Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 21/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/CP NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA THÀNH PHỐ VỚI CÁC HUYỆN CƯ JÚT, EA SÚP, KRÔNG PẮC THUỘC TỈNH ĐẮK LẮC 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH  :

Điều 1.- Nay thành lập thành phố Buôn Ma Thuột, thành lập các phường mới và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Buôn Ma Thuột với các huyện Cư Jút, Ea Súp, Krông Pắc thuộc tỉnh Đắk Lắc như sau:

I- Thành lập thành phố Buôn Ma Thuột trên cơ sở thị xã Buôn Ma Thuột.

II- Thành lập phường mới và chuyển một số xã của thành phố Buôn Ma Thuột về các huyện Cư Jút, Ea Súp, Krông Pắc quản lý.

1. Thành lập phường Ea Tam trên cơ sở xã Ea Tam hiện tại.

Phường Ea Tam có diện tích tự nhiên 1.199 héc ta với 11.654 nhân khẩu.

Địa giới phường Ea Tam: phía Đông giáp phường Tự An và xã Ea Kao; phía Tây giáp phường Khánh Xuân; phía Nam giáp phường Khánh Xuân và xã Ea Kao; phía Bắc Giáp phường Tân Thành và phường Tự An.

2. Thành lập phường Khánh Xuân thuộc thành phố Buôn Ma Thuột trên cơ sở diện tích tự nhiên 628 héc ta, 10.105 nhân khẩu của xã Hoà Khánh và diện tích tự nhiên 1.500 héc ta, 8.777 nhân khẩu của xã Hoà Xuân.

- Phường Khánh Xuân có diện tích tự nhiên 2.128 héc ta, 18.882 nhân khẩu.

Địa giới phường Khánh Xuân: phía Đông giáp xã Ea Kao và phường Ea Tam; phía Tây giáp xã Hoà Xuân và xã Hoà Khánh; phía Nam giáp xã Hoà Khánh; phía Bắc giáp phường Thống Nhất, phường Tân Thành và xã Ea Nuôl.

- Xã Hoà Khánh còn lại diện tích tự nhiên 3.682 héc ta và 10.071 nhân khẩu.

Địa giới xã Hoà Khánh: phía Đông giáp xã Ea Kao; phía Tây giáp xã Hoà Phú; phía Nam giáp huyện Krông Ana; phía Bắc giáp xã Hoà Xuân và phường Khánh Xuân.

- Xã Hoà Xuân còn lại diện tích tự nhiên 2.495 héc ta và 4078 nhân khẩu.

Địa giới xã Hoà Xuân: phía Đông giáp phường Khánh Xuân; phía Tây giáp xã Hoà Phú; phía Nam giáp xã Hoà Phú và xã Hoà Khánh; phía Bắc giáp xã Ea Nuôl.

3. Chuyển 3 xã Cuôr Knia, Ea Nuôl, Ea Bar của thành phố Buôn Ma Thuột với diện tích tự nhiên 17.928 héc ta, 28.736 nhân khẩu về huyện Ea Súp quản lý (trừ diện tích tự nhiên 400 héc ta, 2.044 nhân khẩu của xã Ea Nuôl giao lại cho phường Thống Nhất).

- Huyện Ea Súp sau khi điều chỉnh địa giới có diện tích tự nhiên 333.528 héc ta, 50.236 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính là các xã: Ea Súp, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rôk, Ea Huar, Ea Wer, Krông Na, Cuôr Knia, Ea Nuôl, Ea Bar.

Địa giới huyện Ea Súp: phía Đông giáp huyện Ea Hleo và huyện Cư Mgar; phía Tây giáp biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia; phía Nam giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Jút; phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai.

- Xã Ea Nuôl (thuộc huyện Ea Súp) còn lại diện tích tự nhiên 7.400 héc ta và 5.416 nhân khẩu.

Địa giới xã Ea Nuôl: phía Đông giáp xã Ea Bar và xã Cư Êbur; phía Tây giáp huyện Cư Jút; phía Nam giáp xã Hoà Xuân; phía Bắc giáp xã Cuôr Knia.

4. Chuyển các xã Hoà Phú, Hoà Xuân, Hoà Khánh của thành phố Buôn Ma Thuật với diện tích tự nhiên 10.932 héc ta và 24.271 nhân khẩu về huyện Cư Jút quản lý.

Huyện Cư Jút sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên 82.432 héc ta, 62.433 nhân khẩu; bao gồm các xã: Ea Pô, Trúc Sơn, Tâm Thắng, Đăk Drông, Nam Dong, Hoà Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân và thị trấn Ea Tling.

Địa giới huyện Cư Jút: phía Đông giáp thành phố Buôn Ma Thuột; phía Tây giáp huyện Đăk Mil và biên giới Căm-pu-chia; phía Nam giáp huyện Krông Nô, Đăk Mil và huyện Krông Ana; phía Bắc giáp huyện Ea Súp.

5. Chuyển xã Hoà Đông thuộc thành phố Buôn Ma Thuột với diện tích tự nhiên 3.739 héc ta và 7.971 nhân khẩu về huyện Krông Pắc quản lý (trừ diện tích tự nhiên 125 héc ta với 4.481 nhân khẩu giao lại cho phường Tân Lập).

- Huyện Krông Pắc sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên 62.239 héc ta với 144.329 nhân khẩu gồm 14 đơn vị hành chính là các xã: Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Knuếc, Ea Yông, Hoà An, Hoà Tiến, Krông Buk, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Hiu, Ea Kênh, Tân Tiến, Hào Đông và thị trấn Krông Pắc.

Địa giới huyện Krông Pắc: phía Đông giáp huyện Ea Kar; phía Tây giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana; phía Nam giáp huyện Krông Bông và huyện Krông Ana; phía Bắc giáp huyện Krông Búk.

- Phường Tân Lập (thuộc thành phố Buôn Ma Thuột) có diện tích tự nhiên 3.500 héc ta; 36.906 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân Lập: phía Đông giáp xã Ea Tu, xã Hoà Đông, xã Hoà Thắng; phía Tây giáp xã Cư ÊBur và phường Thắng Lợi; phía Nam giáp phường Tự An, xã Hoà Thắng; phía Bắc giáp huyện Cư Mgar.

6. Thành phố Buôn Ma Thuột sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên 26.985,7 héc ta và 219.333 nhân khẩu, gồm các phường: Thắng Lợi, Thống Nhất, Tân Lập, Tân Thành, Thành Công, Tân Tiến, Tự An, Ea Tam, Khánh Xuân và các xã Cư ÊBur, Hoà Thuận, Ea Tu, Hoà Thắng, Ea Kao.

Địa giới thành phố Buôn Ma Thuột: phía Đông giáp huyện krông Pắc; phía Tây giáp huyện Cư Jút; phía Nam giáp huyện Krông Ana và huyện Cư Jút; phía Bắc giáp huyện Cư Mgar và huyện Ea Súp.

Điều 2.- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 08-CP

Hanoi, January 21, 1995

 

DECREE

ESTABLISHING BUON MA THUOT CITY AND ADJUSTING THE BORDER BETWEEN IT AND THE DISTRICTS OF CU JUT, EA SUP AND KRONG PAC OF DARLAC PROVINCE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposals of the President of the People's Committee of Darlac province and the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- To establish Buon Ma Thuot City, form new wards, and adjust the administrative border between Buon Ma thuot City and the districts of Cu Jut, Ea Sup and Krong Pac of Darlac province as follows:

I. To establish Boan Ma Thuot city on the basis of Buon Ma Thuot town.

II. To form new wards and incorporate a number of communes of Buon Ma Thuot City into the districts of Cu Jut, Ea Sup and Krong Pac:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Ea Tam ward has a natural area of 1,199 hectares and a population of 11,654 people.

The Ea Tam ward borders: the Tu An ward and the Ea Kao commune on the east; the Khanh Xuan ward on the west; the Khanh Xuan ward and the Ea Kao commune on the south; and the Tan Thanh and Tu An wards on the north.

2. To establish Khanh Xuan ward as part of Buon Ma Thuot City on the basis of a natural area of 628 hectares and a population of 10, 105 people of the Hoa Khanh commune, and a natural area of 1,500 hectares and a population of 8,777 people of the Hoa Xuan commune.

- The Khanh Xuan ward has a natural area of 2,128 hectares and a population of 18,882 people.

The Khanh Xuan ward borders: the Ea Kao commune and the Ea Tam ward on the east; the Hoa Xuan and Hoa Khanh communes on the west; the Hoa Khanh commune on the south; and the Thong Nhat and Tan Thanh wards and the Ea Nuol commune on the north.

- Tho Hoa Khanh commune retains a natural area of 3,682 hectares and a population of 10,071 people.

The Hoa Khanh commune borders: the Ea Kao commune on the east; the Hoa Phu commune on the west; the Krong Ana district on the south; and the Hoa Xuan commune and Khanh Xuan ward on the north.

- Tho Hoa Xuan commune retains a natural area of 2,495 hectares and a population of 4,078 people.

The Hoa Xuan commune borders: the Khanh Xuan ward on the east; the Hoa Phu commune on the west; the Hoa Phu and Hoa Khanh communes on the south; and the Ea Nuol commune on the north.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The district of Ea Sup after border adjustment has a natural area of 333,528 hectares; a population of 50,236 people; and 10 administrative units, namely the communes of Ea Sup, Ea Bung, Ea Le, Ea Rok, Ea Huar, Ea Wer, Krong Na, Cuor Knia, Ea Nuol and Ea Bar.

The Ea Sup district borders: the Ea Hleo and Cu Mgar districts on the east; the Vietnamese-Cambodian border on the west; Buon Ma Thuot City and Cu Jut district on the south; and Gia Lai province on the north.

- The Ea Nuol commune (of Ea Sup district) retains a natural area of 7,400 hectares and a population of 5,416 people.

The Ea Nuol commune borders: the Ea Ba and Cu Ebur communes on the east; the district of Cu Jut on the west; the Hoa Xuan commune on the south; and the Cuor Knia commune on the north.

4. To incorporate the communes of Hoa Phu, Hoa Xuan and Hoa Khanh of Buon Ma Thuot City, with a total natural area of 10,932 hectares and a population of 24,271 people into the district of Cu Jut;

- The district of Cu Jut after border adjustment has a natuarl area of 82,432 hectares and a population of 62,433 people. It includes the communes of Ea Po, Truc Son, Tam Thanh, Dak Drong, Nam Dong, Hoa Phu, Hoa Khanh, Hoa Xuan, and the Ea Tling township.

The Cu Jut district borders: Buon Ma Thuot City on the east; the Dak Mil district and the Cambodian border on the west; the districts of Krong No Dak Mil and Krong Ana on the south; and the district of Ea Sup on the north.

5. To incorporate the Hoa Dong commune of Buon Ma Thuot City, with a natural area of 3,739 hectares and a population of 7,971 people into the district of Krong Prac (except for 125 hectares in natural area and a population of 4,481 people incorporate into the Tan Lap ward).

- The district of Krong Pac after border adjustment has a natural area of 62,239 hectares and a population of 144,329 people. It has 14 administrative units, namely the communes of Ea Uy, Ea Yieng, Ea Knuec, Ea Yong, Hoa An, Hoa Tien, Krong Buk, Ea Kuang, Ea Phe, Ea Hiu, Ea Kenh, Tan Tien, Hoa Dong, and the township of Krong Pac.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Tan Lap ward (or Buon Ma Thuot city) has a natural area of 3,500 hectares and a population of 36,906 people.

The Tan Lap ward borders: The communes of Ea Tu, Hoa Dong and Hoa Thang on the east; the Cu Ebur commune and the Thang Loi ward on the west; the Tu An ward and Hoa Thang commune on the south; and the Cu Mgar district on the north.

6. Buon Ma Thuot City after border adjustment has a natural area of 26,985.7 hectares and a population of 219,333 people. Its administrative units include the wards of Thang Loi, Thong Nhat, Tan Lap, Tan Thanh, Thanh Cong, Tan Tien, Tu An, Ea Tam and Khanh Xuan, and the communes of Cu Ebur, Hoa Thuan, Ea Tu, Hoa Thang and Ea Kao.

Buon Ma Thuot City borders: the Krong Pac district on the east; the Cu Jut district on the west; the Krong Ana and Cu Jut districts on the south; and the Cu Mgar and Ea Sup districts on the north.

Article 2.- The President of the People's Committee of Darlac province and the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel are responsible for implementing this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 08/CP ngày 21/01/1995 về việc thành lập thành phố Buôn Ma Thuột và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố với các huyện Cư Jút, Ea Súp, Krông Pắc thuộc tỉnh ĐắkLắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.549

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!