Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 64/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 64/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; LUẬT TIẾP CÔNG DÂN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tiếp đoàn viên, người lao động và giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp công đoàn, trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

3. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp đoàn viên và người lao động, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn; tham gia tích cực, có hiệu quả với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ; Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đến đoàn viên và người lao động

- Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Liên đoàn lao động các tỉnh, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ; Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như Kế hoạch này tới các cấp công đoàn trực thuộc trong quý IV năm 2014.

2. Thực hiện chế độ tiếp đoàn viên, CNVCLĐ (gọi là tiếp đoàn viên và người lao động), xử lý đơn thư

- Tổng Liên đoàn tổ chức tiếp đoàn viên và người lao động thường xuyên các ngày làm việc; đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp đoàn viên, người lao động vào ngày thứ 5 tuần thứ 2 hàng tháng.

- Các cấp công đoàn tổ chức ban hành nội quy, lịch tiếp công khai; Chủ tịch công đoàn mỗi cấp ngoài việc tiếp đoàn viên và người lao động khi có yêu cầu, cần bố trí tiếp định kỳ công khai theo quy định: Chủ tịch công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW mỗi tháng tiếp từ một đến hai ngày.

- Các cấp công đoàn cần coi trọng và nâng cao trách nhiệm trong tiếp đoàn viên và người lao động, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp, đổi mới phương pháp tiếp đoàn viên và người lao động, gắn việc tiếp đoàn viên và người lao động với việc xử lý, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xem xét thụ lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn.

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Công đoàn, tổ chức phân loại, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp dưới tham gia giải quyết với những hình thức thích hợp để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

3. Kiện toàn tổ chức, cán bộ tiếp đoàn viên và người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bố trí cán bộ làm công tác tiếp đoàn viên và người lao động; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất tốt, tinh thông nghiệp vụ, chế độ chính sách, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để đoàn viên và người lao động hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

- Hàng năm liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong đó có nội dung công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống công đoàn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 6 tháng và 01 năm.

- Công đoàn các cấp thực hiện việc quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý của tổ chức công đoàn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Duy trì thường xuyên việc theo dõi, chế độ thông tin báo cáo theo quy định của công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên.

Căn cứ Kế hoạch này, liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cấp công đoàn kịp thời báo cáo Tổng Liên đoàn (qua Ủy ban kiểm tra) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Đảng Đoàn TLĐ;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, UBKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251