Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây viết là Đề án 896);

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án 896 Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đề án 896 Trung ương,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương.

2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây viết là cơ quan, địa phương, đơn vị) có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 896.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, khách quan, kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án 896.

2. Các hoạt động triển khai Đề án 896 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

3. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896 trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Nội dung nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại tỉnh được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, gửi Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 896 của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất (gửi Công an tỉnh tổng hợp chung), để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 896 Trung ương; Báo cáo
- Bộ Công an;

- Các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 896 tỉnh;
- UBND huyện, thành phố (thực hiện)
;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 70 /KH-UBND ngày 10 /6/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Kết quả

 I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 trong năm 2019 của UBND tỉnh

Quý II/2019

 - Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện

Kế hoạch

 II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Tiếp nhận lắp đặt thiết bị, phần mềm, đường truyền đến các địa điểm triển khai dự án và đảm bảo nguồn nhân lực, các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Quý III và IV/2019

(thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an)

 - Chủ trì: Công an tỉnh

 - Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Cơ sở hạ tầng, phương tiện

phục vụ

2

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện phiếu thu thập thông tin dân cư bị sai hỏng, lỗi sau quá trình scan; tiếp tục thu thập thông tin dân cư đối với công dân trên địa bàn tỉnh

Quý II và III/2019

 - Chủ trì: Công an tỉnh

 - Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh

3

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Quý IV/2019

 - Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Đơn vị thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Các lớp đào tạo tập huấn

4

Đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý III và IV/2019

 - Chủ trì: Công an tỉnh

 - Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện

Văn bản đề xuất

5

Triển khai cấp số định danh cá nhân theo Luật Hộ tịch 2014

Năm 2019

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã

Số định danh

 cá nhân

III. Triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

1

Xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước

Năm 2019

(thực hiện khi các bộ, ngành trung ương ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai)

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện

Văn bản triển khai

IV. Các hoạt động khác

1

Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, phbiến về Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 896 và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Năm 2019

- Chủ trì: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan thông tấn báo, chí

Các hoạt động truyền thông, sản phẩm truyền thông

2

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 896

Năm 2019

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Báo cáo

3

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện Đề án 896; kiểm tra kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 tại địa phương

Năm 2019

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Các thành viên BCĐ thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo

- Kế hoạch kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc

4

Tổng kết năm 2019 và xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020

Tháng 12/2019

 - Chủ trì: Công an tỉnh

 - Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện; cấp xã

- Báo cáo tổng kết năm 2019

- Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188