subject to the latter’s direct direction in their professional work. The offices of the provincial People’s Committees shall ensure the material bases, operation funding, working facilities and conditions for the ethnic affairs boards;

b/ Provincial/municipal Services with function of State management over many branches and domains, including the ethnic work and other professional works much related to the ethnic work, which are attached to the provincial People’s Committees.

3. Criteria and models of the ethnic affairs organizations in urban districts, rural districts, provincial capitals or cities (hereinafter collectively referred to as the district level):

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Establishing ethnic affair sections under the district-level People’s Committees when one of the following two criteria is met:

- At least 5,000 (five thousand) ethnic minority people need the State’s concentrated support or assistance for development;

- Ethnic minority people reside in the geographical areas of crucial security and defense importance; geographical areas of intermingled farming and residence; border regions where a great number of ethnic minority people from our country and neighboring countries constantly travel across the borderlines.

b/ For the districts where ethnic minority people reside, which, however, do not meet the above-said criteria, the ethnic affairs bodies shall be organized after one of the following models:

- Establishment of sections for State management over many branches and domains, including the ethnic work and other professional works much related to the ethnic work, which are attached to the district-level People’s Committees, provided that the number of district-level sections must comply with the provisions of the Government’s Decree No. 12/2001/ND-CP of March 27, 2001;

- Arrangement of full-time cadres in charge of ethnic work in the offices of the People’s Councils and the People’s Committees or in other existing professional sections of the district-level People’s Committees.

4. For communes, wards and district townships (hereinafter collectively referred to the commune level) where ethnic minority people reside, no separate organization shall be established, but one member of the commune-level People’s Committees shall be assigned to monitor and organize on a part-time basis the performance of the ethnic work.

Article 3.- Competence to establish ethnic affairs bodies under the People’s Committees of all levels

1. The provincial-level People’ Committees shall base themselves on the principles and criteria for organizational consolidation of the ethnic affairs apparatuses defined in this Decree to work out schemes on organizational consolidation of the ethnic affairs apparatuses of their respective localities, then submit them to the People’s Councils of the same level for consideration and decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The presidents of the provincial-level People’s Committees shall prescribe the functions, tasks, powers, organizational structure and State payrolls of the ethnic affairs bodies under the guidance of the Minister of Home Affairs and the Minister-Director of the Nationality Committee; send reports on consolidation of ethnic affairs organizations in their respective localities to the Prime Minister, the Nationality Committee and the Ministry of Home Affairs.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 5.- Implementation responsibilities

The Minister-Director of the Nationality Committee and the Minister of Home Affairs shall have to guide and monitor the implementation of this Decree.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân các cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.122
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74