Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 04/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết s30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể ci cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Phn đu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020) theo Nghị quyết s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, tập trung thực hiện cải cách thể chế; cải ch thủ tục hành chính gn với ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức đ3, mức độ 4 và thực hiện cơ chế một cửa liên thông từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dịch vụ hành chính công. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I (2011 - 2015).

2. Yêu cầu

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đa phương. Trong đó, các s ban ngành và UBND cp huyện, cp xã phi nêu cao tinh thần phối hợp và trách nhiệm ca người đng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; tchức thực hiện đồng bộ, hiệu qu các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch cải cách hành chính đã được cp có thẩm quyền phê duyt; tăng cưng chỉ đạo, đôn đc và kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; quan tâm kế thừa, phát huy và không ngừng nghiên cứu những kinh nghiệm tốt, hiệu quả trong cải ch hành chính; đng thời gn kết quả cải cách hành chính của từng ngành, từng cấp với công tác thi đua khen thưởng, làm cơ sở cho việc phân loại đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành thng nhất, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch dễ tiếp cận.

b) Tăng cường nghiên cu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm xây dựng các quy định về xã hội hóa, tạo khung pháp lý, môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công.

c) Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và phù hợp tình hình thực tế quản lý của địa phương.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ tình trạng vì lợi ích cục bộ khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a) Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về nội dung quy định thủ tục hành chính và Chỉ thị s13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

b) Tăng cường rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm thiểu thi gian và chi phí tuân ththủ tục hành chính trên tt c các nh vực, ưu tn đơn giản hóa một số lĩnh vực trọng tâm như: đầu tư, thuế, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, y tế, giáo dục, quản lý hộ tịch, qun lý dân cư,... tạo điều kiện thuận lợi, môi trưng kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

c) Thực hiện công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và phù hợp.

d) Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, thực hiện đng bộ, hiệu quả vi cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phn đấu hàng năm tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn cho cá nhân, tổ chức đạt trên 90%. Có trên 80% tỷ lệ người dân hài lòng đối vi sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2020.

e) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính nhà nước các cấp.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành sắp xếp lại và phân loại các tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển; đặc biệt quan tâm chuyển giao nhng công việc mà cơ quan hành chính nhà nước không cn thiết phải làm hoặc làm hiệu qu thp sang cho các tchức ngoài nhà nước đảm nhận.

b) Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để có phương án thực hiện chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Đề án tái cơ cấu tổng thể được Chính phủ phê duyệt.

c) Hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm và năng lực hoạt động của các cấp, các ngành, đồng thời đảm bảo phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xác định rõ ràng, minh bạch mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và các chế tài đối với nội dung phân cấp.

d) Tăng cường việc giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hoạt động quản lý là thống nhất, hiệu quả và thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

e) Từng bước xây dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn theo Luật Tổ chức chính quyn địa phương.

g) Xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính và giữa các cấp hành chính với nhau (đối với những nhiệm vụ có tính chất phối hợp) nhằm xác định rõ trách nhiệm chính và trách nhiệm liên đới của từng cơ quan, khắc phục tình trạng đùn đy trách nhiệm. Đồng thời xác lập mối quan hệ làm việc khoa học, hợp lý trong giải quyết công việc giữa các phòng chuyên môn trong đơn vị.

h) Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc và nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên soát xét lại hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại Bộ phận này.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý gắn với vị trí việc làm, đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nhiệm vụ, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã đạt chun theo từng chức danh và được cơ cấu theo vị trí việc làm.

b) Đổi mới khâu quản lý, đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; nghiên cứu áp dụng thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức danh trưởng, phó các phòng và tương đương.

c) Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

d) Thực hiện có hiệu quả nội dung tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngủ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết s39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phvề chính sách tinh giản biên chế.

e) Tăng cường thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn liền vi đi mới nội dung, phương pháp và chương trình đào tạo, bồi dưng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phục vụ tốt tiến trình cải cách hành chính.

g) Nâng cao trách nhiệm xã hội, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đng thời u cao tinh thần trách nhiệm của người đng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình qun lý, điều hành; quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

5. Cải cách tài chính công

a) Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên và đầu tư công, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị và phục vụ tốt định hướng phát trin của tỉnh.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính và sự nghiệp; tiến hành đánh giá việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công để từng bước đi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho đơn vị, tiến tới triển khai thực hiện cơ chế cp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động.

c) Thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức hoạt động phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh xã hội hóa, hoàn thiện thể chế và tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức công - tư trong một số lĩnh vực, nht là lĩnh vực y tế và giáo dục nhm góp phần chun hóa, nâng cao chất lượng cung cp dịch vụ công. Đảm bảo đến năm 2020, tlệ người dân hài lòng với chất lượng cung cp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục đạt trên 80%.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

b) Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử, từng bước đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình qun lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước. Đm bảo vào năm 2020, 90% văn bản tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử cấp tỉnh trong công việc và 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh và bộ ngành Trung ương dưới dạng điện tử; đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ hu hết hoạt động trong các cơ quan; đồng thời hoàn thiện hệ thng cơ sở dữ liệu về quản lý thông tin kinh tế - xã hội.

c) Thng nhất ng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, đồng bộ, toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đi x lý hsơ qua mạng.

d) Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm ng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, đồng thời giảm tải thời gian, chi phí đi lại trực tiếp của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tnh phn đấu có từ 60% trở lên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 4.

e) Tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước và quan tâm xây dựng hệ thống ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã.

f) Nghiên cứu, tổ chức hoạt động mô hình trung tâm hành chính công tập trung. Tiếp tục đầu tư xây dựng trụ s các cơ quan hành chính nhà nước hiện đại, đặc biệt là trụ sở cấp xã.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đu đơn vị, thực hiện chỉ đạo thống nhất việc triển khai Kế hoạch trong phạm vi quản lý.

2. Củng cố và nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc triển khai các nội dung ci cách hành chính. Thực hiện kết hợp nhiều hình thức kiểm tra như kiểm tra theo kế hoạch, kim tra đột xut và kiểm tra đánh giá định kỳ năng lực chuyên môn knăng giao tiếp và mức độ am hiểu về cải cách hành chính của cán b, công chức, viên chức nhằm kịp thi phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế và nêu gương điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tnh và Ủy ban nhân dân cp huyện, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính, Chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ y tế công và Chỉ shài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập.

5. Thực hiện đánh giá, phân loại, bổ nhiệm và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm gắn với tiêu chí cải cách hành chính.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm đưa thông tin cải cách hành chính đến gần với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, công chức, viên chức, của tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia vào tiến trình cải cách hành chính. Xây dựng hệ thống kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị cũng như huy động sáng kiến góp ý của cá nhân, tổ chức về chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện tt nhiệm vụ giám sát, phản biện.

7. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc cải thiện chất lượng, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm đảm bảo phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị; báo cáo sơ kết, tổng kết cải cách hành chính về UBND tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tham mưu triển khai cải cách hành chính của các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

c) Quan tâm bố trí đủ cơ sở vật chất, tài chính và nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác cải cách hành chính.

d) Những đơn vị chủ trì các đề án, kế hoạch có quy mô cấp tỉnh được nêu trong Phụ lục đính kèm Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tiến hành triển khai theo quy định hiện hành.

2. Sở Nội vụ

a) Tham mưu triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ quy định.

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo quy định; nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh, bộ ngành Trung ương giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính.

d) Trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính.

e) Hướng dẫn các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và nội dung Kế hoạch này.

g) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết cải cách hành chính.

h) Chủ trì triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện; Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

i) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức phụ trách cải cách hành chính ở các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

k) Phối hợp với các sở, ban ngành và UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

l) Phối hợp với Sở Tài chính lập, thẩm định, phân bổ kinh phí hoạt động triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện đi mới cơ chế phân b ngân sách đi với quan hành chính dựa trên kết quả hoạt động của đơn vị và đi mới cơ chế tự ch, tự chịu trách nhiệm các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Ch trì, phi hp với SNội vụ tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết đnh phân bdự toán kinh phí trong khả năng ngân sách địa phương đối với các chương trình, dự án, đề án của Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu qu. Đng thời hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trụ sở xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Tư pháp

a) Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, kiểm tra nhiệm vụ cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, kiểm tra việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, kiểm tra nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng tt các nội dung nêu tại điểm a, b, c, d, khoản 6, mục II của Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử, phát trin trang Công báo và cổng thông tin điện tử của tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

8. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai điều tra xã hội học, đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ công do ngành cung cấp, đng thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai điều tra xã hội học, đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ công do ngành cung cấp, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Định kì hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa nêu về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Định kì hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa nêu về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ch trì, phi hp vi Sở Tài chính đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các hoạt động dạy nghề. Định kì hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa nêu về UBND tỉnh (thông qua SNội vụ).

12. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và các cơ sở đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Chủ trì lồng ghép các nội dung cải cách hành chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

13. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính có tính chất liên thông và thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính của ngành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

14. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình

a) Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính, tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị kịp thời đề xuất, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
-
TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành t
nh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường chính trị tỉnh Sóc Trăng;
- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện;
- Báo Sóc Trăng;
- Đài PT - TH;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

ĐỀ ÁN, KHOẠCH CỦA UBND TỈNH

CƠ QUAN CH TRÌ XÂY DNG

THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính.

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

2

Báo cáo đề xuất cải tiến Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ

Hàng năm

3

Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Nội vụ

Quý I/2017

4

Đề án nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó, có nội dung nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhn và trả kết quả.

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

5

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Nội vụ

Quý III/2016

6

Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ

Quý II/2017

7

Đề án kim tra đánh giá năng lực làm việc, k năng giao tiếpmức độ am hiểu của công chức, viên chức về cải cách hành chính.

Sở Nội vụ

Quý II/2017

8

Kế hoạch xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2016

9

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2017

10

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vy tế công giai đon 2016 - 2020.

SY tế

Năm 2017

11

Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý II/2016

12

Kế hoạch “Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phvề đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy t công dân và các cơ sở dữ liệu ln quan đến quản dân cư

Sở Tư pháp

Năm 2017

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND ngày 04/07/2016 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.350

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26