Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8164/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8164/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh Lâm Đồng nói riêng; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

2. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC đặc biệt là cải cách TTHC. Đồng thời, khuyến khích thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC; giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ CBCC,VC trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

3. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

a) Nội dung

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC: Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 2827/KH-UBND về CCHC giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh; Kế hoạch số 4899/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019 và các năm tiếp theo...

- Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh; kết quả CCHC của các sở, ngành, các huyện; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCC,VC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC,VC.

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của CBCC,VC.

b) Hình thức

- Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC,VC các cấp thông qua các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng các chức danh công chức cấp xã... các cuộc thi tìm hiểu về CCHC; đồng thời, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị; phối hợp các cơ quan, báo, đài của Trung ương và địa phương nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

- Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể, quần chúng.

- Tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

a) Nội dung:

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố.

- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tuyên truyền việc xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về CCHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp, qua số điện thoại đường dây nóng và trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn

b) Các hình thức tuyên truyền và trách nhiệm thực hiện:

- Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc: các sở, ngành và cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Nội dung các TTHC được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu.

- Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh.

- Tiếp tục duy trì việc đăng tải 615 bộ câu hỏi/trả lời những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

- Tuyên truyền đối với người dân và doanh nghiệp thông qua chương trình đối thoại về CCHC; tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh ở cơ sở, qua cuộc họp ở thôn, bản...

- Thông tin bằng các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động... với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

1. Tổ chức chương trình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức chương trình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính” năm 2020, gồm 11 chuyên mục sau:

TT

Nội dung

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

1

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh

Từ 9 giờ 30’-10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 01

2

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường và Cục Thuế tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 3

3

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Công an tỉnh

- Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

- Lãnh đạo Công an tỉnh

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 4

4

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Di Linh.

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lãnh đạo UBND huyện Di Linh

Từ 9 giờ 30’-10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 5

5

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND huyện Đơn Dương.

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

- Lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương

Từ 9 giờ 30’-10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 6

6

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; UBND thành phố Đà Lạt.

- Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt

Từ 9 giờ 30’-10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 7

7

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Bảo Lộc.

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 8

8

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Đức Trọng.

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 9

9

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND huyện Lâm Hà.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng

- Lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 10

10

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND huyện Bảo Lâm.

- Lãnh đạo Sở Y tế

- Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm

Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 11

11

Giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Đạ Tẻh.

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

- Lãnh đạo UBND huyện Đạ Tẻh.

Từ 9 giờ 30’-10 giờ 30’ ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng 12

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp giao trong dự toán năm 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình và UBND tỉnh hỗ trợ 30.000.000 đồng/chuyên mục (Ba mươi triệu đồng/chuyên mục).

2. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” dành cho CBCCVC trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Thuyết trình.

- Kinh phí thực hiện: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC cho đội ngũ CBCC

Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ CCHC như cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh về CCHC; đồng thời tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho đội ngũ CBCC; văn hóa ứng xử khi giao tiếp với công dân...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Đối với chương trình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính”: Định kỳ phát sóng (mỗi tháng), Sở Nội vụ thông báo trước nội dung của chuyên mục đến các sở, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị và phân công lãnh đạo thực hiện và theo dõi thực hiện các chuyên mục. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nội vụ phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh nghiên cứu, đề xuất đổi mới để chương trình ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia chương trình, góp phần giải đáp, tuyên truyền kịp thời cho người dân về các chủ trương, chính sách CCHC.

- Về cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết (nội dung, kinh phí, thời gian, phương thức thực hiện...); thông báo, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh Lâm Đồng.

- Phối hợp với Trường chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CCHC.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch này.

2. Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

- Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung cụ thể để thực hiện chương trình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính”. Tổ chức, quảng bá chương trình để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết tham gia chương trình.

- Định kỳ phát sóng (mỗi tháng): Đài Phát thanh - Truyền hình thông báo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan và các cá nhân, tổ chức để thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các phóng sự, các tin bài về hoạt động CCHC của các cơ quan trong tỉnh.

- Kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng

Cùng với Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” dành cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác CCHC của tỉnh.

- Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định hạ tầng kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử về CCHC.

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công)

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ, kịp thời Bộ TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cập nhật đầy đủ danh mục các TTHC giải quyết mức độ 3,4 lên Trang thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, tổ chức biết tham gia thực hiện.

6. Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp đối với CBCCVC và người dân, doanh nghiệp.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị chủ trì để thực hiện có hiệu quả chương hình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp tham gia chương trình đối thoại về CCHC, trường hợp không thể tham gia thì báo cáo UBND tỉnh và cử cấp phó phụ trách lĩnh vực thủ tục phức tạp, thường phát sinh, vướng mắc, kiến nghị của người dân để tham gia chương trình.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3,4 trực tuyến giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban Đảng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 8164/KH-UBND ngày 13/12/2019 về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152