Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về sơ kết thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 67/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, DUY TRÌ, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC GÓP PHẦN XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ TỪ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

Nhằm đánh giá toàn diện công tác xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch sơ kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua; làm rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới.

- Qua sơ kết tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đối với việc thực hiện Đề án; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

- Việc sơ kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Nội dung

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của Đề án và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.

b) Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án và các văn bản có liên quan đến Đề án.

c) Công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án

đ) Công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt trong xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của mô hình và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

e) Công tác xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp.

g) Công tác xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Kết quả hoạt động của mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

h) Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng khác trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Phạm vi, phương pháp tiến hành:

Tổ chức sơ kết ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh.

- Cấp xã, cấp huyện: Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế; Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có hình thức tổ chức sơ kết phù hợp.

- Cấp tỉnh: Hội nghị sơ kết cấp tỉnh dự kiến tiến hành vào tháng 11/2020 (có Kế hoạch tổ chức Hội nghị riêng).

3. Kinh phí: Kinh phí phục vụ sơ kết ở cấp xã, cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí chi trong ngân sách thường xuyên năm 2020.

4. Khen thưởng: Các đơn vị lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Đề án đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, địa phương lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đề nghị các cấp khen thưởng.

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Đề án.

4. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua phòng PV05- Công an tỉnh) trước ngày 30/9/2020.

Mốc thời gian báo cáo sơ kết từ ngày 01/5/2018 đến 30/8/2020 (có đề cương báo cáo gửi kèm).

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CAT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp (số lượng văn bản chỉ đạo, tên văn bản chỉ đạo).

2. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Đề án của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp (các hình thức, biện pháp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Kết quả củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138; Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành hàng năm.

- Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo (Chỉ thị, Nghị quyết) thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự (nói chung) trong đó có công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Kết quả ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đó có công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

- Phân công chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của mô hình tự quản về ANTT.

- Vai trò, phạm vi trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quần chúng nhân dân, tổ chức xã hội trong công tác xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của mô hình tự quản về ANTT gắn phong với các phong trào, các cuộc vận động cách mạng khác như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đến ơn đáp nghĩa...

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án:

+ Công tác chỉ đạo và chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền; biên tập tài liệu liên quan đến Đề án, phục vụ công tác triển khai, thực hiện Đề án.

+ Hình thức, biện pháp tuyên truyền.

- Kết quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân;

- Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục, các cuộc hợp (cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cụm dân cư), lồng ghép vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, hội diễn... để tuyên truyền.

- Đã thành lập bao nhiêu tổ tuyên truyền lưu động để tuyên truyền các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong cán bộ và nhân dân; biểu dương “gương người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Trên địa bàn hiện có bao nhiêu báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền.

- Chuyển biến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

3. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của mô hình và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”,

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCS để nâng cao trình độ;

- Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã:

+ Đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã bao nhiêu đồng chí? Trong đó: Trường Công an xã..? Phó Trưởng Công an xã....? Công an viên...?

+ Kết quả tập huấn cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã: mở bao nhiêu lớp, bao nhiêu lượt người tham gia? Cử bao nhiêu lượt cán bộ tham gia do Công an tỉnh tổ chức? Nội dung tập huấn?

+ Công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giũa Công an xã chính quy với Công an xã bán chuyên trách như thế nào?

- Kết quả thực hiện Pháp lệnh Công an xã. Cụ thể:

+ Lực lượng Công an xã bán chuyên trách có.... đồng chí (gồm: ……. Trưởng Công an xã; ……. Phó Công an xã; …… Công an viên Thường trực; … Công an viên phụ trách thôn); thừa, thiếu...so với định biên?

+ Đã bổ sung Công an xã, miễn nhiệm ? Lý do miễn nhiệm. Kết quả giải quyết chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

+ Kết quả tập huấn cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách: mở bao nhiêu lớp, bao nhiêu lượt người tham gia? Nội dung tập huấn?

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; công tác phối hợp với lực lượng Công an xã chính quy trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự như thế nào?

+ Hiện có....xã đã xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã; …… xã bố trí phòng làm việc tại trụ sở UBND xã; ……. xã còn làm việc chung với các Ban, ngành, đoàn thể;

+ Kết quả trang bị cho lực lượng Công an xã (các loại súng; dùi cui điện; dùi cui cao su; khoá số 8; gậy nhựa; điện thoại bàn; máy vi tính; tủ hồ sơ...)

+ Kết quả tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, củng cố mô hình quần chúng tự quản về ANTT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về ANTT lượt; quản lý, giáo dục ………… đối tượng phải chấp hành hình phạt, quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú ở địa phương của lực lượng Công an xã.

+ Kết quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an xã với các đoàn thể trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch; với cơ quan, trường học... trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Kết quả thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. Cụ thể:

+ Trưởng ban đồng chí?, Phó Trưởng ban …………. đồng chí, Tổ trưởng ………….. đồng chí?, Tổ phó ………. đồng chí?, Tổ viên BVDP …………………. đồng chí?

+ Kết quả tập huấn cho lực lượng Bảo vệ dân phố: mở bao nhiêu lớp, bao nhiêu lượt người tham gia? Nội dung tập huấn?

+ Đã bổ sung kiện toàn .. .BVDP, miễn nhiệm ………………? Lý do miễn nhiệm.

+ Hỗ trợ kinh phí, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ; kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hiện nay: về số lượng, chất lượng và trang bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

4. Công tác xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

- Kết quả xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự; việc hỗ trợ kinh phí xây dựng thành lập mới mô hình. Kết quả bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường?

- Hàng năm tổ chức rà soát, phân loại, đánh giá hiệu quả hoạt động của các loại mô hình. Kết quả thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả, nhân rộng những mô hình, điển hình hoạt động có hiệu quả?

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kỹ năng cho lực lượng tham gia các mô hình tự quản ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh? Thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng? .

- Trên địa bàn có bao nhiêu mô hình được tạo điều kiện có nơi sinh hoạt, trao đổi hoạt động?

- Việc trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục, phù hiệu cho thành viên của mô hình được thực hiện như thế nào?

- Kết quả công tác sơ kết, tổng kết công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

- Kết quả phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng nòng cốt khác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

+ Đánh giá vai trò mô hình tự quản về an ninh trật tự trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự.

+ Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

+ Tham gia phối hợp quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành hình phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma túy và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Công tác phối hợp vận động thực hiện Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn theo hướng dẫn của lực lượng Công an.

+ Công tác phối hợp phát hiện tiếp nhận, phân loại các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp hòa giải các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, các mâu thuẫn ở cơ sở.

+ Phối hợp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn xã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

+ Phối hợp thực hiện các biện pháp quản lý hành chính và các quyết định xử lý vi phạm hành chính về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an cấp trên.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trật Tổ quốc và các tổ chức thành viên; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng khác

- Kết quả phối hợp trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến?

- Kết quả phối hợp với các ban, ngành tham mưu trong xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến?

- Kết quả phối hợp trong xây dựng, ban hành triển khai thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn, khu vực biên giới biển và trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường?

- Kết quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nội bộ và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc?

- Kết quả phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin; xác minh, điều tra và làm rõ các hành vi vỉ phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến?

- Kết quả phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến?

- Kết quả phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến?

6. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào từ tỉnh đến cơ sở: Kết quả xây dựng lực lượng Công an chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào: trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, biên chế, trình độ, năng lực của chỉ huy Đội Xây dựng phong trào; chỉ huy Công an phường, thị trấn; cán bộ Cảnh sát khu vực và Công an xây dựng phong trào?

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện; kết quả cụ thể đạt được

2. Đánh giá những bất cập, hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm

4. Những bài học kinh nghiệm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về sơ kết thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55