Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Số hiệu: 115/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 115/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tài sản, tổ chức và biên chế của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định này là các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Điều 2. Mục đích

Mục đích thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

1. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của tổ chức khoa học và công nghệ và Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ.

2. Tạo điều kiện gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và đào tạo nhân lực, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ.

3. Tạo điều kiện tập trung đầu tư có trọng điểm cho các tổ chức khoa học và công nghệ.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

Điều 3. Nguyên tắc

Các nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện quyền tự chủ phải đi đôi với việc tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

2. Thực hiện công khai và dân chủ trong các hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao và các nguồn lực khác của tổ chức khoa học và công nghệ.

4. Hoàn thành với chất lượng cao các nhiệm vụ được các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, các nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ, bảo đảm sự phát triển của tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 4. Chuyển đổi tổ chức và hoạt động

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên được lựa chọn việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quy trình chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại một văn bản khác của Chính phủ.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì chậm nhất đến tháng 12 năm 2009 phải chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 Điều này hoặc sáp nhập, giải thể.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao; được sắp xếp lại, củng cố và ổn định tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1: VỀ NHIỆM VỤ

Điều 5. Xác định và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Căn cứ vào định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, nhu cầu của xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình, các tổ chức khoa học và công nghệ tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và địa phương công bố hàng năm, các tổ chức khoa học và công nghệ tự quyết định việc tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước và biện pháp tổ chức thực hiện.

3. Các tổ chức khoa học và công nghệ tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

4. Các tổ chức khoa học và công nghệ được quyền:

a) Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác.

c) Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 6. Hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ngoài các quy định tại Điều 5 nêu trên, các tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện các quyền sau đây:

1. Sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

3. Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ.

MỤC 2: VỀ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 7. Nguồn kinh phí

Phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và hoạt động, tổ chức khoa học và công nghệ có thể có các nguồn kinh phí sau đây:

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, bao gồm:

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua tuyển chọn, đấu thầu và được cấp theo phương thức khoán trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giữa cơ quan nhà nước và tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên.

Việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp tục bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên trong thời gian chuẩn bị chuyển đổi tổ chức và hoạt động (tối đa đến tháng 12 năm 2009) nếu các tổ chức này đã có đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động được phê duyệt trong năm 2006.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm được cấp theo phương thức khoán tương ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn đối ứng dự án; kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định.

d) Các nguồn kinh phí khác (nếu có).

2. Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp, bao gồm: thu từ phí và lệ phí theo quy định; thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ; thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu sự nghiệp khác (nếu có).

3. Nguồn kinh phí khác của tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm: vốn khấu hao tài sản cố định; thu thanh lý tài sản được để lại theo quy định; vốn huy động của các cá nhân, vốn vay các tổ chức tín dụng; vốn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 8. Sử dụng nguồn kinh phí

Việc sử dụng các nguồn kinh phí của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

1. Về chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Áp dụng phương thức khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước (dưới dạng các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ) thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (kể cả nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao đột xuất) do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng hoặc thông qua tuyển chọn, đấu thầu. Tổ chức khoa học và công nghệ được tự quyết định việc sử dụng kinh phí được khoán để thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện theo hợp đồng.

2. Về chi tiền lương

Tổ chức khoa học và công nghệ phải đảm bảo chi trả tiền lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động tối thiểu bằng quy định của Nhà nước về ngạch lương, bậc lương và chức vụ.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, ngạch, bậc lương và các khoản trích theo lương, tổ chức khoa học và công nghệ phải sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để trả lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị theo sự điều chỉnh của Nhà nước. Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét việc cấp bổ sung kinh phí đối với từng tổ chức khoa học và công nghệ cụ thể.

3. Về trích lập quỹ

Hàng năm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định, trong phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có), tổ chức khoa học và công nghệ được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật. Riêng mức kinh phí trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu phải bằng 30% tổng số chênh lệch thu lớn hơn chi.

Việc sử dụng các quỹ do Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Về chi thực hiện các hoạt động khác

a) Đối với nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 và một số khoản kinh phí khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7, tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện theo quy định của Nhà nước về các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi.

Bộ Tài chính quy định một số khoản kinh phí nhà nước cấp thuộc điểm d khoản 1 Điều 7 phải thực hiện theo quy định của Nhà nước về các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ được tự quyết định việc sử dụng các nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động của đơn vị (ngoại trừ một số hoạt động đã có quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3 và mục a khoản 4 Điều này).

5. Về chi thu nhập tăng thêm

Số dư kinh phí còn lại sau khi đã trừ tất cả các khoản chi và trích lập quỹ theo quy định, tổ chức khoa học và công nghệ được tự quyết định việc sử dụng để chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 9. Chính sách ưu đãi

Các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây:

1. Được Quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nước xem xét, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện và thuộc đối tượng theo quy định.

2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư phát triển đối với những tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

3. Được thanh lý, chuyển nhượng tài sản do đơn vị mua sắm từ nguồn kinh phí tự có.

4. Được mở tài khoản tại ngân hàng để thực hiện các giao dịch đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

5. Được hưởng các quyền lợi và chính sách ưu đãi của tổ chức khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất mới thành lập.

6. Được vay vốn của các tổ chức, cá nhân, vay tín dụng ngân hàng để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy định; được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp theo quy định.

7. Được giao quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật; được sử dụng số tiền trích khấu hao tài sản cố định và tiền thu thanh lý tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; số tiền trích khấu hao tài sản cố định và tiền thu thanh lý tài sản thuộc nguồn vốn vay được dùng để trả vốn và lãi vay, nếu còn dư được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

8. Được góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

MỤC 3: VỀ TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 10. Về tổ chức bộ máy

Thủ trưởng các tổ chức khoa học và công nghệ được quyền:

1. Quyết định việc sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy của đơn vị; thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của các bộ phận, các tổ chức trực thuộc.

2. Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức và miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận, tổ chức trực thuộc.

3. Đề xuất nhân sự và trình lãnh đạo cơ quan chủ quản cấp trên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cấp phó của đơn vị.

Điều 11. Về biên chế và tuyển dụng viên chức

Thủ trưởng các tổ chức khoa học và công nghệ được quyền:

1. Quyết định tổng số biên chế hàng năm của đơn vị căn cứ vào nhu cầu cán bộ và khả năng tài chính của đơn vị.

2. Quyết định việc tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng.

3. Ký hợp đồng làm việc với những người đã được tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có hiệu lực thi hành.

4. Ký hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

Điều 12. Sử dụng cán bộ, viên chức

Thủ trưởng các tổ chức khoa học và công nghệ được quyền:

1. Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người.

2. Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị; quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn và vượt bậc trong cùng ngạch; quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức, chuyển ngạch viên chức từ ngạch nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống.

4. Xem xét, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, viên chức sau khi hết hạn tập sự, được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, có thời gian làm việc từ 03 năm trở lên và có đủ các điều kiện theo yêu cầu.

5. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 13. Trách nhiệm của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ

1. Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm tổ chức xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2006.

b) Phối hợp với Công đoàn đơn vị thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về chi thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, sử dụng các quỹ... để thông qua hội nghị cán bộ, viên chức và tổ chức thực hiện các quy định này.

c) Tổ chức công tác kế toán, kiểm toán nội bộ, thống kê và công khai tài chính theo quy định của pháp luật; bảo toàn vốn, tài sản nhà nước đầu tư và bảo đảm sự phát triển của đơn vị.

d) Thực hiện việc báo cáo hoạt động của đơn vị theo quy định của cơ quan chủ quản cấp trên; chịu sự kiểm tra, thanh tra và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Chỉ đạo đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn, bí mật quốc gia; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức của đơn vị và nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định; chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, viên chức của đơn vị.

e) Phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị.

2. Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; chịu trách nhiệm về những sai phạm xẩy ra trong đơn vị; được khen thưởng hoặc phải chịu kỷ luật tuỳ theo thành tích hoặc mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ do lãnh đạo cơ quan chủ quản cấp trên của tổ chức khoa học và công nghệ quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành tiêu chí phân loại và văn bản hướng dẫn việc phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ theo các đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định này; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này được ngân sách nhà nước duy trì việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên; tổng hợp kết quả việc phân loại của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2006.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc khoán kinh phí và nghiệm thu, quản lý, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này tiến hành chuyển đổi tổ chức và hoạt động sớm trước thời hạn quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện để các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được xem xét hỗ trợ đầu tư phát triển.

5. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về việc chuyển các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong quý IV năm 2005.

6. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này; làm đầu mối giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong quá trình thực hiện Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định.

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

1. Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định về biên chế, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức trong các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định này.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về việc ký hợp đồng làm việc với viên chức tại các tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành các văn bản sau đây:

1. Văn bản hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán, quyết toán hoạt động tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

2. Văn bản quy định về khoán kinh phí hoạt động thường xuyên đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 3 Điều 4, theo quy định nêu tại mục b khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

3. Văn bản quy định về việc giao quản lý tài sản của Nhà nước cho các tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định tại Nghị định này có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của mình.

2. Phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thực hiện các quy định tại Nghị định này; phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đề án.

3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo quy định của pháp luật; phát hiện, đình chỉ thi hành hoặc huỷ bỏ các quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trái với quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và người đứng đầu các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào đặc điểm, tính chất và lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc để quyết định việc áp dụng các quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 115/2005/ND-CP

Hanoi, September 5th, 2005

 

DECREES

PROVIDING FOR THE AUTONOMY AND SELF - MANAGEMENT MECHANISM APPLICABLE TO PUBLIC SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ORGANIZATIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government,
Pursuant to the June 9, 2000 Law on Science and Technology,
At the proposals of the Minister of home Affairs and the Minister of Science and Technology,

DECREES:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation and objects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree provides for the mechanism on autonomy and self-management with regard to the tasks, finance and property, organizational structures and payrolls of public scientific and technological organizations.

2. Objects of application

Scientific and technological organizations subject to the application of this Decree are scientific research organizations, scientific research and technological development organizations, and scientific and technological service organizations,

that have the legal person status, their own seals and bank accounts and are established under decisions of competent state agencies.

Article 2.- Purposes

The purposes of the autonomy and self - management mechanism are:

1 . To enhance the responsibilities and raise the activity, initiative, dynamism and creativity of scientific and technological organizations and of their heads.

2. To create conditions for combining scientific research and technological development with production, business and human resource training, and speed up the socialization of scientific and technological activities.

3. To create conditions for making concentrated investment in scientific and technological organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3.- Principles

The principles of the autonomy and self- management mechanism are:

1 . Exercising autonomy must be coupled with taking self-responsibility for activities of scientific and technological organizations.

2. Exercising publicity and democracy in activities of scientific and technological organizations.

3. Efficiently managing and using resources assigned by the State to, and other resources of, scientific and technological organizations.

4. Fulfilling with high efficiency the tasks assigned or ordered by state agencies and tasks of scientific and technological organizations, ensuring the development of scientific and technological organizations.

Article 4.- Organizational and operational transformation

1. Scientific research and technological development organizations as well as scientific and technological service organizations that self finance their regular activities may opt to transform themselves into ones organized and operating in either of the following two forms:

a/ Self-financing scientific and technological organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The organizational models and operation modes of scientific and technological enterprises, and the process of transformation into scientific and technological enterprises shall be stipulated in a separate document of the Government.

2. Scientific research and technological development organizations as well as scientific and technological service organizations that are unable to self finance their regular activities yet, shall, by December 2009 at the latest, have to transform themselves into ones organized and operating in either of the two forms specified in Clause 1 of this Article, or be merged or dissolved.

3. For scientific research organizations engaged in basic research or research into strategies and policies in service of state management, the state budget shall provide funds for their regular activities according to their assigned tasks; and they shall be organizationally restructured and consolidated to raise their operation efficiency.

CHAPTER II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1. REGARDING TASKS

Article 5.- Determination and performance of scientific and technological tasks

1 . Based on the State's orientations for scientific and technological development priorities, demands of the society and enterprises, as well as their receptive functions, tasks and operation domains, scientific and technological organizations shall determine by themselves scientific and technological tasks and measures to perform such tasks.

2. Based on the lists of scientific and technological tasks, announced annually by the Ministry of Science and Technology, ministries, branches and localities, scientific and technological organizations shall decide by themselves on their participation in the selection and bidding for the performance of the State's scientific and technological tasks as well as measures to perform such tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Scientific and technological organizations may:

a/ Sign contracts on the performance of ‘scientific and technological tasks or the provision of scientific and technological services with domestic and foreign organizations and individuals; cooperate with domestic and foreign organizations and individuals in the performance of their tasks.

b/ Decide by themselves to invite foreign experts or scientists into Vietnam or send Vietnamese officials abroad for working trips.

c/ Decide on the development investment from loan capital, capital mobilized from domestic and foreign organizations and individuals, and from their own non-business activity development funds.

Article 6.- Production business activities Apart from the above-mentioned provisions of Article 5, scientific and technological organizations may also:

1 . Produce and trade in goods, and provide services within their professional domains and other domains according to the provisions of law; and be granted business registration certificates.

2. Enter into production joint venture or cooperation with domestic and foreign organizations and individuals.

3. Directly export and import technologies, products and goods within their professional domains according to the provisions of law.

4. Participate in bidding for the performance of contracts on production of goods and provision of services in line with their professional domains.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7.- Funding sources

Depending on their functions, tasks and activities, scientific and technological organizations may have the following funding sources:

1 . Funds allocated by the state budget, including:

a/ Funds for the performance of the State's scientific and technological tasks assigned for ordered directly or through selection or bidding by state agencies, which are allocated by mode of contracting package on the basis of contracts for the performance of scientific and technological tasks, entered into between state agencies and scientific and technological organizations.

b/ Funds for regular activities.

The allocation of regular activity funds to scientific and technological organizations is stipulated as follows:

- For scientific and technological organizations defined in Clause 2, Article 4 of this Decree, competent state management' agencies shall continue to provide regular activity funds for them in the period in preparation for organizational and operational transformation (by December 2009 at the latest) if such organizations have had schemes on organizational and operational transformation approved in 2006.

- For scientific and technological organizations defined in Clause 3, Article 4 of this Decree, their annual regular activity funds shall be allocated by mode of contracting package according to assigned functions and tasks.

c/ Capital construction investment capital; project reciprocal capital; funds for the procurement of equipment and the overhaul of fixed assets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Revenues from non-business activities, including charge and fee revenues according to regulations; revenues from service provision; revenues from scientific research, technological development and technology transfer contracts; revenues from production business activities; revenues from other non-business activities (if any).

3. Other funding sources, including fixed asset depreciation capital; retained revenues from the liquidation of assets according to regulations; capital mobilized from individuals and loan capital from credit institutions; financial support capital, aid, donations and gifts of domestic and foreign organizations and individuals; other lawful funding sources provided for by law (if any).

Article 8.- Use of funding sources

The use of funding sources by scientific and technological organizations is stipulated as follows:

1 . Regarding expenditures on performance of scientific and technological tasks

To apply the mode of expenditure contracting package for the performance đ the State's scientific and technological tasks (in forms of scientific and technological programs, subjects and projects) in all domains of scientific and technological activities (including scientific c and technological tasks under national target programs, urgently assigned scientific and technological tasks), which are assigned or ordered directly or through selection or bidding by state agencies. Scientific and techno- logical organizations may decide by themselves on the use o~ contracted funds for the performance of their tasks, ensuring the quality and implementation progress requirements under contracts.

2. Regarding expenditures on wages Scientific and technological organizations must pay wages and wage-based deductions to officials, employees and laborers at levels at least equal to those under the State's regulations on wage ranks and grades and positions.

When the State adjusts the minimum wage level, wage ranks or grades, or wage-based deductions, scientific and technological organizations must use their funding sources to pay wages and wage- based deductions to their officials, employees and laborers according to the State's adjustment. For scientific and technological organizations defined in Clause 3, Article 4 of this Decree, competent state management agencies shall consider the additional allocation of funds to each scientific and technological organization.

3. Regarding the appropriation for setting up funds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The use of funds shall be decided by heads of to their regulations on internal expenditure.

4. Regarding expenditures on other activities al For funds allocated from the state budget as provided for at Point c, Clause 1 , Article 7 and several other funds provided for at Point d, Clause 1 , Article 7, scientific and technological organizations must abide by the State's regulations on spending criteria, norms and contents.

The Ministry of Finance shall provide for a number of State-allocated funds defined at Point d, Clause 1 , Article 7, which must comply with the State's regulations on spending criteria, norms and contents.

b/ Scientific and technological organizations may decide by themselves on the use of funding sources for spending on their activities (except for several activities specified in Clauses 1 , 2 and 3, and item a, Clause 4, of this Article).

5. Regarding expenditures on increased

For the remaining fund balance after subtracting all expenditures and appropriations for setting up of funds according to regulations, scientific and technological organizations may decide by themselves on the spending thereof on the increase of incomes for

their officials, employees and laborers according to their regulations on internal expenditure.

Article 9.- Preferential policies

Scientific and technological organizations defined at Point a, Clause 1 , Article 4 of this Decree shall be entitled to the following preferential policies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Being considered and provided by competent state agencies with development investment support, for scientific and technological organizations that meet the prescribed conditions.

3. Being entitled to liquidate or transfer property they have procured with their own funding sources.

4. Being entitled to open bank accounts for conducting transactions relating to production business activities according to regulations.

5. Enjoying interests and preferential policies applicable to scientific and technological

organizations as well as preferential policies applicable to newly-established production enterprises.

6. Being entitled to borrow capital from organizations and individuals, or borrow credit from banks for investment in production expansion and raising of the quality of their activities, and having to repay loans according to regulations; being entitled to use property formed from loan capital for mortgage according to regulations.

7. Being assigned to manage and use the State's property according to the provisions of law; to use fixed asset depreciation deduction amounts and proceeds from the liquidation of assets belonging to state budget capital for addition to their non-business activity development funds; the fixed asset depreciation deduction amounts and proceeds from the liquidation of assets belonging to loan capital shall be used to pay loan principals and interests, the balance (if any) shall be added to the organizations' non-business activity development funds.

8. Being entitled to contribute capital with money, property, land use right value and intellectual property rights in order to carry out scientific and technological activities or production business activities according to the provisions of law.

Section 3. REGARDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND PAYROLLS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 . Decide on the restructuring of organizational apparatuses; establish, merge or dissolve, and define the functions, tasks, powers and working regulations of, attached divisions and institutions.

2. Decide on the appointment, re-appointment, resignation and dismissal of heads and deputy heads of attached divisions and institutions.

3. Propose personnel and submit to leaders of superior managing agencies for decision the appointment, re-appointment or dismissal of deputy heads of their organizations.

Article 11.- Regarding payrolls and recruitment of employees

Heads of scientific and technological organizations may:

1. Decide on total annual payrolls of the organizations, based on the personnel demands and financial capability of their organizations.

2. Decide on the recruitment of employees in form of recruitment examination or recruitment consideration; sign labor contracts with new recruits.

3. Sign labor contracts with employees who had been recruited in payrolls before the effective date of the Government's Decree No. 116/2003/ND-CP of October 10, 2003, on the recruitment, employment and management of officials and employees in the State's non-business units.

4. Sign labor contracts for the performance of jobs not requiring regular payrolls.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Heads of scientific and technological organizations may:

1 . Decide on the arrangement and employment of officials and employees according to their respective professional capability and qualifications.

2. Decide on the transfer, secondment, retirement, severance, and labor contract

termination according to the provisions of law.

3. Decide on the salary grades for officials and employees recruited to work in the organizations; decide on the salary grade promotion on schedule, ahead of schedule or grade skipping within the same salary rank; decide on the appointment to the employee rank or the transfer of the employee rank from the major researcher rank or equivalent and lower ranks.

4. Consider and appoint officials and employees to leading positions after their apprenticeship, who are allowed to sign indefinite labor contracts, have worked for three years or more, and fully meet the conditions as required.

5. Decide on the commendation and disciplining of officials and employees under their management according to the provisions of law.

CHAPTER III

RESPONSIBILITIES OF HEADS OF SCIENTIFIC ANĐ TECHNOLOGICAL ORGANIZATIONS ANĐ STATE IVIANAGEMENT AGENCIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Heads of scientific and technological organizations have the following responsibilities:

a/ Heads of scientific and technological organizations defined in Clause 2, Article 4 of this Decree shall have to formulate schemes on organizational and operational transformation and submit them to competent state management agencies for approval in 2006.

b/ To coordinate with their organizations' trade unions in implementing the democracy regulations; elaborate regulations on internal spending; provide for spending on increased incomes, bonuses, use of funds, etc., for approval at conferences of officials and employees, and organize the implementation of these regulations.

c/ To conduct internal accounting and audit as well as financial statistics and publicity according to the provisions of law; to preserve the State- invested capital and property and assure the development of their organizations.

d/ To report on their organizations' activities according to regulations of superior managing agencies; submit to examination and inspection by, and provide adequate documents, information and reports at requests of, competent state agencies.

e/ To direct their organizations to observe the provisions of law on environmental protection, security, social order, national safety and secret assurance; implement regimes and policies towards their organizations' officials and employees, and perform obligations towards the State according to regulations; attach importance to training, and raising qualifications of, their organizations officials and employees.

f/ To coordinate with, and create conditions for, Party organizations and mass organizations in their organizations to participate in examining and supervising their organizations' activities.

2. Heads of scientific and technological organizations shall exercise the rights to autonomy and bear responsibility for all activities of the scientific and technological organizations; bear responsibility for errors committed by their organizations; be commended for their achievements or disciplined for their violations according to the provisions of law.

3. The process and procedures for appointment, re-appointment or dismissal of heads of scientific and technological organizations shall be stipulated by leaders of superior agencies managing the scientific and technological organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Home Affairs in, drawing up plans on the implementation of this Decree and report thereon to the Prime Minister, and guide ministries, branches and localities in the implementation thereof or

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs in, formulating and promulgating classification criteria and documents guiding the classification of scientific and technological organizations according to the subjects denned in Article 4 of this Decree; submit to the Prime Minister for decision scientific and technological organizations denned in Clause 3, Article 4 of this Decree, which are allocated regular activity funds by the state budget; sum up the classification results from agencies, ministries, branches and localities, and report thereon to the Prime Minister in the first quarter of 2006.

3. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, elaborating and promulgating documents guiding fund packages as well as pre-acceptance test, management and use of results of performance of the State's scientific and technological tasks; submit to the Prime Minister for decision measures to encourage scientific and technological organizations defined in Clause 2, Article 4 of this Decree to make organizational and operational transformation ahead of schedule.

4. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and investment in, providing conditions for scientific and technological organizations defined at Point a, Clause 1 , Article 4 of this Decree to be considered for development investment support.

5. To expeditiously coordinate with concerned agencies in elaborating and submitting to the Government a decree on transforming scientific research and technological development organizations or scientific and technological service organizations into scientific and technological enterprises in the fourth quarter of 2005.

6. To be answerable to the Government and the Prime Minister for urging and examining the implementation of this Decree; to act as a coordinator in settling problems arising in the process of implementing the Decree and report to the Prime Minister for settlement problems falling beyond its competence; annually, to assess, draw experience from, and report to the Prime Minister on, the implementation of the Decree.

Article 15.- Responsibilities of the Ministry of Home Affairs

1 . To promulgate documents guiding the implementation of regulations on payroll, recruitment and employment of officials and employees in scientific and technological organizations according to the provisions of this Decree.

2. To promulgate documents guiding the implementation of regulations on signing of labor contracts with employees at scientific and technological organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Science and Technology in, elaborating and promulgating the following documents:

1. Documents guiding the formulation of regulations on internal spending, financial estimation and settlement of scientific and technological organizations engaged in production, business and service activities.

2. Documents stipulating regular activity fund packages for scientific and technological organizations defined in Clause 3, Article 4 according to the provisions of Point b, Clause 1 , Article 7 of this Decree.

3. Documents providing for the assignment for management of state property to scientific and technological organizations engaged in production, business and service activities.

Article 17. Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, provincial municipal People's Committees

1 . To promulgate documents guiding the implementation of this Decree's provisions relating to their respective functions and tasks.

2. To classify their attached scientific and technological organizations under the guidance of the Ministry of Science and Technology; to direct their attached scientific and technological organizations to implement the provisions of this Decree; to approve schemes on transforming organizational structures and operation of their attached scientific and technological organizations defined in Clause 2, Article 4 of this Decree, urge and examine the implementation of such schemes.

3. To inspect, examine, settle complaints and denunciations about matters relating to activities of their attached scientific and technological organizations according to the provisions of law; detect, suspend the implementation, or cancel decisions of heads of their attached scientific and technological organizations, which are contrary to the provisions of this Decree or relevant legal documents.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." To annul the previous regulations which are contrary to those of this Decree.

Article 19.- Implementation responsibilities

1 . The Minister of Defense, the Minister of Public Security and heads of political organizations and socio-political organizations shall, based on the characteristics, nature and operation domains of their attached scientific and technological organizations, decide on the application of the provisions of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, and presidents of provincial municipal People's Committees shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.282

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!