Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 646/KH-UBND 2018 phổ biến Luật thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV Hà Nam

Số hiệu: 646/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 22/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Để triển khai kịp thời các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản Luật được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sâu rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nhất là cấp cơ sở.

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các Luật được triển khai, thực hiện bao gồm:

Tại kỳ họp thứ 04, Quốc hội khóa XIV thông qua 06 Luật bao gồm: Luật Quy hoạch 2017 (được thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019); Luật Quản lý nợ công 2017 (được thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (được thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2018); Luật Thủy sản 2017 (được thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (được thông qua ngày 20/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2018); Luật Lâm nghiệp 2017 (được thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019).

2. Nội dung triển khai, thực hiện:

a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các văn bản Luật, các tài liệu tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tập hun, bi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Quy hoạch 2017.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý nợ công 2017.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017, Luật Lâm nghiệp 2017.

5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

6. Các Sở, Ban, ngành

Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật theo nội dung triển khai, thực hiện của Kế hoạch này.

7. S Tư pháp

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch để triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thời gian xong trước ngày 30/3/2018.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật trên địa bàn.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp trong công tác tuyên truyền, ph biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

10. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được btrí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh và các tổ chức thành viên;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH t
nh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tnh;
- VPUB; LĐVP, NV, NC;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 646/KH-UBND ngày 22/03/2018 về tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!