Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời đề xuất khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu

- 100% các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, trong đó có tối thiểu 1/2 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan.

- Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008:

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Sự tuân thcủa cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định liên quan và các yêu cầu pháp luật liên quan.

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.

b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900: 2008 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.

2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan của các đơn vị.

3. Thời gian: Từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2017.

4. Thành phần: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan) hoặc văn bản đề nghị báo cáo (trường hợp kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo) gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch, tng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch thời gian cụ thể cho các đơn vị khi kiểm tra.

- Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hp.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nội dung quy định. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo phải gửi kèm theo các tài liệu, bng chứng liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình. Email: hanoismq@gmail.com).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố) để điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;

- Tổng cục TCĐLCL-BKH&CN;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL-S
KH&CN;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ, Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXnx.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ng
ô Văn Quý

 

LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN

(Gửi kèm Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

X

Tháng 4/2017

2

Sở Giao thông Vận tải

 

X

Tháng 4/2017

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

Tháng 4/2017

4

UBND huyện Mỹ Đức

 

X

Tháng 4/2017

5

Sở Lao động-Thương binh & Xã hội

 

X

Tháng 5/2017

6

Chi cục Phòng chng tệ nạn xã hội

 

X

Tháng 5/2017

7

Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

X

Tháng 5/2017

8

Chi cục Giám định Xây dựng

 

X

Tháng 5/2017

9

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

X

Tháng 5/2017

10

UBND huyện Đông Anh

 

X

Tháng 5/2017

11

UBND huyện Hoài Đức

 

X

Tháng 5/2017

12

UBND huyện Đan Phượng

 

X

Tháng 5/2017

13

Sở Công Thương

X

 

Tháng 5/2017

14

Sở Tài chính

X

 

Tháng 5/2017

15

Sở Thông tin và truyền thông

X

 

Tháng 5/2017

16

Sở Tài nguyên Môi trường

 

X

Tháng 6/2017

17

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

X

Tháng 6/2017

18

Chi cục Quản lý đất đai

 

X

Tháng 6/2017

19

Văn phòng đăng ký đất đai

 

X

Tháng 6/2017

20

Ban Dân tc

 

X

Tháng 6/2017

21

UBND huyện Phú Xuyên

 

X

Tháng 6/2017

22

UBND huyện Quốc Oai

 

X

Tháng 6/2017

23

UBND huyện Thanh Trì

 

X

Tháng 6/2017

24

Sở Tư pháp

X

 

Tháng 6/2017

25

Sở Xây dựng

X

 

Tháng 6/2017

26

Thanh tra Thành phố

X

 

Tháng 6/2017

27

Sở Nội vụ

X

 

Tháng 6/2017

28

Sở Du lịch

 

X

Tháng 7/2017

29

Sở Y tế

 

X

Tháng 7/2017

30

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 

X

Tháng 7/2017

31

Trung tâm Giám định Y khoa

 

X

Tháng 7/2017

32

Trung tâm kiêm dịch y tế Quốc tế

 

X

Tháng 7/2017

33

UBND huyện Phúc Thọ

 

X

Tháng 7/2017

34

UBND huyện Ba Vì

 

X

Tháng 7/2017

35

UBND huyện ng Hòa

 

X

Tháng 7/2017

36

UBND quận Hai Bà Trưng

X

 

Tháng 7/2017

37

UBND quận Hoàn Kiếm

X

 

Tháng 7/2017

38

UBND quận Long Biên

X

 

Tháng 7/2017

39

UBND quận Nam Từ Liêm

X

 

Tháng 7/2017

40

Sở Văn hóa và Th thao

 

X

Tháng 8/2017

41

Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất

 

X

Tháng 8/2017

42

Ban thi đua khen thưởng

 

X

Tháng 8/2017

43

Ban Tôn giáo

 

X

Tháng 8/2017

44

Chi cc Văn thư lưu trữ

 

X

Tháng 8/2017

45

UBND huyện Mê Linh

 

X

Tháng 8/2017

46

UBND huyện Sóc Sơn

 

X

Tháng 8/2017

47

UBND huyện Thạch Tht

 

X

Tháng 8/2017

48

UBND quận Hà Đông

X

 

Tháng 8/2017

49

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

Tháng 8/2017

50

UBND Quận Bc Từ Liêm

 

X

Tháng 9/2017

51

UBND huyện Thanh Oai

 

X

Tháng 9/2017

52

UBND huyện Gia Lâm

 

X

Tháng 9/2017

53

UBND huyện Thường Tín

 

X

Tháng 9/2017

54

UBND Quận Câu Giy

 

X

Tháng 9/2017

55

UBND huyện Chương Mỹ

 

X

Tháng 9/2017

56

UBND Quận Ba Đình

 

X

Tháng 9/2017

57

UBND Quận Đng Đa

 

X

Tháng 9/2017

58

Sở Ngoại vụ

 

X

Tháng 10/2017

59

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

 

X

Tháng 10/2017

60

Chi cc Bảo vThực vật

 

X

Tháng 10/2017

61

Chi cục Thú y

 

X

Tháng 10/2017

62

UBND Quận Hoàng Mai

 

X

Tháng 10/2017

63

UBND Quận Tây H

 

X

Tháng 10/2017

64

UBND Quận Thanh Xuân

 

X

Tháng 10/2017

65

UBND Thị xã Sơn Tây

 

X

Tháng 10/2017

66

Chi cục Kim lâm

 

X

Tháng 11/2017

67

Chi cục Phát triển Nông thôn

 

X

Tháng 11/2017

68

Chi cục Thủy sản

 

X

Tháng 11/2017

69

Chi cục Thủy lợi

 

X

Tháng 11/2017

70

Chi cục Đê điều và Phòng, chng lụt, bão

 

X

Tháng 11/2017

71

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

X

Tháng 11/2017

72

Văn phòng UBND Thành phố

X

 

Tháng 11/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 17/04/2017 kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.376

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!