Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đọan 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 84/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, giai đọan 2017 -2020”, UBND tỉnh bàn hành kế hoạch về việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo giai đọan 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý các vụ việc về tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo;

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tôn giáo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tại địa phương;

- Cập nhật, nâng cao kiến thức về tôn giáo hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

- Thực hiện bồi dưỡng khoảng 2.000 lượt cán bộ, công chức, trong đó:

+ 95% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện;

+ 95% cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng công an, quân đội;

+ 90 % cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo ở cấp cơ sở.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng công tác tôn giáo.

- Bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Phát huy khả năng xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc tôn giáo thực tế.

2. Ban Tôn giáo chủ trì tổ chức bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo cấp cơ sở.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp quản lý, địa bàn quản lý, đặc thù của từng loại tôn giáo.

4. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, quản lý và có năng lực, phương pháp sư phạm.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tổ chức giảng dạy.

III. THỜI GIAN ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian mở các lớp: Thường xuyên trong năm; mỗi lớp bồi dưỡng khoảng 05 ngày (10 chuyên đề).

2. Số lớp và đối tượng tham gia học tập:

- Dự kiến mở 20 lớp (Do Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức)

- Đối tượng: là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo cấp tỉnh; thành phố, các thị xã và các huyện (gọi chung là huyện); cán bộ cấp xã phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn tỉnh.

3. Giáo viên giảng dạy:

- Đối với lớp cấp tỉnh: Mời giảng viên, báo cáo viên Trung ương và các ngành ở cấp tỉnh.

- Đối với lớp cấp huyện, cấp xã: Giảng viên các ngành cấp tỉnh.

4. Nội dung, chương trình: Theo nội dung chương trình do Ban Tôn giáo Chính phủ biên soạn.

5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020. (Đính kèm bảng dự trù kinh phí).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện theo kế hoạch của Đề án. Định kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ).

2. Hàng năm, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổng hợp, báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính Phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo;
- CVP, các PCVP và CV: NC, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán quản và sử dụng kinh phí tổ chức Hội nghị từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tổ chức các Hội nghị và các cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng dự toán kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Lớp do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức

 

 

 

 

 

+ Hc phí

Người

30

1500

45,000

 

+ Chi phí đi lại

Người

30

3000

90,000

 

+ Chi phí phòng nghỉ 1 người/ 5 ngày

1phòng/Ng

30

500

75,000

 

+ Tiền tài liệu

Quyển

30

100

3,000

 

+ Bù tiền ăn cho học viên đi học ngoại tỉnh

Người/5 ng

30

50

7,500

2

Thuê hội trường (1 lớp x 5 ngày)

Hội trường

20

3,000

300,000

3

Khánh tiết, hoa chụp ảnh tư liệu

Đợt

20

1,000

20,000

4

Thuê phòng Giảng viên 40 phòng

Phòng

1

500

20,000

5

Thuê phòng Ban tổ chức 4 huyện ở xã

5 ngày

3

400

24,000

6

Nước uống Giảng viên 20 lớp * 5 ngày

Chai

2

10

2,000

7

Nước uống học viên 20 lớp * 2 bình * 5 ngày

Bình

200

40

8,000

8

Tài liệu học viên

Quyển

2000

100

200,000

9

Thù lao giảng viên

 

 

 

 

 

+ Giảng viên Cao cấp TW

Buổi

35

800

28,000

 

+ Giảng viên Cấp tỉnh

Buổi

165

600

99,000

9

Trợ cấp tiền ăn cho học viên 5ngày/người

Ngày

2000

40

400,000

10

Văn phòng Phẩm

10.000/người

2000

10

20,000

11

Tiền công tác phí BTChức 5 ngày/người

4 huyện

5

100

10,000

12

Tiền làm thêm giờ BTC (4h/người x 50.000đ/h x 5 người x 20 lớp)

Giờ

400

50

20,000

13

Thuê xe phục vụ lớp, đón giảng viên 2 lớp x 4 huyện xã x 5 ngày

Xe

4

1,000

40,000

14

Kinh phí đi lại Giảng viên 20 lớp * 5 ngày

Người

100

500

50,000

15

Điện thoại

Người

 

 

5,000

16

Cước gửi công văn 20 lớp

Đợt

 

 

10,000

17

Chi khác (....)

Đợt

 

 

10,000

 

Tng cộng

 

 

 

1,486,500

(Một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đọan 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35