Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 65/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 65/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cThông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết số 306/NQQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tnh về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nội dung phát động phong trào thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021;

Để công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đạt hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới;

Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 73 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2021); phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục hưởng ứng tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững;

- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất; tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và nhân dân...;

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy manh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện 05 nội dung thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; Tiếp tục thực hiện các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ở cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những thành tích đặc biệt xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

5. Khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác bình xét khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

6. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng đối với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

8. Bố trí sắp xếp, lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp các ngành, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố; các Doanh nghiệp trong tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch công tác, những chủ đề trọng tâm, trọng điểm; tổ chức phát động các phong trào thi đua phải được nhiều tổ chức cá nhân tham gia theo đúng hướng, đúng chủ đề. Đánh giá, bình xét, tổng hợp, báo cáo kết quả phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, quy định.

2. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

3. Các Cụm, khối thi đua; các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng theo đúng Kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021;

- Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2021); 73 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); Tổ chức các hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Xây dựng Kế hoạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cổng thông tin điện tử tỉnh kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và thành quả thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới; phát hiện và nêu gương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có những mô hình sản xuất mới, hiệu quả ổn định và sáng tạo, có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội tại các chuyên trang, chuyên mục trong cuốn Thông tin sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

6. Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này của các Cụm, Khối thi đua, các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c)
- Cụm Thi đua các t
nh ĐBSH (để b/c);
- TTTU, HĐND, UBND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT Hội đồng TĐKT t
nh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT t
nh;
- Trư
ng các khối thi đua của tnh năm 2021;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể tnh và tương đương;
- TT Huyện ủy, Thành
ủy, Thị ủy, HĐND, UBND, HĐ TĐKT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW, địa phương trên địa bàn t
nh;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch s65/KH-UBND tỉnh, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Quý I

1

Ban hành Quyết định về việc tchức Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2021

UBND tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

2

Ban hành Kế hoạch Công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2021

UBND tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

3

Xây dựng Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

UBND tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

4

Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Tiếp tục thực hiện các phong trào: Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;...

UBND tỉnh

Các địa phương, đơn vị, các cụm khối thi đua

 

 

5

Tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân tại các địa phương, đơn vị; Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong cụm, khi thi đua của tỉnh và các cụm khối thi đua của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Triển khai đăng ký đến các xã, phường, thị trấn hoàn thành trong quý I năm 2021

Hội đồng TĐKT tỉnh

- Cụm trưởng, Khối trưởng các khối thi đua

- Các địa phương, đơn vị

Các địa phương, đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua

 

6

Các địa phương, đơn vị

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sn Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 73 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2021)

UBND tỉnh

Các địa phương, đơn vị được UBND tỉnh giao

Các địa phương, đơn vị, các cụm khối thi đua

 

7

Trình khen thưởng thành tích cao đợt tổng kết năm 2020

UBND tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Các Cụm, Khối thi đua; Các địa phương, đơn vị

 

8

Xây dựng Kế hoạch Thanh tra, kim tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng TĐKT tnh

Hội đồng TĐKT tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Các địa phương, đơn vị có tên trong Kế hoạch

 

9

Khen thưởng gặp mặt doanh nghiệp năm 2021

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

10

Phối hợp đơn vị Cụm trường tchức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

 

11

Xét duyệt khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sc theo Kế hoạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo chuyên đ hàng tháng năm 2021.

UBND tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị có tên trong Kế hoạch

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

II

Quý II

1

Hội đồng khoa học ngành giáo dục và các huyện, thị xã, thành phố xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, lựa chọn sáng kiến đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt công nhận cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục

UBND tỉnh

Hội đồng sáng kiến cp tỉnh

Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục và các huyện thị xã, thành phố

 

2

Đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cui năm

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Cụm trưởng, Khối trưởng các khối thi đua

Các đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua

 

3

Tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Cụm trưởng cm TĐ các tnh ĐBSH

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

4

Xét duyệt khen thưởng thành tích công tác đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

UBND tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và xã hội;

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

5

Xét duyt khen cao, khen thưởng tổng kết ngành giáo dục năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các huyện, thị xã, thành ph

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

6

Hội đng Thi đua - Khen thưởng kim tra công tác thi đua khen thưởng đối với các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

Các địa phương, đơn vị có liên quan

 

7

Xét duyệt khen thưng thành tích tiêu biểu xuất sắc theo Kế hoạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo chuyên đề hàng tháng năm 2021.

UBND tỉnh

UBND các huyện thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị có tên trong Kế hoạch

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

8

Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

UBND tỉnh

UBND các huyện thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

III

Quý III

1

Hội đồng khoa học cơ sở xét duyệt đtài, sáng kiến kinh nghiệm của địa phương, đơn vị, lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt công nhận

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh

Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục và các huyện thị xã, thành phố

 

2

Tổng kết công tác và phong trào thi đua ngành giáo dục năm học 2020-2021

Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

3

Xét duyệt khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc theo Kế hoạch khen thưng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo chuyên đề hàng tháng năm 2021.

UBND tỉnh

Các đơn vị có tên trong Kế hoạch

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

IV

Quý IV

1

Học tập kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng do Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức.

Cụm trưởng cụm TĐ các tnh ĐBSH

Ban Thi đua - khen thưng, Sở Nội vụ

 

 

2

Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch của Hội đồng TĐKT tỉnh

Hội đồng TĐKT tỉnh

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

3

Các Cụm, Khối thi đua, các địa phương, đơn vị tổ chức đợt thi đua hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua về Sở Nội vụ qua (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

4

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021

UBND tỉnh

- Cụm trưởng, Khối trưởng các khối thi đua;

- Các địa phương, đơn vị.

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

5

Xét duyệt khen thưởng thành tích công tác năm 2021. Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Cụm trưởng, Khối trưởng các khối thi đua;

- Các địa phương, đơn vị.

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

6

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

UBND tỉnh

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

7

Tham mưu xây dựng Quyết định chia Cụm, Khối thi đua năm 2022

UBND tỉnh

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

8

Xây dựng Kế hoạch công tác khen thưởng các tập, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022

UBND tỉnh

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

9

Xét duyệt khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc theo Kế hoạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo chuyên đề hàng tháng năm 2021.

UBND tỉnh

Các đơn vị có tên trong Kế hoạch

Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 65/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193