Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 02/KH-HĐND công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

Số hiệu: 02/KH-HĐND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Công văn số 7075/UBND-TH ngày 7/12/2016 của UBND tỉnh v/v nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2017, cụ thể như sau:

I. Tổ chức kỳ họp

1. Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp trong năm 2017: Dự kiến 04 kỳ họp, cụ thể như sau:

a) Kỳ họp thứ 5 (Bất thường), HĐND tỉnh khóa XII  

Thời gian: Dự kiến ngày 28 - 29/3/2017

b) Kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2017), HĐND tỉnh khóa XII

Thời gian: Dự kiến từ ngày 03 - 05/7/2017

c) Kỳ họp thứ 7 (Bất thường), HĐND tỉnh khóa XII

Thời gian: Dự kiến từ ngày 12 - 13/9/2017

d) Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa XII

Thời  gian: Dự kiến từ ngày 05 - 08/12/2017

2. Thời gian tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và thời gian UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

II. Tổ chức chất vấn và tiếp xúc cử tri

1. Chất vấn giữa hai kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chất vấn những người bị chất vấn theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thời gian: Dự kiến ngày 20/4/2017

2. Tiếp xúc cử tri

a) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/5 đến 15/5/2017

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 (kỳ họp thứ 4) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2017 Chậm nhất ngày 20/4/2017

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2017…) và gửi cho đại biểu Chậm nhất 25/4/2017

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2017 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chậm nhất ngày 25/5/2017.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2017 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/6/2017. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/5/2017

b) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/10 đến 15/10/2017

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 chậm nhất ngày 20/9/2017

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2017, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng  năm 2017, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2017…) và gửi cho đại biểu chậm nhất 25/9/2017

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất ngày 25/10/2017

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/11/2017. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/9/2017

III. Tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát

1. Hoạt động giám sát

Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo

2. Hoạt động khảo sát

Căn cứ vào những vấn đề bức xúc trong thực tế hoặc để phục vụ công tác thẩm tra đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chủ động nội dung, thời gian để đi khảo sát nắm tình hình, đôn đốc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và phục vụ cho công tác thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2017.

IV. Một số hoạt động khác

1. Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2030”. Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

2. Tổ chức các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2017. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2017 và giữa tháng 11/2017.

3. Tham dự các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên. Thời gian: Dự kiến tháng 04/2017 và tháng 09/2017.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian: Dự kiến trong Quý I và II năm 2017.

V. Tổ chức thực hiện

1. Về kỳ họp

- Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức họp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2017. Chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri gửi cho đại biểu. Phân công các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh và chuẩn bị các tài liệu liên quan theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh (Chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo).

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (lưu ý phải đảm bảo thời gian gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp, những nội dung không chuẩn bị đúng thời gian quy định Thường trực HĐND tỉnh sẽ không đưa vào nội dung kỳ họp và chuyển sang kỳ họp  kế tiếp). Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo tại các kỳ họp theo quy định, gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016 (kỳ họp 4) và kỳ họp giữa năm 2017 (kỳ họp 6) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa và cuối năm 2017. Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm 2017; tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo tại 02 kỳ họp thường kỳ.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động của ngành để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ theo quy định.

2. Đối với hoạt động chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND và tại các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2017.

- Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của HĐND (tháng 7/2017) và gửi đến kỳ họp thứ 8 (tháng 12/2017); tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ hàng năm.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát, đề cương báo cáo và thông qua Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành. Tổ chức thực hiện nội dung giám sát, khảo sát đã nêu tại kế hoạch này. Sau khi triển khai giám sát, khảo sát các Ban tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát trình Thường trực HĐND tỉnh để xem xét có ý kiến trước khi báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

4. Những nội dung khác

- Thường trực, lãnh đạo các Ban (chuyên trách), Văn phòng HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ tốt việc tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các nhiệm vụ khác theo quy định. Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến thành viên Thường trực, các Ban, cán bộ, công chức theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

- Chậm nhất ngày 01 tháng 3 năm 2017 các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và cử tri ở địa phương gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

- Chậm nhất ngày 28 hàng tháng, các Ban HĐND tỉnh báo cáo bằng văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh kết quả hoạt động trong tháng và dự kiến kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo (nêu rõ nội dung, thành phần, địa điểm tiến hành) để Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo đến đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan thực hiện.

- Ngoài những nội dung nêu trên Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện các công việc thường xuyên khác.

Trên đây là Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2017; các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ kế hoạch này  thực hiện đạt hiệu quả./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

PHỤ LỤC 01

DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN GỬI TÀI LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày  03/01/2017)

TT

Kỳ họp

Thời gian tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình các kỳ họp

Thời gian UBND, UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp

1

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII (Bất thường)

(Dự kiến từ ngày 28 - 29/3/2017)

Ngày 6/01/2017 

Chậm nhất ngày 15/3/2017

2

Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017, HĐND tỉnh khóa XII

(Dự kiến từ ngày 03 -05/7/2017)

Ngày 25/5/2017

Chậm nhất ngày 20/6/2017

3

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII (Bất thường)

(Dự kiến ngày 12 - 13/9/2017)

Ngày 20/7/2017

Chậm nhất ngày 25/8/2017

4

Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017, HĐND tỉnh khóa XII

(Dự kiến từ ngày 05-08/12/2017)

Ngày 25/10/2017 

Chậm nhất ngày 20/11/2017

 

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 03/01/2017)

TT

Cơ quan chủ trì

Nội dung giám sát

Thời gian giám sát

Thời gian báo cáo kết quả

1

Thường trực HĐND tỉnh

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011- 2016

Dự kiến từ   03/01/2017   đến 30/05/2017

Kỳ họp thứ 6 (tháng 7/2017)

2

Giám sát việc xây dựng và nhân rộng mô hình nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2016

Dự kiến từ 01/02/2017 đến 15/6/2017

3

Ban Pháp chế

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Dự kiến từ 03/01/2017 đến 10/6/2017

Kỳ họp thứ 6 (tháng 7/2017)

4

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Dự kiến từ 02/05/2017 đến 30/9/2017

Kỳ họp thứ 8 (tháng 12/2017)

5

Ban Kinh tế Ngân sách

Giám sát việc thực hiện một số quy hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Dự kiến từ 01/6/2017 đến 05/11/2017

Kỳ họp thứ 8 (tháng 12/2017)

6

Ban Văn hóa - Xã hội

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016

Dự kiến từ 02/01/2017 đến 20/5/2017

Kỳ họp thứ 6 (tháng 7/2017)

7

Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016

Dự kiến từ 02/01/2017 đến 30/5/2017

Báo cáo kết quả giám sát cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV trước ngày 30/5/2017)

8

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016

Dự kiến từ 01/6/2017 đến 15/11/2017

Kỳ họp thứ 8 (tháng 12/2017)

9

Ban Dân tộc

Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo trên địa bàn 6 huyện miền núi của tỉnh

Dự kiến từ 20/7/2017 đến 15/10/2017

Kỳ họp thứ 8 (tháng 12/2017)

Trên cơ sở thời gian dự kiến giám sát nêu trên các Ban xác định thời gian đi giám sát thực tế phù hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng) để điều hòa hoạt động giám sát.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 02/KH-HĐND công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250