Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Dân quân tự vệ 2019 số 48/2019/QH14 áp dụng năm 2024

Số hiệu: 48/2019/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đậu công chức được thôi nghĩa vụ dân quân tự vệ trước thời hạn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật Dân quân tự vệ 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Cụ thể, khi Dân quân tự vệ có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công dân quốc phòng, công an nhân dân thì sẽ được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn.

Bên cạnh đó, Luật Dân quân tự vệ 2019 cũng quy định cụ thể các trường hợp được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn đối với các đối tượng:

- Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

- Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân;

- Có giấy báo và vào học tại các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 48/2019/QH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

LUẬT

DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Dân quân tự vệ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

2. Dân quân tự vệ tại chỗ là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức.

3. Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

5. Dân quân tự vệ biển là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam.

6. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cho đơn vị Dân quân tự vệ.

7. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là tổ chức được thành lập ở cơ quan, tổ chức để thực hiện công tác quốc phòng.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không bao gồm Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được thành lập theo quy định của Luật Quốc phòng.

8. Công tác Dân quân tự vệ là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ.

Điều 3. Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ

1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội.

2. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ.

3. Xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp; tổ chức, biên chế của Dân quân tự vệ phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức; thuận tiện cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, tổ chức.

Điều 5. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thành phần của Dân quân tự vệ

1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

2. Dân quân tự vệ cơ động.

3. Dân quân thường trực.

4. Dân quân tự vệ biển.

5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

Điều 7. Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ

Ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ.

Điều 8. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại Điều này.

Điều 9. Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quản lý Dân quân tự vệ

1. Việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ khi thay đổi nơi cư trú đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Trường hợp thay đổi nơi làm việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

c) Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần theo quy định của pháp luật được miễn đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

2. Việc quản lý Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Dân quân tự vệ khi vắng mặt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo với người chỉ huy trực tiếp để xem xét, quyết định;

b) Dân quân tự vệ tạm vắng trong thời gian từ 03 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

c) Chính phủ quy định phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ.

Điều 10. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

2. Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

3. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Điều 11. Tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

1. Công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

c) Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân;

d) Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân;

đ) Có chồng hoặc vợ là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

e) Lao động duy nhất trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; người trong hộ gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận;

g) Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

h) Người đang học tại trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người đang lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

2. Công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ;

b) Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên;

d) Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

đ) Người làm công tác cơ yếu.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ quy định tại các điểm c, d, đ, e, g khoản 1 và các điểm a, b, d khoản 2 Điều này nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn vào Dân quân tự vệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Điều 12. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ

1. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn trong trường hợp sau đây:

a) Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;

d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;

đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

2. Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết;

b) Bị khởi tố bị can;

c) Bị tước danh hiệu Dân quân tự vệ;

d) Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

đ) Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.

Điều 13. Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

1. Dân quân tự vệ đã phục vụ đủ thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

2. Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nhưng còn trong độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ.

3. Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm về Dân quân tự vệ

1. Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng Dân quân tự vệ trái pháp luật.

2. Trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

3. Giả danh Dân quân tự vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của Dân quân tự vệ.

6. Phân biệt đối xử về giới trong công tác Dân quân tự vệ.

Chương II

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, VŨ KHÍ, TRANG BỊ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 15. Tổ chức Dân quân tự vệ

1. Thôn tổ chức tổ, tiểu đội hoặc trung đội dân quân tại chỗ.

2. Cấp xã tổ chức trung đội dân quân cơ động. Cấp xã ven biển, đảo tổ chức trung đội dân quân cơ động và tiểu đội hoặc trung đội dân quân biển.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp xã tổ chức khẩu đội cối, tổ hoặc tiểu đội dân quân trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; cấp xã trọng điểm về quốc phòng tổ chức tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực.

3. Cơ quan, tổ chức tổ chức tiểu đội, trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội, trung đội, hải đội hoặc hải đoàn tự vệ.

4. Trên cơ sở tổ chức đơn vị Dân quân tự vệ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp huyện tổ chức trung đội hoặc đại đội Dân quân tự vệ cơ động, trung đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực; cấp tỉnh tổ chức đại đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; cấp tỉnh ven biển tổ chức hải đội dân quân thường trực.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy mô, tổ chức, biên chế đơn vị Dân quân tự vệ; quyết định cấp xã trọng điểm về quốc phòng.

Điều 16. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ

1. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Khi thực hiện lệnh động viên cục bộ, tổng động viên;

b) Khi ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kế hoạch, thẩm quyền quyết định mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ.

Điều 17. Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp được xem xét quyết định thành lập đơn vị tự vệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện;

2. Theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đề án, kế hoạch tổ chức Dân quân tự vệ của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

3. Đã hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên;

4. Có số lượng người lao động đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ để tổ chức ít nhất 01 tiểu đội tự vệ.

Điều 18. Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Tư lệnh quân khu, Tư lệnh quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh binh chủng, Tư lệnh binh đoàn.

4. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

5. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

6. Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ.

7. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

8. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

9. Tiểu đoàn trưởng, Hải đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Hải đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng đơn vị Dân quân tự vệ.

10. Thôn đội trưởng.

Điều 19. Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên;

b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

2. Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm:

a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;

b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội;

c) Trung đội trưởng;

d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng;

đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

Điều 20. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng

1. Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã. Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm:

a) Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

b) Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm;

c) Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm;

d) Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

3. Ban chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã;

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

d) Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quyết định của cấp có thẩm quyền;

đ) Đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của đơn vị dân quân thuộc quyền theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền;

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Chính phủ quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Điều 21. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

1. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được xem xét thành lập khi cơ quan, tổ chức có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Có đơn vị tự vệ của cơ quan, tổ chức.

2. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thành phần gồm Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chính trị viên là Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy cùng cấp, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

3. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

4. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu cho cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, công tác tự vệ và kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của cơ quan, tổ chức; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

c) Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho tự vệ; chỉ huy tự vệ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của các đơn vị tự vệ thuộc quyền theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu cho cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác quốc phòng.

5. Chính phủ quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Điều 22. Thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

1. Thẩm quyền thành lập đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, trừ đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội được quy định như sau:

a) Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định thành lập đại đội Dân quân tự vệ pháo phòng không, đại đội Dân quân tự vệ pháo binh;

b) Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định thành lập tiểu đoàn tự vệ; hải đội Dân quân tự vệ, hải đội dân quân thường trực; hải đoàn Dân quân tự vệ;

c) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định thành lập đại đội tự vệ, đại đội dân quân cơ động; trung đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; trung đội Dân quân tự vệ biển; tiểu đội, trung đội dân quân thường trực;

d) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định thành lập trung đội Dân quân tự vệ cơ động; tiểu đội, trung đội Dân quân tự vệ tại chỗ; khẩu đội Dân quân tự vệ pháo binh; tổ, tiểu đội dân quân trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; tiểu đội Dân quân tự vệ biển;

đ) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã quyết định thành lập tổ dân quân tại chỗ sau khi báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định thành lập;

e) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

2. Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thì có quyền quyết định giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thẩm quyền thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; trình tự, thủ tục thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, trừ chức vụ chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp quân đội được quy định như sau:

a) Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy tiểu đoàn, hải đoàn Dân quân tự vệ;

b) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đại đội, hải đội Dân quân tự vệ; Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy hải đội tự vệ thuộc quyền quản lý;

c) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định bổ nhiệm Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng và Khẩu đội trưởng Dân quân tự vệ;

d) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

2. Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ khi thay đổi vị trí công tác, thay đổi tổ chức mà không còn biên chế chức vụ đang đảm nhiệm hoặc không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện chức vụ hiện tại;

b) Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ đó.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ tại Điều này và thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ trong trường hợp cần thiết.

Điều 24. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ

Các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ được cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu theo quy định của Chính phủ.

Điều 25. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho Dân quân tự vệ

1. Dân quân tự vệ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ.

Chương III

ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ; TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY; HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 26. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.

Điều 27. Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình cho từng đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, thời gian, danh mục vật chất huấn luyện, phân cấp và cơ sở tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ.

Điều 28. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ

1. Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm được quy định như sau:

a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực;

b) Dân quân tự vệ từ năm thứ hai trở đi là 12 ngày đối với Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối với Dân quân tự vệ tại chỗ;

c) Dân quân thường trực là 60 ngày.

2. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Dân quân tự vệ được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, danh mục vật chất cho huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 29. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu

1. Duy trì và thực hiện chế độ hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ.

2. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch về Dân quân tự vệ.

3. Làm nòng cốt xây dựng thôn, xã, phường, thị trấn chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và hoạt động khác.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 30. Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu

1. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán của cơ quan, tổ chức, Nhân dân và mục tiêu được giao.

3. Đánh địch bảo vệ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ.

4. Phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

5. Tham gia đấu tranh chính trị; xây dựng, củng cố thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức bám trụ chiến đấu.

Điều 31. Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ

1. Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng chức năng trong các hoạt động sau đây:

a) Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam;

b) Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội;

d) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 32. Thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ

1. Trong trường hợp chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh, ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp, lệnh thiết quân luật, giới nghiêm, khi cần thiết sử dụng Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ thì thẩm quyền điều động được quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều động Dân quân tự vệ trong phạm vi cả nước;

b) Tư lệnh quân khu điều động Dân quân tự vệ trong địa bàn quân khu sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có Dân quân tự vệ được điều động;

c) Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều động Dân quân tự vệ biển sau khi thống nhất với Tư lệnh quân khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có Dân quân tự vệ biển được điều động;

d) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động Dân quân tự vệ trong địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

đ) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh điều động Dân quân tự vệ trong địa bàn cấp tỉnh sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tư lệnh quân khu;

e) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện điều động Dân quân tự vệ trong địa bàn cấp huyện sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;

g) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã điều động dân quân thuộc quyền trong phạm vi cấp xã sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

h) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức điều động tự vệ thuộc quyền trong phạm vi cơ quan, tổ chức sau khi được sự nhất trí của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

i) Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội điều động tự vệ thuộc quyền trong phạm vi của doanh nghiệp.

2. Trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm thì việc điều động, sử dụng Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của Luật Quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có Dân quân tự vệ được điều động phải chấp hành nghiêm quyết định điều động của cấp có thẩm quyền; tiếp nhận, bố trí công việc cho tự vệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chương V

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CHI CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 33. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

1. Các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ quy định tại Điều 19 của Luật này được hưởng phụ cấp chức vụ.

2. Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc thì được trợ cấp một lần.

3. Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

4. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.

5. Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng hoặc Trung đội trưởng dân quân tại chỗ.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 34. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ

1. Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau:

a) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển; khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về;

b) Đối với dân quân biển được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm a khoản này; khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn tăng thêm; trường hợp là thuyền trưởng, máy trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển;

c) Đối với dân quân thường trực được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm a khoản này; được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ.

2. Đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; đối với tự vệ biển khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng thêm lương, ngạch bậc và tiền ăn tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển.

3. Cấp nào quyết định Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ thì cấp đó có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách.

4. Chính phủ quy định định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ quy định tại Điều này.

Điều 35. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh

1. Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đang là học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách sau đây:

a) Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội, nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí;

c) Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

2. Dân quân khi thực hiện biện pháp triệt sản, dân quân nữ khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, dân quân nam có vợ sinh con được nghỉ thực hiện nhiệm vụ Dân quân tự vệ; thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Chính phủ quy định điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 36. Nguồn kinh phí

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho Dân quân tự vệ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Kinh phí bảo đảm cho tự vệ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 39 của Luật này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế toán tài chính áp dụng đối với các đơn vị.

3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Đối với địa phương khó khăn về ngân sách được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách trung ương.

Điều 37. Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng

1. Trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn và các chi phí cho hoạt động của Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; kế hoạch của Tư lệnh quân khu, Tư lệnh quân chủng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, nghiên cứu khoa học quân sự về Dân quân tự vệ.

3. Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập và hoạt động của Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức, trừ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

5. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở.

6. Xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ, công trình chiến đấu cho Dân quân tự vệ; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, quân sự do Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu thực hiện.

7. Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản, in, phát hành giáo trình, tài liệu, mẫu biểu đăng ký, quản lý thống kê, mẫu biểu kế hoạch, giấy phép, tài liệu thông tin khoa học quân sự về Dân quân tự vệ.

8. Sản xuất mẫu trang phục, sao mũ, phù hiệu, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện, băng, biển, cờ hiệu phục vụ hoạt động của Dân quân tự vệ.

9. Sản xuất, mua sắm mô hình, học cụ, vũ khí, trang bị chuyên dùng quân sự; sao mũ của Dân quân tự vệ, kỷ niệm chương; trang thiết bị phòng học chuyên dùng tại các nhà trường quân đội phục vụ đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

10. Bảo đảm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do Bộ Quốc phòng giao cho Dân quân tự vệ đảm nhiệm.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ.

13. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân tự vệ theo thẩm quyền.

14. Các nhiệm vụ chi khác cho Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Nhiệm vụ chi của địa phương

1. Xây dựng và thực hiện đề án, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học quân sự về Dân quân tự vệ của địa phương.

2. Đăng ký, khám sức khỏe, tuyển chọn, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của Dân quân tự vệ thuộc quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết định mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ.

3. Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ do địa phương tổ chức.

4. Bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ phụ cấp các chức vụ trong Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương, tổ chức kinh tế.

5. Bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh theo quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Mua sắm trang phục, phù hiệu cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, dân quân, tự vệ của cơ quan, tổ chức của địa phương, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này.

7. Vận chuyển, sửa chữa, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, phương tiện, trang bị kỹ thuật; bảo đảm vũ khí thô sơ; công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang bị thiết yếu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị Dân quân tự vệ.

8. Xây dựng mới, sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu cho Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; nơi ăn, nghỉ của dân quân thường trực; trụ sở hoặc nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

9. Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do địa phương giao cho Dân quân tự vệ đảm nhiệm.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ theo thẩm quyền.

11. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân tự vệ theo thẩm quyền.

12. Các nhiệm vụ chi khác cho Dân quân tự vệ của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.

Điều 39. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức

1. Đăng ký, khám sức khỏe, tuyển chọn, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của tự vệ thuộc quyền.

2. Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức.

3. Bảo đảm phụ cấp các chức vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương, tổ chức kinh tế; chế độ, chính sách cho tự vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Mua sắm trang phục, phù hiệu cho Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và tự vệ của cơ quan, tổ chức mình.

5. Vận chuyển, sửa chữa, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền cấp; mua sắm, sửa chữa, bảo quản vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật thiết yếu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị tự vệ.

6. Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác tự vệ theo thẩm quyền.

7. Các nhiệm vụ chi khác cho tự vệ của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 40. Trách nhiệm của Chính phủ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ.

2. Nội dung quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ bao gồm:

a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ;

c) Tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ;

d) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ;

đ) Hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ;

e) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ và có trách nhiệm sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ;

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, nghiên cứu khoa học về Dân quân tự vệ;

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, hoạt động, xây dựng kế hoạch và mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ;

5. Phối hợp với Bộ, ngành trung ương chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

6. Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ, công trình chiến đấu cho Dân quân tự vệ;

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ;

8. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ, ngành trung ương, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;

9. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác về Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị Công an nhân dân và Dân quân tự vệ trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ.

Điều 43. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan, tổ chức

1. Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, trừ Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ và có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Dân quân tự vệ liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý;

b) Tổ chức xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập và hoạt động của tự vệ;

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ theo nhiệm vụ được giao;

d) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;

đ) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác về Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này và có trách nhiệm sau đây:

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan lập, trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên về Dân quân tự vệ do trung ương quản lý và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách, trình cấp có thẩm quyền;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan phân bổ, bố trí ngân sách về các nhiệm vụ đầu tư cho Dân quân tự vệ do trung ương quản lý;

c) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; về thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan chỉ đạo hướng dẫn về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình, hướng dẫn về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học ngành quân sự cơ sở;

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với Dân quân tự vệ trong bảo vệ hải đảo, vùng biển, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu, thuyền trang bị cho Dân quân tự vệ biển theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp

1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Quyết định ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ của địa phương;

c) Giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Dân quân tự vệ.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ và có trách nhiệm sau đây:

a) Trình Hội đồng nhân dân ban hành; ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ;

c) Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập và hoạt động của Dân quân tự vệ;

d) Huy động tàu, thuyền, phương tiện dân sự bảo đảm cho Dân quân tự vệ tham gia bảo vệ hải đảo, vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ được giao;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ của cấp có thẩm quyền;

g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ theo thẩm quyền;

h) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác về Dân quân tự vệ của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.

Điều 45. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ; giám sát việc thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ.

Chương VII

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 46. Thi đua, khen thưởng

1. Cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ.

2. Tổ chức phong trào thi đua trong Dân quân tự vệ gắn với phong trào thi đua của cơ quan, tổ chức, địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và Dân quân tự vệ có thành tích trong thực hiện công tác Dân quân tự vệ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 48. Hình thức kỷ luật Dân quân tự vệ

1. Đối với chiến sĩ Dân quân tự vệ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

2. Đối với các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Giáng chức;

d) Cách chức;

đ) Tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ quy định tại Điều này.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến Dân quân tự vệ

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 như sau:

“a) Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 24 như sau:

“e) Dân quân thường trực đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ hoặc Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế đã qua huấn luyện tập trung đủ 03 tháng trở lên;”;

c) Bổ sung điểm h vào sau điểm g khoản 1 Điều 41 như sau:

“h) Dân quân thường trực.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 41 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2008/QH12Luật số 72/2014/QH13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41 như sau:

“1. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 như sau:

“3. Căn cứ vào nhu cầu biên chế, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên hoặc giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm tương xứng với chức vụ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;”.

Điều 50. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

Law No. 48/2019/QH14

Hanoi, November 22, 2019

 

LAW

MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

Pursuant to Constitutions of Socialist Republic of Vietnam;

National Assembly promulgates Law on Militia and Self-defense Forces.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Law prescribes obligations to join militia and self-defense forces; positions, functions, tasks, principles, organization, operations, benefits, policies and responsibilities of agencies, organizations and individuals to militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In this Law, terms below are construed as follows:

1. “Militia and self-defense forces” refer to mass armed forces not separated from production and work, called “militia” if organized locally and “self-defense forces” if organized in regulatory authorities, political organizations, socio-political organizations, public service providers and economic organizations (hereinafter referred to as “agencies and organizations”).

2. “On-site militia and self-defense forces” refer to militia and self-defense forces operating in wards, communes, villages, hamlets and neighborhoods (hereinafter referred to as “villages”) and in agencies and organizations.

3. “Mobile militia and self-defense force” refer to mobile militia and self-defense forces operating in many divisions according to decisions of competent authorities.

4. “Standing militia” refers to standing forces operating in vital areas in terms of national defense.

5. “Marine militia and self-defense forces” refer to militia and self-defense forces operating in islands and territorial waters of Vietnam.

6. “Expansion of militia and self-defense forces” refers to conscription of citizens within the group age who have not participated in military duty, militia and self-defense force duties and citizens who have participated in militia and self-defense force duties and reservists who have not been conscripted into reserve forces for militia and self-defense forces.

7. “Military commands of agencies and organizations” refer to entities established in agencies and organizations to exercise national defense roles.

Military commands of agencies and organizations do not include military commands of central ministries established under Law on National Defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Positions and functions of militia and self-defense forces

Militia and self-defense forces are constituents of people’s armed forces; forces to protect the Communist Party, government, lives and assets of the people, local and central agencies and organizations; core forces combating enemies with the people in local and central divisions during wartime.

Article 4. Organization and operation principles of militia and self-defense forces

1. Be placed under direction of the Communist Party of Vietnam, control of the President, joint management of Government, command of local governments and local level agencies affiliated to the Communist Party, heads of agencies and organizations; highest command of the Minister of National Defense; lead of the Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam, commanders of military units.

2. Comply with the Constitutions, regulations and law and international agreements to which Vietnam is a signatory; rely on the people, utilize total strength of the whole country and political system to perform tasks.

3. Develop militia and self-defense forces strengthened and widespread; organization and payroll of militia and self-defense forces must satisfy national defense and security tasks, linked with administrative divisions and tasks of local governments, agencies and organizations; enable lead, direction, command, management and conformity with socio-economic conditions of each local division, agency and organization.

Article 5. Tasks of militia and self-defense forces

1. Be ready to fight, fighting and assistance with fighting to protect local and central divisions, agencies and organizations.

2. Cooperate with People’s Army, People’s Public Security and other forces within the division to protect sovereignty, security of national border, islands, territorial waters and airspace of Vietnam; participate in developing people-based national defense, national security defense and protection zones, ensure social security and safety, and participate in prevention and fight against crimes and violations as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Participate in adopting measures regarding information warfare and cyberspace warfare according to regulations and law, and decisions of competent authorities.

5. Prevent, counter and remediate consequences of disasters, accidents, natural disasters, diseases, fire and explosion; search and rescue; protect forests and environment and conduct other civil protection tasks as per the law.

6. Publicize and mobilize the people to follow guidance and viewpoints of the Communist Party, policies and regulations and law of government on national defense and security; participate in developing local and central government strengthened, completed and adopt social policies.

7. Conduct other tasks as per the law.

Article 6. Composition of militia and self-defense forces

1. On-site militia and self-defense forces.

2. Mobile militia and self-defense forces.

3. Standing militia.

4. Marine militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Militia and self-defense force traditional day

March 28 of each year shall be the traditional day for militia and self-defense forces.

Article 8. Age and duration of participation in militia and self-defense forces during peacetime

1. Male citizens from 18 years of age until 45 years of age inclusively, female citizens from 18 years of age until 40 years of age inclusively are responsible for joining militia and self-defense forces; in case of voluntary participation, militia and self-defense force duties may last up to the age of 50 inclusively for male and 45 inclusively for female.

2. Duration of participation in on-site, mobile, marine, anti-aircraft, artillery, scouting, information, engineering, chemical defense and medical militia and self-defense forces is 4 years; duration of participation in standing militia is 2 years.

Based on requirement and tasks of national defense and military of local governments, agencies and organizations, duration of participation in militia and self-defense forces may be extended for no more than 2 years; for marine militia, self-defense forces and commanders of militia and self-defense forces may be extended without exceeding the age specified in Clause 1 of this Article.

3. Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations shall decide to prolong the age group and duration of participation of militia and self-defense forces as specified in this Article.

Article 9. Registration of citizens for participation in militia and self-defense forces and management of militia and self-defense forces

1. Registration of citizens for participation in militia and self-defense forces is prescribed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes are responsible for registering citizens within the age group eligible for participation in militia and self-defense forces that change residence or register temporary or permanent residence for participation in militia and self-defense forces.

In case of changes to workplace, heads of agencies and organizations are responsible for registering citizens for participation in militia and self-defense forces;

c) Persons with physical disability, persons with life-threatening diseases and mental illnesses are exempted from registration and participation in militia and self-defense forces as per the law.

2. Management of militia and self-defense forces is prescribed as follows:

a) Personnel of militia and self-defense forces that are absent during task period must report to direct commanders for consideration and decision;

b) Personnel of militia and self-defense forces that are temporarily absent for 3 months or more must report to military commands of communes or districts that do not have communes of are of residence, military commands of agencies and organizations or commanders of self-defense forces if military commands of agencies and organizations are not available;

c) Government shall regulate management hierarchies of militia and self-defense forces.

Article 10. Standards, selection and authorization for decision of citizens for participation in militia and self-defense forces

1. Eligibility to be selected in militia and self-defense forces in addition to being Vietnamese citizens and within the age groups:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Stringent compliance with policies and viewpoint of the Communist Party, policies, regulations and law of government;

c) Adequate health to perform tasks of militia and self-defense forces.

2. Selection for militia and self-defense forces is prescribed as follows:

a) Ensure public, democracy and compliance with regulations and law;

b) On a yearly basis, military commands of districts shall direct and instruct People’s Committees of communes, agencies and organizations to select citizens for participation in militia and self-defense forces; military commands of districts shall directly make the selection if the districts do not have communes.

3. Reservists who have not been conscripted for reserve forces shall be selected for militia and self-defense forces.

4. Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations shall decide which citizens to participate in militia and self-defense forces.

5. Minister of National Defense shall elaborate Clause 1 of this Article.

Article 11. Delay and exemption from participation in militia and self-defense forces during peacetime

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) She is pregnant or raising a child under 36 months old; he is raising a child under 36 months old; or

b) He/she has inadequate health to perform tasks of militia and self-defense forces; or

c) He/she has a spouse who is an officer, professional servicemen, official, national defense employee, non-commissioned officer or soldier serving in People’s Army; or

d) He/she has a spouse who is an officer, non-commissioned officer, soldier or policeman serving for People’s Public Security; or

dd) He/she has a spouse who is official or youth volunteer assigned to extremely disadvantaged socio-economic area according the law provisions; or

e) He/she is the only breadwinner in a poor or near poor household; person directly taking care of relatives incapable of working or not in the age for working; person within a household heavily damaged in terms of humans and assets due to accidents, disasters or diseases confirmed by Chairperson of commune or district that do not have communes, or head of agency or organization where he/she lives; or

g) He/she is a spouse, child of sick soldiers, people infected with dioxin and suffering labor capacity reduction from 61% to 80%; or

h) He/she is studying in education institutions of regulatory authorities, political organizations, socio-political organizations and education institutions of formal education systems; he/she is working or studying abroad.

2. A citizen shall be exempted from participation in militia and self-defense forces in case:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) He/she is a spouse, child of sick soldiers, people infected with dioxin and suffering labor capacity reduction of 81% or more; or

c) He/she is a reservist and has been arranged in reserve forces; or

d) He/she is directly taking care of Vietnamese heroic Mothers; directly taking care of persons suffering labor capacity reduction of 81% or more; or

dd) He/she is working in cipher field.

3. Citizens delayed or exempted from participation in militia and self-defense forces specified in Points c, d, dd, e and g Clause 1 and Points a, b and d Clause 2 of this Article shall be considered for selection in case of voluntary.

4. Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations shall decide which citizens to be delayed and exempted from participation in militia and self-defense forces.

Article 12. Dismissal from militia and self-defense forces before time limit and removal from list of militia and self-defense forces

1. A citizen shall be dismissed from militia and self-defense forces in case:

a) Female personnel of militia or self-defense force is pregnant or raising a child under 36 months old; male personnel of militia or self-defense force raising a child under 36 months old; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) His/her unexpected family hardships render inability to participate in militia and self-defense forces which is confirmed by Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations; or

d) He/she is conscripted for army or People’s Public Security; employed as a national defense official or policeman; or

dd) His/her receives letter of admission in higher education institution, vocational education institution, school of regulatory authority, political organization or socio-political organization; receives notice and travels abroad for work or study.

2. A citizen shall be removed from list of militia and self-defense forces in case:

a) He/she is deceased or declared by the court to be missing or deceased; or

b) He/she is a suspect in a charge; or

c) He/she is revoked from the title of militia and self-defense forces; or

d) He/she is met with enforced entry to education institutions; or

dd) He/she is addicted to drugs according to confirmation of competent authority or met with enforced entry to rehabilitation centers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations shall decide which citizens to be dismissed and removed from militia and self-defense forces.

Article 13. Completion of militia and self-defense force duties

1. Personnel of militia and self-defense forces completing time limit specified in Clause 2 Article 8 of this Law shall be recognized as having completed participation in militia and self-defense forces.

2. Citizens already completed participation in militia and self-defense forces while still remain within the age group specified in Clause 1 Article 8 of this Law shall be subject to registration and management of Chairpersons of People’s Committees of communes and of districts that do not have communes, heads of agencies and organizations so as to be ready for expansion of militia and self-defense forces.

3. Standing militia shall be recognized for completion of active military duty during peacetime according to Law on Military Service.

4. Chairpersons of People’s Committees of communes and districts that do not have communes, heads of agencies and organizations shall recognize completion of citizens in terms of militia and self-defense forces.

Article 14. Prohibited acts regarding militia and self-defense forces

1. Establish, participate, sponsor, train, deploy or use militia and self-defense forces against regulations and law.

2. Evade, oppose or obstruct organization, training, operation and responsibility to participate in militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Exploit and abuse titles, powers and tasks of personnel of militia and self-defense forces to violate interests of nation, legal rights and benefits of agencies, organizations and individuals.

5. Manufacture, transport, trade, collect, store, use and appropriate illegally weapons, military explosives, combat gears, equipment, technical devices, uniforms, star hat pins, badges or assets of militia and self-defense forces.

6. Display discrimination by gender during operation of militia and self-defense forces.

Chapter II

ORGANIZATION, PAYROLL, WEAPONS AND EQUIPMENT OF MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

Article 15. Organization of militia and self-defense forces

1. Hamlets shall organize fireteams, squads or platoons of on-site militia.

2. Communes shall organize platoons of mobile militia. Coastal and island communes shall organize platoons of mobile militia and squads or platoons of marine militia.

Based on national defense and military requirements, communes shall organize mortar teams, fireteams or squads of scouting, information, engineering, chemical defense and medical militia; communes vital to national defense shall organize squads or platoons of standing militia.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. On the basis of organization of militia and self-defense forces divisions specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article, based on national defense and military requirements, districts shall organize platoons or companies of mobile militia and self-defense forces, platoons of anti-aircraft and artillery militia and self-defense forces, squads or platoons of standing militia; provinces shall organize companies of anti-aircraft and artillery militia and self-defense forces; coastal provinces shall organize flotillas of standing militia.

5. Minister of National Defense shall prescribe scale, organization and payroll of militia and self-defense forces; decide vital communes in terms of national defense.

Article 16. Expansion of militia and self-defense forces

1. Militia and self-defense forces shall be expanded when:

a) Decisions on local mobilization and general mobilization are implemented;

b) Emergencies namely disasters, diseases or serious threats to national security, social order and safety are declared.

2. Minister of National Defense shall prescribe plan and authorization for expansion of militia and self-defense forces.

Article 17. Conditions for organization of self-defense forces in enterprises

An enterprise shall be considered for organization of self-defense forces if it:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. satisfies national defense and security requirements, schemes and plans for organization of local militia and self-defense forces where the enterprise operates and fits production and trade activities of the enterprise; and

3. has operated for 24 months or more; and

4. has enough workers eligible for participation in militia and self-defense forces to organize at least 1 squad of self-defense force.

Article 18. Hierarchy of command of militia and self-defense forces

1. Minister of National Defense.

2. Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam.

3. High commands of military regions, high commands of military branches, high commands of Border Guard, high commands of coast guards, Capital High Command, high commands of specialties, high commands of corps.

4. High Command of Ho Chi Minh City, commanding officers of military commands of provinces.

5. Commanding officers of provincial military commands.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Commanding officers of military commands of agencies and organizations.

8. Commanding officers of military commands of communes.

9. Commanders in chief of battalions, naval squadrons, companies, flotillas, platoons, squads, captains of ships, commanders in chief of fireteams of militia and self-defense forces.

10. Hamlet leaders.

Article 19. Commanding titles of militia and self-defense forces

1. Commanding titles of military commands of communes and military commands of agencies and organizations include:

a) Commanding officers, political commissars;

a) Deputy commanding officers, deputy political commissars.

2. Commanding titles of militia and self-defense forces include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Commanders in chief of companies, political commissars of companies, commanders in chief of companies, deputy political commissars; Commanders in chief of flotillas, political commissars of flotillas, commanders in chief of flotillas, deputy political commissars;

c) Commanders in chief of platoons;

d) Commanders in chief of squads, fireteams and captains of ships;

dd) Hamlet leaders and commanding officers of on-site militia.

Article 20. Military commands of communes and hamlet leaders

1. Military commands of communes are standing agencies performing national defense tasks of communes. Compositions of military commands of communes include:

a) Commanding officers that are members of People’s Committees of provinces and reservists; during national defense emergencies and at war, shall be conscripted for active duty as specified in Law on People’s Army of Vietnam and shall continue to hold title of commanding officers of military commands of communes;

b) Political commissars shall be assigned to secretaries of Party Executive Committees of communes;

c) Deputy political commissars shall be assigned to secretaries of Ho Chi Minh Communist Youth Union;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Military commands of communes shall have separate head offices or workplaces and use separate seals as per the law.

3. Military commands of communes shall have following functions and tasks:

a) Act as advisors for Party Executive Committees and commune-level governments to facilitate lead, direction, management and guidance on implementation of national defense and military tasks as per the law;

b) Take charge and cooperate with ministries and departments in developing and organizing implementation of national defense plans and other plants related to national defense and military tasks of communes;

c) Cooperate with Vietnamese Fatherland Front Committees, ministries and departments of communes in publicizing policies and viewpoints of Communist Party, policies and regulations and law of government, educating on national defense and security; participating in developing total strengthened facilities; adopting rear service, incentives for people with meritorious services to the revolution policies;

d) Organize military training, political and law education, sports competitions and drills for militia; direct militia to conduct tasks as specified in this Law, other relevant law provisions and decisions of competent authorities;

dd) Register, manage, preserve and use military weapons, military explosives, combat gears, equipment, devices and technical instruments of militia under management in accordance with regulations and law and decisions of competent authorities;

e) Act as advisors to enable People’s Committees of communes to examine and take actions against violations, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports, adopt competitions and commendations regarding local national defense as per the law.

4. Hamlet leaders shall act as advisors to enable Party Executive Committees and hamlet heads to direct, lead and organize implementation of national defense and military tasks in hamlets; manage and lead directly militia under management; cooperate in adopting policies on rear services and incentives for people with meritorious services to the revolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Military commands of agencies and organizations

1. Military commands of agencies and organizations shall be considered if the agencies and organizations:

a) establish the Communist Party of Vietnam; and

b) establish self-defense forces of agencies and organizations.

2. Military commands of agencies and organizations shall follow dual office holding regime and include commanding officers that are heads or deputies of the agencies and organizations, political commissars that are secretaries or deputy secretaries of Party Executive Committees of the same levels, deputy commanders and deputy political commissars.

3. Military commands of agencies and organizations may use separate seals as per the law.

4. Military commands of agencies and organizations shall have following functions and tasks:

a) Act as advisors for Party Executive Committees and heads of agencies and organizations to lead and direct national defense operations;

b) Develop and organize implementation of national defense plans, self-defense plans and other plans relating to national defense and military tasks of the agencies and organizations; cooperate in adopting policies of rear services and incentives for people with meritorious services to the revolution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Register, manage, preserve and use military weapons, military explosives, combat gears, equipment, devices and technical instruments of self-defense forces under management in accordance with regulations and law;

dd) Act as advisors to enable Party Executive Committees and heads of agencies and organizations to examine, take actions against violations, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports, adopt competitions and commendations regarding national defense operations.

5. Government shall regulate number of deputy commanding officers; standards and equipment of military commands of agencies and organizations.

Article 22. Authorization for establishment and dissolution of militia, self-defense forces, military commands of communes and military commands of agencies and organizations

1. Authorization for establishment of militia, self-defense forces, military commands of communes and military commands of agencies and organizations, except for self-defense forces in military enterprises are prescribed as follows:

a) Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam shall decide establishment of companies of anti-aircraft militia and self-defense forces and companies of artillery militia and self-defense forces;

b) High commands of military regions, high command of navy and Capital High Command shall decide establishment of squads of self-defense forces; flotillas of militia and self-defense forces, flotillas of standing militia; naval squadrons of militia and self-defense forces;

c) Capital High Command and High Command of Ho Chi Minh City and commanding officers of military commands of provinces shall decide establishment of companies of self-defense forces, companies of mobile militia; platoons of anti-aircraft and artillery militia and self-defense forces; platoons of marine militia and self-defense forces; squads and platoons of standing militia;

d) Commanding officers of military commands of districts shall decide establishment of platoon of mobile militia and self-defense forces; squads and platoons of on-site militia and self-defense forces; fireteams of artillery militia and self-defense forces; teams and squads of scouting, information, engineering, chemical defense and medical militia; squads of marine militia and self-defense forces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Capital High Command, High Command of Ho Chi Minh City and commanding officers of military commands of provinces shall decide establishment of military commands of communes and military commands of agencies and organizations.

2. An entity capable of making decisions on establishment of militia, self-defense forces, military commands of communes and military commands of agencies and organizations are also capable of making decisions on dissolution thereof.

3. Minister of National Defense shall prescribe authorization for establishment of self-defense forces in military enterprises; procedures for establishment and dissolution of militia, self-defense forces, military commands of communes and military commands of agencies and organizations.

Article 23. Designation and discharge of commanding titles of militia and self-defense forces

1. Authorization for designation of commanding titles of militia and self-defense forces, except for commanding titles of self-defense forces in military enterprises is prescribed as follows:

a) High commands of military regions, high commands of navy and Capital High Command shall decide designation of commanders in chief of battalions and naval squadrons of militia and self-defense forces;

b) Capital High Command, High Command of Ho Chi Minh City, commanding officers of military commands of provinces shall decide designation of commanders in chief of companies and flotillas of militia and self-defense forces; High commands of navy shall decide designation of commanding titles of flotillas under their management;

c) Commanding officers of military commands of districts shall decide designation of hamlet leaders, commanders in chief of platoons, squads, captains of ships and commanders in chief of fireteams of militia and self-defense forces;

d) Capital High Command, High Command of Ho Chi Minh City and commanding officers of military commands of provinces shall decide designation of commanding titles of military commands of agencies and organizations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Discharge of commanding titles of militia and self-defense forces is prescribed as follows:

a) Discharge commanding titles of militia and self-defense forces shall be performed upon changes to positions or organizations and no longer within payroll of current titles or eligible and satisfactory for holding of current titles;

b) A competent authority capable of deciding designation of titles shall also be capable of deciding discharge of said titles.

3. Minister of National Defense shall regulate procedures for designation and discharge of titles specified in this Article and authorization for designation of commanding titles of self-defense forces in military enterprise; regulate officers of People’s Army of Vietnam holding commanding titles of militia and self-defense forces where necessary.

Article 24. Uniforms, star hat pins and badges of militia and self-defense forces

Commanding titles of military commands of communes, military commands of agencies and organizations and militia and self-defense forces shall be provided and permitted to use uniforms, star hat pins and badges as per the law.

Article 25. Provision of military weapons, military explosives, combat gears, equipment, devices, technical instruments for militia and self-defense forces

1. Militia and self-defense forces shall be furnished with military weapons, explosives, combat gears, devices, equipment and technical instruments according to regulations and law on management and use of military weapons, military explosives and combat gears and relevant law provisions.

2. Minister of National Defense shall regulate provision, registration, management and use of military weapons, military explosives, combat gears, equipment, devices and technical instruments of militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TRAINING COMMANDING OFFICERS OF MILITARY COMMANDS OF COMMUNES; COACHING AND IMPROVING COMMANDING TITLES; TRAINING MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

Article 26. Training commanding officers of military commands of communes

Commanding officers and deputy commanders of military commands of communes must be trained for commanding officers of military commands of communes regarding basic military major in post-secondary, college or university levels in military education institutions.

Article 27. Coaching and improving commanding titles of militia and self-defense forces

1. During peacetime and emergencies regarding national defense and war, commanding titles of militia and self-defense forces shall be coached and improved according to programs devised for each title in a manner that satisfies requirements of national defense and security tasks and conditions of local areas, agencies and organizations.

2. Minister of National Defense shall regulate programs, contents, period, list of coaching materials, classification and facilities for coaching and improving commanding titles of militia and self-defense forces.

Article 28. Military training, political and law strengthening, sports games and drills for militia and self-defense forces

1. During peacetime, annual periods for military training, political and law education shall be prescribed as follows:

a) With respect to militia and self-defense forces in their first year except standing militia, the aforementioned period shall be 15 days;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) With respect to standing militia, the aforementioned period shall be 60 days.

2. During emergencies regarding national defense and at war, militia and self-defense forces shall receive military training and political and law education in a manner that satisfies requirements of national defense and security tasks and conditions of local areas, agencies and organizations.

3. Minister of National Defense shall regulate programs, contents, list of materials for military training, political and law education, sports competitions and drills for militia and self-defense forces.

Chapter IV

OPERATIONS OF MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

Article 29. Standby and readiness for deploy

1. Maintain and implement standby and readiness for deploy of militia and self-defense forces.

2. Develop, revise and add plans for militia and self-defense forces.

3. Act as core forces to develop fighting communes, wards and towns; participate in developing totally strengthened facilities, defense zones, the people-based national defense and all-people national defense together with developing local people’s security and people’s security schemes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Minister of National Defense shall elaborate Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 30. Fighting and assistance with fighting

1. Expand militia and self-defense forces according to decisions of competent authorities.

2. Protect prevention and evacuation of assigned agencies, organizations, people and targets.

3. Fight enemies to protect hamlets, communes, wards, towns, agencies and organizations within defense areas.

4. Assist with fighting within defense areas.

5. Participate in political enhancement; develop and strengthen fighting hamlets, communes, wards, towns, agencies and organizations.

Article 31. Cooperation of militia and self-defense forces

1. Militia and self-defense forces shall cooperate with regulatory authorities to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) protect national security, ensure social security and order and take part in prevention and fight against crimes and violations;

c) publicize and encourage people to develop totally strengthened facilities; adopt society policies;

d) Prevent, counter and remediate consequences of disasters, accidents, natural disasters, diseases, fire and explosion; search and rescue; protect forests and environment and other civil defense acts.

2. Government shall elaborate this Article.

Article 32. Authorization of mobilization of militia and self-defense forces

1. Except for declaration of war, emergencies regarding national defense, martial law and curfews, militia and self-defense forces shall be mobilized where necessary according to following authorization:

a) Minister of National Defense and Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam shall mobilize militia and self-defense forces on a nationwide scale;

b) High commands of military regions shall mobilize militia and self-defense forces within the regions after reaching agreements with Chairpersons of People’s Committees of provinces where the militia and self-defense forces are mobilized;

c) High commands of navy shall mobilize marine militia and self-defense forces after reaching agreements with high commands of military regions, Chairpersons of People’s Committees of provinces and heads of agencies and organizations where the militia and self-defense forces are mobilizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) High Command of Ho Chi Minh City and commanding officers of military commands of provinces shall mobilize militia and self-defense forces within their divisions after reaching agreements with Chairpersons of People’s Committees of provinces and high commands of military regions;

e) Commanding officers of military commands of districts shall mobilize militia and self-defense forces within their divisions after reaching agreements with Chairpersons of People’s Committees of districts and commanding officers of military commands of provinces, Capital High Command and High Command of Ho Chi Minh City;

g) Commanding officers of military commands of communes shall mobilize militia within communes after reaching agreements with Chairpersons of People’s Committees of communes and commanding officers of military commands of districts;

h) Commanding officers of military commands of agencies and organizations shall organize mobilization of self-defense forces under their management within the agencies and organizations after reaching agreements with heads of the agencies and organizations and commanding officers of military commands of districts;

i) Heads of military enterprises shall mobilize self-defense forces under management of the enterprises.

2. During wartime, emergencies regarding national defense, marital law or curfew, mobilization and use of militia and self-defense forces shall comply with regulations under Law on National Defense and other relevant law provisions.

3. Chairpersons of People’s Committees and heads of agencies and organizations where militia and self-defense forces are mobilized must stringently comply with mobilization decisions of competent authorities; receive and assign tasks to self-defense forces after finishing affairs.

Chapter V

BENEFITS, POLICIES AND EXPENDITURE FOR MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Commanding titles of militia and self-defense forces specified in Article 19 of this Law shall benefit from title allowance.

2. Deputy commanders of military commands of communes shall benefit from monthly allowances, compulsory social insurance according Law on Social Insurance and health insurance according to Law on Health Insurance; a deputy commander that has not participated in social insurance and has been working consecutively for 60 months or more shall receive the benefit once upon retirement.

3. Deputy commanders of military commands of communes and commanding titles of mobile militia and standing militia shall receive national defense and military allowances.

4. Commanding officers, political commissars, deputy commanders and deputy political commissars of military commands of communes who have been working for 60 months or more shall benefit from seniority pay.

5. Hamlet leaders shall benefit from monthly allowance and allowance for dual holding titles of commanders in chief of squads or platoons of on-site militia.

6. Government shall elaborate this Article.

Article 34. Benefits and policies for militia and self-defense forces on missions

1. Benefits and policies for militia and self-defense forces on missions are prescribed as follows:

a) On-site militia, mobile militia, anti-aircraft, artillery, scouting, information, engineering, chemical defense and medical militia shall receive benefit for labor days and guaranteed allowances; receive benefits for being on missions from 10 p.m to 6 a.m the following day, days of rest, holidays, involve in heavy, toxic, dangerous matters or particularly heavy, toxic and dangerous matters according to regulations and law on labor; receive benefit for additional labor days in case of extended period of militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Marine militia shall receive interest and policies specified in Point a of this Clause; receive allowance for labor days and additional allowances while on missions to protect islands and territorial waters; captains and chief engineers shall receive responsibility allowance for actual number of days at sea;

c) Standing militia shall receive benefits and policies specified in Point a of this Clause; receive one-time benefit after being recognized for completion of active military duty during peacetime; receive social insurance and health insurance similar to non-commissioned officers and soldiers of People’s Army of Vietnam on active duty; assigned with places for daily routines.

2. Self-defense forces going on missions shall receive full salary, financial well-being, allowances, fees, benefits and policies as per the law; marine self-defense forces protecting islands and territorial waters shall receive additional salary, bonuses according to ranks and allowances for actual number of days at sea.

3. Authorities shall be responsible for ensuring benefits and policies for the militia and self-defense forces that they send on missions.

4. Government shall regulate base amount of benefits and allowances for each compositions of militia and self-defense forces specified in this Article.

Article 35. Benefits and policies for diseased, met with accidents, deceased, injured or perished militia and self-defense forces

1. Militia and self-defense forces that are on missions or training for commanding officers of military commands of communes in the major of basic military shall benefit from following benefits and policies:

a) Militia and self-defense forces that do not participate in health insurance shall be paid for medical examination and treatment fees in case of sickness, accident or injury;

b) Militia and self-defense forces that do not participate in social insurance shall be considered for benefit depending on level of labor capacity reduction in case of accident which reducing labor capacity as concluded by the Medical Examination Council or receipt of death benefits and funeral payment in case of decease;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Militia adopting sterilization methods, female militia using vaginal rings and male militia whose wives are expecting may temporary leave from militia and self-defense forces; leave period shall comply with regulations and law on social insurance.

3. Government shall regulate conditions, amount, procedures and agencies responsible for ensuring expenditure, benefits and policies for militia and self-defense forces specified in Point a and Point b Clause 1 of this Article

Article 36. Funding sources

1. State budget shall fund militia and self-defense forces of regulatory authorities, political organizations, socio-political organizations, public service providers and local governments. Preparation, compliance and making of statement of budget shall comply with regulations and law on state budget and other relevant law provisions.

2. Expenditure on self-defense forces of business entities and business service providers making payments specified in Article 39 of this Law shall be deducted when determining income subject to corporate income tax of the business entities and business service providers according to regulations and law on corporate income tax. Making of statement, payment and settlement of expenditure according to financial accounting policies are applied to all entities.

3. Other legitimate revenues.

4. Central government budget shall assist local government with budget difficulties regarding expenditure on implementation depending on balanced central government budget.

Article 37. Disbursement tasks of Ministry of National Defense

1. Benefit for labor days, daily allowances and other expenditure for operations of militia and self-defense forces on missions shall comply with decisions of Minister of National Defense, Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam; plans of high commands of military regions, high commands of army branches approved by Minister of National Defense and Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Inform and publicize militia and self-defense forces; celebrate traditional day of militia and self-defense forces organized by Ministry of National Defense and agencies, entities affiliated to People’s Army of Vietnam.

4. Organize training, coaching, military training, sports competitions, drills and operations of militia and self-defense forces organized by Ministry of National Defense and agencies, entities affiliated to Ministry of National Defense, except for Capital High Command.

5. Train commanding officers of military commands of communes in the field of basic military.

6. Develop models of militia and self-defense forces and combat structures for militia and self-defense forces; develop totally strengthened facilities regarding national defense and military implemented by Ministry of National Defense and General Staff.

7. Develop programs, compose, publish, print and circulate text books, documents and schedules for registration, management, stocktaking, schedules for plans, license, permits and documents on military science information regarding militia and self-defense forces.

8. Manufacture sample uniforms, star hat pin, badges, models, study and training materials, ribbons, panels and colours serving operation of militia and self-defense forces.

9. Manufacture and purchase models, study and training materials, and military specialized equipment; star hat pins of militia and self-defense forces, memorial trophies; specialized equipment for classrooms in military education institutions serving training of commanding officers of military commands of communes.

10. Provision of military weapons, military explosives, combat gears, equipment, devices, technical instruments for militia and self-defense forces as per the law.

11. Manage and protect national defense structures and military zones assigned to militia and self-defense forces by Ministry of National Defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Examine, inspect, take actions, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports and provide commendations regarding militia and self-defense forces within powers.

14. Other disbursement for militia and self-defense forces as per the law.

Article 38. Disbursement tasks of local governments

1. Develop and implement military schemes, projects, plans and scientific research regarding local militia and self-defense forces.

2. Register and conduct medical examination, select, manage, organize forces, provide training, coaching, military training, sports competitions, drills, operations of militia and self-defense forces under management; develop plans and implement decisions on expansion of militia and self-defense forces.

3. Inform and publicize militia and self-defense forces; celebrate traditional day of militia and self-defense forces organized by local governments.

4. Ensure benefits and policies specified in Article 33, Clause 1 Article 34 of this Law and other relevant law provisions, except for allowances for titles in military commands of agencies, organizations, commanding titles of self-defense forces of agencies and organizations affiliated to central ministries and business entities.

5. Ensure benefits and policies for militia and self-defense forces that are diseased, met with accidents, deceased, injured or perished as specified in Article 35 of this Law and other relevant law provisions.

6. Purchase uniforms and badges for commanding military commands of communes, military commands of agencies and organizations, and militia and self-defense forces of local agencies and organizations, except for cases specified in Clause Article 39 of this Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Construct new, repair combat storage and structures for militia and self-defense forces in defense zones; places for daily routines of standing militia; head offices or workplaces of military commands of communes.

9. Manage and protect national defense structures and military zones assigned to militia and self-defense forces by local governments.

10. Perform international cooperation regarding militia and self-defense forces within powers.

11. Examine, inspect, take actions, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports and provide commendations regarding militia and self-defense forces within powers.

12. Other disbursement for local militia and self-defense forces according regulations and law and assignment of competent authorities.

Article 39. Disbursement tasks of agencies and organizations

1. Register and conduct medical examination, select, manage, organize forces, provide training, coaching, military training, sports competitions, drills and operations of militia and self-defense forces under management.

2. Inform and publicize militia and self-defense forces; celebrate traditional day of militia and self-defense forces under management of agencies and organizations.

3. Ensure allowances for titles of military commands of agencies and organizations, commanding titles of self-defense forces of agencies and organizations affiliated to central ministries and business entities; benefits and policies for self-defense forces specified in Clause 2 Article 34 of this Law and other relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Transport, repair and preserve weapons, combat gears, equipment and technical instruments provided by competent authorities; purchase, repair and preserve necessary cold weapons, combat gears, equipment and technical instruments satisfactory to requirements and tasks of self-defense forces.

6. Examine, take actions, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports and provide commendations regarding self-defense forces within powers.

7. Other disbursement for self-defense forces of agencies and organizations as per the law.

Chapter VI

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES AND ORGANIZATIONS REGARDING MILITIA AND SELF-DEFENSE FORCES

Article 40. Responsibilities of Government

1. Government shall perform joint state management regarding militia and self-defense forces.

2. Contents of state management regarding militia and self-defense forces include:

a) Issue and present competent authorities to promulgate and organize implementation of legislative documents on militia and self-defense forces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Develop forces, train, coach, drill, operation and assure militia and self-defense forces;

d) Publicize and spread policies and viewpoints of Communist Party, policies and regulations and law of government regarding militia and self-defense forces;

dd) Perform international cooperation regarding militia and self-defense forces;

e) Examine, inspect, take actions, handle complaints and accusations, conduct preliminary reports and final reports and provide commendations regarding militia and self-defense forces.

Article 41. Responsibilities of Ministry of National Defense

Ministry of National Defense shall be responsible to government regarding implementation of state management regarding militia and self-defense forces and be responsible for:

1. requesting government and Prime Minister to issue and issuing legislative documents on militia and self-defense forces within powers;

2. taking charge and cooperating with relevant agencies and organizations in developing strategies, policies, schemes, projects, plans and scientific research regarding militia and self-defense forces;

3. taking charge and cooperating with relevant agencies and organizations in training commanding officers of military commands of communes in basic military majors; training and coaching commanding titles of militia and self-defense forces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. cooperating with central ministries in directing and guiding local governments, relevant agencies and organizations to provide benefits and policies for militia and self-defense forces as specified in this law and other relevant law provisions;

6. taking charge, directing and guiding local governments, relevant agencies and organizations to develop core models of militia and self-defense forces and combat structures for militia and self-defense forces;

7. performing international cooperation regarding militia and self-defense forces;

8. taking charge or cooperating with central ministries, local governments and relevant agencies and organizations in examining, inspecting, taking actions, handling complaints, accusations, conducting preliminary reports, final reports, competing and commending regarding militia and self-defense forces within powers;

9. publicizing and spreading policies and viewpoints of Communist Party, policies and regulations and law of government regarding militia and self-defense forces;

10. conducting other tasks regarding militia and self-defense forces as per the law.

Article 42. Responsibilities of Ministry of Public Security

1. taking charge and cooperating with Ministry of National Defense in directing, guiding and organizing implementation of collaboration between People’s Public Security and militia and self-defense forces in protecting national security, ensuring social order and security, fighting and preventing crimes and violations against regulations and law.

2. directing local police to cooperate with military agencies of the same levels, relevant agencies and organizations in implementing regulations and law on militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Central ministries, agencies and organizations other than Ministry of Public Security, within their tasks and powers, shall cooperate with Ministry of National Defense in performing state management regarding militia and self-defense forces and shall be responsible for:

a) issuing instructional documents on militia and self-defense forces regarding specialized fields;

b) organizing development, training, military training, competitions, drills and operations of self-defense forces;

c) directing and organizing implementation of schemes, projects and plans regarding militia and self-defense forces according to assigned tasks;

d) taking charge or cooperating with Ministry of National Defense, local relevant agencies and organizations in examining, inspecting, taking actions, handling complaints, accusations, conducting preliminary reports, final reports, competing and commending regarding militia and self-defense forces within powers;

dd) publicizing and spreading policies and viewpoints of Communist Party, policies and regulations and law of government regarding militia and self-defense forces;

e) conducting other tasks regarding militia and self-defense forces as per the law.

2. Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Labors - War Invalids and Social Affairs, Ministry of Education and Training and Ministry of Agriculture and Rural Development within their tasks and powers, shall exercise Clause 1 of this Article and shall be responsible for:

a) Ministry of Finance shall take charge and cooperate with Ministry of Planning and Investment, Ministry of Planning and Investment, local governments and relevant agencies and organizations in preparing, proposing government state budget estimates, measures to allocate central government budget to ensure regular tasks regarding militia and self-defense forces under central management, consolidating in budget estimates and proposing competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Ministry of Home Affairs shall take charge and cooperate with Ministry of National Defense in directing and guiding local governments, relevant agencies and organizations in planning, training, enhancing and assigning commanding officers, deputy commanders of military commands of communes; in implementing benefits and policies for commanding titles of military commands of communes;

d) Ministry of Labors – War Invalids and Social Affairs shall take charge and cooperate with Ministry of National Defense, Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs in guiding local governments, agencies and organizations implementing benefits and policies for militia and self-defense forces as per the law; cooperate with Ministry of Education and Training, Ministry of National Defense and relevant agencies, organizations and local government in directing and providing guidelines on training commanding officers of military commands of communes in post-secondary and college levels of basic military majors;

dd) Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with Ministry of National Defense, relevant agencies and organizations in directing higher education institutions to develop programs and guidelines on training commanding officers of military commands of communes in higher education levels of basic military majors;

e) Ministry of Agriculture and Rural Development shall take charge and cooperate with Ministry of National Defense, relevant agencies and organization in directing agencies and entities within their powers to cooperate with militia and self-defense forces in protecting islands, territorial waters, natural disaster prevention and control, search and rescue, evacuation, protection, prevention and counter forest fire; directing, guiding registration, registration for control and issuance of fishery permit with respect to ships provided for marine militia and self-defense forces as per the law.

Article 44. Responsibilities of local governments of all levels

1. People’s Councils of all levels within their tasks and power are responsible for:

a) issuing legislative document; approving and deciding schemes, projects and plans regarding militia and self-defense forces as specified in this Law and other relevant law provisions;

b) deciding budget for assurance of local militia and self-defense forces;

c) monitoring compliance with Constitution, regulations and law and implementation of resolutions of People's Councils regarding militia and self-defense forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) requesting People's Councils to issue; issuing legislative documents, instructional documents, guidelines and organizing implementation of militia and self-defense forces as specified in this Law and other relevant law provisions;

b) requesting People's Councils of the same levels to approve and decide schemes, projects and plans regarding militia and self-defense forces;

c) directing agencies and organizations under management to organize development, training, military training, competitions, drills and operations of militia and self-defense forces;

d) mobilizing ships, boats and civil vehicles to ensure participation of militia and self-defense forces in protecting islands and territorial waters of Vietnam as per the law;

dd) performing international cooperation regarding militia and self-defense forces as assigned;

e) developing plans and organizing implementation of decisions on expansion of militia and self-defense forces of competent authorities;

g) examining, inspecting, taking actions, handling complaints and accusations, conducting preliminary reports and final reports and providing commendations regarding militia and self-defense forces within powers;

h) publicizing and spreading policies and viewpoints of Communist Party, policies and regulations and law of government regarding militia and self-defense forces;

i) conducting other tasks regarding local militia and self-defense forces according regulations and law and assignment of competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnamese Fatherland Front and member organizations thereof, within their tasks and powers, are responsible for publicizing and mobilizing people to exercise regulations and law regarding militia and self-defense forces; monitoring implementation of regulations and law regarding militia and self-defense forces.

Chapter VII

EMULATION, COMMENDATION AND SANCTIONS

Article 46. Emulation and commendation

1. Local military agencies of all levels, military commands of agencies and organizations shall take charge and cooperate with relevant authorities in conducting emulation and commendation regarding militia and self-defense forces.

2. Organize emulation among militia and self-defense forces connected with emulation within agencies, organizations and local governments.

3. Agencies, organizations, individuals and militia and self-defense forces with achievements in implementing militia and self-defense forces shall be commended as per the law.

4. Minister of National Defense shall provide guidelines for emulation and commendation regarding militia and self-defense forces as per the law.

Article 47. Sanctions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Militia and self-defense forces violating disciplines, regulations and law while on missions shall be disciplined, sanctioned or liable to criminal prosecution on a case-by-case basis as per the law.

Article 48. Discipline methods of militia and self-defense forces

1. Personnel of militia and self-defense forces shall be disciplined in form of:

a) Reprimands;

b) Warnings;

c) Revocation of the title of militia and self-defense forces.

2. Personnel holding commanding titles in militia and self-defense forces shall be disciplined in form of:

a) Reprimands;

b) Warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Dismissal;

d) Revocation of the title of militia and self-defense forces.

3. Minister of National Defense shall regulate adoption of discipline forms, procedures, period, time limit and authorization for adoption of disciplines on militia and self-defense forces specified in this Article.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION

Article 49. Amendments to a number of Articles of laws relating to militia and self-defense forces

1. Amendments to a number of Articles of Law on Military Service No. 78/2015/QH13 as follows:

a) Amendments to Point a Clause 4 Article 4 as follows:

a) Standing militia with at least 24 months of active duty shall be recognized as having completed active military duty during peacetime decided by commanding officers of military commands of districts according to request of Chairpersons of People’s Committees of communes or heads of hamlets in case of no communes and heads of agencies and organizations;”;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“e) Standing militia completing participation in on-site, mobile, marine, anti-aircraft, artillery, scouting, information, engineering, chemical defense and medical militia and self-defense forces that have undergone concentrated training for 3 months or more;”;

c) Addition of Point h after Point g Clause 1 Article 41 as follows:

“h) Standing militia.”.

2. Amendments to Clauses of Article 41 of Law on Officers of People’s Army of Vietnam No. 16/1999/QH10 amended according to Law No. 19/2008/QH12 and Law No. 72/2014/QH13 as follows:

a) Amendments to Clause 1 Article 41 as follows:

“1. Cadets graduating training for reservist officers, cadets graduating training for commanding officers of military commands of communes in basic military major shall be ranked as reserve junior lieutenant;”;

b) Amendments to Clause 3 Article 41 as follows:

“3. According to payroll, standards of officer titles, military study results and achievements in serving national defense, reservist officers shall be assigned with titles in reserve forces or hold titles of commanding officers of military commands of communes and promoted accordingly. Minister of National Defense shall regulate equivalent titles and highest ranks for reservist officer holding titles of commanding officers of military commands of communes;”.

Article 50. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Law on Militia and Self-defense Forces No. 43/2009/QH12 expires from the effective date hereof.

This Law is approved in the 8th session of the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam in November 22, 2019.

 

 

CHAIRPERSON OF NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Dân quân tự vệ 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


252.649

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!