Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 771/KH-SYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Hữu Hùng
Ngày ban hành: 06/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/KH-SYT

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, ĐI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016-2021.

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ đặc điểm, tình hình của Ngành, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không làm phát sinh các điểm nóng, phức tạp trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Dự báo sát tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và công dân để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Tăng cường sự ổn định trong Ngành và góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh nói chung.

II. NỘI DUNG K HOẠCH:

1. Tăng cường tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC tại Sở Y tế và các đơn vị y tế trực thuộc trong ngành:

- Bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, có đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân của cơ quan, đơn vị;

- Phân công cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thường trực tiếp công dân thường xuyên;

- Thủ trưởng đơn vị tăng cường số ngày tiếp công dân trong tháng 5/2016 ngoài số ngày tiếp công dân theo định kỳ quy định;

- Thực hiện đúng quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ;

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật, không để công dân phải tiếp khiếu, tiếp tố. Đối với các vụ việc chưa giải quyết kịp trước ngày bầu cử, phải chủ động gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, tố cáo để giải thích, thuyết phục, hòa giải. Sau bầu cử khẩn trương xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Công tác phối hợp trong tổ chức tiếp công dân:

2.1 Đối với các phòng chức năng chuyên môn thuộc Sở:

- Thanh tra Sở chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; Là đầu mối phi hợp với Ban Tiếp công dân của Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng, các phòng chức năng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người.

- Văn phòng và các phòng chức năng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm cử cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu của Giám đốc Sở hoặc đề nghị của Thanh tra Sở để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến nội dung, lĩnh vực phòng phụ trách.

2.2. Đối với các đơn vị y tế trực thuộc:

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Y tế trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị nhưng có tính chất phức tạp, đông người.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo trong đơn vị, theo dõi, báo cáo cấp trên và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Thủ trưởng đơn vị, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối, xuyên tạc...làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong bầu cử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.3. Phối hợp với Công đoàn Ngành:

- Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBCCVC và người lao động trong Ngành; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động, không làm phát sinh các khiếu kiện nhất là liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động.

- Phối hợp với Công đoàn Ngành làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết khiếu nại, tcáo của công dân.

- Lồng ghép trong các hoạt động của Công đoàn để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về KNTC đến các đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này và đặc điểm tình hình thực tế, yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ thực hiện tại đơn vị.

2. Các đơn vị phải chấp hành đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế (Thanh tra Sở) qua hộp thư: thanhtra@ytethanhhoa.gov.vn

3. Giao cho Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp số liệu báo cáo Giám đốc Sở và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- UBND Tnh (Để B/C);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (Để B/C);
- Thanh tra Tỉnh (Để B/C);
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Các đơn vị y tế trực thuộc (Đ
T/H);
- Lưu: VT; TTr.

GIÁM ĐỐC
Trịnh Hữu Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 771/KH-SYT ngày 06/05/2016 về phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.192.4