Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 845/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 845/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 25/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/KH-UBND

Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể các Sở, ngành, địa phương nhằm đảm bảo triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng hình sự:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp và nhân dân.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Tố tụng hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhất là những nội dung mới; có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Xây dựng tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự:

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn, phát hành bộ tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự.

b) Thời gian thực hiện: Quý II và III năm 2016.

3. Tổ chức tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự:

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

b) Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, kiểm tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án, các công chức của ngành mình.

Thời gian thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2016.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 năm 2016.

- Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sdụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các S, Ban, ngành: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan báo chí của tỉnh.

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí kinh trí triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng hình sự đến các hội viên và nhân dân.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng hình sự cho cán bộ, công chức của ngành và nhân dân thông qua hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành ph;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP(2), NC(3);
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 845/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188