Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 658/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 658/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/KH-UBND

Nam, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Quy định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Quy định cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

c) Xác định lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016 Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thành phần: Đại diện các Sở, Ban, ngành, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.

b) Cấp huyện:

- y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành Luật TTHC với hình thức thích hợp trên địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

c) Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư quán triệt việc thi hành Luật Tố tụng hành chính trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính đối với các tổ chức pháp chế Sở, ngành; các cơ quan thi hành án dân sự, b trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, Sở Tư pháp căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho: Đại diện các Sở, Ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án, Đoàn Luật sư, Hội luật gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ và nhân dân

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức liên quan phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn.

- Tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);

- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP(2), NC;
- Lưu: VT, NC(H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 658/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242