Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND 2020 Đề án tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Ninh Bình

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến để mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự nói chung, Luật Lực lượng dự bị động viên nói riêng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và toàn dân trong xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin, truyền thông để phổ biến, tuyên truyền. Triển khai đồng bộ, sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của công dân về Luật Lực lượng dự bị động viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp nhận, cấp phát tài liệu

1.1. Trách nhiệm tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

1.2. Danh mục tài liệu

- Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Đề cương tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Tài liệu tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên.

1.3. Đối tượng phát hành: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tập huấn cán bộ

2.1. Nội dung tập huấn: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Tổ chức tập huấn

2.2.1. Tập huấn ở cấp tỉnh

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị tập huấn ở cấp tỉnh.

- Thành phần:

+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

+ Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

+ Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh;

+ Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

2.2.2. Tập huấn ở cấp huyện

UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc quyền.

2.2.3.Tập huấn ở các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có tổ chức dân quân tự vệ, dự bị động viên tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục định kỳ và đột xuất phù hợp, bảo đảm thông tin đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

- Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động của báo cáo viên, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; các hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ...

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Năm 2020

- Quý III: Bắt đầu triển khai thực hiện Đề án.

- Quý IV:

+ Hoàn thành tiếp nhận, cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; bắt đầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên các cấp.

2. Năm 2021

- Quý I: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, tổ chức mình và Nhân dân thông qua tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở hoặc lồng ghép trong các hoạt động khác.

- Quý II, III: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

- Quý IV: Tổng kết thực hiện Đề án các cấp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp nhận, cấp phát tài liệu cho các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đối tượng ở cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

- Chỉ đạo các cơ quan, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên vào chương trình giáo dục về quốc phòng dành cho học sinh, sinh viên; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

5. Sở Tài chính tỉnh

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng quy định.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình

Xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.

7. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc quyền. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn; tổ chức tập huấn, phổ biến Luật cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường thời lượng phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; chú trọng hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với địa bàn và đối tượng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
TP_VP7/QS-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND ngày 08/07/2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.854

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!