Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6549/KH-UBND năm 2019 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 6549/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6549/KH-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 6500/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về thực hiện công tác CCHC năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; về nhiệm vụ của các ngành, các cấp, cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Nâng cao hiệu quả các kênh truyền thông về CCHC trên địa bàn tỉnh; kết hợp đưa công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố. Các cơ quan thông tin truyền thông cần phát huy vai trò tích cực của mình trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế trong công tác CCHC; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về CCHC.

- Nâng cao chất lượng CCHC, đặc biệt là trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về CCHC cũng nhằm mục đích là nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2020.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả hệ thng chính trị; đi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem, người nghe.

- Cập nhật và đăng tải thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ TTHC trên các loại hình thông tin, tuyên truyền. Khi hướng dẫn về TTHC cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Phối hợp công tác tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tuyên truyền việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Chương trình tổng thể nhà nước CCHC giai đoạn 2011-2020 và đề ra kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC của Trung ương, của tỉnh như:

+ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;

+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

+ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020;

+ Kế hoạch số 6010/KH-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2020;

+ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020;

+ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;

+ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/5/2014 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức;

+ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

+ Bản cam kết thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR-INDEX giai đoạn 2018-2020;

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vn đvề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

+ Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Một số nội dung cụ thể và chủ yếu cần tập trung tuyên truyền bao gồm:

+ Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp;

+ Việc triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các ngành, các cấp; tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý;

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên địa bàn tỉnh;

+ Tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC; thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân;

+ Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức cũng như việc chấn chỉnh hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị;

+ Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện chính sách tinh giản biên chế;

+ Kết quả thực hiện các cơ chế tự chủ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền các cấp; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng, cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao trên môi trường mạng; xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở hành chính của các ngành, các cấp;

+ Về kết quả, tiến độ thực hiện Bản cam kết đã ký giữa Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR-INDEX), quản trị hành chính công (PAPI), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng (SIPAS) hàng năm của tỉnh;

+ Về vai trò tham gia giám sát của người dân, các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giám sát công tác CCHC ở các cấp;

+ Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, vướng mắc; thái độ, hành vi, ứng xử không đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

a) Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện, xã; Báo Đồng Khởi, Cng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố); phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và khu vực đưa tin bài về CCHC của tỉnh.

b) Thông qua các lp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp.

d) Tchức các cuộc thi về CCHC dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp.

đ) Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn phải đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị và bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

b) Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác.

c) Có sự hỗ trợ kịp thời đối với Sở Nội vụ và phóng viên báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí khác trong công tác tuyên truyền về CCHC.

d) Lồng ghép vào báo cáo CCHC định kỳ 6 tháng, năm về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị về Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 6 tháng, cuối năm để gửi Bộ Nội vụ theo quy định (lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính).

- Tổ chức hội thảo, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức CCHC có lồng ghép nội dung v công tác thông tin, tuyên truyn CCHC cho các đối tượng có liên quan theo tng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, của tỉnh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC, giới thiệu mô hình, cơ chế đang được triển khai, các điển hình tốt về CCHC cho báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi,... tổ chức triển khai, thực hiện có chất lượng, và hiệu quả Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cuộc thi viết sáng kiến về CCHC cấp tỉnh năm 2020; hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương tổ chức các cuộc thi khác ở từng cấp (nếu có).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở triển khai hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền và phổ biến đến người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; quyền được phản ánh kiến nghị về những thắc mắc, khó khăn trong khi thực hiện TTHC.

- Duy trì Chuyên mục Cải cách TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức khai thác và sdụng thông tin về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC từ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền trực quan về CCHC.

6. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lp nhân dân trong tỉnh.

- Lồng ghép tuyên truyền về CCHC vào chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyn vcải cách tư pháp, hoạt động tư pháp.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hp tốt với Sở Nội vụ trong việc duy trì các Chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình, tăng cường các buổi đối thoại về CCHC; hoàn thiện và nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình về CCHC; tăng cường số lượng những tin bài về CCHC trong các chương trình Thời sự và bản tin khác.

8. Báo Đồng Khởi

Nâng cao hiệu quả của các chuyên trang, chuyên mục về CCHC; tăng cường tần suất các tin, bài nghiên cu, trao đổi về CCHC trên các số báo thường kỳ (kể c báo in và báo điện tử)

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thẩm định, bố trí kinh phí để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh bng các phương pháp năng động, hiệu quả, bảo đảm kịp thời và chính xác.

10. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh

Tăng cường việc nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đảm bảo việc lồng ghép các nội dung CCHC của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và kế hoạch CCHC hàng năm trên địa bàn tỉnh vào chương trình giảng dạy phù hợp với các đối tượng học viên.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp: Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên trong việc tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về CCHC nhà nước, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia và giám sát thực hiện CCHC.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của tỉnh Bến Tre, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mc đnghị các đơn vị kịp thời phản ánh Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xlý, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CCHC - BNV;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, cá
c PCVP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
UB.MTTQ tnh, Tỉnh Đoàn;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành ph
(triển khai đến UBND cấp xã thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Khởi;
- Phòng KSTT (HCT), HC-TC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6549/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

NỘI DUNG

SẢN PHẨM

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

GHI CHÚ

Triển khai

Hoàn thành

1

Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2020.

Kế hoạch

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

2

Tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2020

Các sản phẩm truyền thông

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

 

3

Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo, đài

Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đng

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Sở Nội vụ

Báo Đồng Khởi, Đài PT&TH tỉnh

 

4

Thực hiện Chuyên mục CCHC trên Báo Đồng Khởi

Bài báo (slượng 24 bài)

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Báo Đồng Khởi

Sở Nội vụ

 

5

Thực hiện Chuyên mục CCHC trên Báo Xuân Đồng Khởi 2020

Bài báo (số lượng 01 bài)

Tháng 12/2019

Tháng 01/2020

Báo Đồng Khởi

Sở Nội vụ

 

6

Thực hiện các tin, bài khác về CCHC ngoài Chuyên mục CCHC trên Báo Đồng Khởi

Tin, bài (số lượng: Không giới hạn)

Cả năm

Cả năm

Báo Đồng Khởi

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

7

Thực hiện Chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh

Chuyên mục (Phóng sự, Bài viết, Câu chuyện truyền thanh, số lượng 12)

Mỗi tháng

Mỗi tháng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

8

Thực hiện Chuyên mục CCHC trên sóng truyền hình

Chuyên mục (Phóng sự, Bài phỏng vấn; số lượng 12)

Mỗi tháng

Mỗi tháng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

9

Thực hiện Chuyên mục CCHC trên sóng truyền thanh

Chuyên mục (số lượng: không giới hạn)

Cả năm

Cả năm

Các Đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

10

Tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cuộc thi

Quý II/2020

Quý III/2020

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

 

11

Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CCHC

Lớp (Số lượng 03 lớp)

Quý IV/2020

Quý IV/2020

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thành ph

 

12

Thực hiện Diễn đàn “Cà phê Doanh nghiệp”

Buổi (số lượng 12)

Mỗi tháng

Mỗi tháng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

13

Tiếp xúc cử tri

Cuộc (số lượng: theo quy định)

Cả năm

Cả năm

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND 03 cấp tỉnh, huyện, xã

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6549/KH-UBND năm 2019 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


145

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78