Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 67/KH-UBND 2019 xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Tuyên Quang

Số hiệu: 67/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 04/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2019-2021

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lập hồ sơ Đề án sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định (xã Sầm Dương và xã Thanh Phát thuộc huyện Sơn Dương) theo đúng Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Dương và các xã có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

- Đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở các xã thực hiện sắp xếp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính xã.

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đúng tiến độ, đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tham mưu dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã thuộc tỉnh Tuyên Quang; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã có liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã để thông qua Hội đồng nhân dân các xã thực hiện sắp xếp, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: Trước 10/6/2019.

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã theo đúng quy định tại Điều 131 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành: Trước 25/6/2019.

3. Trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã

- Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại các đơn vị hành chính xã liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp đơn vị hành chính xã; căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri (được trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành), Sở Nội vụ hoàn thiện nội dung tóm tắt Đề án đối với từng đơn vị hành chính xã, gửi Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương để chỉ đạo tổ chức việc trình Hội đồng nhân dân các xã và Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã theo quy định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Hoàn thành: Trước 10/7/2019.

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã của tỉnh. Hoàn thành: Trước 15/7/2019.

4. Trình cấp có thẩm quyền việc sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định. Thời gian hoàn thành: Trước 15/8/2019.

5. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính xã

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính xã, trình Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã.

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Xây dựng và thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị sau thực hiện sắp xếp.

6. Áp dụng chính sách đặc thù và chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính xã

- Các đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp được hưởng chính sách đặc thù cao nhất (nếu có) của một trong các đơn vị hành chính xã trước khi sắp xếp đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, các cơ quan ngang bộ.

- Rà soát, đánh giá về thực hiện các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới hành chính xã.

 (Có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xã thực hiện sắp xếp theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương, trình thông qua các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Là đầu mối liên hệ và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiến độ triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện Đề án.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, huyện Sơn Dương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính xã.

- Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ xây dựng hồ sơ, Đề án; kinh phí giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp xã; tham mưu đề nghị cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính xã của tỉnh theo quy định.

- Đề xuất, hướng dẫn phương án phân bổ, sử dụng ngân sách, giải quyết chế độ, chính sách, quản lý tài sản nhà nước ... trên địa bàn các xã thực hiện sắp xếp để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương... và các lĩnh vực khác liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án và sau khi thực hiện xong Đề án.

3. Sở Y tế

Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp các Trạm y tế xã và sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ viên chức tại các Trạm y tế xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với với viên chức dôi dư do sắp xếp các Trạm y tế xã.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và cấp ủy, chính quyền các xã có liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã.

- Xây dựng các nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục phản ánh, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo và nội dung cụ thể về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang năm 2019, những kết quả đạt được, những gương tốt và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nội dung Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã trình các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Chủ trì triển khai và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng nhân dân huyện thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp xã theo quy định.

- Thực hiện quản lý, quy hoạch trên các lĩnh vực: Xây dựng, trụ sở làm việc, giao thông, thuỷ lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hoá, thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; chủ động và điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng...ở những xã thực hiện sắp xếp và thành lập mới sau sắp xếp.

- Chỉ đạo chính quyền ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau khi sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp).

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ cụ thể được giao tại kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chỉ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các CQ, ĐV được giao tại nhiệm vụ tại KH;
- Huyện ủy Sơn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- TP, PTP NC; Phòng TH-CB;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

BIỂU NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019- 2021

(Kèm theo Kế hoạch số: 67/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thẩm quyền quyết định

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã năm 2019

Sở Nội vụ

VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Trước 05/6/2019

Kế hoạch

2

Trình dự toán kinh phí triển khai thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã năm 2019

Sở Nội vụ

- Sở Tài chính;

- Các sở, ban, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Trước 05/6/2019

Tờ trình

3

Hoàn thiện Dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án theo quy định.

Sở Nội vụ

- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện Sơn Dương, các xã có liên quan

UBND tỉnh

Trước 10/6/2019

Đề án

4

Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã thực hiện sắp xếp

Sở Nội vụ

UBND huyện Sơn Dương, các xã có liên quan

 

Trước 07/6/2019

Văn bản hướng dẫn

5

Lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã liên quan trực tiếp việc sắp xếp

- UBND huyện Sơn Dương

- UBND các xã: Sầm Dương, Thanh Phát, Tuân Lộ, Lâm Xuyên

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan

 

Trước 25/6/2019

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri

6

Trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp nhập xã; báo cáo, trình UBND huyện Sơn Dương

UBND, HĐND các xã: Sầm Dương, Thanh Phát, Tuân Lộ, Lâm Xuyên

- Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan

- UBND huyện Sơn Dương,

- Đảng ủy xã

- UBND huyện Sơn Dương

30/6/2019

- Tờ trình của UBND

- Nghị quyết của HĐND

7

Trình Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương, HĐND huyện Sơn Dương thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã; báo cáo, trình UBND tỉnh

UBND huyện Sơn Dương

Sở Nội vụ, các sở ngành có liên quan

- Huyện ủy Sơn Dương

- HĐND huyện Sơn Dương

Trước 05/7/2019

- Tờ trình của UBND

- Nghị quyết của HĐND

8

Trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã.

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành;

- UBND huyện Sơn Dương và xã có liên quan

Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trước 10/7/2019

- Tờ trình

- Hồ sơ, Đề án

9

Trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã

UBND tỉnh

- Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành;

- UBND huyện Sơn Dương và xã có liên quan

HĐND tỉnh

Trước 15/7/2019

- Tờ trình

- Đề án

- Nghị quyết của HĐND tỉnh

10

Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ )

UBND tỉnh

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành; UBND huyện Sơn Dương và xã có liên quan

- Chính phủ

- Bộ Nội vụ

Trước 15/8/2019

Tờ trình, Hồ sơ, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

11

Thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC xã

- Sở Thông tin và TT

- Đài Phát  thành và TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang

- UBND huyện Sơn Dương

Các sở, ban, ngành và các xã có liên quan

UBND tỉnh

Từ khi triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh đến hết năm 2021

Các chuyên đề về thông tin, tuyên truyền

12

Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

a

Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Tài chính

- Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND huyện Sơn Dương và các xã thực hiện sắp xếp

HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Trước 31/12/2019

Nghị quyết HĐND tỉnh

b

Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp. Xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sở Nội vụ

- Các sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND huyện Sơn Dương và các xã thực hiện sắp xếp

UBND tỉnh

Kế hoạch, phương án

Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành.

c

Tham mưu Xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp

Sở Nội vụ

- Các sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND huyện Sơn Dương và các xã thực hiện sắp xếp

UBND tỉnh

Danh mục vị trí việc làm

Trong giai đoạn 2019- 2021

d

Tham mưu, tổ chức thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành liên quan; huyện ủy Sơn Dương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị các xã mới hình thành sau sắp xếp

UBND tỉnh

Phương án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp

Chậm nhất 05 năm, kể từ ngày NQ của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành.

đ

Tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị sau thực hiện sắp xếp

UBND huyện Sơn Dương

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, tổ chức, đơn vị các xã mới hình thành sau sắp xếp

UBND tỉnh

Phương án, kế hoạch thực hiện

Chậm nhất 01 năm, kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành

13

Áp dụng chính sách đặc thù và chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính xã

a

Các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp được hưởng chính sách đặc thù cao nhất (nếu có) của một trong các đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, các cơ quan ngang bộ.

Các xã mới hình thành sau sắp xếp

Các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; UBND huyện Sơn Dương

 

Các chính sách đặc thù (nếu có)

Từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành cho đến hết 31/12/2019

b

Rà soát, đánh giá về thực hiện các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh

Sở Nội vụ, các sở ngành có liên quan và UBND huyện Sơn Dương

Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Chậm nhất trước 31/10/2021

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 67/KH-UBND ngày 04/06/2019 về xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.471

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!