Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 993/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 993/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/KH-UBND

Lai Châu, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020” CỦA BỘ NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; đồng thời, thông tin, tuyên truyền đy đủ đến mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và các quan đim, chủ trương, chính sách kế hoạch, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền CCHC sẽ giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhận thức được đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước các cấp.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo, đài đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại tỉnh nói chung và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tnh nói riêng được kịp thời.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020, mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện nắm vững được mục tiêu nhiệm vụ cơ bản về cải cách hành chính của tỉnh; Trên 90% cán bộ, công chức viên chức nắm được chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cá nhân trong cải cách hành chính; Trên 70% người dân và doanh nghiệp được khảo sát nắm được mục đích, ý nghĩa và lợi ích của cải cách hành chính.

3. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiu, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tng th ci ch hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thtướng Chính phủ và Kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của CCHC; các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm thực hiện CCHC; kết quả, tác động của CCHC.

- Tuyên truyền những điển hình tốt, những đim sáng trong công tác CCHC; nhng mô hình; những bài học, kinh nghiệm trong công tác CCHC.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài; tuyên truyền trên Cng thông tin điện tử tnh hoặc Trang thông tin điện tcủa các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Tun truyền trên Trang thông tin điện tử riêng về lĩnh vực cải cách hành chính “cchc.laichau.gov.vn”.

- Thông qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyn, ph biến đến từng nhóm đối tượng.

- Thông qua hình thức tổ chức hội thi, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền thông qua họp tổ dân phố, họp bản...

- Đưa nội dung cải cách hành chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các trường Cao đng, trung cấp trên địa bàn tỉnh với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

III. NHIỆM VỤ C TH VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Theo phụ lục đính kèm)

IV. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; người đứng đầu các cơ quan báo, đài trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng việc chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm của đơn vị và triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

2. Củng c, kiện toàn và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ CBCC làm công tác cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong đó, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên các thông tin, chính sách, quy định mới, trọng tâm của cải cách hành chính; các kỹ năng cần thiết đphối hợp, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, kỹ năng tổ chức cuộc họp, thuyết trình, báo cáo chuyên đề cải cách hành chính...

3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình tại các huyện, thành phố.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính làm cơ sở để chỉ đạo, điều phối việc tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Phân công trách nhiệm tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch này và kế hoạch tuyên truyền cải cách của tỉnh đối với từng nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính; cách thức tham gia, phối hợp giữa cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì với các cơ quan liên quan; quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh với các ngành, đoàn th, cơ quan ngành dọc, cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền.

5. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

6. Khai thác và kết hợp hài hòa các hình thức, kênh tuyên truyền, cụ thể:

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng chuyên mục cải cách hành chính trong các trang thông tin điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Đặc biệt là Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và Trang thông tin điện tử cải cách hành chính riêng của tỉnh.

+ Tăng số lượng truy cập đến Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng chất lượng thông tin mang tính thời sự, tính xác thực, sinh động, thường xuyên được cập nhật. Các sở, ngành, địa phương cần hợp tác chặt chẽ với cơ quan báo chí đcung cấp thông tin cho các phóng viên, biên tập viên đưa tin về hoạt động cải cách hành chính trong tỉnh.

+ Tổ chức hội thi tìm hiểu chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

7. Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hp pháp khác (nếu có). Kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.

Cơ quan Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này lồng ghép vào Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng năm gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định; trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại t
nh;
- Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải

 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số: 993/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Lai Châu)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thc hin

1

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

3

Tham gia triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch chung của tỉnh; cung cấp kịp thời, đy đủ, trung thực các thông tin, số liệu, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền CCHC cho các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu và các cơ quan thông tin đại chúng

Thường xuyên

4

Xây dựng nội dung, cp tên miền, quyền quản trị Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh Lai Châu “cchc.laichau.gov”

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Năm 2017

5

- Xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử CCHC của tỉnh “cchc.laichau.gov.vn”.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, tổ chức hoạt động của Trang thông tin cải cách hành chính “cchc.laichau.gov” gồm: Máy tính xách tay, máy ảnh, máy quay phim, mát ghi âm

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2017

6

Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình và kết quả thực hiện CCHC; các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC lên Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh

Sở Nội vụ, S Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên

7

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên các kiến thức, thông tin, k năng CCHC cho lãnh đạo và công chc tham mưu công tác CCHC của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng; chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền CCHC

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

8

Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương

Quý III/2017 Quý III/2019

9

Xây dựng nội dung, nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh

Sở Thông Tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan đơn vị có liên quan

Thường xuyên

10

- Tổ chức các hội nghị đối thoại, hội thảo trao đổi, giải đáp vướng mắc về quy hoạch, cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các nhà tài trợ gắn với yêu cầu tuyên truyền cải cách hành chính

- Xây dựng nội dung, nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh và triển khai thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND  các huyện, thành phố; Các cơ quan đơn vị có liên quan

Thường xuyên

11

Xây dựng nội dung, nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan đơn vị có liên quan

Thường xuyên

12

- Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các chuyên mục, tin, bài về cải cách hành chính, đa dạng hóa các nội dung, sản phẩm tuyên truyền để thu hút đông đảo người xem, người nghe.

- Mở chuyên trang, chuyên mục thích hợp để tuyên truyền về cải cách hành chính

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan đơn vị có liên quan

Thường xuyên

13

Tăng cường công tác nghiên cu, giảng dy về cải cách hành chính nhà nước. Đưa nội dung Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng

Trường Chỉnh trị tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các Cơ quan đơn vị có liên quan

Thường xuyên

14

Xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các nhiệm vụ, hoạt động, đợt tuyên truyền khi được đề nghị

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 993/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91