Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 452);

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 452 trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về dân sự, chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đối với việc thực hiện Đề án 452.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành có liên quan đến thực hiện Đề án 452 như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Trẻ em.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

a) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2019

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đẩy mạnh phổ biến trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc; Lồng ghép việc phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, các quy định pháp luật có liên quan đến quyền dân sự và chính trị,... trong việc tổ chức Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Công ước ICCPR

* Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật về những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.

* Tập huấn cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân; Tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; Làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

* Lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương; Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng cho các Trưởng, phó khóm, ấp, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

* Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp năm 2013, các đạo luật do Quốc hội ban hành như: Bộ luật Dân dự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân dự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá đến các đối tượng là người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành đến các đối tượng của Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Theo lịch công tác của các cơ quan chủ trì từng nội dung nêu trên.

c) Tổ chức xây dựng, phát hành tài liệu phổ biến phù hợp với các đối tượng

- Phân phối các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương về việc phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự và chính trị phù hợp với từng đối tượng; Cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

b) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, xác định thời gian cụ thể thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này, bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Phòng Tư pháp cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

d) Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động kiểm sát, truy tố, xét xử.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là cấp xã tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện sử dụng từ dự toán được giao để thực hiện trên cơ sở lồng ghép, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 95/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” ngày 05/03/2019 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39