Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 87/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 27/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (viết gọn là Nghị quyết số 99/2019/QH14) tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC thông qua kết quả tự giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và Nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Xác định rõ nhiệm vụ và quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC; Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH làm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH.

4. Tập trung xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH một cách sâu rộng với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành.

5. Xây dựng kế hoạch, phương án về PCCC, trong đó chú trọng các địa bàn, khu vực, công trình trọng điểm, khu dân cư, khu công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

6. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khi để xảy ra cháy, nổ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

7. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

8. Đảm bảo nguồn lực phục vụ cho công tác PCCC và lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC; thường xuyên rà soát, mua sắm, trang bị các thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCCC và CNCH.

9. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt việc xã hội hóa về PCCC; có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng, đầu tư phát triển hoạt động PCCC.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng đăng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra; biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH.

- Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, nghiên cứu, đề xuất nội dung về công tác PCCC và CNCH gắn với hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về “Xã đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự và đảm bảo bình yên”.

Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân PCCC và CNCH gắn với xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điểm về PCCC; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chữa cháy tại chỗ.

- Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện nay; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

- Chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Công an đầu tư các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, công tác điều tra cơ bản các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Quá trình kiểm tra kiên quyết xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC. Nâng cao ý thức, trách nhiệm tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC tại các địa bàn, khu vực trọng điểm; xây dựng và ban hành quy định phân cấp trong công tác quản lý nhà nước về PCCC tới cấp xã và giao nhiệm vụ PCCC cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy.

- Tăng cường rà soát, bổ sung, xây dựng phương án chữa cháy và CNCH ở những địa bàn, cơ sở trọng điểm, đặc biệt chú trọng những cơ sở, địa bàn quan trọng mà khi xảy ra cháy, nổ cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các phương án chữa cháy và CNCH trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và lực lượng khác trong hoạt động PCCC và CNCH.

- Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, CNCH nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan thông tin và truyền thông dành thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH và công tác bảo đảm an toàn PCCC. Kịp thời đưa tin phản ánh hoạt động PCCC và CNCH của các lực lượng chức năng; các mô hình PCCC hiệu quả ở cơ sở; các tấm gương người tốt việc tốt cũng như việc xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về PCCC.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Sở Xây dựng

Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quy hoạch hạ tầng đáp ứng yêu cầu về PCCC; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không thẩm định, cấp phép xây dựng đối với công trình chưa được thẩm duyệt về PCCC; không chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với công trình khi chưa có kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

4. Sở Công thương

Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện, có giải pháp nhằm hạn chế tối đa tai nạn cháy, nổ xảy ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng PCCC và CNCH.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn kinh phí mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH theo phân cấp ngân sách, phù hợp với khả năng của ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định liên quan về PCCC tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn đảm bảo phù hợp với từng cấp học, bậc học để lồng ghép các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền kiến thức, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh theo quy định của Luật PCCC.

Thời gian thực hiện: Năm học 2021 - 2022.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, tham gia ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC, nhất là các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với loại hình cơ sở mới có quy mô lớn, cơ sở hóa chất; quy chuẩn về sản phẩm điện, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh việc xã hội hóa trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH bảo đảm yêu cầu phục vụ tốt cho công tác PCCC và CNCH.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

11. Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động PCCC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện đúng quy định PCCC; thành lập, củng cố kiện toàn Đội PCCC chuyên ngành và trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH tại chỗ.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện về PCCC, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi người dân trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC tại địa bàn; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương rà soát, lập danh sách di dời các kho chứa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người đảm bảo khoảng cách an toàn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

- Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp cơ sở phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương. Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành; vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

- Rà soát, sửa đổi và thực hiện hiệu quả quy hoạch hạ tầng PCCC của địa phương. Phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC đối với các địa bàn, công trình trọng điểm; đồng thời, chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Có các biện pháp, giải pháp khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC tại địa phương.

- Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong chỉ đạo xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh trước ngày 15/9).

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C07);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217