Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020” năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2019 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác này.

b) Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp,... kiến thức pháp luật, kỹ năng pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Hình thành nhóm công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu về pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thương mại quốc tế;

- Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng, triển khai Kế hoạch phải phù hợp, trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg .

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

a) Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; công chức, viên chức làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu kiến thức phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Xây dựng nhóm chuyên gia tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhóm chuyên gia tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc cụ thể.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện làm việc cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khai thác các trang thông tin, dữ liệu phần mềm về trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; các án lệ, thông lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư được quyền khai thác hoặc chia sẻ từ việc Trung ương đã đăng ký thiết lập quyền đăng nhập từ tháng 12 năm 2017.

b) Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh thẩm định nhu cầu nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc (nếu có) cho công chức, viên chức làm công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Mời Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh tham gia phối hợp Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, Ban ngành và địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch này được chi từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác (nếu có).

Các Sở, Ban ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho các hoạt động được giao theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trên cơ sở lồng ghép các nhiệm vụ chi và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Mục II Kế hoạch này và báo báo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để có phương hướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì theo các nội dung của Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết và tổng kết báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- Lãn đạo Văn phòng; (Đã ký)
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020” năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84