Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 thực hiện công tác đối ngoại Hà Tĩnh

Số hiệu: 63/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2018

Thực hiện Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng btỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng đối ngoại đã được đề ra tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18; Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường, chủ động, tích cực đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại toàn diện trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng và sự chỉ đạo của Trung ương về hoạt động đối ngoại. Tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên các phương diện: Đi ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoi nhân dân; tạo bước chuyển biến mới nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Triển khai, đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đến năm 2020; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững n định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Tăng cường quản lý công tác lãnh sự, biên giới, góp phần củng cmôi trường hòa bình, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân một cách chủ động, hiệu quả, kịp thời nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân Hà Tĩnh ở nước ngoài.

- Tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh của địa phương ra nước ngoài; qun lý có hiệu quả các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả cộng tác thanh tra ngoại giao.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đạo đức tư cách, đoàn kết nội bộ và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các hoạt động đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong quản lý nhà nước và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại.

- Tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Kết luận số 73-KT/TW ngày 28/2/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ của Đảng trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch s 29-KH/TU ngày 28/10/2011 của Tỉnh ủy vtriển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại trong tình hình mới trên cả ba trụ cột chính: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai công tác đối ngoại tại các địa phương.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đối ngoại; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bộ tài liệu “Cẩm nang công tác đối ngoại”. Xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch công tác đối ngoại đến năm 2050 sau khi Quy hoạch chung của tỉnh đã được bổ sung điều chỉnh.

- Tăng cường công tác dự báo tổng hợp tình hình, thông tin tuyên truyền đối ngoại. Tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác đi ngoại của tỉnh được học tập, nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam tổ chức.

2. Tăng cường công tác hội nhập, hợp tác quốc tế với trọng tâm phát triển kinh tế đối ngoại

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đến năm 2020; Chương trình hành động số 479-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Kế hoạch s104/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 479-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững n định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung các lĩnh vực: Hội nhập chính trị, quốc phòng an ninh; kinh tế đối ngoại; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ. Tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Khăm Muộn và các tỉnh khác của nước bạn Lào. Tổ chức Hội nghị cấp cao thường niên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolykhămxay; Hà Tĩnh - Khăm Muộn tại thành phố Hà Tĩnh.

- Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong khuôn khổ hợp tác với các thành viên của Hiệp hội các tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12. Tổ chức Hội nghị cấp cao ln thứ XXII, 09 tnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12 tại thành phố Hà Tĩnh.

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh, các nước trong Cộng đng kinh tế ASEAN (AEC).

- Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Triển khai chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế trong nước, khu vực và thế giới để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh ra nước ngoài. Tchức các chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh vi các Đại sứ quán, các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng như mời một số Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam vào thăm và làm việc tại Hà Tĩnh để mở rộng, tăng cường hợp tác. Đẩy mạnh vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGO từ các tổ chức tài chính quốc tế như: WB, ADB, IMF, AFD, ASEAN, các đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Bỉ, Canada... và các tổ chức phi chính phủ cho các chương trình, dự án nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư FDI. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Singapore.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận s98-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác phi chính phủ nước ngoài. Tổng kết Chương trình vận động viện trợ phí chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2013 - 2017, xây dựng Chương trình vận động viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2018 - 2025.

- Cải thiện cơ sở hạ tng, đẩy mạnh giao thương tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Tổ chức các chương trình: Gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội, gặp mặt các tổ chức, nhà tài trợ cho Hà Tĩnh và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Rà soát, cải thiện cơ chế quản lý và tạo dựng môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay. Định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để nâng cao nhận thức của người dân về mối liên hệ giữa di cư và phát triển; thông tin cảnh báo, phòng, chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại các địa bàn trọng điểm có nhiều người di cư, vùng sâu vùng xa và tại các xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chú trọng việc quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân người nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Nâng cao công tác quản lý trật tự và an ninh tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, lao động nước ngoài như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong bối cảnh tình hình biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường.

- Tăng cường công tác bảo hộ công dân, phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan để trao đổi thông tin kịp thời về tình hình người Hà Tĩnh ở nước ngoài; đề nghị sử dụng Quỹ bảo hộ công dân để hỗ trợ công dân Hà Tĩnh ở nước ngoài khi cần thiết.

4. Tăng cường công tác biên giới

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển - đảo trong tình hình mới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên gii và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 16/3/2016, Biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXVII giữa đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào ký ngày 09/12/2017 tại Hà Nội và kết quả kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 05/02/2018. Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền về biên giới và bin đảo.

- Các lực lực lượng chức năng khu vực biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; làm tốt công tác kiểm soát lưu thông biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 và được gia hạn tại Quyết định số 2423/2016/QĐ-CTN ngày 14/11/2016; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giải quyết di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Hà Tĩnh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/9/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư và các đơn vị bảo vệ hai biên giới. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ việc tổ chức ký kết nghĩa giữa các cụm dân cư trên tuyến biên giới Hà Tĩnh và các tỉnh phía Lào. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ về vật chất và tinh thần các cụm dân cư dọc tuyến biên giới, đồng thời phối hợp triển khai hoạt động bảo vệ hệ thng mc quốc giới, nhằm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp tnh đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà Tĩnh và các tnh của Lào nói riêng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là tại khu vực biên giới, ven biển hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các Hiệp định, Nghị định về biên giới; vận động và hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá xa bờ bám biển, giữ vững ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền và đảm bảo an ninh tuyến biển.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020; Kế hoạch hành động s 171/KH- UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tnh đến năm 2020.

- Phối hợp khai thác hiệu quả các kênh thông tin để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Hà Tĩnh; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh hợp tác đầu tư, du lịch tới cộng đồng quốc tế.

- Tổ chức các đoàn giao lưu văn hóa với các tỉnh trọng hiệp hội 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 08, đường 12 và các nước có tiềm năng hợp tác. Tăng cường gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa của tỉnh và giới thiệu ra bạn bè thế giới.

- Quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tranh thủ hiệu quả thông qua các phóng viên nước ngoài để tuyên truyền, giới thiệu những thông tin tích cực của tỉnh ra các nước.

- Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào, Thái Lan. Tăng cường triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác đối với người Việt Nam nước ngoài trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội của nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Tổ chức thăm hỏi và gặp gỡ, làm việc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng nhân các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh ra nước ngoài; vận động chính quyền sở tại tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt có điều kiện làm ăn sinh sống. Tiếp tục quan tâm, xem xét việc hỗ trợ và cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt tại tỉnh Bolykhămxay (Lào).

- Thu thập thông tin tiến ti xây dựng cơ sở dữ liệu về các hội đồng hương Hà Tĩnh ở nước ngoài. Vận động và thu hút người Hà Tĩnh ở nước ngoài hướng về đầu tư, kinh doanh ở quê hương; mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn kiều hối; kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thiết lập và mở rộng các kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ 06 tháng, năm và đột xuất, tng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường vận động, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, NGO trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin danh mục dự án mời gọi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích của tỉnh và nhà đầu tư; theo dõi, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài trên địa bàn; tiếp tục nghiên cứu các thị trường lao động tiềm năng ở nước ngoài để xúc tiến xuất khẩu lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động của tỉnh để tạo nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. S Thông tin và Truyền thông: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, trong đó tập trung vào các nội dung tuyên truyền, giới thiệu Cộng đồng chung ASEAN, chủ quyền biên giới, biển đảo; Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Australia... Tăng cường nắm bắt thông tin, phản bác những thông tin bất lợi, thông tin xuyên tạc ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp triển khai có hiệu quả công tác quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng và nhận thức của đội ngũ cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại của tỉnh.

5. Sở Nôi vụ: Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đào tạo người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

7. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao với các nước khác trong đó chú trọng các nước: Lào, Thái Lan nhằm tăng cường công tác kết nối văn hóa, thể thao và du lịch trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

8. S Công Thương: Tiếp tục triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho các doanh nghiệp khu vực nhà nước, tư nhân.

9. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đảm bảo an ninh đối ngoại trên địa bàn tnh; quản lý chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho các đoàn khách nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý tốt công tác xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, quá cảnh của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Cảnh sát biển và các sở, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác xuất nhập cảnh qua biên giới, cảng biển; quản lý tốt khu vực biên giới, tuyến biển và hệ thống mốc quốc giới, đảm bảo giữ vững ổn định tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài hoạt động tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn Khu Kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh, gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp ra các nước.

12. Cục Hải quan Hà Tĩnh: Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

13. Đề nghị UBMTTQ tỉnh: Tăng cường phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện chương trình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài để khuyến khích kiều bào về đầu tư, đóng góp cho tỉnh; hỗ trợ về chính sách, luật pháp, khen thưởng... Tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về biên giới, chính sách đối với kiều bào và các chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước.

14. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Phi hp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, dự án nhằm vận động các nguồn viện trợ phí chính phủ nước ngoài; hướng dẫn, chỉ đạo các hội thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân.

15. Các trường Đại học, Cao đẳng: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào, Thái Lan đang học tập trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

16. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác đối ngoại trong phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương hội nhập quốc tế cho cán bộ và Nhân dân tại đơn vị, địa phương.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại của đơn vị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 25 tháng 5 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 10 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác đối ngoại cụ thể và tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Văn phòng Bộ Ngoại giao;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, NC
1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện công tác đối ngoại ngày 05/03/2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.694

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!