Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 89/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ KẾT HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI QUỐC PHÒNG TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh;

Trên cơ sở Công văn số 9338/BQP-TM ngày 23/9/2016 của Bộ Quốc phòng về phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng;

UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định rõ nhiệm vụ, phân công, phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận Quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Phát huy, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực vào phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với tạo việc làm, ổn định xã hội, đng thời củng cố tăng cường quốc phòng vững chắc trong khu vực phòng thủ.

2. Nhiệm vụ: Xác định rõ yêu cầu bố trí quốc phòng trong thời bình và đặc biệt khi có chiến tranh, đảm bảo nguyên tc giữ vững thế bố trí quốc phòng trong thế trận phòng thủ; bảo vệ được các địa hình, các công trình phòng thủ có giá trị, bảo đảm sẵn sàng triển khai lực lượng khi có tình huống tác chiến; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút vốn đầu tư ở những nơi có điều kiện và hạn chế đến mức thấp nhất phải điều chỉnh các công trình kinh tế.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

* Thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011.

* Quy trình thẩm định:

- Phân cấp tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Sở, Ban, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Sở, ban, ngành địa phương liên quan tổ chức thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành, lĩnh vực cấp tỉnh liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê quyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các dự án trọng điểm phải xin ý kiến Quân khu và Bộ Quốc phòng.

- Các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, huyện; Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan đến quốc phòng phải có ý kiến tham gia thẩm định của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, đề nghị các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Quân khu 4 trước khi gửi về Bộ Quốc phòng tham gia thẩm định.

IV. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh khi lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quy hoạch tổng thbố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.2. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2.1. Xác định nhu cầu cơ bản về quốc phòng và bố trí quốc phòng làm cơ sở cho việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ của các Sở, ban, ngành địa phương khi lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng trên địa bàn.

2.2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành địa phương tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

2.3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh định các khu vực, cung cấp hệ thống số liệu cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan để tổ chức quản lý theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan đến quốc phòng; kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và xử lý các hoạt động vi phạm quy hoạch làm ảnh hưởng đến việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

2.5. Tham gia thẩm định đối với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Chương III, Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công an tỉnh.

Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các dự án kinh tế - xã hội của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

4. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh.

Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các dự án kinh tế - xã hội của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến tuyến biên giới.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan

5.1. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật.

5.2. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân trên địa bàn khi xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng.

5.3. Trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành, cơ quan, tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn kết hợp với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

6.1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

6.2. Khi lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quốc phòng phải lấy ý kiến bằng văn bản và có sự tham gia thẩm định của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6.3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh.

6.4. Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

6.5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc các ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TM Quân Khu 4;
- Phòng Tác chiến/BTM/QK4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Bộ CHQS tỉnh; BĐBP tỉnh; CA tỉnh;
- Ban CHQS các huyện; thị; thành phố;
- Lưu: VT, BCHQS 10 bản; NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117