Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ

Số hiệu: 28/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 28/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của toàn ngành; quy hoạch mạng lưới các tổ chứ nghiên cứu và phát triển; phê duyệt các chương trình nghiên cứu phát triển, chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng của quốc gia; các dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực theo danh mục do Chính phủ quy định.

6. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực của Bộ theo quy định của pháp luật.

7. Về hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Chỉ đạo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 5 năm và hàng năm, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy việc hình thành các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở đổi mới công nghệ, tập trung phát triển công nghệ mới, công nghệ cao;

b) Chủ trì hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hướng dẫn thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụn vào sản xuất; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ;

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu công nghệ cao trong việc xây dựng trình Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện hình thành khu công nghệ cao và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao; trực tiếp quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

d) Quy định việc xác định và tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước;

đ) Quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động đối với các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ các cấp (quốc gia, Bộ, tỉnh, tổ chức, cá nhân), quỹ đổi mới công nghệ, qũy đầu tư mạo hiểm công nghệ cao theo quy định của pháp luật;

g) Quy định hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; hướng dẫn về hoạt động đánh giá, định giá, thẩm định, giám định công nghệ và công nhận tổ chức giám định cộng nghệ; chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo phân cấp; thẩm định nội dung khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư có điều kiện; xây dựng và ban hành danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và danh mục công nghệ cấm chuyển giao;

h) Thường trực Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia, Thường trực Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

i) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

8. Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quy hoạch phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển trong phạm vi cả nước. Quy định cụ thể điều kiện hoạt động đối với các loại hình tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn các Bộ, ngành quản lý hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia;

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đồng bộ xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hỗ trợ phát triển các lực lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính phát triển khoa học và công nghệ và biện pháp thực hiện chính sách xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ cấu vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ phân bổ theo ngành, lĩnh vực và thẩm tra, giám sát việc thực hiện phương án phân bổ dự toán ngân sách dành cho khoa học và công nghệ hàng năm; kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ đối với các Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ;

d) Quy định và hướng dẫn hoạt động thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế.

9. Về sở hữu trí tuệ:

a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; quy định quy trình, thủ tục đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng và chuyển nhượng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân;

b) Tổ chức thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm cả nhãn hiệu; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

c) Quy định và chỉ đạo hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở;

d) Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân công của Chính phủ.

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; tổ chức và quản lý hoạt động của mạng lưới quốc gia thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; thực hiện quản lý nhà nước về mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa;

b) Quản lý hệ thống chuẩn đo lường; quy định về phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo; tổ chức và quản lý hoạt động kiểm định phương tiện đo; chứng nhận mẫu chuẩn, phê duyệt mẫu phương tiện đo, chứng nhận kiểm định viên đo lường; quy định điều kiện hoạt động kiểm định và công nhận cơ sở có đủ điều kiện kiểm định;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thoả thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

11. Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng năng lượng nguyên tử; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên phạm vi cả nước;

b) Tổ chức điều hành mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia và hệ thống phòng chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân;

c) Quy định và hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép về an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân. Tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân;

d) Thống nhất quản lý nhiên liệu, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; quản lý xuất nhập khẩu công nghệ, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ phục vụ cho các hoạt động triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phạm vi cả nước;

đ) Quy định việc quản lý chất thải phóng xạ, kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

12. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Xây dựng các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ:

a) Quản lý ngạch viên chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Tổ chức thi nâng ngạch và công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch đối với các ngạch viên chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

14. Về hợp tác quốc tế:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương, đề án hội nhập quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; triển khai mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý theo phân công, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

15. Hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các địa phương về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

16. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội, Hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ (gọi tắt là Hội) tham gia vào hoạt động của ngành; tổ chức lấy ý kiến của Hội để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước đối vớt Hội.

17. Quản lý và tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

18. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Bộ quản lý.

19. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật theo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

20. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ theo quy định:

a) Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng;

c) Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ tổ chức và hoạt động.

21. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ theo chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

23. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, phối hợp với Bộ Tài chính lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý, tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên;

2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

4. Vụ Công nghệ cao;

5. Vụ Kế hoạch - Tài chinh;

6. Vụ Hợp tác quốc tế;

7. Vụ Pháp chế;

8. Vụ Tổ chức cán bộ;

9. Thanh tra Bộ;

10. Văn phòng Bộ;

11. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

12. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;

13. Cục Sở hữu trí tuệ;

14. Cục Năng lượng nguyên tử;

15. Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia;

16. Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân;

17. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

18. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

19. Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ;

20. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước;

21. Trung tâm Tin học;

22. Báo Koa học và Phát triển;

23. Tạp chí Hoạt động khoa học;

24. Trường Quản lý khoa học và Công nghệ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị từ khoản 19 đến khoản 24 Điều này là các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và các Vụ: Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc và ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 28/2008/ND-CP

Hanoi, March 14, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE GOVERNMENT  

Pursuant to the December 25,2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 178/ 2007/ND-CP of December 3,2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Science and Technology and the Minister of Home Affairs;

DECREES:

Article 1. Position and functions

The Ministry of Science and Technology is a governmental agencies which performs the function of state management of science and technology, covering: scientific and technological activities; development of scientific and technological potential; intellectual property; standardization, measurement and quality control; atomic energy, radiation and nuclear safety; and state management of public services in the domains under its management in accordance with law.

Article 2. Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government draft laws and draft resolutions of the National Assembly; draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee and  draft resolutions and decrees of the Government according to its approved annual legislative programs and projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Prime Minister its long-­term, five-year and annual development strategies, plannings and plans; plannings on a network of research and development organizations; research and development. programs, target programs and national important projects; and draft decisions and directives falling within the Prime Minister's promulgating competence.

3. To approve strategies, plannings and programs on the development of branches and domains under its state management as decentralized or authorized by the Prime Minister.

4. To promulgate decisions, directives and circulars; to elaborate and promulgate standards, technical regulations, processes and techno economic norms in the domains under its state management.

5. To direct, guide, examine and organize the implementation of legal documents, strategies, plannings and plans in the domains under its state management after they are approved; to propagate and disseminate legal documents; to provide professional direction and guidance on activities of specialized agencies operating in the domains under its state management; to manage, guide and examine business activities in the domains subject to conditional business on a list prescribed by the Government

6. To manage the grant, modification, withdrawal and extension of licenses, certificates and registration certificates in the domains under its state management in accordance with law.

7. Regarding science and technology activities:

a) To direct the implementation of five-year and annual scientific research and technological development orientations, objectives and tasks, technology transfer, and promote the formation of techno-economic branches  sectors on the basis of renewing technologies and focusing on the development of modern and high technologies;

b) To assume the prime responsibility for, and guide ministries, branches and localities in, transforming public scientific and technological organizations to operate under the mechanism of autonomy and accountability; to guide the establishment and development of scientific and technological enterprises; to support organizations and individuals in promoting their technical initiatives and renovations in production; to guide organizations and individuals to conduct technology  incubation and set up scientific and  technological incubation enterprises;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d) To provide for the identification, selection assessment and take-over tests of scientific and technological tasks; to boost the application, notification and dissemination of scientific research and technological development results; to manage state-level key scientific and technological tasks;

đ) To provide for, guide and organize the registration of the operation of research and development organizations and scientific and technological service organizations in accordance with law;

e) To provide for, guide and organize the registration of the operation of scientific and technological development funds at various levels (national, ministerial, provincial, institutional or individual), technology renewal funds and hi-tech venture funds in accordance with law;

g) To provide for technology transfer and technology transfer consultancy services; to guide the assessment, valuation, appraisal and evaluation of technologies and accredit technology appraisal organizations; to certify the registration of technology transfer contracts according to power decentralization; to appraise scientific and technological contents of investment projects and socio-economic development plannings failing within the Prime Minister's approving competence as well as conditional investment projects; to elaborate and promulgate a list of technologies encouraged for transfer, a list of technologies restricted from transfer and a list of technologies banned from transfer;

h) To act as the standing body of the National Council for Scientific and Technological Policies and the Council for Ho Chi Minh Award and State Award for Science and Technology;

i) To provide professional guidance on management of scientific and technological activities to ministries, branches and localities.

8. Regarding the development of scientific and technological potential:

a) To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities in, implementing plannings on development of research and development organizations nationwide. To specify conditions for operation of research and development organizations and scientific and technological service organizations of different types; to guide ministries and branches in managing the system of key national laboratories;

b) To elaborate, submit to competent authorities for promulgation and organize the implementation of mechanisms and policies on the employment of Vietnamese and foreign scientists and technologists; to organize the implementation of plans on training and development of a contingent of leading specialists and support for the development of scientific and technological forces;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d) To provide for and guide scientific and technological information, library and statistical activities and the development of the technology market; to direct and guide the operation of scientific and technological information service organizations; to build technical infrastructure for scientific and technological information and statistics, organize technology and equipment markets, technology trading centers and scientific and technological exhibitions; to build a database on scientific and technological human resources and achievements, invest in the development of advanced scientific and technological information networks linked with regional and international networks.

9. Regarding intellectual property:

a) To assist the Government in performing the unified state management of intellectual property: examining the implementation of legal provisions on intellectual property; providing for the order of and procedures for registration and establishment of intellectual property rights as well as rights to use and transfer intellectual assets of organizations and individuals;

b) To organize the establishment of industrial property rights, including those to marks; to apply measures for protecting lawful interests of the State, organizations and individuals in domain of industrial property;

c) To provide for and direct the operation of the industrial property-managing system; to provide professional guidance on industrial property to branches, localities, enterprises and units;

d) To assume the prime responsibility for settling disputes over and commercial disputes related to industrial property in accordance with law;

đ) To coordinate with the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Agriculture and Rural Development in performing the state management of intellectual property in related domains as assigned by the Government.

10. Regarding standardization, measurement and quality control:

a) To manage the system of Vietnam standards and technical regulations; to evaluate and publicize national standards; to guide the elaboration and evaluation of national technical regulations; to organize the elaboration of national standards and  technical regulations in the domains under its management; to guide the application of international, regional and foreign standards in Vietnam; to organize and manage the operation of the national network of notification authorities and enquiry points for technical barriers to trade; to perform the state management of numeral codes, bar codes and classification of products and goods;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, organizing the state management of quality marketed goods, exported goods and imported goods in accordance with law; to guide and manage the assessment of conformity with standards and technical regulations and accreditation of testing laboratories, calibration laboratories, conformity certification organizations and evaluation organizations; to take the main charge for the implementation of national programs on raising productivity as well as quality and competitiveness of products and goods; to implement international agreements and treaties on mutual recognition of results of assessment of standard- and technical regulation-conformity, measurement and product and goods quality.

11. Regarding atomic energy and radiation and nuclear safety:

a) To guide and inspect the implementation of programs and projects on the use of atomic energy; to organize the use of atomic energy in techno­economic domains nationwide;

b) To organize the administration of the national environmental radiation observation network and the system of standardized national laboratories in the domain of radiation and nuclear measurement;

c) To provide for and guide the declaration of and grant of permits regarding radiation and nuclear safety. To inspect and handle violations in atomic energy development and use as well as assurance of radiation and nuclear safety;

d) To perform the unified management of nuclear fuels and materials, source nuclear materials and the provision of services in support of atomic energy use; to manage the import and export of technologies, equipment, nuclear fuels and materials and radioactive sources in service of atomic energy use nationwide;

đ) To provide for the management of radioactive waste, control and response to radiation and nuclear incidents.

12. Regarding public services:

a) To guide non-business organizations to provide public services in the domains under its state management;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) To guide, facilitate and support public service-providing organizations in accordance with law.

13. To manage civil servants of scientific and technological ranks:

a)To manage civil servants of scientific and technological ranks in accordance with law;

b)To promulgate standards and professional criteria applicable to civil servants of different ranks in its assigned branches or domains after obtaining appraisal opinions of the Ministry of Home Affairs; to elaborate and submit standards and professional criteria applicable to public employees of different ranks in its assigned branches to the Ministry of Home Affairs for approval and promulgation; to promulgate specific professional criteria of heads of agencies attached to provincial/municipal People's Committees and specialized in the branches or domains under its management;

c) To organize and recognize the results of rank promotion examinations for civil servants of scientific and technological ranks in accordance with law.

14. Regarding international cooperation:

a)To organize the implementation of approved bilateral and multilateral cooperation programs and agreements as well as schemes on international and regional integration in science and technology; to organize a network of overseas scientific and technological representations according to the Government's instruction;

b) To direct and guide the implementation of regulations of the Government and the Prime Minister on the organization of international conferences and workshops related to the domains under its state management;

c) To act as the official representative of Vietnam at international organizations in the domains under its state management as assigned or authorized by the Government or the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16. To guide and create conditions for societies, associations and non-governmental organizations (collectively referred to as associations) to participate in its activities; to consult associations in order to finalize regulations on state management of science and technology; to examine the implementation of state regulations on associations.

17. To manage and organize the implementation of investment projects under its management in accordance with the laws on investment and construction.

18. To organize and direct the implementation of plans on scientific research and application of scientific and technological advances at units under its management.

19. To examine, inspect and settle complains, fight corrupt and negative acts and handle illegal acts in the domains under its state management.

20. To act as the representative of the owner of state capital portions at enterprises with state capital under its management in accordance with regulations:

a) To elaborate schemes on reorganization and ownership transformation of these enterprises for submission to the Prime Minister and direct and organize the implementation of these schemes after they are approved by the Prime Minister;

b) To propose the Prime Minister to appoint and dismiss or to appoint and dismiss according to its competence leaders, managers and chief accountants of these enterprises;

c) To approve according to its competence or propose the Prime Minister to approve organization and operation charters of these enterprises.

21. To direct and organize the implementation of its administrative reform plans according to the state administrative reform program approved by the Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23. To elaborate its annual budget estimates and coordinate with the Ministry of Finance in elaborating and summing up budget revenue and expenditure estimates in the domains under its management for the Government to submit them to the National Assembly; to manage and organize the state budget settlement; to perform other tasks related to state budget, finance and assets in accordance with law.

24. To perform other tasks as assigned or authorized by the Government or the Prime Minister.

Article 3. Organizational structure of the Ministry

1. The Social and Natural Science Department;

2. The Department of Science and Technology for Economic and Technical Branches;

3. The Technology Assessment, Appraisal and Evaluation Department;

4. The High-Technology Department;

5. The Planning-Finance Department;

6. The International Cooperation Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Organization and Personnel Department;

9. The Inspectorate;

10. The Office;

11. The Representative Agency in Ho Chi Minh City;

12. The Technology Application and Development Department;

13. The National Office of Intellectual Property of Vietnam;

14. The Vietnam Atomic Energy Commission;

15. The National Center for Scientific and Technological Information;

16. The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Control;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. The Management Board of Hoa Lac Hi­Tech Park;;

19. The Scientific and Technological Strategy and Policy Institute;

20. The Office of State-Level Key Programs;

21. The Informatics Center;

22. The Science and Development newspaper;

23. The Scientific Activities magazine;

24. The Science and Technology Administration School.

Units defined in Clauses 1 thru 18 of this Article are organizations assisting the Minister in performing the state management functions; units defined in Clauses 19 thru 24 of this Article are non-business organizations under the Ministry.

The Office, the Inspectorate, the Represen­tative Agency in Ho Chi Minh City, the Department of Science and Technology for Economic and Technical Branches, the Planning-­Finance Department, the Organization and Personnel Department and the International Cooperation Department may organize sections.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4. Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Government's Decree No. 54/2003/ND-CP of May 19, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology, and Decree No. 28/2004/ND-CP of January 16, 2004, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 54/2003/ND-CP. All previous regulations which are contrary to this Decree are annulled.

Article 5.  Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial -level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.412

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!