Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6788/KH-BTP năm 2013 tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của Bộ Tư pháp năm 2013

Số hiệu: 6788/KH-BTP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 18/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6788/KH-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM THI TUYỂN LÃNH ĐẠO CẤP VỤ, CẤP PHÒNG CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2013

Thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, căn cứ yêu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Tư pháp năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút, lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, phá vỡ tính cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Bộ trưởng quản lý thống nhất công tác cán bộ.

- Bảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan và tính cạnh tranh trong quá trình tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực phù hợp với vị trí thi tuyển.

- Đề án dự thi phải sát với yêu cầu vị trí cần tuyển, bảo đảm cho thí sinh phát huy năng lực, kinh nghiệm quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi, vị trí thi tuyển

- Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phụ trách công tác đào tạo.

- Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Phó trưởng phòng Phòng Công tác xây dựng pháp luật Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2. Đối tượng dự tuyển

a) Công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ hoặc trong quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức pháp chế bộ, ngành;

b) Công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ hoặc trong quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

c) Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Luật sư, công chứng viên và những người có trình độ cử nhân trở lên đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, các tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Đạt tiêu chuẩn chung đối với cán bộ quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

- Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí thi tuyển

a) Đối với thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ Tiến sỹ Luật hoặc đang học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật.

- Về trình độ quản lý nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Về trình độ lý luận chính trị: Có trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương; đang học hoặc đã bố trí học lớp cao cấp lý luận chính trị.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có trình độ ngoại ngữ C và tương đương trở lên, trình độ tin học B và tương đương trở lên.

- Về độ tuổi: Không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ.

- Về thâm niên công tác: Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Tư pháp hoặc trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

- Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có ít nhất 05 năm tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục, đào tạo.

Đối với trường hợp người dự thi đang học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật, nếu trúng tuyển thì phải hoàn thành khóa học và được cấp bằng Tiến sỹ Luật trong nhiệm kỳ bổ nhiệm.

b) Đối với thi tuyển Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự Tổng cục Thi hành án dân sự

- Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hoặc đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

- Về trình độ quản lý nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Về trình độ lý luận chính trị: Có trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương; đang học hoặc đã bố trí học lớp cao cấp lý luận chính trị.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có trình độ ngoại ngữ C và tương đương trở lên; người tốt nghiệp chuyên ngành Luật trở lên phải có trình độ tin học B và tương đương trở lên.

- Về độ tuổi: Không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ.

- Về thâm niên công tác: Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Tư pháp hoặc trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

- Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có ít nhất 03 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trở lên.

c) Đối với thi tuyển Phó trưởng phòng Phòng Công tác xây dựng pháp luật Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

- Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học Luật trở lên.

- Về trình độ quản lý nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có trình độ ngoại ngữ B và tương đương trở lên, trình độ tin học B và tương đương trở lên.

- Về độ tuổi: Không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ.

- Về thâm niên công tác: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Tư pháp hoặc trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

3.3. Đối với những trường hợp dự thi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; luật sư, công chứng viên và những người có trình độ cử nhân trở lên đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, các tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị thì được phép hoàn thiện tiêu chuẩn sau khi trúng tuyển và phải hoàn thành trong nhiệm kỳ bổ nhiệm; và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực công tác phù hợp với vị trí thi tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).

4. Quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển

4.1. Thông báo kế hoạch thi tuyển

Trên cơ sở phê duyệt của Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng về vị trí thi tuyển, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai kế hoạch thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và niêm yết tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.

Nội dung kế hoạch thi tuyển bao gồm: Các vị trí cần thi tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên dự thi, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/9/2013 đến ngày 30/9/2013.

4.2. Thành lập Hội đồng thi tuyển và Ban giúp việc

a) Đối với thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự Tổng cục Thi hành án dân sự

* Hội đồng thi tuyển

Vụ Tổ chức cán bộ trình Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ gồm 11 đến 13 thành viên:

1. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Các Thứ trưởng - Ủy viên;

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

5. Giám đốc Học viện Tư pháp - Ủy viên;

6. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Ủy viên;

7. Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự - Ủy viên;

8. Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp - Ủy viên;

9. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - Ủy viên.

Hội đồng thi tuyển có thể mời chuyên gia trong một số lĩnh vực tham gia kiểm tra và cho ý kiến tham vấn tại buổi thi nếu thấy cần thiết.

* Ban giúp việc

Hội đồng quyết định thành lập Ban giúp việc Hội đồng gồm 07 thành viên:

1. Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng Ban;

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên.

4. Giám đốc Học viện Tư pháp - Thành viên;

5. Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp - Thành viên;

6. Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên;

7. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên.

Hội đồng và Ban giúp việc Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Đề án “Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015”.

Hội đồng quyết định cử một số công chức của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tham gia phục vụ kỳ thi theo chỉ đạo của Hội đồng và Ban giúp việc Hội đồng.

b) Đối với thi tuyển lãnh đạo Phó trưởng phòng thuộc Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

* Hội đồng thi tuyển

Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, gồm 11 thành viên:

1. Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Ủy viên;

4. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Ủy viên;

5. Bí thư Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Ủy viên;

6. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp - Ủy viên;

7. Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính - Ủy viên;

8. Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Ủy viên;

9. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Ủy viên;

10. Đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp - Ủy viên;

11. Đại diện Công đoàn Bộ Tư pháp - Ủy viên;

* Ban giúp việc

Hội đồng thi tuyển quyết định thành lập Ban giúp việc gồm 7 thành viên:

1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng Ban;

2. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Ủy viên;

3. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp - Ủy viên;

4. Bí thư Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Ủy viên;

5. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

6. Lãnh đạo Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

7. Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Ủy viên

Hội đồng và Ban giúp việc Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Đề án “Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015”.

Hội đồng quyết định cử một số công chức của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tham gia phục vụ kỳ thi theo chỉ đạo của Hội đồng và Ban giúp việc Hội đồng.

4.3. Thẩm tra hồ sơ và tổ chức bảo vệ Đề án

a) Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt và thông báo cho thí sinh biết.

Thời gian thực hiện: Trước 10/10/2013.

b) Thí sinh chuẩn bị Đề án

Thời gian thực hiện: Trong tháng10/2013 (thời gian chuẩn bị là 20 ngày kể từ ngày giao Đề án).

c) Bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi

Thời gian thực hiện: Đầu tháng 11/2013..

4.4. Công nhận kết quả trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

a) Đối với thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự

- Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển báo cáo Ban cán sự Đảng và xin ý kiến Đảng ủy xem xét, công nhận kết quả thi, kết quả trúng tuyển và nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

- Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng về phê duyệt nhân sự bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp qyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển.

- Trong trường hợp người dự thi là nguồn nhân sự từ nơi khác, Thủ trưởng đơn vị có vị trí thi tuyển có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi kết quả thi tuyển với cơ quan, đơn vị nơi thí sinh dự thi đang công tác để lấy ý kiến cấp ủy cơ quan về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo trước khi trình Bộ trưởng xem xét, bổ nhiệm.

b) Đối với thi tuyển Phó trưởng phòng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

- Hội đồng thi tuyển báo cáo Bộ trưởng xem xét, công nhận kết quả thi tuyển, trúng tuyển và dự kiến nhân sự bổ nhiệm.

- Quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

- Trong trường hợp người dự thi là nguồn nhân sự từ nơi khác, Thủ trưởng đơn vị có vị trí thi tuyển có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi kết quả thi tuyển với cơ quan, đơn vị nơi thí sinh dự thi đang công tác để lấy ý kiến cấp ủy cơ quan về công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm.

Thờigian thực hiện: Giữa tháng 11/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Học viện Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được ban hành.

2. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, kinh phí triển khai các hoạt động của Hội đồng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thành viên BCS Đảng Bộ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Đảng uỷ Bộ;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6788/KH-BTP năm 2013 tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của Bộ Tư pháp năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.830
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123