Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 686/KH-UBND 2018 đào tạo Sĩ quan dự bị biên chế cho Dự bị động viên địa phương Hà Nam

Số hiệu: 686/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/KH-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ BIÊN CHẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác Quốc phòng địa phương năm 2018, Công văn số 291/CB-KH ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thông báo bổ sung chỉ tiêu đào tạo Sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo Sĩ quan dự bị biên chế cho các đơn vị Dự bị động viên của địa phương năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Nhằm trang bị cho quân nhân dự bị những kiến thức cơ bản về trình độ lý luận chính trị, quân sự, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng, các kỹ năng chiến đu cơ bản; chức trách nhiệm vụ của người cán bộ chỉ huy trong quản lý, huấn luyện đơn vị Dự bị động viên.

- Từng bước bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ Sĩ quan dự bị cho các đơn vị Dự bị động viên của địa phương, đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu động viên của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Nam.

2. Yêu cầu:

- Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung chương trình đào tạo, 100% học viên được cấp chứng nhận tốt nghiệp và phong quân hàm Sĩ quan dự bị.

- Chấp hành nghiêm điều lệnh Quân đội, quy định của Nhà trường và địa phương nơi đóng quân. Bảo đảm an toàn tuyệt đi về người, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất trong quá trình đào tạo và đảm bảo an toàn giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng:

Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã giữ chức vụ từ Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng hoặc phó Trung đội trưởng được biên chế trong các đơn vị Dự bị động viên của địa phương. Có lai lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tt, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học ph thông. Tui đời không quá 30. Sức khỏe loại 1 hoặc loại 2.

2. Chỉ tiêu đào tạo:

Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng giao: 100 đồng chí

3. Nội dung, chương trình:

Theo chương trình chuẩn của Bộ Quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tt nghiệp cho học viên.

4. Thời gian đào tạo:

03 tháng (dự kiến từ tháng 10/2018 - 12/2018)

5. Địa điểm:

Địa điểm tiếp nhận học viên, khai mạc, huấn luyện, bế giảng tại Trường Quân sự, Bộ CHQS tỉnh (Thị trấn Non, huyện Thanh Liêm).

III. T CHỨC, PHƯƠNG PHÁP.

1. Tổ chức:

- Giao cho Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức để chỉ đạo, tổ chức lớp đào tạo.

- Tổ chức 01 lớp đào tạo tập trung cho quân nhân dự bị.

2. Phương pháp:

- Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 xây dựng chương trình đào tạo, quy chế lớp đào tạo và điều hành, tổ chức thực hiện.

- Sau đào tạo tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo, cấp chng nhận tốt nghiệp, đề nghị Bộ Quốc phòng phong quân hàm và bổ nhiệm Sĩ quan dự bị.

IV. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

1. Ban Tổ chức lớp đào tạo: gồm 07 đồng chí

- Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Trưởng ban

- Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Trưởng ban

- Đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

- Đồng chí Phó CHT-TMT Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; tổ chức quản lý điều hành lớp đào tạo thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và hướng dẫn các huyện, thành phố tuyển chọn, lập danh sách, hồ sơ cho đối tượng đi đào tạo.

- Xây dựng quy chế, nội dung chương trình đào tạo, tổ chức lớp học.

- Chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đội ngũ giáo viên, điều hành, tổ chức giảng dạy, học tập. Tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất cho lớp học; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đưa tin tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; theo dõi, nắm tình hình, kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thẩm định dự toán bảo đảm ngân sách chi cho đào tạo theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thanh, quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ vào đối tượng quản lý và mục tiêu, yêu cầu đào tạo quyết định gọi đối tượng đi đào tạo đảm bảo đúng thời gian.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph:

- Căn cứ vào Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo Ban CHQS phối hợp với phòng Nội vụ các huyện thành phố và các cơ quan liên quan của huyện, các xã phường, thị trấn triển khai các bước tuyển chọn, lập hồ sơ đúng quy định, ra quyết định gọi đối tượng đi đào tạo.

- Quan tâm tạo điều kiện vật chất, động viên đội ngũ cán bộ được cử đi đào tạo hoàn thành nhiệm vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc.

2. Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lớp học đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK3 (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 686/KH-UBND về đào tạo Sĩ quan dự bị biên chế cho đơn vị Dự bị động viên của địa phương ngày 26/03/2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.804

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!