Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 01/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống nhà nước; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia; Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015,

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến phiên bản phù hợp HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời; giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, góp phần thực hiện tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 chuyển đổi xây dựng, áp dụng sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hoàn thành trước ngày 31/12/2020, đảm bảo theo quy định.

- Việc chuyển đổi bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 gồm:

- UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- UBND huyện, thành phố (bao gồm cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc).

- Các Chi cục trực thuộc Sở, ngành; Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.

- UBND xã phường, thị trấn đã xây dựng mô hình điểm áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

2. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, gồm:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị khác (nếu có).

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thực hiện các nội dung sau:

1.1. Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

1.2. Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.3. Lập kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.4. Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO tại các cơ quan, đơn vị.

1.5. Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.6. Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp. Việc xây dựng, cập nhật HTQLCL cần căn cứ vào thực trạng, tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.7. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL.

1.8. Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

1.9. Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.

1.10. Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

1.11. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.12. Công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

2. Đối với cơ quan, đơn vị lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL

Nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI

1. Thời gian thực hiện:

Trước ngày 31/12/2020 các cơ quan, đơn vị nêu tại mục II của Kế hoạch hoàn thành việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Năm 2019: 26 cơ quan, đơn vị chuyển đổi.

- Năm 2020: 23 cơ quan, đơn vị chuyển đổi.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

2.2. Đối với cơ quan, đơn vị đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL

- Năm 2020: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL (đối với cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước) được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm.

2. Các cơ quan, đơn vị HCNN chuyển đổi xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL lập dự toán kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi Sở Tài chính, đồng gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp; để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch bảo đảm mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lớp tập huấn về đánh giá nội bộ và kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ, công chức phụ trách ISO tại các cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hoàn chỉnh danh mục thủ tục hành chính đưa vào áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

4. Sở Tài chính:

Thẩm định và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm chuyển đổi việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã đề ra (hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước ngày 31/12/2018).

- Bảo đảm toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải được áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Duy trì, cải tiến HTQLCL sau khi đã công bố.

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi trong HTQLCL và gửi Quyết định công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi Sở Tài chính, đồng gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn vị gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản với Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh uỷ; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; thực hiện
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng HCTC, QTTV;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 98/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Năm 2019

Năm 2020

Ghi chú

I

UBND TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1

UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

x

 

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

x

 

 

4

Sở Tài chính

x

 

 

5

Sở Nội vụ

x

 

 

6

Sở Tư pháp

x

 

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

 

 

8

Sở Giao thông vận tải

x

 

 

9

Sở Ngoại vụ

x

 

 

10

Sở Công thương

x

 

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

 

12

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

 

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

 

 

15

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

x

 

 

16

Sở Xây dựng

x

 

 

17

Sở Y tế

x

 

 

18

Ban Dân tộc

x

 

 

19

Thanh tra tỉnh

x

 

 

II

UBND CẤP HUYỆN

20

UBND thành phố Tuyên Quang

x

 

 

21

UBND huyện Yên Sơn

x

 

 

22

UBND huyện Sơn Dương

x

 

 

23

UBND huyện Hàm Yên

x

 

 

24

UBND huyện Chiêm Hoá

x

 

 

25

UBND Huyện Na Hang

x

 

 

26

UBND huyện Lâm Bình

x

 

 

III

CÁC CHI CỤC, ĐƠN VỊ THUỘC CÁC SỞ

27

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

x

 

28

Chi cục Quản lý thị trường

 

x

 

29

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

x

 

30

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

x

 

31

Chi cục Kiểm lâm

 

x

 

32

Chi cục Phát triển nông thôn

 

x

 

33

Chi cục Thuỷ sản

 

x

 

34

Chi cục Thuỷ lợi

 

x

 

35

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản

 

x

 

36

Chi cục Bảo vệ Môi trường

 

x

 

37

Chi cục Quản lý đất đai

 

x

 

38

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

x

 

39

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

x

 

40

Chi cục Văn thư lưu trữ.

 

x

 

41

Chi cục Giám định xây dựng

 

x

 

42

Ban Thi đua Khen thưởng

 

x

 

IV

UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ HTQLCL

43

UBND phường Ỷ la, TP Tuyên Quang

 

x

 

44

UBND xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

 

x

 

45

UBND thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

 

x

 

46

UBND thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

 

x

 

47

UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá

 

x

 

48

UBND thị trấn Na Hang, huyện Na Hang

 

x

 

49

UBND xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

 

x

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 01/11/2018 triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215