Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 958/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 958/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/KH-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020

Căn cQuyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp lut về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum (UBND tỉnh) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật ca Đng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khi đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựngbảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chnghĩa.

- Đến năm 2020 có trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các s, ngành cấp tnh; các phòng, ban cp huyện được bồi dưng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bn pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Hằng năm, các ch trương ca Đảng, chính sách, văn bn pháp luật mới ca Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyn, ph biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền kết hợp phát trin kinh tế gắn với bo đảm quốc phòng, an ninh phải bám sát đường lối, chủ trương ca Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài ca cả hệ thng chính trị dưới sự lãnh đạo ca Đng, sự qun lý ca Nhà nước, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng đim, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyn.

- Các cơ quan báo chí, hệ thng thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại cn ng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; chđộng và kịp thời đấu tranh phn bác các thông tin, quan đim sai trái, thù địch chng phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta.

- Phát huy vai trò và hiệu qu ca hệ thng chính trị, các phương tiện thông tin hiện có, hoạt động ca đội n báo cáo viên, tuyên truyn viên cơ sở, già làng, trưng thôn, nht là ởng biên giới, vùng đng bào dân tộc thiu strong việc tun truyền đưa các ch trương, nghị quyết của Đng, chính sách pháp luật ca Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

I. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền, ph biến những nội dung ch yếu sau:

1.1. Tuyên truyền sự cần thiết phi kết hợp chặt ch gia kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế đnâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, tng cấp, từng cơ quan, đơn vị, cũng như trên phạm vi cả tỉnh.

1.2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, ca cán bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.3. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tchức phát triển kinh tế gắn với bo đm quốc phòng, an ninh, nht là tại các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới, cửa khu.

1.4. Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

1.5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng đin hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chquyền lãnh th, biên giới, biển đo của Tổ quốc, đu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1.6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lp tự ch, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ca đất nước.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bn tin, tài liệu, tranh công động, triển lãm lưu động... về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và địa phương; phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, bi dưỡng những chính sách, văn bản mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở; bi dưỡng phóng viên, biên tập viên các quan báo chí tỉnh, công chức, viên chức đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, cấp xã; tổ chức thu thập, biên tập, biên dịch nội dung tài liệu bằng tiếng ph thông và các tiếng dân tộc thiu s theo từng địa bàn đphục vụ tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền, ph biến các ch trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quthực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tnh, ca ngành và địa phương trên Cng thông tin điện t, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Tham mưu UBND tnh chỉ đạo, định hưng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh:

Ch trì, phi hợp với Ban Tuyên giáo Tnh y, S Thông tin và Truyền thông, Công an tnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chđạo, định hướng, cung cấp thông tin vkết quả xây dựng các khu kinh tế- quốc phòng; biên soạn tài liệu chuyên đề cập nhật kiến thức về kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh phục vụ các lớp bồi dưỡng cán bộ các sở, ngành cấp tnh và các phòng, ban cấp huyện; lớp bi dưng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tnh, công chức, viên chức đài truyền thanh-truyền hình cấp huyện và các đối tượng bồi dưng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định ca Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hng năm (từ 2017 đến 2020).

2.3. Công an tnh:

Ch trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, SThông tin và Truyền thông, các s, nnh; UBND các huyện, thành ph liên quan chỉ đạo, định hưng, cung cấp thông tin về các công trình, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn vi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2017 đến 2020).

2.4. Sở Tư pháp:

Ch trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định k, trong đó chú trọng các chính sách, pháp luật vkết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tnh y, S Thông tin và Truyn thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức cung cấp thông tin về nội dung và kết qutriển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa phương về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tnh phục vụ tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hng năm (từ 2017 đến 2020).

2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ch trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ th đchỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh bằng nhiu hình thức phù hợp như: Thông qua các hoạt đng văn hóa ở cơ s, Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa phóng thanh... xây dựng chương trình, lồng ghép nội dung tuyên truyền lưu động, các hoạt động biu diễn nghệ thuật qun chúng, chiếu phim lưu động đphục vụ cơ s, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu s, vùng biên giới làm cho Nhân dân hiểu rõ, đồng tình ng hộ đường lối đổi mới ca Đảng, chính sách pháp luật ca Nhà nước về kết hợp phát trin kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bo vệ Tquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian thực hiện: Quý I hng năm (từ 2017 đến 2020).

2.7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; S Giáo dục và Đào tạo:

Theo chức năng, nhiệm vụ ca ngành ch trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Công an tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cập nhật kiến thức, các chính sách, văn băn pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục chính trị đầu khóa và chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hng năm cho học sinh, sinh viên các Trường Trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tnh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghip, Trường quân sự tỉnh.

Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, tìm hiu thực tế tại các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, các khu kinh tế - quốc phòng, các mô hình tổ chức bo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, cơ strong kế hoạch giảng dạy và học tập của các tng từ trung học phổ thông đến đại học và Trường quân sự tnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.8. Sở Tài chính:

Chù trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; đng thời phối hợp kim tra, giám sát việc sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ liên quan của các đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Định khằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.9. Các cơ quan báo chí tnh (căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện):

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên hệ thng báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại, giao lưu phù hợp giữa các nhà lãnh đạo, qun lý, chuyên gia... nhm trao đi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vn đề xung quanh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.10. Sở Nội vụ:

Chtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mi trong các lớp tập huấn, bồi dưng khác cho cán bộ, công chức của sở, ngành thuộc UBND cấp tnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ 2017 đến 2020).

2.11. UBND các huyện, thành phố:

Ch trì, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp đtuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

Thời gian thực hiện: Hng năm (từ 2017 đến 2020).

2.12. Văn phòng UBND tỉnh:

Ch trì hoặc làm đầu mối phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tnh y, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Công an tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức các buổi nói chuyện thời sự theo chuyên đề hoặc kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chtrương, chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các bui thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng.

Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc theo kế hoạch, chương trình công tác của UBND tnh (từ năm 2017 đến 2020).

2.13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tnh y: Thường xuyên chđạo, định ớng, hướng dẫn các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan trong việc thông tin tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tnh; đồng thời, phối hợp với UBND tnh chỉ đạo các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tchức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương đtổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Định kỳ trước ngày 30/11 hằng m, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quthực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) tng hợp, tham mưu UBND tnh báo cáo Chính phủ (qua Bộ thông tin và Truyền thông)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thưng trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Bộ Th
ông tin và Truyền thông (b/c);
- Ch
ủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Ban Tuyên giáo T
nh y;
- Các sở
, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT
, KGVX4, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 958/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249