Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 86/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2018

Số hiệu: 86/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 13/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Biên bản ghi nhớ số 4422/GN-BTTTT-BTLBĐBP ngày 16/11/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về bổ sung Chương trình phối hợp số 613/Ctr-BTTTT-BTLBP ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương khác trong nước và quốc tế về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường,... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển.

- Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cá nhân tham gia công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng năm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành:

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2018 và Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2018.

2. Cung cấp thông tin chính thức về Lào Cai:

a) Đẩy mạnh cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh Lào Cai.

b) Tăng cường thông tin chính thức của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

c) Cung cấp thông tin tình hình trong nước, thế giới vào tỉnh Lào Cai:

- Thông tin tình hình thế giới trên các lĩnh vực; thông tin về quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam với các nước; phục vụ phát triển kinh tế đất nước; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Thông tin thời sự nổi bật trong nước, các sự kiện lớn của Việt Nam trong năm 2018.

3. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Lào Cai:

a) Tăng cường cung cấp thông tin quảng bá về hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai ra thế giới.

- Hình thức: thông qua các xuất bản phẩm; các sự kiện được tổ chức tại Lào Cai, Việt Nam và nước ngoài; các sản phẩm báo chí qua phương tiện thông tin đại chúng trong nước; các sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông nước ngoài; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế:

- Đẩy mạnh thông tin các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương ngoài nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hiểu biết, thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền các chương trình hợp tác trong và ngoài nước, như: hợp tác với các địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; Vùng Nouvelle-Aquitaine - Cộng hòa Pháp; thành phố Gyeongsan - Hàn Quốc...); hợp tác với các định chế tài chính lớn như WB, ADDB, JICA, KOICA, AFD…; hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước và các tập đoàn kinh tế lớn,...

- Tăng cường thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức sự kiện quảng bá hình ảnh Lào Cai tại nước ngoài.

- Tăng cường cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế viết tin, bài, sản xuất chương trình, ấn phẩm thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá về tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín trong và ngoài nước.

- Tăng cường cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh về tỉnh Lào Cai thông qua các đoàn ra đoàn vào.

Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan; các cơ quan báo chí.

c) Tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm:

- Thông tin tuyên truyền về Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê kông mở rộng và tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

- Thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác kinh tế của tỉnh Lào Cai với các địa phương ngoài nước và tổ chức quốc tế; tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, như: Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2018; Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh - Trung Quốc lần thứ 26 năm 2018,…

- Thông tin về sự chủ động và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, các diễn đàn, hội nghị khu vực và quốc tế dành cho các thành phố, địa phương trên thế giới nhằm quảng bá hình ảnh và các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Lào Cai.

- Thông tin về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lào Cai; các tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh Lào Cai trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh Lào Cai trong hội nhập kinh tế quốc tế,...

Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan; các cơ quan báo chí.

d) Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch:

- Lựa chọn, tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, văn hóa độc đáo, hấp dẫn của Lào Cai để tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được tổ chức tại Lào Cai và ở nước ngoài.

- Tham gia Hội thảo quốc tế diễn đàn giao lưu khu vực Sông Hồng lần thứ 6; Tổ chức đón các đoàn công tác FAM/PRESS doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị truyền thông của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Lào Cai năm 2018;...

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh tại nước ngoài, như: Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế CITM - China International Travel Mart tại Trung Quốc; Phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” năm 2018 giữa tỉnh Lào Cai và Châu Hồng Hà;...

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan; các cơ quan báo chí.

đ) Đẩy mạnh cung cấp thông tin cho báo chí:

- Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai định kỳ theo kế hoạch cung cấp thông tin của UBND tỉnh.

- Nghiên cứu, tổng hợp, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí uy tín trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài tìm hiểu, đưa tin, quảng bá về Lào Cai.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

e) Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài:

- Tăng cường cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai qua mạng Internet, gồm: Hệ thống các Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các Cụm Thông tin đối ngoại; Báo Lào Cai điện tử; Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng,...

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tạp chí Phansipăng.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Xuất bản ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại:

+ Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương tổ chức sản xuất 06 chương trình truyền hình đối ngoại; tin, bài phục vụ công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, thành tựu của tỉnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

+ Phối hợp với các cơ quan báo chí đối ngoại của Trung ương: kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, VOV5 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin điện tử đối ngoại http://www.vietnam.vn của Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông,... sản xuất các tin, bài tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội,... của tỉnh Lào Cai.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan.

4. Chủ động phản bác thông tin sai sự thật:

a) Hằng tuần, tổng hợp thông tin báo chí trong nước viết về Lào Cai, chủ động phát hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Lào Cai.

b) Tổng hợp thông tin báo chí nước ngoài viết về Lào Cai.

c) Chủ động cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ; triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bị xuyên tạc, sai sự thật nhất là liên quan đến các vấn đề: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...

5. Quản lý, vận hành hiệu quả các Cụm thông tin đối ngoại: Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

- Quản lý, vận hành bảo đảm hoạt động ổn định các Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành và Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa; tăng cường nội dung thông tin, hình ảnh tuyên truyền trên 03 Cụm thông tin đối ngoại; đa dạng các hình thức thể hiện.

- Nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa thay thế các trang thiết bị đã bị hư hại, xuống cấp, bảo đảm cho Cụm thông tin đối ngoại hoạt động tốt, phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Công an tỉnh; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các sở, ngành, UBND huyện Sa Pa và các huyện, thành phố.

6. Nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai: Đầu tư nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin; nhu cầu phát triển nội dung thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

- Đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng nội dung tin bài trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: http://doingoailaocai.vn.

- Đăng ký tên miền: laocai.vn phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

- Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai phiên bản Mobile và phiên bản tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc,...).

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới:

- Đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Đầu tư phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Xuất bản tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để cấp phát cho các xã, phường biên giới; nhân dân và du khách nước ngoài qua lại biên giới.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ thông tin - truyền thông các cấp.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường kỳ và đột xuất nhằm cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo đăng tải các thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị và tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí nước ngoài đối với lãnh đạo tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thông tin truyền thông về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác thông tin - truyền thông cho người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện công tác quản lý báo chí nước ngoài.

- Tổng hợp tình hình báo chí Trung ương viết về Lào Cai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành các Cụm thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin; nhu cầu phát triển nội dung thông tin đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai phiên bản Mobile và phiên bản tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc).

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương tổ chức sản xuất các tin, bài phục vụ công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, thành tựu của tỉnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; khảo sát để đầu tư cho 04 đồn biên phòng, mỗi đồn biên phòng 01 bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ thông tin truyền thông các cấp.

- Tham mưu công tác hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ trì tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Sở Ngoại vụ:

- Tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương ngoài nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hiểu biết, thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chuẩn bị trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài.

- Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam và người Lào Cai ở nước ngoài nói riêng và công tác ngoại giao nhân dân; công tác quản lý báo chí nước ngoài.

- Tham mưu quảng bá hình ảnh Lào Cai qua các đoàn ra, đoàn vào.

- Tổng hợp tình hình báo chí nước ngoài viết về Lào Cai.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình thu hút và quản lý nguồn vốn ODA, FDI, NGO, công tác xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế,... phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lào Cai trên Cổng thông tin đối ngoại; Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành; Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, văn hóa độc đáo, hấp dẫn của Lào Cai để tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được tổ chức tại Lào Cai và ở nước ngoài, như: Lễ hội Đền Thượng Xuân Mậu Tuất - năm 2018; Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2018; Lễ hội Đền Bảo Hà; tham gia Hội thảo quốc tế diễn đàn giao lưu khu vực Sông Hồng lần thứ 6; tổ chức đón các đoàn công tác PAM/PRESS doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị truyền thông của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Lào Cai năm 2018; tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh tại nước ngoài, như: tham gia Hội chợ du lịch quốc tế CITM - China International Travel Mart tại Trung Quốc; Phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” giữa tỉnh Lào Cai và Châu Hồng Hà năm 2018;...

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Phối hợp, cung cấp thông tin chính thức về các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh để đăng tải trên Cổng thông tin đối ngoại, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành và Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

- Phối hợp với đơn vị truyền thông sản xuất 01 phóng sự quảng bá về Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

7. Sở Công thương:

- Tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê kông mở rộng và tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

- Tham gia trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai và của Việt Nam tại thành phố Mông Tự - Trung Quốc và thành phố Lào Cai - Việt Nam;

- Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tham gia gian hàng Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh - Trung Quốc lần thứ 26 năm 2018;

- Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nông, thủy, hải sản, thực phẩm của Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ Hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh - Trung Quốc lần thứ 26 năm 2018;

- Phối hợp tổ chức Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2018.

- Chủ trì tham mưu tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và các văn bản hướng dẫn của các cấp trong công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Xuất bản tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để cấp cho các xã, phường biên giới và các đồn biên phòng; cho nhân dân và du khách nước ngoài qua lại biên giới.

- Đầu tư 04 bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới cho 04 đồn biên phòng (mỗi đồn biên phòng 01 bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

9. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Lào Cai.

- Thông tin về công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân, nhất là khu vực biên giới, vùng cao về chủ quyền biên giới quốc gia và thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới. Đồng thời đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

- Chủ trì tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai với Bộ chỉ huy Quân sự Bọ Kẹo, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

11. Sở Tài chính:

Cân đối nguồn kinh phí, thẩm định kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch này, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

12. Các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng:

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh Lào Cai; đẩy mạnh thông tin quảng bá về Lào Cai bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Lào Cai cầu nối trên hành lang Côn Minh - Hải Phòng” và chuyên mục “Lào Cai hội nhập”.

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản quản lý chuyên ngành; văn bản chỉ đạo của địa phương; đăng tải đầy đủ bộ thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bị xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật trên các mặt của công tác đối ngoại, nhất là liên quan đến các vấn đề: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...

- Xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo; hội nhập quốc tế; đối ngoại; các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của tỉnh; tuyên truyền 4 chương trình, 19 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020;...

- Phối hợp cung cấp tin, bài, ảnh, clip phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành và Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

13. UBND huyện Sa Pa:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện và đưa vào hoạt động chính thức Cụm thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.

14. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý; phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Các sở, ban, ngành có thành viên thuộc Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai chủ động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý phục vụ tổ chức họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật; triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường cung cấp thông tin theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

15. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai:

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân, công tác tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân tỉnh Lào Cai với nhân dân các nước.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Lào Cai.

16. Chế độ báo cáo:

Các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6 và 15/11 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV. KINH PHÍ:

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, cân đối ngân sách, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: TT&TT, Ngoại giao;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐN tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phansipăng;
- CVP, PCVP(1,2,3);
- Lưu: VT, Các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

KHÁI TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (ĐVT: đồng)

Nguồn kinh phí

Ghi chú

I

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

1.271.851.000

Ngân sách tnh

 

1

Hội nghị thông tin đối ngoại

 

 

 

5.500.000

 

 

2

Họp báo cung cấp thông tin

 

 

 

8.800.000

 

 

3

Chương trình phối hợp trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới (Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền tại 05 xã biên giới)

 

 

 

53.895.000

 

 

3.1

Ký kết chương trình phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thành phần 65 người (Sở TTTT 20 người; Bộ CHBĐBP tỉnh 30 người; Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, các sở, ngành, báo, đài 15 người)

 

 

 

3.895.000

 

 

3.2

Phối hợp trong công tác tuyên truyền 5 xã biên giới

 

 

 

50.000.000

 

 

4

Hoạt động Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

 

 

 

470.000.000

 

 

4.1

Quỹ nhuận bút

 

 

 

270.000.000

Trong đó: 150 triệu thuộc Ngân sách tỉnh + 120 triệu thuộc Ngân sách Chương trình MTQG XDNTM

 

4.2

Nâng cấp + Bảo đảm hoạt động ổn định Cổng TTĐN

 

 

 

200.000.000

 

 

5

Theo dõi báo chí Trung ương viết về Lào Cai

 

 

 

125.000.000

 

 

6

Quảng bá hình ảnh Lào Cai trên Báo chí Trung ương

 

 

 

166.656.000

 

 

6.1

Phóng sự chính luận 10 phút loại 1

chương trình

6

12.776.000

76.656.000

 

 

6.2

Phát sóng

phút

60

1.500.000

90.000.000

 

 

7

Kinh phí duy trì hoạt động các cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành

 

 

 

410.000.000

 

 

7.1

Khai trương Cụm TTĐN tại Sa Pa

 

 

 

30.000.000

 

 

7.2

Duy trì hoạt động các Cụm TTĐN

 

 

 

300.000.000

 

 

7.3

Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa cụm TTĐN tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

 

 

 

80.000.000

 

Công ty bảo dưỡng báo giá

8

Ban chủ đạo thông tin đối ngoại và tổ giúp việc

 

 

 

32.000.000

 

 

II

Sở Công thương

 

 

 

3.725.426.000

 

 

1

Tổ chức trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa ca tỉnh Lào Cai và của Việt Nam tại thành phố Mông Tự - Trung Quốc và thành phố Lào Cai - Việt Nam

 

 

 

425.000.000

Xã hội hóa

 

2

Đoàn cán bộ tham gia và hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tham gia gian hàng Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ hàng hóa XNK Côn Minh - Trung Quốc lần thứ 26 năm 2018

 

 

 

531.000.000

ngân sách tỉnh

 

3

Tổ chức và tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2018

 

 

 

588.530.000

ngân sách tỉnh

 

4

Tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp nông, thủy, hải sản, thực phẩm...của Việt Nam tham gia Hội chTrung Quốc - Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ hàng hóa XNK n Minh - TQ lần th 26 năm 2018

 

 

 

944.910.000

Nguồn XTTM Quốc Gia

 

5

Tổ chức khảo sát doanh nghiệp đa nhành Việt Nam khảo sát, giao thương tại thị trường tỉnh Vân Nam Trùng Khánh Giang Tô, Hồ Bắc AnHuy -Trung Quốc

 

 

 

660.576.000

Nguồn XTTM Quốc Gia

 

6

Tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ KT Thương mại Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18 năm 2018

 

 

 

275.410.000

Nguồn XTTM Quốc Gia

 

7

Tổ chức tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nông, thủy hải sản và trái cây Trung Quốc sang Việt Nam mua hàng kết hợp với tổ chức Hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông thủy hải sản và trái cây qua cửa khẩu Lào Cai tại tỉnh Lào Cai

 

 

 

300.000.000

Nguồn XTTM Quốc Gia

 

8

Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại và Du lịch Tây Song Bản Nạp năm 2018

 

 

 

-

Xã hội hóa

 

9

Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia Hội chợ Đá Xuyên Á - Côn Minh năm 2018

 

 

 

-

Xã hội hóa

 

10

Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Côn Minh năm 2018

 

 

 

-

Xã hội hóa

 

11

Đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia Hội chợ kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Văn Sơn) năm 2018

 

 

 

-

Xã hội hóa

 

III

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

 

 

1.180.070.000

Ngân sách tỉnh

 

1

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên 97 thôn bản, tổ dân phố giáp biên giới/ 26 xã phường biên giới (mỗi thôn trung bình 40 người)

 

97

4.650.000

451.050.000

 

 

2

Xây dựng chuyên đề tuyên truyền pháp luật (3 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Trung Quốc) phát sóng trong chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên đài truyền hình Lào Cai (01 chuyên đề/tháng)

 

12

7.000.000

84.000.000

 

 

3

Tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đi biểu diễn văn nghệ tuyên truyền ở các xã trọng yếu, (buôn bán người, ma túy, khu vực kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới...) trên 5 huyện biên giới (6/26 xã/năm) = 6 lần/năm.

 

6

10.420.000

62.520.000

 

 

4

Vận hành, bảo vệ Cụm Thông tin đối ngoại tại 2 cửa khẩu

 

 

182.500.000

182.500.000

 

 

5

Đầu tư mới 04 bộ thiết bị phương tiện tác nghiệp cổ động phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tại 04 đồn biên phòng

Bộ

4

100.000.000

400.000.000

 

 

IV

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

2.382.267.000

 

 

1

Tổ chức đón đoàn lãnh đạo và đoàn FAM/PRESS doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị truyền thông của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

 

 

 

193.000.000

Ngân sách tỉnh

 

2

Hội chợ du lịch Quốc tế CITM - China International Travel mart T10/2018

 

 

 

410.474.000

 

 

2.1

Ngân sách tỉnh

 

 

 

281.996.000

Ngân sách tnh

 

2.2

Huy động xã hội hóa

 

 

 

128.478.000

Xã hội hóa

 

3

JATA Tourism Expo Japan 20-23/T9/2018

 

 

 

572.603.000

 

 

3.1

Huy động xã hội hóa

 

 

 

257.980.000

Huy động xã hội hóa

 

3.2

Ngân sách tnh

 

 

 

314.623.000

Ngân sách tỉnh

 

4

Tổ chức hội thảo xúc tiến với Đại sứ quán các nước và doanh nghiệp du lịch quốc tế đang khai thác thị trường khách tại các nước được miễn thị thực du lịch vào Việt Mam (Tại Hà Nội)

 

 

 

101.420.000

Ngân sách tỉnh

 

5

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Lào Cai năm 2018 (dự kiến 500 đại biểu)

 

 

 

656.590.000

Ngân sách tnh

 

6

Tọa đàm về công tác hợp tác phát triển thể thao thành tích cao tại Vân Nam - Trung Quốc

 

 

 

13.620.000

Ngân sách tỉnh

 

7

Đi tập huấn dài hạn nâng cao trình độ

 

 

 

365.800.000

Ngân sách tỉnh

 

8

Tọa đàm bàn công tác tổ chức giải xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia năm 2018tại Hà Khu

 

 

 

7.350.000

Ngân sách tỉnh

 

9

Tọa đàm bàn thống nhất công tác tổ chức giải xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia năm 2018” tại Hà Khẩu

 

 

 

3.430.000

Ngân sách tỉnh

 

10

Tổ chức giải xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia năm 2018” tại Hà Khẩu

 

 

 

9.300.000

Ngân sách tỉnh

 

11

Tham gia thi đấu giao hữu Quần vợt tại Châu Hồng Hà - Trung Quốc

 

 

 

14.280.000

Ngân sách tỉnh

 

12

Đoàn TV tỉnh Lào Cai sang thăm TV dân tộc huyện Hà Khẩu, Trung Quốc (20 người x 01 ngày)

 

 

 

34.400.000

Ngân sách tỉnh

 

 

Tổng cộng (I + II + III + IV)

 

 

 

8.559.614.000

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 86/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36