Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 619/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 619/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 30/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn thành phố;

c) Triển khai có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể và thiết thực; đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

c) Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung và đúng tiến độ theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành vào Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: C năm 2019.

2. Hướng dẫn theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3. Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

4. Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành) và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện; Tòa án nhân dân quận, huyện; Phòng Tư pháp quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

6. Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương năm 2019

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn việc in, cấp phát mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung của Kế hoạch này;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thành viên, hội viên và vận động Nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ngành có liên quan giúp UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện; xã, phường

a) Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 của địa phương trước 10 tháng 02 năm 2019;

b) Chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện chung trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này;

c) Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, địa phương, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- UBMTTQVN thành phố; quận, huyện;
- UBND quận, huyện; xã, phường;
- Lưu: VT, STP, NC (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trung Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 619/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150