Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 174-CP năm 1994 quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban Nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp

Số hiệu: 174-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 174-CP NGÀY 29-9-1994 VỀ QUY ĐỊNH CƠ CẤU THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ SỐ PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 47 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân như sau:

A- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 8 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách chung; nội chính; quy hoạch; thiết kế đô thị (có kiến trúc sư trưởng trực tiếp giúp việc quy hoạch và thiết kế đô thị).

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài chính, thương mại, kinh tế đối ngoại, hợp tác đầu tư.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế - xã hội ngoại thành.

4- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các lĩnh vực xã hội khác.

5- Một Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng, công nghiệp; giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật, công trình đô thị, nhà đất.

6- Một Uỷ viên phụ trách công an.

7- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

8- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

9- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

10- Một Uỷ viên phụ trách kế hoạch.

11- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

12- Một Uỷ viên phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

13- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

B- Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố Hải Phòng gồm có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 5 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, quy hoạch đô thị và nông thôn.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài chính, thương mại và kinh tế đối ngoại.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các lĩnh vực xã hội khác.

4- Một Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật và tài nguyên, môi trường.

5- Một Uỷ viên phụ trách công an.

6- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

7- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

8- Một Uỷ viên phụ trách tài chính hoặc kế hoạch.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những tỉnh có từ 1,5 triệu dân trở lên có thể bố trí thêm số thành viên vào những lĩnh vực như thanh tra, lao động-thương binh xã hội... nhưng tổng số không quá 11 thành viên Uỷ ban nhân dân.

C- Uỷ ban nhân dân huyện gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 6 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, kế hoạch, tài chính, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội.

4- Một Uỷ viên phụ trách công an.

5- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

6- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

7- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

8- Một Uỷ viên phụ trách đất đai.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những huyện có dưới 10 vạn dân được bố trí 7 thành viên Uỷ ban nhân dân. Dựa vào các lĩnh vực công tác nói trên mà phân công phụ trách các lĩnh vực công tác cho mỗi thành viên để phù hợp với số lượng 7 thành viên của Uỷ ban nhân dân.

D- Uỷ ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 6 Uỷ viên và được phân công như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, quy hoạch đô thị.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội.

4- Một Uỷ viên phụ trách công an.

5- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

6- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

7- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

8- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những quận, thành phố thuộc tỉnh, nếu có nhu cầu thật cần thiết có thể bố trí 3 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để phụ trách ba lĩnh vực kinh tế; văn hoá - xã hội; đô thị. Việc bố trí 3 Phó Chủ tịch nói trên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

ở những quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có dưới 10 vạn dân có thể bố trí 7 thành viên Uỷ ban nhân dân. Dựa vào các lĩnh vực công tác nói trên mà phân công phụ trách các lĩnh vực công tác cho từng thành viên trong số 7 thành viên cho phù hợp.

E- Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, kinh tế và đất đai.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách nội chính, Trưởng công an.

3- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

4- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

5- Một Uỷ viên phụ trách văn hoá - xã hội, thông tin.

6- MộUỷt viên phụ trách giao thông, thuỷ lợi.

7- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

ở những xã có dưới 3.000 dân và địa hình ít phức tạp, có thể bố trí 5 thành viên Uỷ ban nhân dân. Việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác cho từng thành viên trong 5 thành viên này dựa vào lĩnh vực công tác trên và theo tình hình thực tế của địa phương mà quy định.

G- Uỷ ban nhân dân phường gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên, được phân công cụ thể như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, an ninh, đô thị.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.

3- Một Uỷ viên phụ trách công an.

4- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

5- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

6- Một Uỷ viên phụ trách nhà đất.

7- Một Uỷ viên phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

Điều 2.

Những quy định tại các Điểm A, B, C, D, E, G được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, cấn cố gắng bố trí một tỷ lệ cán bộ nữ và dân tộc có đủ tiêu chuẩn vào Uỷ ban nhân dân các cấp.

Trong qua trình thực hiện Nghị định này có gì vướng mắc thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 4.

Nghị định này được thi hành để bố trí cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 174-CP

Hanoi, September 29, 1994

 

DECREE

ON THE COMPOSITION OF THE PEOPLE'S COMMITTEE AND THE NUMBER OF VICE PRESIDENTS OF THE PEOPLE'S COMMITTEE AT ALL LEVELS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Article 47 of the Law on Organization of the People's Council and the People's Committee (amended) passed by the National Assembly on the 21st of June 1994;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.

DECREES:

Article 1.- The composition of the People's Committee and the number of Vice Presidents of the People's Committee will be set as follows:

A, The People's Committee in Hanoi and Ho Chi Minh City is composed of one President, four Vice Presidents and eight members. They are assigned the following responsibilities:

1. The President of the People's Committee takes overall responsibility and is directly in charge of internal affairs, planning and urban designing (with the assistance of the Chief Architect).

2. One Vice President is in charge of economic affairs, finance, trade, external economic relations, co-operation and investment.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 174-CP năm 1994 quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban Nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196