Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2022" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; Quyết định số 263/QĐ-BTP ngày 13/2/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2020; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Đ án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đán nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đán theo tiến độ, phù hợp với chủ trương định hướng năm 2020 của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và điều kiện thực tế của tỉnh Sơn La nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Đề án.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với các đối tượng của Đề án.

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc trin khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

2. Cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ s; tài liệu hỗ tr, tham khảo cho hòa giải viên

2.1. Cung cấp Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ tài liệu được Bộ Tư pháp ban hành.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản cung cấp, hướng dẫn khai thác sử dụng Bộ Tài liệu.

2.2. Biên soạn tài liệu nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiu số, vùng cao, biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở (tờ gấp pháp luật, hỏi đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các tình huống và cách giải quyết các tình huống hòa giải ở cơ sở; tiu phm ...) được biên soạn, phát hành.

3. Bồi dưng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cp huyện, hòa giải viên ở cơ sở bằng hình thức phù hp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị được tổ chức; các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng được cung cấp hoặc các hình thức khác phù hp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Thực hiện chỉ đạo điểm đối vi đơn vị cấp xã đưc chọn làm điểm chỉ đạo

- Đối với cấp tỉnh: Lựa chọn xã Chiềng Pha huyện Thuận Châu; xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã làm điểm chỉ đạo.

- Đối với cấp huyện: Do UBND cấp huyện lựa chọn từ 01 đến 02 đơn vị cấp xã làm điểm chỉ đạo.

- Các hoạt động chỉ đạo điểm: Khảo sát tình hình hoạt động của các tổ hòa giải và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các hòa giải viên.

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ (tchức các tập hun, bi dưỡng cp phát tài liệu; tchức các hoạt động học tập, trao đi kinh nghiệm...) cho hòa giải viên của đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm.

Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; nhân rộng các mô hình hòa giải hoạt động hiệu quả.

Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (đối với đơn vị cấp xã được chọn làm chỉ đạo đim của tỉnh); y ban nhân dân các huyện, thành phối với đơn vị cp xã được chọn làm chỉ đạo đim của cấp huyện).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Tiếp tục xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

Rà soát, đánh giá, tiến hành kiện toàn tổ hòa giải bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chun đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan, đơn v có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, y ban Mặt trận Tquc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; tủ sách pháp luật điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thi gian thực hiện: Năm 2020.

7. Các nhiệm vụ khác

7.1. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần xã hội hóa. Khuyến khích Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tchức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

7.2. Hưng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp.

7.3. Kiểm tra việc thực hiện Đề án lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra công tác phbiến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, biu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tchức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Ch trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan t chc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị có liên quan; tng hp, báo cáo Bộ Tư pháp, y ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông báo dự toán đã được cấp có thm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình trin khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải đgiải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện và giảm thiu các vụ việc phải đến cơ quan Nhà nước hoặc Tòa án đgiải quyết.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án tại địa phương. Bố trí ngân sách hàng năm đthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) kết quả thực hiện Đề án trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trước 16/6/2020 i với báo cáo 6 tháng), trưc 18/11/2020 i với báo cáo năm).

5. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; hướng dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường các hoạt động truyền thông của cơ quan báo chí trực thuộc về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Ch
đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Đoàn luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC,
Hằng(20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68