Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 79/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH TÂY NINH NĂM 2020

Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại; đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đi ngoại, phục vụ cho chiến lược phát trin kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác quc tế nhm phát huy thế mạnh của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Tây Ninh và những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước; thông tin tình hình thế giới đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp thông tin đối nội với thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh, giữa Trung ương với tỉnh; phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020:

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2020. Giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các thành tựu, tiềm năng hp tác, phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 (Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020); vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh Tây Ninh.

2. Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hp dư luận báo chí ngoài tỉnh viết về Tây Ninh. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình địa phương, đất nước, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch một cách chủ động và hiệu quả.

3. Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc sắc, tiêu biểu của địa phương; các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên các cơ quan báo trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho báo chí và người phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; biên tập tài liệu chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin đối ngoại.

5. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia:

Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020 (cụ thể hóa theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh).

Triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền tổ chức Ngày hội thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 114-CTr/TU-ĐUQCHQ ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân về việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại để góp phần triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam - huyện Tân Biên lên cửa khẩu quốc tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020 được bố trí từ ngân sách tỉnh theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phxây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí chi tiết gửi về cơ quan tài chính cùng cấp thm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Thường trực Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh)

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2020.

Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình địa phương; chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; về công tác thông tin đối ngoại; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Phối hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng kích động lôi kéo, gây mt an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, công tác hội nhập trong đó tập trung tuyên truyền về các văn kiện, đề án, thỏa thuận và các văn bản có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên của các Tổ chức quốc tế; tích cực tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng thế mạnh và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam và của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Tây Ninh trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn công tác thông tin đi ngoại, tuyên truyền biển, đảo cho các đồng chí là lãnh đạo, người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, cán bộ công chức các sở, ngành có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với chủ thể đăng phát thông tin sai sự thật, kích động dư luận, nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục văn hóa Việt Nam, gây thiệt hại đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, hình ảnh, uy tín của tỉnh theo quy định của pháp luật trong hoạt động thông tin điện tử, báo chí, xuất bản, truyền thông về thông tin đối ngoại.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; xây dựng và phát hành các ấn phẩm có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, phát triển các ứng dụng công nghệ thông minh trong thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch; phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng có hiệu quả các thiết chế du lịch do ngành quản lý vào các hoạt động phục vụ thông tin đối ngoại khi có nhu cầu.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới về vai trò, ý nghĩa thông tin đối ngoại, về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia theo luật định.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông sản được sản xuất theo mô hình công nghệ cao, các chính sách kêu gọi thu hút đầu tư sản xuất chế biến nông sản đến các thị trường trong và ngoài nước.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản và phát hành các tài liệu giới thiệu, quảng bá v tim năng, thế mạnh thu hút đu tư của tỉnh; quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, triển lãm quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử của ngành về chương trình, kế hoạch hợp tác, xúc tiến đầu tư với các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ với tỉnh; số liệu về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.

7. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Phối hợp cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất; phi hợp với các công ty đầu tư hạ tầng KCN gặp gỡ, trao đổi, quảng bá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; quảng bá hình ảnh trên Website của Ban quản lý Khu kinh tế,...

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ các thủ tục đảm bảo thời gian nhanh nhất cho các nhà đầu tư; chủ động gặp gỡ các nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư tại tỉnh để trao đổi thông tin.

Tăng cường công tác đối ngoại với Campuchia tại 02 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát nhằm nắm thông tin giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong khu vực biên giới.

8. Sở Công Thương

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; về tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Tổ chức, tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại trong khu vực và nước ngoài, qua đó giới thiệu quảng bá những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, tiềm năng thế mạnh về kinh tế, phát triển hàng hóa và thương hiệu của các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống trong tỉnh đến các nước trên thế giới.

9. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham mưu tổ chức các cuộc hp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong và ngoài nước và chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài phục vụ thông tin đối ngoại.

Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và công tác ngoại giao nhân dân nói chung nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đất nước và tỉnh Tây Ninh với các quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan.

Tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh qua các đoàn của tỉnh đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt đng quảng bá hình ảnh đất nước.

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

10. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước hàng năm, cân đối, đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới về vai trò, ý nghĩa thông tin đối ngoại, về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia theo luật định.

12. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi thông tin liên quan đến an ninh đối ngoại; kịp thời phát hiện, đề xuất chủ trương, biện pháp giải thích và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chng phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh quốc gia và của địa phương.

Thường xuyên tuyên truyền kết quả hợp tác giữa Công an tỉnh Tây Ninh và các Ty Cảnh sát các tỉnh Campuchia giáp biên về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền kết quả hợp tác giữa hai bên trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở khu vực biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, du lịch và khám chữa bệnh.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp vi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh; kịp thời phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thông qua chương trình “Quốc phòng toàn dân” chú trọng việc tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

14. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cm mốc.

Tăng cường nội dung, tin bài về hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của tỉnh Tây Ninh đến bạn bè quốc tế cũng như kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

15. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động thông tin đối ngoại; đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành do đơn vị, địa phương quản lý. Thường xuyên đăng tải các thông tin nổi bật về tình hình hoạt động của sở, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Phản ánh với cơ quan công an về những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Nhà nước để phối hợp tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý theo quy định. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật an ninh, quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoch, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: T
nh ủy, HĐND tnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy (TT BCĐ 35-16 tnh);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Công an, Bộ CHQS, Bộ CHBĐBP t
nh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí của t
nh;
- PCVP Nhung;
- P.VHXH;
- Lưu: VT VP tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69