Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 645/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 645/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 13/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Chỉ thị số 07/CT-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế phối hợp, xác định trách nhiệm và phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Yêu cầu

Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra.

Kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg.

Thu thập, cập nhật chính xác, đầy đủ các thông tin cơ bản của công dân trên địa bàn tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và tinh thần, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư. Qua đó tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg

UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 896, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan là thành viên. Các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc, rút ra nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) xem xét, quyết định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của tỉnh (Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh) theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo đề án 896 Trung ương.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin, truyền thông và các cơ quan báo, đài của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình, từng người dân về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chủ động bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức về công nghệ thông tin tham gia đào tạo, tập huấn phần mềm chuyển giao, trang thiết bị và sử dụng hệ thống phần mềm thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác thu thập thông tin dân cư cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý dân cư và các lực lượng có liên quan tại địa phương.

Phân công nhiệm vụ và tổ chức thu thập thông tin dân cư cho Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức cấp phát tài liệu, Phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã; chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tổ chức phát phiếu, hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư, thực hiện trình tự đảm bảo quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2. Sở Tư pháp

Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai sót khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử. Phối hợp với Công an tỉnh cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại địa phương khi có đủ điều kiện về hạ tầng, kỷ thuật.

3. Sở Thông tin và truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình, từng người dân về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an về công tác có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và tinh thần, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg đến từng hộ gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức xây dựng, cung cấp dữ liệu, quản lý khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương.

Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ trách nhiệm được phân công, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch.

Giao Công an tỉnh chủ trì chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 645/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177