Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 25/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy đnh của pháp luật, hạn chế tối đa việc công dân kéo về tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện, nhất là trong các ngày chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

2. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Thanh Hóa vi Ban Tiếp công dân Trung ương; giữa Ban Tiếp công dân tnh và các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh với các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời số công dân sẽ kéo về tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện, không để xảy ra các tình huống phức tạp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thanh tra tỉnh

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết.

- Thành lập Tổ công tác kiểm tra việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mi phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tiếp công dân cấp tnh

Chủ trì, phối hp với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh thường trực tiếp công dân trước và trong các ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện phải thông báo ngay cho Chủ tịch UBND cấp huyện có công dân trên đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoặc Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để trực tiếp thuyết phục, vận động và đưa công dân trở về địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh trước và trong các ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội các cấp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chđạo xử lý kịp thời đối vi những đơn vị không thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hằng tuần, tổng hợp tình hình tiếp công dân trên địa bàn tỉnh và tình hình công dân của tỉnh kéo ra Trung ương khiếu kiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thi.

3. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Đại diện Ủy ban Kiểm ta Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình, cấp dưới và khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh y.

Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính và khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính.

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy.

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện. Đối với vụ việc có nguyên nhân do không tập trung giải quyết kịp thời hoặc giải quyết sai dẫn đến công dân khiếu kiện đông người, phức tạp lên tnh và ra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, chủ động, thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh để thông tin, xử lý kịp thi tình hình số công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để chủ động phương án xử lý; phải bố trí phương tiện và trực tiếp đến Trụ stiếp công dân tnh và Trsở Tiếp công dân Trung ương đưa công dân trở về địa phương.

- Tạm dừng việc cưỡng chế những vụ việc khiếu kiện phức tạp, bức xúc; vụ việc khiếu kiện đông người trước 20 ngày và sau 10 ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

- Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, chưa giải quyết kịp trước ngày bầu cử Chủ tịch UBND cấp huyện phải sớm trực tiếp gặp gỡ người khiếu nại, tố cáo để giải thích, trả lời công khai, kịp thời cho dân biết. Sau bầu cử khẩn trương xem xét, giải quyết cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở các địa phương, thông báo kịp thời cho Chủ tịch UBND cấp huyện và Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động, giải quyết và sp xếp kế hoạch tiếp công dân.

- Xây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây xuyên tc, gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

- Chủ động bố trí lực lượng, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người; phối hợp với các ngành, địa phương, có phương án xử lý việc khiếu kiện đông người, không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực hội trường, nơi diễn ra các hội nghị, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tnh; cng trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể cấp tỉnh, các địa điểm tổ chức bầu cử để khiếu kiện. Khi thực hiện phương án giải tỏa, cần phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Tiếp công dân tỉnh để chủ động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi cố lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động khiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng.

6. Các sở, ngành cấp tỉnh

Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc Chủ tịch UBND tnh giao; thường xuyên phối hp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thxã, thành phố trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh, các thành viên mặt trận tiếp tc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhất là những quy định về bu cử để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân; không để các phần txấu lợi dụng, lôi kéo khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và công tác bầu cử tại địa phương.

8. Đ nghBan Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống cơ quan tuyên giáo và các cơ quan thông tin, tuyên truyền kịp thời định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lp nhân dân, phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm và định hướng dư luận xã hội.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa

Chủ động, phối hp với các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, trong đó quan tâm đến các quy định của pháp luật về bầu cử để công dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Việc viết bài, đưa tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo khách quan, chính xác; có xác minh, tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tránh trường hợp sai lệch, thổi phồng dẫn đến bị lợi dụng để kích động, lôi kéo đông người đi khiếu kiện.

10. Đnghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương. Trường hp có tình huống phức tạp, khiếu kiện đông người, đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, xã, phường, thị trấn, tuyên truyền vận động giải quyết dứt điểm, để ổn định tình hình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cu các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Thanh tra tỉnh chtrì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh y, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân ca Trung ương, các ngành, địa phương trên địa bàn tnh trong việc giải quyết, xử lý khi có đoàn đông người kéo ra Trung ương khiếu kiện.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, yêu cầu các ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để B/C);
- Thanh tra Chính phủ (để B/C);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (để B/c);
- Thư
ng trực: Tỉnh ủy, HĐND (để B/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UB Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nộ
i chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Công an t
nh Thanh Hóa;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Huyện ủy, Thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TD. Thang/KH-10003

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68