Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 47-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47-CP NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG GÂY RA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, sau khi thống nhất với Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng phải bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước hoặc người có thẩm quyền gây ra trong khi thi hành công vụ hoặc trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được quy định tại Điều 623 và Điều 624 của Bộ luật dân sự.

Điều 2.- Công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền mà cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tiến hành tố tụng đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Điều 3.- Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường cho mình thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra hoặc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 4.- Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan nhà nước là cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước.

2. Công chức, viên chức nhà nước là người trong biên chế nhà nước và hưởng lương do ngân sách nhà nước cấp.

3. Cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

4. Người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng là người có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Điều 5.-

1. Nguyên tắc xác định thiệt hại, mức bồi thường và mức hoàn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại và việc miễn, giảm, hoãn hoàn trả bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự.

2. Trường hợp nhiều công chức, viên chức nhà nước hoặc người có thẩm quyền của cơ quan tiết hành tố tụng cùng gây thiệt hại thì họ phải liên đới chịu trách nhiệm trên cơ sở lỗi của mỗi người.

Chương 2:

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ HOÀN TRẢ

MỤC 1: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 6.-

Trong trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước hoặc người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, thì việc bồi thường được giải quyết theo quy định tại các điều từ Điều 7 đến Điều 11 của Nghị định này.

Trong trường hợp các bên không thoả thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại hoặc một trong các bên không thực hiện nghiêm chỉnh thoả thuận, thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Điều 7.- Thủ trưởng cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng nói tại Điều 4 Nghị định này thành lập Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra (gọi chung là Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 8.- Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan, đại diện tổ chức công đoàn của người gây thiệt hại, đại diện cơ quan tài chính - vật giá, đại diện cơ quan chuyên ngành khoa học, kỹ thuật có liên quan và đại diện cơ quan tư pháp cùng cấp.

Đại diện lãnh đạo cơ quan của người gây thiệt hại là Chủ tịch Hội đồng.

Điều 9.- Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại có nhiệm vụ xem xét, đánh giá mức độ thiệt hại; xác định trách nhiệm dân sự của các bên để kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định mức bồi thường và phương thức bồi thường thiệt hại.

Cơ quan của người gây thiệt hại chịu chi phí cho hoạt động của Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại.

Điều 10.- Hội đồng xét giải quyết bồi thường thiệt hại tiến hành họp giải quyết theo trình tự sau: Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký; Hội đồng nghe công bố yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của người bị hại, nghe giải trình của người gây thiệt hại; Hội đồng nghe báo cáo thẩm định của các cơ quan chuyên môn (nếu có); Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số. Kiến nghị của Hội đồng được lập thành văn bản và gửi cho lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời người bị thiệt hại hay đại diện của họ tham gia phiên họp Hội đồng.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 11.- Thủ trưởng cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

MỤC 2: HOÀN TRẢ KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 12.- Công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng phải hoàn trả khoản tiền mà cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Mức hoàn trả do Thủ trưởng cơ quan đó quyết định trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại quy định tại các Điều 14, 15, 16 của Nghị định này.

Điều 13.- Sau khi đã bồi thường cho người bị thiệt hại, Thủ trưởng cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng nói tại Điều 4 Nghị định này thành lập Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại.

Điều 14.- Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan của người gây thiệt hại là Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Thủ trưởng trực tiếp của người gây thiệt hại, Kế toán trưởng, một số chuyên gia về ngành kinh tế - kỹ thuật và pháp lý có liên quan.

Điều 15.- Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại có nhiệm vụ giúp cho Thủ trưởng cơ quan xem xét, đánh giá thiệt hại, xác định mức độ lỗi và khả năng kinh tế của công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng và kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan về mức hoàn trả và phương thức hoàn trả bồi thường thiệt hại.

Cơ quan thành lập Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại chịu chi phí cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 16.- Hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả bồi thường thiệt hại họp giải quyết theo trình tự sau: Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký; Hội đồng nghe giải trình của người gây thiệt hại; Hội đồng nghe ý kiến của Chủ tịch công đoàn cơ sở, ý kiến của Thủ trưởng trực tiếp của người gây thiệt hại và ý kiến của Kế toán trưởng; Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số. Kiến nghị của Hội đồng được lập thành văn bản và gửi cho lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 17.- Công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng phải hoàn trả khoản tiền bồi thường cho cơ quan mình theo phương thức: Hoàn trả một lần bằng tài sản riêng của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định hoàn trả hoặc trừ dần vào thu nhập nhưng không dưới 10% và không vượt quá 30% tổng thu nhập từ tiền lương và phụ cấp hàng tháng, nếu có.

Điều 18.- Trong trường hợp công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng không đồng ý với quyết định của Thủ trưởng cơ quan về việc hoàn trả bồi thường thiệt hại hoặc không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19.- Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách cho việc bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước và người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 20.- Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giải quyết bồi thường thiệt hại trong trường hợp công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng ở các cơ quan khác nhau cùng gây ra thiệt hại.

Điều 21.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 1997.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No. 47/CP

Hanoi, May 3, 1997

 

DECREE

ON THE SETTLEMENT OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY STATE OFFICIALS, EMPLOYEES OR COMPETENT PERSONS OF LEGAL PROCEEDINGS AGENCIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Civil Code of October 28, 1995;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and after consulting the President of the Supreme Peoples Court and the Chairman of the Supreme Peoples Procuracy,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- State agencies and agencies conducting legal proceedings shall have to compensate for damage caused by their officials, employees or competent persons who are on duty or performing the tasks of investigation, prosecution, trial or enforcement of judgments as prescribed in Articles 623 and 624 of the Civil Code.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- The victimized party is entitled to request the State agency or the legal proceedings agency to compensate for damage caused to it by the official, employee or competent person of such agency or request the Court to protect its legitimate rights and interests.

Article 4.- In this Decree, the terms shall be construed as follows:

1. The State agency is the agency or organization that manages and employs State officials and employees.

2. A State official or employee is a person on the State payroll who receives salary or wage paid by the State budget.

3. The legal proceedings agency is the agency that performs the functions and tasks of investigation, prosecution, trial and enforcement of verdicts.

4. The competent person of the legal proceedings agency is a person with competence to conduct investigation, prosecution, trial and enforcement of verdict.

Article 5.-

1. The principles for determining the damage, level of compensation and reimbursement as well as the exemption, reduction or deferment of reimbursement shall comply with the provisions of the Civil Code.

2. In cases where the damage is caused by more than one State officials, employees or competent persons of the agency conducting legal proceedings, they shall bear joint responsibility on the basis of their respective faults.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.COMPENSATION SETTLEMENT AND REIMBURSEMENT

Section I. COMPENSATION FOR DAMAGE

Article 6.-

In cases where the victimized party directly requests the State agency or the agency conducting legal proceedings to compensate for damage caused by its official, employee or by the competent person of the agency conducting legal proceedings, the compensation shall be settled in accordance with the provisions of Article 7 to Article 11 of this Decree.

In cases where the parties fail to agree on the compensation for damage or one of the parties fails to strictly abide by the agreement, the parties shall have the right to request the settlement by the Court.

Article 7.- The Head of the State agency, the Head of the agency conducting legal proceedings mentioned in Article 4 of this Decree shall set up a Council for examination and settlement of compensation for damage caused by its official or employee or the competent person of the agency conducting legal proceedings (referred to as the Council for examination and settlement of compensation for damage) within 15 days after the victimized party requests the compensation.

Article 8.- The Council for examination and settlement of compensation for damage is composed of representatives of the leading board and the Trade Union of the agency of the person causing damage, the representatives of the financial and pricing agency, the relevant specialized scientific and technological agency and the judicial agency of the same level.

The representative of the leading board of the agency of the person causing damage shall act as the Councils Chairman.

Article 9.- The Council for examination and settlement of compensation for damage shall have to consider, evaluate the extent of damage; determine the civil liabilities of the parties involved so as to propose the Head of the State agency or the Head of the agency conducting legal proceedings to decide the level and mode of compensation for damage.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10.- The Council for examination and settlement of compensation for damage shall meet and proceed in the following order: The Chairman of the Council announces the participants and appoints a secretary; the Council listens to the victimized partys request for compensation and explanations of the person causing damage; the Council listens to the examination reports of the specialized agencies (if any); the Council discusses and makes decision by majority votes. The Councils proposal shall be made in writing and sent to the Head of the competent agency for consideration and decision.

If necessary, the Chairman of the Council may invite the victimized party or its representative to attend the Councils meeting.

The Council shall be automatically dissolved after fulfilling its duties.

Article 11.- The Heads of the State agency and the agency conducting legal proceedings shall have to settle the compensation within 45 days after the victimized party requests the compensation.

Section 2. REIMBURSEMENT OF COMPENSATION

Article 12.- The State official, employee or competent person of the agency conducting legal proceedings shall have to reimburse the money paid by his/her agency to the victimized party. The reimbursement amount shall be decided by the Head of that agency on the basis of the proposal of the Council for examination and settlement of damages as prescribed in Articles 14, 15 and 16 of this Decree.

Article 13.- After paying compensation to the victimized party, the Head of the State agency or the agency conducting legal proceedings mentioned in Article 4 of this Decree shall set up a Council for the consideration and settlement of damages.

Article 14.- The Council for examination and settlement of damages is composed of a representative of the leading board of the agency of the person causing damage acting as its Chairman, the President of the agencys trade union, the direct manager of the person causing damage, the chief accountant, a number of experts from specialized scientific-technological and judicial branches concerned.

Article 15.- The Council for examination and settlement of damages shall assist the Head of the involved agency in examining and evaluating the damage, determining the extent of faults and economic capability of the State official, employee or competent person of the agency conducting legal proceedings and suggest to the Head of the agency the level and mode of compensation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16.- The Council for the consideration and settlement of damages shall meet and proceed in the following order: The Chairman of the Council announces the names of participants and appoints a secretary; the Council listens to the explanation of the person causing damage; the Council listens to the opinions of the President of the agencys Trade Union and opinions of the direct manager of the person causing damage and the chief accountant; the Council discusses and makes decision by majority votes. The Councils proposals shall be made in writing and sent to the leading officials of the competent agency for consideration and decision.

The Council shall be automatically dissolved after fulfilling its duty.

Article 17.- The State official, employee or the competent person of the agency conducting legal proceedings shall have to refund the damages to his/her agency according to the following mode: making a lump-sum reimbursement within 30 days from the date of the issue of the decision on the reimbursement or having his/her income gradually deducted at a rate not lower than 10% and not higher than 30% of his/her total incomes from monthly salary or wage (and allowances, if any).

Article 18.- If the State official, employee or the competent person of the agency conducting legal proceedings disagrees with the decision of the Head of his/her agency on the reimbursement or fails to fulfill his/her reimbursement obligation, the parties can request settlement by the Court.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19.- The estimate, use and disbursement of the budget for the compensation for damage caused by State officials, employees and competent persons of the agencies conducting legal proceedings shall be decided by the Minister of Finance after consulting the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.

Article 20.- The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall provide guidances for the implementation of this Decree.

The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall coordinate with the Supreme Peoples Court and the Supreme Peoples Procuracy in guiding the settlement of compensation for damage caused by State officials, employees or competent persons of the agencies conducting legal proceedings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 47-CP ngày 03/05/1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.834

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!