Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 118-CP năm 1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Số hiệu: 118-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 118-CP NGÀY 7-9-1994 VÈ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 16 tháng 8 năm 1991 và Nghị định số 374-HĐBT ngày 14-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
Xét đề nghị của Bộ trưởng phụ trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và tổ chức sự phối hợp các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 2. Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng trình Chính phủ phê duyệt chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong phạm vi cả nước; tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội để thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch đó.

2- Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; ban hành theo thẩm quyền các văn bản để hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể nhân dân, cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

3- Phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ kế hoạch tài chính để thực hiện chương trình hành động vì trẻ em. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí dành cho trẻ em theo mục tiêu, kế hoạch được duyệt.

4- Trình Chính phủ việc tham gia các tổ chức quốc tế, việc ký kết, phê duyệt các điều ước quốc tế về trẻ em; tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về trẻ em theo quy định của Chính phủ; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về trẻ em khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

5- Quản lý một số chương trình, dự án quốc tế tài trợ, viện trợ cho các mục tiêu vì trẻ em theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

6- Bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý và các dự án, chương trình hành động vì trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp.

7- Quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ trẻ em ở Trung ương, hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em ở các cấp, các ngành.

8- Thực hiện chức năng thanh tra thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện và đề nghị xử lý những vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em.

Điều 3. Thành phần của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam gồm có:

- Chủ nhiệm,

- Phó Chủ nhiệm chuyên trách; các Phó Chủ nhiệm là đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

- Các Uỷ ban kiêm nhiệm là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tư pháp, Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Thống kê, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoan Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội đồng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam:

- Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm chuyên trách do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm và Uỷ ban kiêm nhiệm do các cơ quan cử.

- Chủ nhiệm Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công tác của Uỷ ban. Phó Chủ nhiệm chuyên trách giúp việc Chủ nhiệm, được Chủ nhiệm phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

- Các Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên kiêm nhiệm của Uỷ ban có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hội nghị của Uỷ ban, tham gia thảo luận và quyết định những chủ trương công tác của Uỷ ban, chịu trách nhiệm phần việc của Bộ, ngành, đoàn thể mình phải thực hiện về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo phân công của Uỷ ban.

Điều 5.

A- Tổ chức bộ máy chuyên trách của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam gồm có:

1- Văn phòng,

2- Thanh tra bảo vệ và chăm sóc trẻ em,

3- Vụ Kế hoạch - Tài chính và quản lý các chương trình,

4- Vụ Quan hệ quốc tế.

B- Các đơn vị trực thuộc Uỷ ban gồm có:

1- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

2- Tạp chí Vì trẻ thơ.

Nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của các đơn vị có tên do Chủ nhiệm Uỷ ban quy định.

Điều 6. Tổ chức bộ máy làm việc công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp:

a) Ở một số Bộ có nhiều hoạt động liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có cán bộ chuyên trách giúp đồng chí Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về trẻ em.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ nhiệm Uỷ ban hoặc có Chủ nhiệm chuyên trách. Thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định theo hướng dẫn của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Uỷ ban có một Phó Chủ nhiệm chuyên trách và các chuyên viên giúp việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quy định.

c) Ở cấp huyện, quận và tương đương thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ nhiệm Uỷ ban; có chuyên viên chuyên trách giúp việc Uỷ ban đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân.

d) Ở cấp xã, phường và tương đương thành lập Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, có cán bộ giúp việc kiêm nhiệm trong số cán bộ của xã, phường đã được quy định.

e) Ở các cơ quan, xí nghiệp, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần được đưa vào nội dung chương trình công tác của đơn vị, có cán bộ lãnh đạo đơn vị phụ trách và sử dụng các bộ phận chuyên môn của đơn vị giúp việc.

Điều 7. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 362-HĐBT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 8. Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 118-CP

Hanoi, September 07, 1994

 

DECREE

ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATION OF THE APPARATUS OF THE VIETNAM COMMITTEE FOR CHILD PROTECTION AND CARE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to the Law on the Protection, Care and Education of the Child on the 16th of August, 1991, and Decree No.374-HDBT on the 14th of November, 1991 of the Council of the Ministers (now the Government) detailing the implementation of the Law on the Protection, Care and Education of Children;
At the proposal of the Minister in charge of Child Protection and Care, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.

DECREES:

Article 1.- The Vietnam Committee for Child Protection and Care is an agency attached to the Government, having the function of assisting the Government in the exercise of State management over the protection, care and education of children, guiding, controlling, supervising and organizing the cooperation of action among the State agencies, the people's and social organizations and the concerned economic organizations for the realization of the task of protecting, caring and educating children.

Article 2.- The Vietnam Committee for Child Protection and Care has the following tasks and powers:

1. To take the initiative and collaborate with the concerned agencies in elaborating the strategy, programs, projects and plan for caring, protecting and educating children on the national scale; and to organize and in collaboration with the State agencies, the people's and social organizations to implement these programs, projects and plan.

2. In collaboration with the concerned agencies to elaborate and submit to the Government draft bills, ordinances and policies regarding the protecting, care and education of children; to issue under its jurisdiction documents to guide and inspect the branches and localities in the implementation of the laws and policies of the State on the protection and care of children; to arrange the coordination among the ministries, branches and localities, mass organizations and the mass media, in the dissemination and explanation of the laws and policies of the State on the protection and care of children.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 118-CP năm 1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116