Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 2001 sửa đổi 31/2001/QH10

Số hiệu: 31/2001/QH10 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 25/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2001/QH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI 31/2001/QH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1997.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội:

1- Điểm 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;"

2- Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1- Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá năm trăm người."

3- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 9

Căn cứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến về:

1- Cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội;

2- Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương".

4- Bổ sung Điều 10a như sau:

"Điều 10a

Số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng."

5- Đoạn thứ nhất của Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Chậm nhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử từ mười lăm đến hai mươi mốt người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các uỷ viên là đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan, tổ chức hữu quan."

6- Đoạn thứ nhất của Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống nhất với Uỷ ban nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử từ bảy đến mười một người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các uỷ viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan."

7- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 23

1- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

2- Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.

3- Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xoá tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri."

8- Khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1- Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là sáu mươi lăm ngày trước ngày bầu cử.

Hồ sơ ứng cử gồm:

a) Đơn xin ứng cử;

b) Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú;

c) Tiểu sử tóm tắt và ba ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm."

9- Điểm 5 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"5- Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính.

Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội mà đến thời điểm bắt đầu bầu cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xoá tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội."

10- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là tám mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, thành phần gồm Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Hội nghị hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến do Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến. Đại diện Hội đồng bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ được mời dự Hội nghị này."

11- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức chậm nhất là tám mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, thành phần gồm Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và đại diện Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hội nghị hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến do Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến. Đại diện Uỷ ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được mời dự Hội nghị này."

12- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 32

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất quy định tại các điều 30 và 31 của Luật này, chậm nhất là tám mươi ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội."

13- Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 33

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được phân bổ số lượng đại biểu tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội."

14- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là sáu mươi ngày trước ngày bầu cử, thành phần Hội nghị như quy định tại Điều 30 của Luật này.

Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú."

15- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức chậm nhất là sáu mươi ngày trước ngày bầu cử, thành phần Hội nghị như quy định tại Điều 31 của Luật này.

Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó làm việc (nếu có)."

16- Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 41

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai quy định tại các điều 37 và 38 của Luật này, chậm nhất là năm mươi ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội."

17- Đoạn thứ hai của Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội."

18- Đoạn thứ hai của Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội."

19- Điều 49 được bổ sung khoản 3 và khoản 4 như sau:

"3- Không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo nặc danh.

4- Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền."

20- Đoạn thứ hai của Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử."

Điều 2

1- Luật này có hiệu lực từ ngày công bố.

2- Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

THE NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 31/2001/QH10

Hanoi, December 25, 2001

 

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW

ON ELECTION OF DEPUTIES TO THE NATIONAL ASSEMBLY
(No. 31/2001/QH10 of December 25, 2001)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, 10th session;
This Law amends and supplements a number of articles of the Law on Election of Deputies to the National Assembly which was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on April 15, 1997.

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Law on Election of Deputies to the National Assembly:

1. Point 1 of Article 3 is amended and supplemented as follows:

"1. To be loyal to the Fatherland and abide by the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, to strive to implement the renewal process for the cause of national industrialization and modernization, thus making the people rich, the country string and the society equitable, democratic and civilized;"

2. Clause 1 of Article 8 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Article 9 is amended and supplemented as follows:

"Article 9.-

On the basis of the number of National Assembly deputies prescribed in Article 8 of this Law, the tasks and powers of the National Assembly and in order to ensure the rational proportion of representatives of various strata of people in the National Assembly, after consulting the Standing Board of Vietnam Fatherland Front Central Committee and representatives of socio-political organizations, the National Assembly Standing Committee shall, within ninety five days at most before the election day, make the proposition on:

1. The proportion and composition of National Assembly deputies;

2. The number of National Assembly deputies to be elected from political organizations, socio-political organizations, social organizations, peoples armed forces, as well as central and local State agencies."

4. To add the following Article 10a:

"Article 10a.-

The number of female National Assembly deputies shall be proposed by the National Assembly Standing Committee at the suggestion of the Presidium of Vietnam Womens Union Central Committee, thus ensuring that the number of female deputies is appropriate."

5. The first paragraph of Article 14 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The first paragraph of Article 15 is amended and supplemented as follows:

"Within ninety five days at most before the election day, the Standing Board of the Peoples Council of the province or centrally-run city shall, after consulting the Peoples Committee and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to set up an Election Committee composed of between seven and eleven persons, including the chairman, vice chairmen, secretary and members being representatives of the Standing Board of the Peoples Council, the Peoples Committee and Father-land Front Committee of the same level as well as a number of concerned agencies and organizations."

7. Article 23 is amended and supplemented as follows:

"Article 23.-

1. Those, who are being deprived of the voting right under legally effective judgments or rulings of the Court, serving prison terms, temporarily detained or have lost their civil act capacity, shall not have their names inscribed in the lists of voters.

2. If twenty four hours before the voting, the persons defined in Clause 1 of this Article have their voting right restored, are set free or certified by the competent agencies that they are no longer in the state of losing civil act capacity, they shall have their names added to the lists of voters and be given voter cards.

3. If the persons, whose names have already been inscribed in the list of voters, are, by the time of voting, deprived of their voting right by the Courts, have to serve prison terms, are temporarily detained or lose their civil act capacity, the Peoples Committees of the communes, wards or townships shall delete their names from the lists of voters and withdraw their voter cards."

8. Clause 1 of Article 28 is amended and supplemented as follows:

"1. Citizens who stand for the National Assembly election (nominees and independent candidates) according to the provisions of this Law shall have to submit their candidacy dossiers within sixty five days at most before the election day.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) An application for candidacy;

b) A curriculum vitae certified by the agency, organization or unit where such person is working or by the Peoples Committee of the commune, ward or township where he/she resides;

c) A brief biography and three-color photos of 4 cm x 6 cm size."

9. Point 5 of Article 29 is amended and supplemented as follows:

"5. Those who are serving decisions on administrative handling through education at communes, wards or townships, at educational establishments, medical establishments, or who are put on administrative probation.

Those who have already had their names inscribed in the list of National Assembly candidates and, are, by the time the election starts, prosecuted for criminal offenses, arrested in the acts of committing crimes or lose their civil act capacity, shall have their names deleted by the Election Council from the list of candidates for the National Assembly election."

10. The first and second paragraphs of Article 30 are amended and supplemented as follows:

"The first consultative conference at the central level shall be organized by the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee within eighty five days at most before the election day with the participation of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and representatives of the leaderships of the Fronts member organizations.

The consultative conference shall negotiate on the proportion, composition, and number of people of central agencies, organizations and units to be elected as National Assembly deputies on the basis of the proposition forwarded by the National Assembly Standing Committee. The representatives of the Election Council, the National Assembly Standing Committee and the Government shall be invited to attend this conference."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."The first consultative conferences in the provinces and centrally-run cities shall be organized by the Standing Boards of the provincial/municipal Fatherland Front Committees within eighty five days at most before the election day with the participation of the Standing Boards of the Fatherland Front Committees, representatives of the leaderships of the Fronts member organizations, and representatives of the Standing Boards of the Fatherland Front Committees of the rural districts, urban districts, provincial towns and cities.

The consultative conferences shall negotiate on the proportion, composition, and number of people of local agencies, organizations, and units to be elected as National Assembly deputies on the basis of the proposition forwarded by the National Assembly Standing Committee. The representatives of the Election Council, the Standing Boards of the Peoples Councils and Peoples Committees shall be invited to attend these conferences."

12. Article 32 is amended and supplemented as follows:

"Article 32.-

On the basis of the results of the first consultative conferences prescribed in Articles 30 and 31 of this Law, within eighty days at most before the election day, the National Assembly Standing Committee shall make the first adjustment of the proportion, composition and number of people of central and local agencies, organizations and units to be elected as National Assembly deputies."

13. Article 33 is amended and supplemented as follows:

"Article 33.-

On the basis of the first adjustment by the National Assembly Standing Committee and the criteria of National Assembly deputies, central and local agencies, organizations, and units, which have been given the number of to-be deputies, shall proceed to recommend candidates for the National Assembly election."

14. The first and second paragraphs of Article 37 are amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The consultative conference shall base itself on the criteria of the National Assembly deputies, the proportion, composition and number of deputies to be elected from central agencies, organizations and units as adjusted for the first time by the National Assembly Standing Committee to draw up a preliminary list of candidates for the National Assembly election and send it to the residence places of such candidates for comments by voters."

15. The first and second paragraphs of Article 38 are amended and supplemented as follows:

"The second consultative conferences in the provinces and centrally-run cities shall be organized by the Standing Boards of the provincial/municipal Fatherland Front Committees within sixty days at most before the election day, the composition of the participants to conferences shall comply with the provisions in Article 31 of this Law.

The consultative conferences shall base itself on the criteria of the National Assembly deputies, the proportion, composition and number of deputies to be elected from local agencies, organizations and units under the first adjustment by the National Assembly Standing Committee to draw up a preliminary list of candidates for the National Assembly election and send it to the residence places of such candidates for voters comments; for independent candidates, comments shall be also collected from voters in their working places (if any)."

16. Article 41 is amended and supplemented as follows:

"Article 41.-

On the basis of the results of the second consultative conferences prescribed in Articles 37 and 38 of this Law, within fifty days at most before the election day, the National Assembly Standing Committee shall make the second adjustment of the proportion, composition and number of people of central and local agencies, organizations and units to be elected as National Assembly deputies."

17. The second paragraph of Article 42 is amended and supplemented as follows:

"The consultative conference shall base itself on the criteria of the National Assembly deputies, the proportion, composition and number of deputies to be elected from central agencies, organizations and units under the second adjustment by the National Assembly Standing Committee and the voters comments to select and draw up the official list of the National Assembly candidates."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."The consultative conference shall base itself on the criteria of the National Assembly deputies, the proportion, composition and number of deputies to be elected from local agencies, organizations and units under the second adjustment by the National Assembly Standing Committee and the voters comments to select and draw up the official list of the National Assembly candidates."

19. Article 49 is added with Clause 3 and Clause 4 as follows:

"3. Anonymous denunciations shall not be considered and handled.

4. The Election Council shall hand over all dossiers of unsettled complaints and denunciations to the Standing Committee of the National Assembly of new legislature, for settlement according to its competence."

20. The second paragraph of Article 54 is amended and supplemented as follows:

"The election day shall be a Sunday to be fixed by the National Assembly Standing Committee and announced within one hundred and five days at most before the election day."

Article 2.-

1. This Law takes effect after its promulgation.

2. The National Assembly Standing Committee, the Government, and the Vietnam Fatherland Front Central Committee shall guide the implementation of this Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Van An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội sửa đổi 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.259

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!