Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 703/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/KH-UBND

Đà Nng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thng đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn thành phố;

c) Triển khai có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa UBND các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Công tác triển khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể và thiết thực; đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tin của địa phương;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trin khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

c) Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đy đủ nội dung và đúng tiến độ theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; UBND quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành vào Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3. Hướng dẫn theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

4. Biên son tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở về kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở sở cho hòa giải viên

a) Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ tham gia công tác hòa giải về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải. Trong chương trình các lớp bi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cần bố trí thời gian cần thiết để trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải giữa các hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: UBND quận, huyện, xã, phường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đi với công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn việc in, cấp phát mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung của Kế hoạch này;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thành viên, hội viên và vận động nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ngành có liên quan giúp UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nng và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

5. UBND quận, huyện; xã, phường

a) Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương mình;

b) Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở chung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này;

c) Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, địa phương, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, HĐND thành phố;
-
UBMTTQVN thành phố; quận, huyện;
- UBND quận, huyện; xã, phường;
- Lưu: VT, STP, NC (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 703/KH-UBND về triển khai thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở ngày 30/01/2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232