Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 12/2012/NĐ-CP đăng ký và quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ

Số hiệu: 12/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện lập tổ chức phi CP nước ngoài

Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi Chính phủ (PCP) nước ngoài hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/3/2012.


Theo đó, tổ chức PCP nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam cần đáp ứng 3 điều kiện:
- Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập;
- Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng;
- Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký gồm 01 bộ, có thể nộp trực tiếp; nộp qua đường bưu điện; hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban Công tác về các tổ chức PCP nước ngoài. Trong thời gian không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCP nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức PCP nước ngoài có liên quan. Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động là 3 năm kể từ ngày cấp.

Quy định này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 01/6/2012, bãi bỏ Quyết định 340-TTg ban hành ngày 24/5/1996.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là các tổ chức nêu tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định này.

2. “Hoạt động nhân đạo, phát triển” là các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác.

3. “Chương trình” là một tập hợp các hoạt động, các dự án có liên quan đến nhau và có thể liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ, nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, có thời hạn thực hiện tương đối dài hoặc theo nhiều giai đoạn, nguồn lực để thực hiện có thể được huy động từ nhiều nguồn ở những thời điểm khác nhau, với nhiều phương thức khác nhau.

4. “Dự án” là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định, dựa trên những nguồn lực xác định.

5. “Viện trợ phi dự án” là các khoản viện trợ không thuộc chương trình, dự án, được cung cấp dưới dạng hiện vật, tiền mặt hoặc chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện) cho các mục đích nhân đạo, phát triển.

6. “Cam kết dài hạn” là sự cam kết tài trợ hoặc hoạt động với thời gian từ 05 (năm) năm trở lên.

7. “Cơ quan đối tác Việt Nam” là cơ quan, tổ chức Việt Nam trực tiếp hợp tác và ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân nước ngoài sau khi được cấp có thẩm quyền Việt Nam phê duyệt.

8. “Giấy Đăng ký” là văn bản xác nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động theo quy định của Nghị định này, được thể hiện dưới ba hình thức là: Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

9. “Văn phòng đại diện” là cơ quan đại diện chính thức của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

10. “Văn phòng dự án” là văn phòng độc lập hoặc bộ phận của Văn phòng đại diện, được đặt tại một địa phương để giám sát, triển khai các dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ ở địa phương đó hoặc trong khu vực Văn phòng dự án không còn khi kết thúc dự án.

11. “Thỏa thuận khung” là thỏa thuận được ký kết giữa các cơ quan, tổ chức Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó quy định quyền, trách nhiệm, nội dung hoạt động nhân đạo, phát triển của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại Điều 25 của Nghị định này và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các hành vi sau:

1. Tổ chức, thực hiện các hoạt động chính trị, tôn giáo và các hoạt động không phù hợp với lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển.

3. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố.

4. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội. thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc.

5. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 2.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 5. Hình thức đăng ký

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể được xét cấp đăng ký dưới ba hình thức gồm: Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

Điều 6. Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập.

b) Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng.

c) Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiềng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị của tổ chức phi chính phủ nước ngoài do người có thẩm quyền ký gửi đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, gồm những nội dung chính sau đây:

- Tên đầy đủ và viết tắt của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính.

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động.

- Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức.

- Nguồn và khả năng tài chính.

- Chương trình, dự án và/hoặc kế hoạch hoạt động tại Việt Nam.

- Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam.

b) 01 bản sao Điều lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

c) Bản chính hoặc 01 bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân do cơ quan có thẩm quyền ở nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

3. Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

4. Trường hợp được đồng ý cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký hoạt động trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

5. Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. Trong trường hợp sau, Giấy đăng ký hoạt động sẽ hết hiệu lực:

- Vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ đó.

- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp một trong hai loại Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Điều 7. Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hoạt động

1. Ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi Giấy đăng ký hoạt động hết hạn, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhu cầu gia hạn Giấy đăng ký hoạt động, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký hoạt động sắp hết hạn.

c) 01 báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp.

d) 01 bản kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký hoạt động tiếp theo.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

3. Trường hợp được đồng ý gia hạn Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký hoạt động đã được gia hạn trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

4. Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động sau khi được gia hạn là 03 (ba) năm kể từ ngày được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Điều 8. Thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động

1. Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp lại khi Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, hỏng hoặc cũ nát, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần bổ sung, sửa đổi hoặc cần cấp lại.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại do rách, hỏng hoặc cũ nát.

c) 01 bản sao y bản chính Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất bản chính.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

3. Trường hợp được đồng ý sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký hoạt động đã được ghi chú nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

Điều 9. Thủ tục cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

b) Có chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt và quy mô, tính chất của chương trình, dự án đó đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường xuyên, tại chỗ.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) Đơn đề nghị lập Văn phòng dự án gồm các nội dung chủ yếu như sau: sự cần thiết lập Văn phòng dự án; địa điểm dự kiến đặt Văn phòng dự án; dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của Văn phòng dự án.

b) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

c) 01 văn bản chương trình, dự án tại Việt Nam và 01 bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

d) Bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng dự án do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

đ) 01 bản tiểu sử của người dự kiến được cử làm Trưởng Văn phòng dự án và giấy giới thiệu làm đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

4. Trường hợp được đồng ý cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

5. Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Điều 10. Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án

1. Ít nhất 60 (sáu mươi) ngày khi Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án hết hạn, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhu cầu gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án sắp hết hạn.

c) 01 báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án đã được cấp.

d) 01 bản kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án tiếp theo.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có văn bản trả lời tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan về kết quả gia hạn.

3. Trường hợp được đồng ý gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người có tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án đã được gia hạn trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

4. Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án dự án sau khi được gia hạn là 05 (năm) năm kể từ ngày được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Điều 11. Thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại Đăng ký lập Văn phòng dự án

1. Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án khi Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án bị mất, rách, hỏng hoặc cũ nát, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần bổ sung, sửa đổi hoặc cần cấp lại.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại do rách, hỏng hoặc cũ nát (và 01 bản sao y bản chính trong bộ hồ sơ còn lại).

c) 01 bản sao y bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án trong trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất bản chính.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

3. Trường hợp được đồng ý sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người có tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án đã được ghi chú nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án qua đường bưu điện.

Điều 12. Thủ tục cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

b) Có cam kết hoạt động dài hạn thông qua các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

c) Đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian ít nhất hai năm.

d) Văn phòng đại diện chỉ được đặt tại một trong 3 (ba) thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị lập Văn phòng đại diện gồm các nội dung chủ yếu như sau: sự cần thiết lập Văn  phòng đại diện; địa điểm dự kiến đặt Văn phòng đại diện; dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký hoạt động hoặc 01 bản chụp Giấy phép thành lập Văn phòng dự án (trong trường hợp đã thành lập văn phòng dự án tại Việt Nam).

c) 01 văn bản chương trình, dự án tại Việt Nam và 01 bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

d) 01 bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

đ) 01 bản tiểu sử của người dự kiến được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện và giấy giới thiệu làm đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

e) 01 bản Báo cáo kết quả hoạt động tại Việt Nam của ít nhất 02 (hai) năm gần nhất.

3. Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

4. Trường hợp được đồng ý cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện qua đường bưu điện.

5. Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi mình thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Điều 13. Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

1. Ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện hết hạn, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhu cầu gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

c) 01 báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

d) 01 bản kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tiếp theo.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có văn bản trả lời tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan về kết quả gia hạn.

3. Trường hợp được đồng ý gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện đã được gia hạn trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện qua đường bưu điện.

4. Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện sau khi được gia hạn là 05 (năm) năm kể từ ngày được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Điều 14. Thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

1. Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện khi Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện bị mất, rách, hỏng hoặc cũ nát, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ gồm:

a) 01 đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần bổ sung, sửa đổi hoặc cần cấp lại.

b) 01 bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại do rách, hỏng hoặc cũ nát (và 01 bản sao y bản chính trong bộ hồ sơ còn lại).

c) 01 bản sao y bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện trong trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất bản chính.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan.

3. Trường hợp được đồng ý sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm cử người ký tên trong đơn đến nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện đã được ghi chú nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, yêu cầu người đến nhận phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh thư …) hoặc có thể nhận Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện qua đường bưu điện.

Điều 15. Đình chỉ, chấm dứt hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có Giấy đăng ký bị đình chỉ hoạt động một phần, đình chỉ toàn bộ hoạt động hoặc phải chấm dứt hoạt động và bị thu hồi Giấy đăng ký theo quyết định của Bộ Ngoại giao trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy đăng ký hết thời hạn mà không làm thủ tục đề nghị gia hạn theo quy định của Nghị định này.

b) Vi phạm các điểm nêu tại Điều 4 của Nghị định này.

c) Cố tình làm sai lệch hồ sơ khi đăng ký.

d) Không có hoạt động trong thời gian 12 tháng sau khi được cấp Giấy đăng ký.

2. Trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo buộc chấm dứt hoạt động của Bộ Ngoại giao, tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải giải quyết xong các vấn đề có liên quan đến trụ sở, nhà ở, nhân viên, phương tiện làm việc, giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính (nếu có) và những vấn đề liên quan khác với các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.

3. Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động, tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải có văn bản thông báo cho Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Bộ Ngoại giao 60 (sáu mươi) ngày trước khi chính thức chấm dứt hoạt động, kèm theo Giấy đăng ký đã được cấp, báo cáo kiểm toán tài sản và tài chính và phải thực hiện các trách nhiệm nêu tại khoản 2 của Điều này.

Chương 3.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Quy định chung

1. Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam phải theo đúng nội dung được quy định trong Giấy đăng ký đã được cấp.

2. Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện tại Việt Nam, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

3. Quyền, trách nhiệm của tổ chức phi chính phủ nước ngoài có Văn phòng đại diện hoặc Văn phòng dự án được quy định cụ thể trong văn bản thỏa thuận khung ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quy định tại Điều 25 của Nghị định này).

Điều 17. Thông báo hoạt động

Trong thời hạn 45 ngày sau khi được cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo về việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký và kế hoạch hoạt động của tổ chức với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoặc dự kiến sẽ tiến hành hoạt động.

Điều 18. Trách nhiệm báo cáo

1. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện tại Việt Nam, có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về hoạt động tại Việt Nam gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quy định tại Điều 25 của Nghị định này), đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo địa bàn hoạt động được xác định trong Giấy đăng ký.

2. Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện tại Việt Nam, có trách nhiệm báo cáo, tiến hành kiểm toán, cung cấp tài liệu hoặc giải thích những vấn đề liên quan tới hoạt động của tổ chức, cá nhân liên quan khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quy định tại Điều 25 của Nghị định này) yêu cầu.

Điều 19. Thuê trụ sở và nhân viên

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép thuê trụ sở và được tuyển nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho văn phòng khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước đã cấp phép, phù hợp với Giấy đăng ký và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 20. Cấp Giấy phép lao động

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký, nhân viên nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi đóng trụ sở xin cấp Giấy phép lao động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, trừ người nước ngoài là Trưởng đại diện (gồm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam). Việc đăng ký là miễn phí.

Điều 21. Con dấu, tài khoản

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động được đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động được mở tài khoản (bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam) tại các ngân hàng được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

3. Đại diện và nhân viên là người nước ngoài của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động được mở tài khoản tại ngân hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 22. Nhập khẩu hàng hóa

Việc nhập khẩu vào Việt Nam các thiết bị văn phòng, phương tiện giao thông và phụ tùng thay thế, đồ dùng cá nhân cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án hoặc và nhân viên là người nước ngoài của văn phòng được áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 23. Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Thuế thu nhập cá nhân đối với người đại diện, nhân viên và chuyên gia nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (tại các Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án và tại các dự án) sẽ được áp dụng theo các văn bản pháp luật về thuế của Việt Nam.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tham mưu đề xuất những chủ trương, chính sách đối ngoại liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Thực hiện cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

1. Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chủ trì công tác thẩm định đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan thành viên Ủy ban để chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

5. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

6. Định kỳ thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực và địa bàn liên quan với các Bộ, ngành, địa phương.

7. Phổ biến, cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động phi chính phủ nước ngoài tới các cơ quan đối tác Việt Nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công và theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Trách nhiệm của các cơ quan có đại diện là thành viên Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Văn phòng Chính phủ:

a) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Bộ Nội vụ: chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan tới quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ trong nước, các hội với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Bộ Công an: chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan tới việc quản lý nhà nước đối với viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

5. Bộ Tài chính: chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về tài chính đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

6. Ban Tôn giáo Chính phủ: chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến tôn giáo trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

7. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam: chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; là Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương

1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Tổng hợp tình hình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hợp tác trực tiếp với ngành, gửi Ủy ban Công tác về các tổ chức phí chính phủ nước ngoài 6 (sáu) tháng một lần hoặc khi được yêu cầu, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Xác định một đơn vị trực thuộc phù hợp làm đầu mối trong quan hệ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nước ngoài hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc xem xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy đăng ký.

3. Tổng hợp tình hình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn, gửi Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 6 (sáu) tháng một lần hoặc khi được yêu cầu, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Xác định một đơn vị trực thuộc phù hợp làm đầu mối trong quan hệ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Điều 29. Trách nhiệm của cơ quan đối tác Việt Nam

1. Tuân thủ các quy định về hoạt động và viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam khi hợp tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Hướng dẫn tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các quy định có liên quan.

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình hợp tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài trực tiếp có quan hệ với tổ chức mình.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2012 và bãi bỏ Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép lập Văn phòng đại diện, Văn phòng dự án, Giấy phép hoạt động tại Việt Nam theo Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, khi có nhu cầu đăng ký hoạt động theo các hình thức tương ứng quy định tại Nghị định này (lần lượt là Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký hoạt động), không phải xem xét lại, song phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Nghị định này trong thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Điều 31. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp tích cực, có hiệu quả cho các chương trình phát triển và nhân đạo tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam ghi nhận và khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động không phù hợp với Giấy đăng ký đã được cấp hoặc vi phạm các quy định của Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ một phần hoạt động hoặc thu hồi Giấy đăng ký. Mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhân viên của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 12/2012/ND-CP

Hanoi, March 01, 2012

 

DECREE

ON REGISTRATION AND MANAGEMENT OF ACTIVITIES OF NON­GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 3, 2008 Law on Promulgation of Legal Documents;

Pursuant to the Government's Decree No. 15/2008/ND-CP of February 4, 2008, defining the Junctions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs;

At the proposal of the Minister of Foreign Affairs,

DECREES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Decree provides the registration and management of development assistance and humanitarian aid activities not for profit or other purposes of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

2. This Decree applies to non-governmental organizations, non-profit organizations, social funds, private funds or other social or non-profit organizations, which arc established under foreign laws and carry out development assistance and humanitarian aid activities not for profit or other purposes in Vietnam.

Article 2. Interpretation of terms

In this Decree, the following terms are construed as follows:

1. Foreign -non-governmental organization means an organization specified in Clause 2, Article 1 of this Decree.

2. Humanitarian and development activities means activities to support development and provide humanitarian aids not for profit or other proposes.

3. Program means a combination of related activities and projects which may involve one or more than one sector, domain, territory and stakeholder for achievement of one or more than one set objective, are implemented for a relatively long period or in different phases and funded by different sources in different times and with different modes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Non-project aid means an aid not under a program or project which is provided in kind, cash or specialists (including voluntary specialists) for humanitarian or development purposes.

6. Long-term commitment means a commitment of funding or operation for at least 5 (five) years.

7. Vietnamese partner means a Vietnamese agency or organization which directly cooperates and signs a cooperation agreement with a foreign non-governmental organization or a foreigner after being approved by a competent Vietnamese authority.

8. Registration certificate means a document certifying that a foreign non-governmental organization has registered operation under this Decree. A registration certificate can be an operation registration certificate, a project office registration certificate or a representative office registration certificate.

9. Representative office means a Vietnam-based official representative agency of a foreign non-governmental organization.

10. Project office means an independent office or a section of a representative office, which is based in a locality to supervise and implement projects financed by a foreign non-governmental organization in that locality or in the area where there is no project office upon project completion.

11. Framework agreement means an agreement signed between a lawfully competent Vietnamese agency or organization and a foreign non-governmental organization, which defines the rights, responsibilities and contents of humanitarian and development activities of that foreign non-governmental organization in Vietnam.

Article 3. Policies of the Vietnamese State toward foreign non-governmental organizations

1. The Vietnamese State encourages and creates favorable conditions for foreign non­governmental organizations to carry out humanitarian and development activities in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Prohibited acts

Foreign non-governmental organizations are prohibited from:

1. Organizing or carrying out political, religious and other activities against national interests, security, defense and the great national unity of Vietnam.

2. Organizing, carrying out or participating in activities for profit, not for humanitarian or development purposes.

3. Organizing, carrying out or participating in activities related to money laundering or terrorism.

4. Organizing, carrying out or participating in activities harming social ethics or national fine customs and practices or national traditions or identity.

5. Organizing, carrying out or participating in other activities contrary to Vietnamese law.

Chapter II

REGISTRATION PROCEDURES FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN VIETNAM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A foreign non-governmental organization may be considered for obtaining an operation registration certificate, a project office registration certificate or a representative office registration certificate.

Article 6. Procedures for grant of an operation registration certificate

1. A foreign non-governmental organization wishing to operate in Vietnam must:

a/ Have the legal person status under the law of the country in which it is established.

b/ Have a clear operation charter and guidelines. And

c/ Have a plan on humanitarian and development activities in Vietnam through programs, projects or non-project aids in line with socio-economic development policies of the Vietnamese State.

2. A foreign non-governmental organization applying for an operation registration certificate shall submit a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation) directly, by post or through a foreign-based Vietnamese representative mission to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. A dossier comprises:

a/ The foreign non-governmental organization's application signed by a competent person, to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs, containing the following details:

- Full and abbreviated names of the organization, address of its head office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Summary of the organization's history and development.

- Funding sources and capacity.

- Programs, projects and/or operation plan in Vietnam.

- Commitment to strictly observing Vietnamese law and respecting traditional customs and practices of Vietnam.

b/ A copy of the foreign non-governmental organization's charter which is consularly legalized, unless otherwise provided by a treaty which Vietnam has signed or acceded to.

c/ The original or a certified copy of the legal status certificate issued by a competent authority of the country in which the organization is established or headquartered, which is consularly legalized, unless otherwise provided by a treaty which Vietnam has signed or acceded to.

3. Within 45 (forty five) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non­governmental organization.

4. If being approved to obtain an operation registration certificate, a foreign non­governmental organization shall send the application signce to receive the operation registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so. this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non­governmental organization may receive the operation registration certificate by post.

5. An operation registration certificate is valid for 3 (three) years from the date of its grant. An operation registration certificate is invalidated when:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The foreign non-governmental organization has obtained a Vietnam-based project office or representative office registration certificate.

Article 7. Procedures for renewal of an operation registration certificate

1. At least 60 (sixty) days before an operation registration certificate expires, a foreign non-governmental organization shall submit a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation) directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. A dossier comprises:

a/ An application for renewal of an operation registration certificate.

b/ The original operation registration certificate.

c/ A brief report on the organization's activities during the validity term of die granted operation registration certificate.

d/ An operation plan of the organization during the validity term of the renewed operation registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non-governmental organization.

3. If being approved for renewal of its operation registration certificate, a foreign non­governmental organization shall send the application signee to receive the renewed operation registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non-governmental organization may receive the operation registration certificate by post.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Procedures for supplementation, modification and re-grant of operation registration certificates

1. When wishing to modify or supplement its operation registration certificate or obtain a new one when its operation registration certificate is lost, torn, damaged or rumpled, a foreign non-governmental organization shall submit directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for modification, supplementation or re-grant of an operation registration certificate, clearly stating the contents to be supplemented or modified and the reason for such supplementation, modification or re-grant.

b/ The original operation registration certificate, for modification, supplementation, or re-grant of a torn, damaged or rumpled operation registration certificate.

c/ A certified true copy of the operation registration certificate, for re-grant of a lost operation registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non­governmental organization.

3. If being approved for modification, supplementation, or re-grant of its operation registration certificate, the foreign non­governmental organization shall send the application signee to receive the supplemented, modified or re-granted operation registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non­governmental organization may receive the operation registration certificate by post.

Article 9. Procedures for grant of a project office registration certificate

1. A foreign non-governmental organization wishing to set up a project office in Vietnam must:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Have a program or project approved by a competent Vietnamese authority and the size and nature of that program or project requires regular and on-the-spot administration and supervision.

2. A foreign non-governmental organization applying for a project office registration certificate shall submit directly, by post or through a foreign-based Vietnamese representative mission to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for establishment of a project office, containing the following major details: necessity to establish the project office; planned location of the office; expected numbers of foreign and Vietnamese employees of the office.

b/ The original operation registration certificate.

c/ A document on the program or project in Vietnam and the original or certified true copy of the written approval of a competent Vietnamese authority.

d/ The original or a copy of the judicial record of the nominated project office chief issued by a competent authority of the country of citizenship of that person, which is consularly legalized. The original judicial record issued by a competent Vietnamese authority, if this person has resided in Vietnam for over 6 months.

e/ A biography of the nominated project office chief and a letter of nomination of the representative in Vietnam issued by the head of the foreign non-governmental organization.

3. Within 45 (forty five) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non-governmental organization.

4. If being approved to obtain a project office registration certificate, the foreign non­governmental organization shall send the application signee to receive the project office registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non­governmental organization may receive the project office registration certificate by post.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Procedures for renewal of a project office registration certificate

1. At least 60 (sixty) days before a project office registration certificate expires, a foreign non-governmental organization shall submit directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for renewal of a project office registration certificate.

b/ The original project office registration certificate.

c/ A brief report on the organization's activities during the validity term of the granted project office registration certificate.

d/ An operation plan of the organization during the validity term of the renewed project office registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non-governmental organization.

3. If being approved for renewal of its project office registration certificate, a foreign non-governmental organization shall send the application signee to receive the renewed project office registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non-governmental organization may receive the project office registration certificate by post.

4. A renewed project office registration certificate is valid for 5 (five) years from the date of its renewal, but not exceeding the operation registration time limit for the foreign non-governmental organization in the country in which that organization is established or headquartered, in case the law of that country provides the operation registration time limit for non-governmental organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. When wishing to modify its project office registration certificate or obtain a new one when its project office registration certificate is lost, torn, damaged or rumpled, a foreign non­governmental organization shall submit directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for modification, supplementation or re-grant of a project office registration certificate, clearly stating the contents to be supplemented or modified and the reason for such supplementation, modification or re-grant-

b/ The original project office registration certificate, for modification, supplementation, or re-grant of a torn, damaged or rumpled project office registration certificate (and a certified true copy in the remaining dossier).

c/ A certified true copy of the project office registration certificate, for re-grant of a lost project office registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non­governmental organization.

3. If being approved for modification, supplementation or re-grant of its project office registration certificate, the foreign non­governmental organization shall send the application signee to receive the supplemented, modified or re-granted project office registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non­governmental organization may receive the project office registration certificate by post.

Article 12. Procedures for grant of a representative office registration certificate

1. A foreign non-governmental organization wishing to set up a representative office in Vietnam must:

a/ Have obtained an operation registration certificate under Article 6 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Have operated effectively in Vietnam for at least two years. And

d/ Base its representative office only in Hanoi, Da Nang or Ho Chi Minh City.

2. A foreign non-governmental organization applying for a representative office registration certificate shall submit directly, by post or through a foreign-based Vietnamese representative mission to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for establishment of a representative office, containing the following major details: necessity to establish the representative office; planned location of the office; expected numbers of foreign and Vietnamese employees of the office.

b/ The original operation registration certificate or a photocopy of the project office registration certificate (in case a project office has been set up in Vietnam).

c/ A document on programs or projects in Vietnam and the original or a certified true copy of the written approval of a competent Vietnamese authority.

d/ The original or a copy of the judicial record of the nominated representative office chief issued by a competent authority of the country of citizenship of that person, which is consularly legalized. The original judicial record issued by a competent Vietnamese authority, if this person has resided in Vietnam for over 6 months.

e/ A biography of the nominated representative office chief and a letter of nomination of the representative in Vietnam issued by the head of the foreign non­governmental organization.

f/ A report on the organization's activities in Vietnam of at least 2 (two) latest years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If being approved to obtain a representative office registration certificate, the foreign non-governmental organization shall send the application signee to receive the representative office registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non-governmental organization may receive the representative office registration certificate by post.

5. A representative office registration certificate is valid for 5 (five) years from the date of its grant, but not exceeding the operation registration lime limit for the foreign non-governmental organization in the country in which that organization is established or headquartered, in case the law of that country provides the operation registration time limit for non-governmental organizations.

Article 13. Procedures for renewal of a representative office registration certificate

1. At least 60 (sixty) days before a representative office registration certificate expires, a foreign non-governmental organization shall submit directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for renewal of a representative office registration certificate.

b/ The original representative office registration certificate.

c/ A brief report on the organization's activities during the validity term of the granted representative office registration certificate.

d/ An operation plan of the organization during the validity term of the renewed representative office registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non-governmental organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A renewed representative office registration certificate is valid for 5 (five) years from the date of its renewal, but not exceeding the operation registration time limit for the foreign non-governmental organization in the country in which that organization is established or headquartered, in case the law of that country provides the operation registration time limit for non-governmental organizations.

Article 14. Procedures for supplementation, modification or re-grant of a representative office registration certificate

1. When wishing to modify or supplement its representative office registration certificate or obtain a new one when this certificate is lost, torn, damaged or rumpled, a foreign non­governmental organization shall submit directly or by post to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs a dossier (a dossier in a foreign language must be enclosed with a lawfully certified Vietnamese translation), which comprises:

a/ An application for modification, supplementation or re-grant of a representative office registration certificate, clearly stating the contents to be supplemented or modified and the reason for such supplementation, modification or re-grant.

b/ The original representative office registration certificate, for modification, supplementation, or re-grant of a torn, damaged or rumpled representative office registration certificate (and a certified true copy in the remaining dossier).

c/ A certified true copy of the representative office registration certificate, for re-grant of a lost representative office registration certificate.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs shall notify in writing the result to the concerned foreign non­governmental organization.

3. If being approved for modification, supplementation or re-grant of its representative office registration certificate, the foreign non­governmental organization shall send the application signee to receive the modified, supplemented or re-granted representative office registration certificate directly at the office of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs. In case another person is authorized to do so, this person shall produce a letter of authorization and personal paper (passport, identity card, etc.), or the foreign non-governmental organization may receive the representative office registration certificate by post.

Article 15. Suspension and termination of operation of foreign non-governmental organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Its registration certificate expires but it fails to apply for renewal under this Decree.

b/ It violates Article 4 of this Decree.

c/ It has intentionally falsified the registration dossier. Or

d/ It fails to operate within 12 months after obtaining a registration certificate.

Within 60 (sixty) days after receiving a notice of termination of operation from the Ministry of Foreign Affairs, a foreign non­governmental organization shall completely settle matters related to its head office, housing, employees and working means, and complete its financial obligations (if any) and other related matters with organizations and individuals in Viet Nam.

In case of terminating operation on its own, a foreign non-Governmental organization shall send a notice to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs and the Ministry of Foreign Affairs 60 (sixty) days before officially terminating its operation, together with its granted registration certificate, reports on asset and financial audit, and shall fulfill the obligations specified in Clause 2 of this Article.

Chapter III

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Article 16. General provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The chief of a representative office or project office or the authorized representative of a foreign non-governmental organization in Vietnam is responsible for the entire operation of that foreign non-governmental organization in Vietnam.

3. The rights and responsibilities of a foreign non-governmental organization having a representative office or project office shall be specified in the framework agreement signed with the competent state agency (provided in Article 25 of this Decree).

Article 17. Notification of operation

Within 45 days after obtaining a new, renewed, supplemented or modified registration certificate, a foreign non-governmental organization shall notify such and its operation plan to the People's Committee of the province or centrally run city in which it operates or will operate.

Article 18. Reporting responsibility

1. Biannually and annually, the chief of a representative office or project office or the authorized representative of a foreign non­governmental organization in Vietnam shall send reports on activities in Vietnam to the competent state agency (provided in Article 25 of this Decree), and concurrently to the People's Committee of the province or centrally run city in which it operates under the registration certificate.

2. The chief of a representative office or project office or the authorized representative of a foreign non-governmental organization in Vietnam shall report on, audit, provide documents or explain issues related to activities of related organizations and persons when so requested by the competent state agency (provided in Article 25 of this Decree).

Article 19. Hire of offices and employees

A foreign non-governmental organization may hire an office and recruit foreign and Vietnamese employees for its office after obtaining a written approval of the licensing state agency, and in compliance with its registration certificate and Vietnamese law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After a foreign non-governmental organization obtains a registration certificate from a competent state agency, foreign employees of that organization shall apply for a work permit at the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department of the locality in which the foreign non-governmental organization is based under current Vietnamese law, except those being chief representatives (chiefs of representative offices or project offices or authorized representatives of foreign non-governmental organizations in Vietnam). Such application is free.

Article 21. Seals and accounts

1. A foreign non-governmental organization having registered operation may register its seal under Vietnamese law.

2. A foreign non-governmental organization having registered operation may open accounts (in foreign currencies or Vietnam dong) at lawfully licensed banks in Vietnam.

3. Foreign representatives and employees of a foreign non-governmental organization having registered operation may open bank accounts under Vietnamese law.

Article 22. Import of goods

The import into Vietnam of office equipment, vehicles and their parts, and personal articles to meet working and daily needs of representative offices, project offices and their foreign employees complies with Vietnamese law.

Article 23. Personal income tax for foreigners

Personal income tax for foreign representatives, employees and specialists of foreign non-governmental organizations in Vietnam (in representative offices, project offices and projects) complies with Vietnamese lax law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AGENCIES

Article 24. Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs

The Ministry of Foreign Affairs is the focal point for managing activities of foreign non­governmental organizations

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, elaborating and promulgating legal documents on activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

2. To advise and propose external relation guidelines and policies related to activities of foreign non-governmental organizations.

3. To grant, renew, modify, supplement and revoke registration certificates of foreign non­governmental organizations in Vietnam.

4. To coordinate with related agencies in managing activities of foreign non­governmental organizations.

5. To perform other tasks assigned by the Prime Minister.

Article 25. Responsibilities of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in elaborating and proposing competent agencies to promulgate legal documents on activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

2. To assume the prime responsibility for appraising foreign non-governmental organizations through committee member agencies and transfer dossiers to the Ministry of Foreign Affairs for grant, renewal, modification, supplementation and revocation of registration certificates of foreign non­governmental organizations in Vietnam.

3. To inspect, examine and supervise activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

4. To assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, settling complaints and denunciations and handling violations related to activities of foreign non­governmental organizations in Vietnam.

5. To review and report on activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam to the Government.

6. To periodically notify ministries, sectors and localities of foreign non-governmental organizations registering operation in their sectors and localities.

7. To disseminate and provide information relating to activities of foreign non­governmental organizations to Vietnamese partners and foreign non-governmental organizations.

8. To perform other tasks assigned by the Government and the Prime Minister and under law.

Article 26. Responsibilities of agencies with representatives being members of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To assist the Government and the Prime Minister in directing the state management of activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

b/ To coordinate with related agencies in performing the stale management of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

2. The Ministry of Home Affairs: To take responsibility for affairs related to the relations between domestic non-governmental organizations and associations and foreign non­governmental organizations.

3. The Ministry of Public Security: To take responsibility for affairs related to national security and social order and safety in activities of foreign non-governmental organizations in Vietnam.

4. The Ministry of Planning and Investment:

To lake responsibility for affairs related to the state management of aids of foreign non­governmental organizations in Vietnam.

5. The Ministry of Finance: To take responsibility for affairs related to the financial state management of foreign non-governmental aid.

6. The Government Committee for Religious Affairs: To take responsibility for religious affairs in activities of foreign non-governmental organizations.

7. The Vietnam Union of Friendship Organizations: To take responsibility for affairs related to the relation with and mobilization of foreign non-governmental aid; to be the standing body of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To guide, inspect and supervise activities of foreign non-governmental organizations operating in sectors and domains under their stale management.

2. To review activities of foreign non­governmental organizations directly cooperating with them and send reports to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs every 6 (six) months or upon request for summarization and reporting to the Prime Minister.

3. To assign a relevant attached unit to act as the focal point in the relation and management of activities of foreign non-governmental organizations under their state management.

Article 28. Responsibilities of provincial-level People's Committees

1. To guide, inspect and supervise activities of foreign non-governmental organizations operating in their provinces or centrally run cities.

2. To coordinate with the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs in granting, renewing, modifying, supplementing and revoking registration certificates.

3. To review activities of foreign non­governmental organizations in their localities and send reports to the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs every 6 (six) months or upon request for summarization and reporting to the Prime Minister.

4. To assign a relevant attached unit to act as the focal point in the relation and management of activities of foreign non­governmental organizations in their localities.

Article 29. Responsibilities of Vietnamese partners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To guide foreign non-governmental organizations in implementing related regulations.

3. To report to competent authorities on their cooperation with foreign non-governmental organizations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 30. Effect

l. This Decree takes effect on June 1,2012. To annul the Prime Minister's Decision No. 340/TTg of May 24, 1996, promulgating the Regulation on operation of foreign non­governmental organizations in Vietnam.

2. When wishing to register operation in the forms provided in this Decree (namely representative office registration certificate, project office registration certificate and operation registration certificate), foreign non­governmental organizations licensed to establish representative offices or project offices or to operate in Vietnam under the Regulation on operation of foreign non-governmental organizations in Vietnam, promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 340/ TTg of May 24, 1996. arc not subject to reconsideration, but shall supplement and finalize dossiers under this Decree within 90 (ninety) days after the effective date of this Decree.

Article 31. Commendation and handling of violations

1. Foreigners and foreign non-governmental organizations that make active and effective contributions to humanitarian and development programs in Vietnam may be recognized and commended by the Vietnamese State under Vietnamese law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Implementation responsibilities

1. The Ministry of Foreign Affairs shall coordinate with the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs in guiding and inspecting the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, the chairman of the Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs, the president of the Vietnam Union of Friendship Organizations, chairpersons of provincial-level People's Committees and heads of central agencies of mass organizations shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47.015

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!