Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 31-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 15/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31-CP NGÀY 15-5-1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ HUYỆN VĂN CHẤN THUỘC TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở thị trấn Nghĩa Lộ; diện tích tự nhiên 331 hécta với 1.647 nhân khẩu của xã Nghĩa Phúc; diện tích tự nhiên 181,05 hécta với 2.566 nhân khẩu của xã Nghĩa An và diện tích tự nhiên 116,5 hécta với 1.592 nhân khẩu của xã Nghĩa Lợi (thuộc huyện Văn Chấn).

Thị xã Nghĩa Lộ có diện tích tự nhiên 878,5 hécta với 15.925 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Nghĩa Lộ: phía Đông giáp xã Nghĩa Lợi và xã Phù Nham; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Nam giáp xã Nghĩa An; phía Bắc giáp xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Lợi (huyện Văn Chấn).

Điều 2.- Thành lập 4 phường của thị xã Nghĩa Lộ:

1. Thành lập phường Pú Trạng trên cơ sở các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các bản: Bản Lọng, Bản Qua, Bản Nỏng, Bản Ten, Bản Ngoa, Bản Mới.

Phường Pú Trạng có diện tích tự nhiên 380,5 hécta với 4.834 nhân khẩu.

Địa giới phường Pú Trạng: phía Đông giáp phường Trung Tâm; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Nam giáp xã Nghĩa An; phía Bắc giáp xã Nghĩa Phúc (huyện Văn Chấn).

2. Thành lập phường Tân An trên cơ sở các tiểu khu 8, 14, 15 và các bản: Bản Tong Pọng, Bản Tông Co, Bản Ao Sen.

Phường Tân An có diện tích tự nhiên 304 hécta với 4.537 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân An: phía Đông giáp phường Cầu Thia và xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Pú Trạng; phía Nam giáp xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn) và phía Bắc phường Trung Tâm.

3. Thành lập phường Trung Tâm trên cơ sở các tiểu khu 9, 10, 11, 12, 13 và các bản: Bản Lè, Bản Cang Nà, Bản Pa Khết.

Phường Trung Tâm có diện tích tự nhiên 97 hécta với 4.623 nhân khẩu.

Địa giới phường Trung Tâm: phía Đông giáp xã Nghĩa Lợi (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi; phía Nam giáp phường Tân An; phía Bắc giáp phường Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi.

4. Thành lập phường Cầu Thia trên cơ sở các tiểu khu 16, 17 và các bản: Bản Chao Thượng, Bản Vệ Dưới.

Phường Cầu Thia có diện tích tự nhiên 97 hécta với 1.931 nhân khẩu.

Địa giới phường Cầu Thia: phía Đông giáp xã Phù Nham (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Tân An; phía Nam giáp xã Nghĩa An và phía Bắc giáp xã Nghĩa Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới để thành lập thị xã Nghĩa Lộ:

- Huyện Văn Chấn còn lại diện tích tự nhiên 124.574 hécta với 139.147 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa An còn lại diện tích tự nhiên 1.237 hécta với 2.432 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa Phúc còn lại diện tích tự nhiên 492 hécta với 1.601 nhân khẩu.

- Xã Nghĩa Lợi còn lại diện tích tự nhiên 401,5 hécta với 2.962 nhân khẩu.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 31-CP

Hanoi, May 15, 1995

 

DECREE

TO ESTABLISH THE PROVINCIAL TOWN OF NGHIA LO AND RE-DELINEATE THE ADMINISTRATIVE BOUNDARY BETWEEN NGHIA LO PROVINCIAL TOWN AND VAN CHAN DISTRICT OF YEN BAI PROVINCE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the proposals of the President of the People's Committee of Yen Bai province and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel
,

DECREES:

Article 1.- To establish in Yen Bai province the provincial town of Nghia Lo on the basis of Nghia Lo district town which has an area of 331 hectares and a population of 1,647 from Nghia Phuc commune, an area of 181.05 hectares and a population of 2,566 from Nghia An commune, and an area of 116.5 hectares and a population of 1,592 from Nghia Loi commune (of Van Chan district).

Thus, the provincial town of Nghia Lo has a land area of 878.5 hectares and a population of 15,925.

Geographically, the provincial town of Nghia Lo borders Nghia Loi and Phu Nham communes on the East; Nghia Son commune on the West; Nghia An commune on the South; and Nghia Son, Nghia Phuc and Nghia Loi communes (of Van Chan district) on the North.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To establish Pu Trang ward on the basis of Sectors 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and hamlets Ban Long, Ban Que, Ban Nong, Ban Ten, Ban Ngoa and Ban Moi.

Pu Trang ward has an area of 380.5 hectares and a population of 4,834. It borders Trung Tam ward on the East; Nghia Son commune on the West; Nghia An commune on the South and Nghia Phuc commune (of Van Chan district) on the North.

2. To establish Tan An ward on the basis of Sectors 8, 14 and 15, and the hamlets of Ban Tong Pong, Ban Tong Co and Ban Ao Sen.

Tan An ward has an area of 304 hectares and a population of 4,537. It borders Chau Thia ward and Nghia An commune (of Van Chan district) on the East; Pu Trang ward on the West; Nghia An commune (of Van Chan district) on the South; and Trung Tam ward on the North.

3. To establish Trung Tam ward on the basis of Sectors 9, 10, 11, 12 and 13, and hamlets Ban Le, Ban Cang Na and Ban Pa Khet.

Trung Tam ward has an area of 97 hectares and a population of 4,623. It borders Nghia Loi commune (of Van Chan district) on the East; Pu Trang ward and Nghia Loi commune on the West; Tan An ward on the South; and Pu Trang ward and Nghia Loi commune on the North.

4. To establish Cau Thia ward on the basis of Sectors 16 and 17, and hamlets Ban Chao Thuong and Ban Ve Duoi.

Cau Thia ward has an area of 97 hectares and a population of 1,931. It borders Phu Nham village (of Van Chan district) on the East; Tan An ward on the West; Nghia An commune on the South; and Nghia Loi commune on the North.

After this geographic re-delineation to establish the provincial town of Nghia Lo:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Nghia An commune retains an area of 1,237 hectares and a population of 2,432.

- Nghia Phuc commune retains an area of 492 hectares and a population of 1,601.

- Nghia Loi commune retains an area of 401.5 hectares and a population of 2,962.

Article 3.- The President of the People's Committee of Yen Bai province and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 31-CP ngày 15/05/1995 về việc thành lập thị xã Nghĩa Lộ và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.620

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!