Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 33/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ

Số hiệu: 33/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 33/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ:

a) Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Chính phủ theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ;

c) Phối hợp thường xuyên với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của Chính phủ và các công việc khác do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chính phủ;

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo khi được Chính phủ giao;

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên ngành chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, đột xuất của Chính phủ, các cuộc họp của Chính phủ với lãnh đạo địa phương, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của Chính phủ.

2. Tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định;

b) Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật, báo cáo theo chương trình công tác của Thủ tướng Chính phủ và các công việc khác do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan tổ chức liên ngành hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác;

đ) Xây dựng các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

e) Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ mà các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;

g) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ;

h) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị-xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

i) Giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính;

k) Đề nghị các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên ngành báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

l) Được yêu cầu các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Bảo đảm thông tin:

a) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý và duy trì hoạt động liên tục mạng tin học diện rộng của Chính phủ;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Thủ tướng Chính phủ thông tin để các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, hoạt động của Chính phủ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ;

c) Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

d) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Quản lý tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các Bộ, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Về cán bộ, công chức:

a) Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ phải là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật;

b) Văn phòng Chính phủ được đề nghị quyết định điều động cán bộ, công chức đang công tác ở các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương về làm việc tại Văn phòng Chính phủ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, công chức được thuyên chuyển công tác về Văn phòng Chính phủ.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ và các tổ chức tư vấn, chỉ đạo, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ giao.

10. Quản lý tài chính, tài sản, các dự án, công tác nghiên cứu khoa học.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Thư ký - Biên tập.

3. Vụ Pháp luật.

4. Vụ Kinh tế tổng hợp.

5. Vụ Kinh tế ngành.

6. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

7. Vụ Quan hệ quốc tế.

8. Vụ Nội chính.

9. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng.

10. Vụ Địa phương.

11. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

12. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

13. Vụ Hành chính.

14. Vụ Tổ chức cán bộ.

15. Vụ Tài vụ.

16. Cục Quản trị.

17. Cục Hành chính - Quản trị II.

18. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

19. Trung tâm tin học.

Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ, Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II được tổ chức cấp phòng.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 17 là các đơn vị hành chính, các đơn vị quy định từ khoản 18 đến khoản 19 là các đơn vị sự nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; bãi bỏ quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). Hà.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 33/2008/ND-CP

Hanoi, March 19, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT OFFICE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister-Director of the Government Office,

DECREES:

Article 1. Position and functions

The Government Office is a ministerial-level agency assisting the Government and the Prime Minister.

The Government Office functions to advise and assist the Government in organizing the Governments general activities and the Prime Minister (including deputy prime ministers) in directing and administering the operation of the Government and the state administrative system from the central to grassroots level; supply information for the Governments and the Prime Ministers direction and administration work and to the public in accordance with law; and ensure material and technical conditions for the operation of the Government and the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Government Office has the tasks and powers specified in the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies, and the following specific tasks and powers:

1. To advise and assist the Government in:

a/ Formulating and managing the Governments work programs in accordance with law;

b/ Monitoring and urging ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies (below referred to as ministries and branches for short), Peoples Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as provincial-level Peoples Committees for short), and concerned agencies and organizations to implement the Governments work programs and Work Regulation;

c/ Regularly coordinating with ministries, branches, provincial-level Peoples Committees and concerned agencies and organizations in preparing and finalizing the Governments schemes, projects and draft legal documents to be submitted to the Government for consideration and decision in accordance with law;

d/ Verifying the order of and procedures for preparing, and giving independent evaluation opinions on, schemes, projects, draft legal documents, important reports under the Governments work programs and other works submitted to the Government by ministries, branches, provincial-level Peoples Committees or concerned agencies or organizations;

e/ Formulating schemes, projects and draft legal documents and making reports as assigned by the Government;

f/ Assuming the prime responsibility for, and coordinating with ministries, branches, provincial-level Peoples Committees and concerned agencies and organizations in, preparing and serving the Governments regular and irregular meetings, meetings with local leaders as well as other meetings and symposiums.

2. To advise and assist the Prime Minister in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Proposing the Prime Minister to assign ministries, branches, provincial-level Peoples Committees and concerned agencies and organizations to formulate mechanisms, policies, schemes, projects and draft legal documents and submit them to competent authorities for decision;

c/ Verifying the order of and procedures for preparing, and giving independent evaluation opinions on, schemes, projects, draft legal documents and reports under the Prime Ministers work programs, and other works submitted to the Prime Minister by ministries, branches, provincial-level Peoples Committees and concerned agencies and organizations;

d/ Assuming the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches, provincial-level Peoples Committees and concerned agencies and organizations in, completing contents, procedures, dossiers and draft documents to be submitted to the Prime Minister for consideration and decision, for other routine works;

e/ Formulating schemes, projects and draft legal documents as assigned by the Prime Minister;

f/ Assuming the prime responsibility, as authorized by the Prime Minister, for working with leaders of concerned agencies and organizations and individuals to deal with matters falling within the Prime Ministers competence on which opinions of ministries, branches and provincial-level Peoples Committees remain divergent;

g/ Assuming the prime responsibility for elaborating, editing or finalizing the Prime Ministers draft reports and important speeches;

h/ Assisting the Prime Minister in directing the implementation of Regulations on work coordination between the Government and agencies of the Party, the National Assembly, the State President and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, and central agencies of socio-political organizations, the Supreme Peoples Court and the Supreme Peoples Procuracy;

i/ Assisting the Prime Minister in examining ministries, branches, provincial-level Peoples Councils and Peoples Committees and concerned agencies and organizations in performing jobs which fall under the Prime Ministers examination competence in order to report and propose to the Prime Minister necessary measures to urge the implementation and ensure the observance of administrative rules and disciplines;

j/ Requesting ministries, branches, provincial-level Peoples Councils and Peoples Committees and concerned agencies and organizations to report on the situation and results of implementation of legal documents and direction and administration documents of the Government or the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To supply information:

a/ To supply information for the Governments and the Prime Ministers leadership, direction and administration work; to manage and maintain the continuous operation of the Governments wide-area network;

b/ To observe regulations on regular and irregular reporting to the Prime Minister; to inform cabinet members, heads of government-attached agencies, chairmen of provincial-level Peoples Councils, presidents of provincial-level Peoples Committees, Party and State agencies, and concerned agencies and organizations of the national socio-economic situation, the Governments activities and the Prime Ministers direction and administration work;

c/ To supply to the public information on the Governments and the Prime Ministers major activities and important decisions, outstanding economic, political and social events of public concern according to law and under the Prime Ministers direction;

d/ To perform the task of making statements of the Government in accordance with law;

e/ To manage, publish and distribute Cong Bao (the Official Gazette) of the Socialist Republic of Vietnam;

f/ To manage the organization and operation of the Governments E-Portal.

4. To ensure material and technical conditions for activities of the Government and the Prime Minister.

5. To elaborate and promulgate legal documents and other documents according to its competence prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To review and provide professional guidance on clerical work for Offices of ministries, branches and Offices of provincial-level Peoples Committees.

8. Regarding cadres and public employees:

a/ The Government Offices cadres and public employees must possess good political and ethical qualities, high professional qualifications and a thorough knowledge of the branches and domains under their charge; and are entitled to benefits and policies prescribed by law;

b/ The Government Office may propose the transfer of cadres and public employees from ministries, branches, agencies or localities to the Government Office according to the Prime Ministers regulations.

Ministries, branches, agencies and localities shall create conditions for cadres and public employees to move to work for the Government Office.

9. To manage its organizational apparatus and payroll; to implement the salary regime and regimes and policies on treatment, commendation and disciplining; provide professional training and retraining for its cadres and public employees and those of inter-branch consultancy, direction and coordination organizations as assigned by the Prime Minister.

10. To manage finance, assets, projects and scientific research work.

11. To perform other tasks and exercise other powers assigned by the Government or the Prime Minister or according to law.

Article 3. Organizational structure

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Secretariat-Editorial Department.

3. The Law Department.

4. The General Economy Department.

5. The Branch Economy Department.

6. The Enterprise Renewal Department.

7. The International Relations Department.

8. The Internal Affairs Department.

9. The Department for Complaints, Denunciations and Anti-Corruption.

10. The Department for Localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. The Department for State Administrative Organization and Public Duties.

13. The Administrative Affairs Department.

14. The Organization and Personnel Department

15. The Financial Affairs Department.

16. The Administration Department.

17. The Administrative Affairs-Administration Department II.

18. The Governments E-Portal.

19. The Informatics Center.

The Administrative Affairs Department, the Organization and Personnel Department, the Financial Affairs Department, the Administration Department and the Administrative Affairs-Administration Department II may organize sections.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister-Director of the Government Office shall submit to the Prime Minister for promulgation decisions defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Governments E-Portal and a list of other non-business units attached to the Government Office.

Article 4. Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Governments Decree No. 18/2003/ND-CP of February 20, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office; to annul all previous regulations which are contrary to this Decree.

Article 5. Implementation responsibilities

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial-level Peoples Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 33/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.388

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!